KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU, PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY TNHH – MTV KHAI THÁC THỦY LỢI TÂY NINH (THÁNG 1 NĂM 2012) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN

137 33 0
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:45

... luận khoản phải thu .27 3.2.1 Kế toán khoản phải thu khách hàng 27 3.2.2 Kế toán thuế GTGT khấu trừ .29 3.2.3 Kế toán phải thu nội 31 3.2.4 Kế tốn khoản tạm ứng cho... Kế toán khoản phải thu 55 4.2.1 Kế toán khoản phải thu khách hàng 55 4.2.3 Kế toán phải thu nội .59 4.2.4 Kế toán khoản tạm ứng CNV 62 4.3 Kế toán khoản phải... nước: Lập kế ho ch tưới tiêu, kế ho ch dùng điện vụ, năm giúp giám đốc trình cấp xét duyệt tổ chức theo kế ho ch duyệt Chỉ đạo đơn vị trực tiếp quản lý (Xí nghiệp, Trạm – Đội) thực kế ho ch duyệt
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU, PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY TNHH – MTV KHAI THÁC THỦY LỢI TÂY NINH (THÁNG 1 NĂM 2012) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN, KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU, PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY TNHH – MTV KHAI THÁC THỦY LỢI TÂY NINH (THÁNG 1 NĂM 2012) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay