Đánh giá mức độ hại và đề xuất một số biện pháp phòng trừ bệnh hại chính cây trồng trong mô hình vườn rừng tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thành phố Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

64 10 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:45

Đánh giá mức độ hại và đề xuất một số biện pháp phòng trừ bệnh hại chính cây trồng trong mô hình vườn rừng tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thành phố Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá mức độ hại và đề xuất một số biện pháp phòng trừ bệnh hại chính cây trồng trong mô hình vườn rừng tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thành phố Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá mức độ hại và đề xuất một số biện pháp phòng trừ bệnh hại chính cây trồng trong mô hình vườn rừng tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thành phố Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá mức độ hại và đề xuất một số biện pháp phòng trừ bệnh hại chính cây trồng trong mô hình vườn rừng tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thành phố Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá mức độ hại và đề xuất một số biện pháp phòng trừ bệnh hại chính cây trồng trong mô hình vườn rừng tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thành phố Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá mức độ hại và đề xuất một số biện pháp phòng trừ bệnh hại chính cây trồng trong mô hình vườn rừng tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thành phố Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá mức độ hại và đề xuất một số biện pháp phòng trừ bệnh hại chính cây trồng trong mô hình vườn rừng tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thành phố Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá mức độ hại và đề xuất một số biện pháp phòng trừ bệnh hại chính cây trồng trong mô hình vườn rừng tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thành phố Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá mức độ hại và đề xuất một số biện pháp phòng trừ bệnh hại chính cây trồng trong mô hình vườn rừng tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thành phố Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM - HỒNG CHÍ KHIÊM tài: H PHỊNG TR XU T M T S BI N PHÁP B NH H I CHÍNH CÂY TR NG TRONG HÌNH N R NG T I H C NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN, THÀNH PH THÁI NGUYÊN KHÓA LU N T T NGHI P H o : Chính quy Chun ngành : Nơng lâm k t h p Khoa : Lâm Nghi p Khóa h c : 2011-2015 I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM - HỒNG CHÍ KHIÊM tài: H PHỊNG TR XU T M T S BI N PHÁP B NH H I CHÍNH CÂY TR NG TRONG HÌNH N R NG T I H C NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN, THÀNH PH THÁI NGUYÊN KHÓA LU N T T NGHI P H o Chuyên ngành L p Khoa Khóa h c ng d n : Chính quy : Nơng lâm k t h p : 43 - NLKH : Lâm Nghi p : 2011-2015 ng Kim Tuy n i L u khoa h c c a b n thân Các s li u k t qu nghiên c u tra th a hoàn toàn trung th c khách quan, n u có sai xót tơi xin ch u hoàn toàn trách nhi m Thái Nguyên, ngày 25 tháng Xác nh n c a GVHD ng ý cho b o v k t qu ch ng khoa h c (Ký, ghi rõ h tên) ng Kim Tuy n i vi (Ký, ghi rõ h tên) Hồng Chí Khiêm XÁC NH N C A GIÁO VIÊN CH M PH N BI N Giáo viêm ch m ph n bi n xác nh n sinh viên a ch a sai sót sau h ng ch m yêu c u (Ký, h tên) ii L IC M Th i gian th c t p t t nghi p kho ng th i gian h t s c quan tr v im i ng Không nh ng giúp cho m i sinh viên nh ng ki n th c lý thuy xu t, hình thành k u ti p c n v i th c ti n s n ay ngh , ph m ch t chuyên môn nghi p v c n thi ng mà mang l i cho tơi r t nhi u kinh nghi m th c t quý báu h c t trình th c hi ng Trong tài th i gian th c t p ng n nên b n khóa lu n t t nghi p c a không th tránh kh i nh ng thi u sót Tơi r góp ý ki n c a th y cô giáo b n ng nghi p cs b n khóa lu n c a tơi c hồn ch Nhân d p t c bày t lòng bi i ban giám hi u nhà ng, ban ch nhi m khoa Lâm Nghi p tồn th th y giáo c bi t xin g i l i c Tuy n c ti ng d n t c t i giáo ng Kim tơi hồn thành khóa lu n t t nghi p Thái nguyên, tháng n Sinh viên Hồng Chí Khiêm iii DANH M C CÁC B NG B ng 4.1 M h i c a b nh ph n tr ng Keo qua l u tra 28 B ng 4.2 M h i c a b nh cháy Keo qua l B ng 4.3 M h i c a b nh l c r Keo qua l B ng 4.4 M h i c a b nh cháy M qua l B ng 4.5 M h i c a b nh l c r M qua l u tra 40 B ng 4.6 M h i c a b nh vàng Lát hoa qua l u tra 42 B ng 4.7 M h i c a b nh g s t K B ng 4.8 M h i c a b nh kh m Keo qua l u tra 30 u tra 33 u tra 37 ng qua l u tra 44 u tra 46 B ng 4.9 Th ng kê thành ph n lo i b nh h i r ng tr ng t i n r ng 48 iv DANH M C CÁC HÌNH Hình 4.1 nh b nh ph n tr Hình 4.2 Bi bi u di n m l ng 27 h i c a b nh ph n tr ng Keo qua u tra 28 Hình 4.3 nh b Hình 4.4 Bi ng 30 bi u di n m h i c a b nh cháy Keo qua l n u tra 31 Hình 4.5 nh b nh l c r Keo 33 Hình 4.6 Bi bi u di n m c h i c a b nh l c r Keo qua l n u tra 34 Hình 4.7 nh b nh cháy M 36 Hình 4.8 Bi bi u di n m h i c a b nh cháy M qua l n u tra 37 Hình 4.9 nh b nh l c r M 39 Hình 4.10 Bi bi u di n m h i c a b nh l c r M qua l n u tra 40 Hình 4.11 nh b nh vàng Lát hoa 42 Hình 4.12 Bi l bi u di n m h i c a b nh kh m Lát hoa qua u tra 43 Hình 4.13 nh b nh g s Hình 4.14 Bi bi u di n m ng 44 h i c a b nh g s t Keo qua l n u tra 45 Hình 4.15 nh b nh kh m Keo 46 Hình 4.16 Bi bi u di n m h i c a b nh kh m Keo qua l n u tra 47 v DANH M C CÁC T STT S th t ODB Ô d ng b n OTC Ô tiêu chu n VI T T T vi M CL C L i L IC ii DANH M C CÁC B NG iii DANH M C CÁC HÌNH iv DANH M C CÁC T VI T T T v M C L C vi PH N 1: M tv U 1.2 M u 1.3 M c tiêu nghiên c u c th c ti n c c ti n s n xu t PH N 2: T NG QUAN TÀI LI U lý lu n 2.2 Nh ng nghiên c u th gi i 2.3 Nh ng nghiên c c 2.4 T ng quan v khu v c nghiên c u 10 u ki n t nhiên c a khu v c nghiên c u 10 u ki n dân sinh - Kinh t xã h i 11 m lý hóa tính c PH N 3: NG, N t t i khu v c nghiên c u 12 M NGHIÊN C U 14 u 14 ng nghiên c u 14 3.1.2 Ph m vi nghiên c u 14 m th i gian nghiên c u 14 m nghiên c u 14 vii 3.2.2 Th i gian nghiên c u 14 3.3 N i dung nghiên c u 14 u 15 th a có ch n l c 15 c ti p 15 PH N 4: K T QU NGHIÊN C U 23 mc r ng tr n u tra 23 mc r ng tr ng 23 4.1.2 Các nhân t b t l i gây b nh 23 4.1.3 Các nhân t b t l i c ng gây b nh 24 h i c a m t s b nh h i t 4.2.1 K t qu u tra t m m n r ng 25 h i c a m t s b nh h i t n n r ng 25 4.2.2 K t qu tr u tra t m m h i c a m t s b nh h i t i r ng n r ng 43 4.3 Th ng kê thành ph n lo i b nh h i r ng tr ng t i khu v c nghiên c u 48 m phát sinh phát tri n c a m t s b nh h i hình n r ng bi n pháp phòng tr 49 4.4.1 B nh ph n tr ng Keo 49 4.4.2 B nh l c r (M , Keo) 49 4.4.3 B nh g s t Keo 51 PH N 5: K T LU N - KI N NGH 52 5.1 K t lu n 52 5.2 Ki n ngh 53 TÀI LI U THAM KH O PH N M U tv R ng s n v t quý giá có th tái t c mà thiên nhiên ban t ng i, r ng gi m t vai trò vơ to l ng s ng c i v i s s ng ho t i t t c sinh v không ch gi cho ho ngu u hòa khí h u, c i t t Trên th c t r ng ng s ng mà gi u hòa t, khơng khí, gi m ti ng n, cung c p g , lâm s n g cho nhu c u c i, nh iv ng bào dân t c mi n núi r ng gi m t vai trò khơng th tách r i thơng qua ho t ng sinh k t r ng Vi t Nam n 3/4 di i, khí h u nhi i núi thu n l i cho phát tri n nông lâm nghi p Ngành lâm nghi p m c thù gi m t vai trò quan tr ng n n kinh t qu c dâ c ta có h u dân ho ng sinh k t r ng Tuy nhiên n n khai thác r ng nh m phát tri n kinh t , t o ngo i t thông qua xu t kh u, khai thác b a bãi, khai thác l tích r ng ngày b suy gi m c s hóa làm cho di n ng l n ch ng c ta có t ng di n tích t nhiên 33,12 tri r ng, che ph u che ph r ng suy gi m xu ng 27,2% th p niên 90 c a th k ng i u ch m b o v , phát tri n, gây tr ng, s d ng tài nguyên r ng m t cách b n v 327, 661, chi c phát tri n lâm nghi p (2006- 2020) nh r án PAM, che ph NN & PTNN 2005) [4] hình v nh n r ng t i h c nông lâm thái nguyên m t i di n cho khoa Lâm Nghi p nói riêng c a nhà 41 u tra vào ngày 16/03/2015 th y m b nh h i cao nh t 19,38% m c h i n ng Do th i ti t tháng âm cao t u ki n thu n l i cho n m b nh th i c r phát tri n lây lan, xâm nhi m l m khơng khí ngun nhân làm cho n m b nh l c r h i n ng nh t ba u tra 4.2.1.6 B nh vàng Lát hoa m chung Lát hoa (Chukr asia tabularis A Juss) - Lát hoa cao - 130cm Thân 25 - 30 m, tán phát cách mang 10- 18 chét Hoa hố hình trái xoan, sáng, lúc sinh xim viên cành hình nang có cánh sinh nhanh, bóng Lát hoa ch 120 Lá kép lơng chim kính 3-3.5 cm ngang Cây kính ngang 10 mùn, Lát hoa phát rên feralit phát tính Granit, vơi Trong giai Lát hoa - B nh vàng Lát hoa + Tri u ch ng: B nh xu t hi n b ng nh ng t ng n tr xu ng, b b nh có màu vàng nh t, loang l ho c vàng s m, b nh n ng làm toàn b b bi ng d n d n s ch t + Phân bi t b b nh kh e: Cây b b nh có tri u ch ng trên, kh e xanh t t, phát tri ng khơng có bi u hi n tri u ch ng + Tác h i: B nh làm gi m kh tri n kém, b nh n ng có th ch t ng phát 42 + Nguyên nhân gây b nh: B nh vàng Lát Virus gây nên, g p u ki n th i ti t thu n l i b nh s phát sinh phát tri n Hình 4.11 nh b nh vàng Lát hoa B ng 4.6 M h i c a b nh vàng Lát hoa qua l Nguyên nhân R% tra tra 13/03/2015 Virus 17,15% 04/04/2015 Virus 12,33% 23/04/2015 Virus 4,89% Trung bình 11,79% u tra 43 Hình 4.12 Bi bi u di n m h i c a b nh vàng Lát hoa qua l D a vào bi cho ta th y m ng gi m qua l hoa t u tra h i c a b nh vàng Lát hoa có xu u tra M h i trung bình c a b nh vàng Lát a bàn nghiên c u 11,79% vào ngày 16/03/2015 th y m nh l n th m h i nh L b nh h i cao nh t 17,15% u tra vào ngày 04/04/2015 có m th ba vào ngày 23/04/2015 có m h u ki m ch i h i 12,33%, l n u b t u tra m c h i nh Nhi t c ti n hành h p lý nh nên m h i gi m d n 4.2.2 K t qu u tra t m m tr h i c a m t s b nh h i t i r ng n r ng 4.2.2.1 B nh g s ng + Tri u ch ng: Trên m t xu t hi r i lan d n c m u xu t hi n m b t màu vàng nâu r i rác nh i r i lan d n lên phía Nh ng b n ng m t khơng ch có b t màu vàng nâu xu t hi n nh s t 44 + Phân bi t kh e b nh: Cây kh ng phát tri n ng, xanh, không th y xu t hi n tri u ch ng + Tác h i: B nh g s còi c c Cây b b nh g s ng phát tri n kém, ng không ch t ngay, b nh n ng làm cho r ng s m, có th khô d n ch t + Nguyên nhân gây b nh: N m g s t Olivea acaciae, lo i n m chuyên ký sinh thu c ngành ph n m gây b nh g s t Hình 4.13 nh b nh g s B ng 4.7 M h i c a b nh g s Nguyên nhân ng ng qua l R% tra tra 17/03/2015 11,81% 09/04/2015 8,36% 29/04/2015 6,21% Trung bình 8.79% u tra 45 Hình 4.14 Bi bi u di n m h i c a b nh g s t Keo qua l Qua bi cho ta th y m ng gi m qua l Keo t u tra u tra M a bàn nghiên c u 8.79% vào ngày 17/03/2015 th y m nh l n th h i c a b nh g s t Keo có xu h i trung bình c a b nh g s t m th ba vào ngày 29/04/2015 có m m ch i h i gi m xu ng 8,36%, l n h ánh sáng m r ng tr u tra b nh h i cao nh t 11,81% u tra vào ngày có m ti h i nh L c th c hi u m c h i nh Th i sóc, theo dõi ng t t, làm m h i c a b nh g s t gi m xu ng 4.2.2.2 B nh kh m Keo + Tri u ch ng: B nh xu t hi n toàn m t lá, c non già, b có v t vàng xen v b c kh m c a + Phân bi t kh e b nh: c m t m i 46 Cây kh ng phát tri ng, có màu xanh khơng có bi u hi n tri u ch ng + Tác h i: B nh kh m keo không làm cho ch t B nh nh làm cho s ng phát tri n kém, b nh n ng làm cho còi c c, r ng + Nguyên nhân gây b nh: B ng g p r ng tr ng Virus gây nên Hình 4.15 nh b nh kh m Keo B ng 4.8 M tra h i c a b nh kh m Keo qua l Ngày tra Nguyên nhân R% 20/03/2015 Virus 6,42% 10/04/2015 Virus 6,62% 05/05/2015 Virus 7,57% Trung bình 6,87% u tra 47 Hình 4.16 Bi bi u di n m h i c a b nh kh m Keo qua l Qua bi Keo t cho ta th y m a bàn nghiên c u 6,87% vào ngày 20/03/2015 th y m tm u tra h h i trung bình c a b nh kh m m h i nh L b nh h i 6,42% u tra m c h i nh l n u tra l n th hai vào ngày 10/04/2015 có m n th ba vào ngày 05/05/2015 có m h m c h i nh Nguyên nhân th i ti t ngày nhi ánh sáng m nh, m ng phát tri n, nâng cao s c kháng b nh t b nh kh m h i u u ki n thu n l i cho sinh n ch c Virus gây Keo u tra t ng tr ng hình n r ng chúng tơi g p m t s b nh h i xu t hi n nên không ti t m mà ch ghi chép vào b ng th ng kê thành ph n b nh h i , th i c l u tra 48 4.3 Th ng kê thành ph n lo i b nh h i r ng tr ng t i khu v c nghiên c u B ng 4.9 Th ng kê thành ph n lo i b nh h i r ng tr ng t Nguyên nhân gây b nh ST T Tên b nh Ph n tr ng Keo N m Oidium acaciae Berth Cháy Keo N m+ Th i ti t L c r M Loài n r ng Chi H B S l n xu t hi n/ s l n u tra Erysyphe Erysyphaceae Colonectria acacia Netria Netriaceae N m Dampirgof Cháy M N m+ Th i ti t Cercospara mang lietiaglauca vàng Lát hoa Virus G s t Keo N m Olivea acacia Kh m Keo Virus Acaia mangium sp 3/3 N m Manglietia glauca 1/3 M L c r Lát N m 10 L c r Keo N m Erysyphales 3/3 hypocreales 3/3 Zhizoctonia Agonomycetacae Agonomycetales 3/3 Cercospara Moniliaceae Hyphales 3/3 3/3 Unedia Unediaceae Unediales 3/3 2/3 Zhizoctonia acacia Zhizoctonia Agonomycetacae Agonomycetales 3/3 49 4.4 m phát sinh phát tri n c a m t s b nh h i n r ng bi n pháp phòng tr 4.4.1 B nh ph n tr ng Keo - m phát sinh phát tri n B b ng s i n m, g p nhi thích h p hình thành bào t phát tri n r t nhanh, b nh lây lan nh gió ti n hành tái xâm nhi m N m có th i gian b nh ng n, kho ng m y ngày u ki n nhi thu n l i cho s phát sinh gây h i c a n m ph n tr ng 11 -22oC N m ph n tr ng phát sinh phát tri n t bóng, nhi khơng khí th p, u ki n che khơng khí cao s làm cho b nh n n b nh ph n tr ng, n u kali b nh s n ánh sáng, m c v Vì v t th a u ki n m khơ, thi u ng có l i cho s phát tri n b nh ph n tr ng - Bi n pháp phòng tr + Bón phân h p lý, bón phân t ng h nhi u non, kích thích hóa g + Phun thu c hóa h n m c kháng nh k s d ng m t s lo i thu c hóa h + Phun phòng b nh: H p ch phun m t l phòng b nh ph n tr ng + Phun tr b nh: H p ch m tl nh vôi 0,3 - 0,50 Be c 10 ngày nh vôi 0,3 - 0,50 Be c ngày phun tr b nh ph n tr ng Ngoài có th dùng Daconil, Topsin 1%, Score 250ND, Benlate 50WP phun ngày m t l n 4.4.2 B nh l c r (M , Keo) - m phát sinh phát tri n B nh l c r sau n y m m m t tháng b nh h i n ng nh t 50 Gieo h t vào mùa t k t von, h t khó n y m m khí kh i m t t b nh phát tri n m nh B nh l c r phát sinh phát tri ch u ki u, khí l n b nh n ng N nông nghi u ki n m khơng t n c bón phân chu c ho c gieo tr n b nh s n ng - Bi n pháp phòng tr + S d ng gi ng s ch b nh: Ngu n h t gi b nh h gi c thu t nh ng m tiêu chu n, không b c c t gi b o qu n th lý h t c gieo b ng dung d ch KmnO4 n 0,4% + Th i v Th i v t nh ng y u t quy b ic iv n s thành thu c vào th i ti t m i vùng mùa qu chín, theo kinh nghi m sau thu ho ch qu v c ch bi n hong khô h t ti h n ch m m b nh t l n y m m cao + Phân bón: i v i phân h bón lót cho lu ng gieo ho c cho h n h p ru t b u, bón thúc cho th ph c hoai m n c th i v gieo + S d ng thu c hóa h c: S d ng dung d ch boocdo n Ho c dung d 1%, c 10 ngày phun m t l n ng) 1-1,5% Chú ý: Khi s d ng thu c hóa h c khơng nên s d ng thu c m t th i gian dài mà c n có s luân chuy n thu c tránh kháng thu c c a n m gây b nh 51 4.4.3 B nh g s t Keo - m phát sinh phát tri n N mg s c ch trung gian, b nh lây lan t sang khác r t nhanh Nhi mà n m g s t có th phát tri n 10 - 280C thích h p nh t 12 - 250C, khơng khí 80 - 90% B nh xu t hi n t gian m b nh hình thành sau - ngày th i b nh 12 - 28 ngày xu ng th i 100C n m ng ng phát tri n n mb Vào mùa hè nhi C b nh ng ng phát t 300C tr lên n m qua h tri n, nhi - Bi n pháp phòng tr iv y b nh xu t hi n x lý b ng vôi b t 70 - 80 kg/ sào B c b b ng dung d nh vôi n P, VIZINES 80BTN c gieo ng xuyên phòng tr 0,40 Bommê ho c lo i thu c khác 52 PH N K T LU N - KI N NGH 5.1 K t lu n Qua th u tra, theo dõi, thu th p thành ph n b nh h i c a m t s b nh h nr i h c Nông Lâm Thái c k t qu u tra phát hi n m t s lo i b nh h i v i m c h i trung bình qua l B nh ph n tr -M ng h i trung bình 17,29% (h i nh ) B ng -M h i trung bình 19,38% (h i nh ) B nh l c r -M ng h i trung bình 11,15% (h i nh ) B nh cháy M -M h i trung bình 12,23% (h i nh ) B nh l c r M -M h i trung bình 9.27% (h i nh ) B nh vàng Lát hoa -M B nh g s -M B nh kh m -M h i trung bình 11,79% (h i nh ) ng h i trung bình 8,79% (h i nh ) ng h i trung bình 6,87% (h i nh ) t qu thành ph n lo i b nh h t ng h c V n m t s b u tra Th i c r lát hoa, thán i b nh m h 53 nên không ti u tra t m Nguyên nhân gây b nh h i ch y u n m, Virus, th i ti m nguyên nhân gây b nh nhi u nh t Nhìn chung lo i b ng phát tri n m nh vào cu u mùa xuân b nh gi m d n v mùa hè nhi 5.2 Ki n ngh D a k t qu nghiên c v t n t i c ng v c nh ng tài th i gian nghiên c t s ki n ngh sau: Ti p t u tra nghiên c u b nh h i v i n i dung t i hình n r ng nhi u vùng khác nhau, v i th k t lu n ng c quy lu t phát sinh phát tri n c a m t s b nh h i, t ng bi n pháp phù h p hi u qu nh t cho t ng lo i tr ng khác iv n r ng c n ti n hành nghiên c u th i v r ng tr ng c n nghiên c u phát hi Ti p t hi c nh ng b nh h c p tu i t hi n u lo i b nh h i c th , ph bi n nh c tính sinh v t h c t ng lo i b nh h tr Gi u lo tìm nh ng c bi n pháp phòng ng c a lo i i v i s phát tri n c a b nh h i d ng công c xác cao u tra sâu b nh hi i, thu n ti n, có TÀI LI U THAM KH O K t qu nghiên c u t l n y m m, t l che sáng Tr n H u Bi thành ph n ru t b u Lò bo (Brownlowia tabularis Pierre) giai a vi n khoa h c Lâm Nghi p Vi t Nam Qu n lý sâu b nh h i r ng C m nang ngành Lâm Nghi nông nghi p phát tri n nông thôn ng Ngân, Nhung (2015) Nghiên c u ng c n p chí khoa h c Lâm Nghi p (s - 2015) u tra thành ph n b nh h i Th H n i h c Nông Lâm Thái Nguyên, thành ph Thái Nguyên t nghi i h c Nơng Lâm Thái Ngun Giáo trình qu n lý b o v r ng Tr ng i H c Lâm Ngi p Xuân Mai ng c Hà Th M ng n 1- it ng r ng ng Kháo a Trung tâm Nghiên c u Hà N i Hòa Bình t p chí khoa h c Lâm Nghi p (s - 2010) Ph m Quang Thu, Nguy ghiên c u h p ch t kháng n m gây b nh c tràm t n, Th a Thiên - Hu , p chí khoa h c Lâm Nghi p (s - 2011) u tra thành ph n b nh h i ng Thu giai n pháp phòng ch ng d ch h i t ng h p t i Thái Nguyên c s khoa h c nông nghi Nông Lâm Thái Nguyên i H c u tra thành ph n b nh h Nguy n Th giá m h i c a m t s lo i b nh ch y u t c a huy nh Thái Nguyên ng t nghi ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên 10 h c11 Bài gi ng b nh r ng Kim Tuy i i h c Nông Lâm Thái Nguyên Kh o nghi m hi u l c c a m t s thu c hóa ng Kim Tuy h c phòng tr b nh g s t Keo Th - Dùng cho h iT - Thái Nguyên r ng m i tr ng t i xã V n u khoa h ng i H c Nông Lâm Thái Nguyên 12 u m t s bi n pháp phòng tr ng Kim Tuy n (2006) b nh g s t Keo r ng m i tr ng t i khu v c r ng phòng h h Núi C c - Thái Nguyên tài nghiên c u khoa h c c p b i H c Nông Lâm Thái Nguyên ng d 13 Á khu v trang, nhóm: Phan Thúy Hi u tra d ch h i th c v t Châu , ACIAR, Chuyên kh o 119B, 192 Kim Quyên, Ph m Minh B ng, Nguy n Bá Chính Thái Duy B o biên d ch ...I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM - HỒNG CHÍ KHIÊM tài: H PHỊNG TR XU T M T S BI N PHÁP B NH H I CHÍNH CÂY TR NG TRONG MƠ HÌNH N R NG T I H C NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN, THÀNH PH THÁI NGUYÊN... tr ng t i v i n r ng t r ng i H c Nông Lâm Thái Nguyên, thành ph Thái Nguyên m th i gian nghiên c u m nghiên c u T n r ng c a khoa Lâm Nghi i H c Nông Lâm Thái Nguyên 3.2.2 Th i gian nghiên c u... H c Nông Lâm Thái Nguyên thu a bàn xã Quy t th ng N m cách trung tâm thành ph kho ng 3km v vào b a lý Thành Ph nh v trí c + Phía B c giáp v + Phía Nam giáp v ng Quán Tri u ng Th + Phía Tây giáp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá mức độ hại và đề xuất một số biện pháp phòng trừ bệnh hại chính cây trồng trong mô hình vườn rừng tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thành phố Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá mức độ hại và đề xuất một số biện pháp phòng trừ bệnh hại chính cây trồng trong mô hình vườn rừng tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thành phố Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay