KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU, PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY TNHH – MTV KHAI THÁC THỦY LỢI TÂY NINH (THÁNG 1 NĂM 2012) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN

137 5 0
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ HỒ THỦY TIÊN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU, PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY TNHH – MTV KHAI THÁC THỦY LỢI TÂY NINH (THÁNG NĂM 2012) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ HỒ THỦY TIÊN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU, PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY TNHH – MTV KHAI THÁC THỦY LỢI TÂY NINH (THÁNG NĂM 2012) Ngành: Kế Toán LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: Gv LÊ VĂN HOA Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Kế Tốn Vốn Bằng Tiền Và Các Khoản Phải Thu, Phải Trả Tại Công Ty TNHH – MTV Khai Thác Thủy Lợi Tây Ninh (Tháng Năm 2012)” Hồ Thủy Tiên, sinh viên khoá 34, ngành Kế tốn, bảo vệ thành cơng trước hội đồng ngày ………………… LÊ VĂN HOA Người hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CÁM ƠN Trước tiên xin chân thành biết ơn cha mẹ, người chăm sóc, dạy bảo con, ủng hộ mặt tạo điều kiện tốt cho học tập, nghiên cứu suốt quãng thời gian cắp sách đến trường Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu trường Đại học Nông Lâm, Ban Chủ Nhiệm Khoa Kinh Tế tồn thể Q Thầy Cơ trường Đại học Nơng Lâm truyền đạt kiến thức quý báu cho em suốt thời gian em học tập trường Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Lê Văn Hoa, người tận tình bảo hướng dẫn em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Công Ty TNHH – MTV Khai Thác Thủy Lợi Tây Ninh tạo điều kiện cho em thực tập Công Ty Em xin chân thành cảm ơn tất cơ, chú, anh chị phòng ban, đơn vị trực thuộc Cơng Ty tận tình giúp đỡ tạo điều kiện cho em hồn thành tốt khóa luận Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến cơ, anh, chị Phòng Kế Tốn Tài Vụ tận tình giúp đỡ, hướng dẫn em suốt thời gian thực tập Công ty Sau cùng, xin cảm ơn tất bạn bè giúp tơi q trình thực đề tài Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn! Sinh viên HỒ THỦY TIÊN NỘI DUNG TÓM TẮT HỒ THỦY TIÊN Tháng 06 năm 2012 “ Kế Toán Vốn Bằng Tiền Và Các Khoản Phải Thu Phải Trả Tại Công Ty TNHH – MTV Khai Thác Thủy Lợi Tây Ninh (Tháng năm 2012)” HỒ THỦY TIÊN June 2012 “Accounting For Currency And Accounts Receivable To Pay At Tay Ninh Arrigation Manegament Limited Company (January 2012)” Nội dung đề tài tìm hiểu thực tế cơng tác kế toán vốn tiền khoản phải thu, phải trả Công ty TNHH MTV Khai Thác Thủy Lợi Tây Ninh dựa việc trình bày có hệ thống lí thuyết, nghiệp vụ kinh tế phát sinh, quy trình lưu chuyển chứng từ, ghi sổ liên quan đến kế toán vốn tiền khoản phải thu phải trả để làm sở cho việc phân tích, so sánh từ đưa nhận xét phản ánh trạng Công ty, đồng thời đưa kiến nghị phù hợp nhằm cải thiện nâng cao cơng tác kế tốn vốn tiền khoản phải thu, phải trả đơn vị MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG .ix DANH MỤC CÁC HÌNH x DANH MỤC PHỤ LỤC xi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Sơ lược Công ty TNHH – MTV Khai Thác Thủy Lợi Tây Ninh 2.2 Lịch sử hình thành trình phát triển 2.2.1 Lịch sử hình thành 2.2.2 Quá trình phát triển 2.3 Chức năng, nhiệm vụ Công ty 2.4 Cơ cấu tổ chức, quản lý Công ty 2.4.1 Sơ đồ phân cấp quản lý 2.4.2 Chức năng, nhiệm vụ phận Công ty 2.5 Tổ chức cơng tác kế tốn Công ty 2.5.1 Tổ chức máy kế toán 2.5.2 Tổ chức vận dụng chế độ kế toán 11 2.6 Thuận lợi khó khăn Cơng ty 13 2.6.1 Thuận lợi 13 2.6.2 Khó khăn .13 v CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 3.1 Cơ sở lý luận vốn tiền 14 3.1.1 Khái niệm vốn tiền 14 3.1.2 Nguyên tắc hạch toán kế toán vốn tiền .14 3.1.3 Nhiệm vụ kế toán vốn tiền 15 3.1.4 Kế toán vốn tiền 15 3.2 Cơ sở lý luận khoản phải thu .27 3.2.1 Kế toán khoản phải thu khách hàng 27 3.2.2 Kế toán thuế GTGT khấu trừ .29 3.2.3 Kế toán phải thu nội 31 3.2.4 Kế toán khoản tạm ứng cho công nhân viên 32 3.3 Cơ sở lý luận khoản phải trả 34 3.3.1 Kế toán phải trả người bán 34 3.3.2 Kế toán khoản toán với nhà nước 36 3.3.3 Kế toán phải trả người lao động 37 3.3.5 Kế toán phải trả, phải nộp khác 39 3.4 Phương pháp nghiên cứu 40 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 41 4.1 Kế toán vốn tiền 41 4.1.1 Kế toán tiền mặt quỹ .41 4.1.2 Kế toán tiền gửi Ngân hàng 49 4.2 Kế toán khoản phải thu 55 4.2.1 Kế toán khoản phải thu khách hàng 55 4.2.3 Kế toán phải thu nội .59 4.2.4 Kế toán khoản tạm ứng CNV 62 4.3 Kế toán khoản phải trả 67 4.3.1 Kế toán phải trả người bán 67 4.3.2 Kế toán phải trả người lao động 70 4.3.3 Kế toán phải trả phải nộp khác 75 4.4 Tổng hợp nhận xét, đề xuất 78 vi CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .79 5.1 Kết luận .79 5.1.1 Về hoạt động tổ chức Công ty 79 5.1.2 Về công tác kế tốn Cơng ty 79 5.2 Kiến nghị 80 5.2.1 Về hoạt động tổ chức Công ty 80 5.2.1 Về cơng tác kế tốn cơng ty 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO .81 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BH Bảo hiểm BHXH Bảo hiểm xã hội BGĐ Ban giám đốc BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHYT Bảo hiểm y tế CB CNV Cán công nhân viên CNV Cơng nhân viên CTTL Cơng trình thủy lợi DN Doanh nghiệp ĐTNH Đầu tư ngắn hạn GBC Giấy báo Có GBN Giấy báo Nợ GTGT Giá trị gia tăng KPCĐ Kinh phí cơng đồn KTTT Kế tốn tốn NSNN Ngân sách nhà nước TG Tiền gửi TGNH Tiền gửi ngân hàng TGTT Tỷ giá thực tế TM Tiền mặt TLP Thủy lợi phí TK Tài khoản UBND Uỷ ban nhân dân UNC Uỷ nhiệm chi XN Xí nghiệp XNTL Xí nghiệp thủy lợi viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1 Bảng Chi Tiết Tài khoản 1111 cho Từng XN Trực Thuộc Công Ty 42 ix Nhận xét Cơng ty trích khoản BHXH-BHYT-BHTN theo luật BHXH Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 Chính phủ Cụ thể: 4.4 Tổng hợp nhận xét, đề xuất Nhận xét - Hệ thống kiểm soát nội công ty quản lý chặt chẽ, tách biệt Kế tốn Thủ quỹ tránh biến thủ - Nhìn chung kế toán ghi chép tương đối đầy đủ, hợp lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh - Do đặc điểm hoạt động Công ty nên XNTL Tân Biên- Tân Châu kê khai thuế GTGT đầu vào - Công ty tuân thủ luật lao động chế độ cho người lao động - Một số vấn đề tồn Cơng ty: + Kế tốn Cơng ty khơng sử dụng sổ Nhật ký thu tiền, Nhật ký chi tiền theo hình thức kế toán Nhật ký chung + Kế toán lương khoản trích theo lương hạch tốn khơng theo định 15/2006/QĐ-BTC + Sử dụng TK 3338 hạch toán thuế TNCN + Trình độ cơng nghệ thơng tin phận kế tốn Xí nghiệp hạn chế + Sử dụng TK 431 hạch toán phiếu thu, phiếu chi khoản tiền liên quan quỹ khen thưởng, phúc lợi Đề xuất - Hạch toán lương khoản trích theo lương theo định 15/2006/QĐBTC - Dùng TK 3335 “Thuế Thu Nhập Cá Nhân” để hạch toán thuế TNCN thay cho TK 3338 - Hướng dẫn, khuyến khích kế tốn XN nâng cao trình độ tin học, góp phần cho công việc hiệu - Áp dụng TT 244/TT-BTC hạch toán NV quỹ khen thưởng, phúc lợi 78 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 5.1.1 Về hoạt động tổ chức Cơng ty Cơng ty có máy tổ chức phân cơng phân nhiệm rõ ràng phòng ban Mỗi phòng ban nhân viên có nhiệm vụ cụ thể chịu hoàn toàn trách nhiệm phạm vi cơng việc giao phó Cơng ty quan tâm đến việc kiểm tra thực đầy đủ quy định quản lý Nhà nước Đội ngũ nhân viên có trình độ chun mơn nghiệp vụ, thường xun cập nhật kiến thức chuyên môn 5.1.2 Về công tác kế tốn Cơng ty Hệ thống cơng tác kế tốn cơng ty hoạt động hiệu tương đối chặt chẽ DN thực tốt nguyên tắc chuẩn mực kế toán hành Cơng ty áp dụng chế độ kế tốn theo định 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 20/03/2006 Bộ Tài Chính, thơng tư sửa đổi bổ sung có thiết kế lại cho phù hợp với yêu cầu hạch tốn cơng ty Lựa chọn hình thức sổ Nhật Ký Chung phù hợp tình hình thực tế Cơng ty Hình thức kế tốn máy vi tính giúp máy kế toán nhẹ nhàng hơn, dễ hiểu, rõ ràng, dễ kiểm tra Kế toán vốn tiền khoản phải thu, phải trả theo dõi chặt chẽ hệ thống chứng từ, sổ kế toán Chi tiết cho đối tượng phải thu, phải trả, thường xuyên đối chiếu số dư tiền mặt tiền gửi ngân hàng Quỹ tiền mặt tồn cuối ngày số hợp lý Kế tốn trưởng ln cân đối số tiền với số tiền rút từ TK Ngân hàng Về chương trình phần mềm kế tốn Cơng ty viết riêng cho hoạt động kinh doanh Công ty, thuận tiện cho việc ghi chép, xử lý theo dõi sổ sách đầy đủ, kịp thời đáp ứng thông tin kế toán cần thiết sử dụng chương trình VISUAL FOX PRO phần mềm cơng nghệ thơng tin cũ, khơng phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể đáp ứng cho chương trình kế tốn máy riêng, có thơng báo lỗi nhập liệu 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Về hoạt động tổ chức Cơng ty Từng bước đại hóa cơng tác quản lý khai thác, đại hóa cơng tác lưu trữ hồ sơ biện pháp sữa chữa kênh mương 5.2.1 Về cơng tác kế tốn cơng ty Cơng ty cần sử dụng phần mềm kế toán cho phù hợp với cơng tác kế tốn Tăng cường áp dụng việc chi trả chuyển khoản, hạn chế chi trả tiền mặt Bổ sung thêm nguồn nhân lực kế tốn tốn (kế tốn tổng hợp) phải làm nhiều việc Quy định phạt nợ khách hàng toán chậm thời hạn toán ghi hợp đồng 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài Chính, 2006 QĐ 48/2006/QĐ-BTC – Quyết Định Về Việc Ban Hành Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Website: www.mof.gov.vn Bộ tài chính, 2002 TT 32/2007/TT-BTC – Thông Tư Về Thuế Suất Và Thuế Giá Trị Gia Tăng Website: www.mof.gov.vn Bộ tài ,2009 TT244/2009/TT-BTC thơng tư Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp PGS TS Võ Văn Nhị (Chủ biên), TS Trần Anh Hoa, TS Nguyễn Ngọc Dung TS Nguyễn Xuân Hưng, Giảng viên Trường ĐH Kinh Tế TP HCM, 2006 Kế Tốn Tài Chính, tái lần thứ chỉnh lý bổ sung theo quy định số 15/2006 QĐ – BTC ban hành ngày 20 – – 2006 Nhà Xuất Bản Tài Chính, 589 trang Thầy Lê Văn Hoa Bài Giảng Kế Tốn Tài Chính Ngành Kế Tốn, Khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Nơng Lâm TP HCM Thầy Bùi Xn Nhã, Bài Giảng Mơn Kế Tốn Quản Trị Ngành Kế Toán, Khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM Nguyễn Thị Thanh Dung, 2007 Kế toán vốn tiền khoản phải tốn cơng ty cổ phần đầu tư phát triển cơng nghệ tin học Nguyễn Hồng Thủ Đức Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TP.HCM, 2007 81 PHỤ LỤC Phụ lục Bảng Kê Chi Tiền Mặt Tháng 1/2012 XN Tân Biên-Tân Châu Phụ lục Hợp Đồng Số 03/2012/HDDN Việc Cung Cấp Sử Dụng Nước Giữa Công Ty Nhà Máy Mì Tapioca Phụ lục Giấy Nộp Tiền Vào NSNN Số 1447166 Phụ lục Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Phụ lục Sổ Chi Tiết TK 1361 ... luận khoản phải thu .27 3.2.1 Kế toán khoản phải thu khách hàng 27 3.2.2 Kế toán thuế GTGT khấu trừ .29 3.2.3 Kế toán phải thu nội 31 3.2.4 Kế tốn khoản tạm ứng cho... Kế toán khoản phải thu 55 4.2.1 Kế toán khoản phải thu khách hàng 55 4.2.3 Kế toán phải thu nội .59 4.2.4 Kế toán khoản tạm ứng CNV 62 4.3 Kế toán khoản phải... nước: Lập kế ho ch tưới tiêu, kế ho ch dùng điện vụ, năm giúp giám đốc trình cấp xét duyệt tổ chức theo kế ho ch duyệt Chỉ đạo đơn vị trực tiếp quản lý (Xí nghiệp, Trạm – Đội) thực kế ho ch duyệt
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU, PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY TNHH – MTV KHAI THÁC THỦY LỢI TÂY NINH (THÁNG 1 NĂM 2012) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN, KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU, PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY TNHH – MTV KHAI THÁC THỦY LỢI TÂY NINH (THÁNG 1 NĂM 2012) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay