KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV BÁ QUY LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH KẾ TOÁN

104 13 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH  HỒ THỊ DỤNG KẾ TỐN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV BÁ QUY LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH KẾ TOÁN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH  HỒ THỊ DỤNG KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV BÁ QUY Ngành: Kế Toán LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn: ThS.BÙI XUÂN NHÃ Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh tế, Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Kế Tốn Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Công Ty TNHH MTV BÁ QUY Hồ Thị Dụng, sinh viênkhóa 35, ngành Kế tốn, bảo vệ thành cơng trước hội đồng vào ngày Th.S BÙI XUÂN NHÃ Người hướng dẫn, Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo _ _ Ngày tháng năm Ngày tháng năm LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin cảm ơn Cha Mẹ sinh ra, nuôi dưỡng vun đắp ước mơ để có thành ngày hơm Qua thời gian học tập trường qua trình hồn thiện báo cáo thực tập, tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu nhà trường, quý thầy giáo tận tình truyền đạt kiến thức trải nghiệm vô quý báu để giúp hồn thành khóa học trang bị cho hành trang tri thức bước vào đời Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn thầy Bùi Xuân Nhã – Giảng viên khoa giúp đỡ suốt thời gian học tập hoàn thành báo cáo Tôi xin trân trọng cảm ơn công ty TNHH MTV BÁ QUY, anh chị phòng kế tốn giúp đỡ tiếp cận văn chứng từ liên quan đến nghiệp vụ anh chị giúp nhận thức sâu sắc thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Với lòng tri ân sâu sắc, tơi xin kính chúc q thầy cơ, anh chị cơng ty dồi sức khỏe, hạnh phúc thành công công việc sống TP.HCM.Ngày 09 tháng 06 năm 2012 Sinh viên HÔ THỊ DỤNG NỘI DUNG TÓM TẮT HỒ THỊ DỤNG Tháng 06 năm 2012 “Kế Tốn Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Cơng Ty TNHH MTV BÁ QUY” HÔ THỊ DỤNG JUNE 2012 “Accounting for The Defination of Business Result at BÁ QUY Limited Company” Trước hết, đề tài mô tả cách rõ nét tình hình thực tế Cơng Ty TNHH MTV BÁ QUY dựa việc trình bày có hệ thống lý thuyết để làm sở cho việc phân tích, so sánh, hồn thiện cơng tác kế tốn thực tế Cơng ty Nội dung đề tài nghiên cứu, tìm hiểu tình hình thực tế cơng tác kế tốn xác định kết kinh doanh Công Ty TNHH MTV BÁ QUY sở quan sát, tìm hiểu, mơ tả, phân tích quy trình q trình xác định kết kinh doanh, nghiệp vụ kinh tế phát sinh, quy trình lưu chuyển chứng từ, ghi sổ liên quan đến trình xác định kết kinh doanh Bên cạnh đó, đề tài đưa nhận xét kiến nghị số biện pháp hồn thiện cơng tác kế toán thực tế đơn vị, đồng thời đưa phương hướng nâng cao chất lượng công tác kế toán đơn vị MỤC LỤC Danh mục chữ viết tắt viii Danh mục hình ix Danh mục phụ lục x CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Lịch sử hình thành trình phát triển công ty TNHH MTV BÁ QUY 2.1.1 Giới thiệu công ty TNHH MTV BÁ QUY 4 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển cơng ty TNHH MTV BÁ QUY 2.2 Chức năng, nhiệm vụ hoạt động công ty TNHH MTV BÁ QUY 2.2.1 Chức hoạt động 2.2.2 Nhiệm vụ công ty 2.3 Thuận lợi, khó khăn phương hướng phát triển công ty TNHH MTV BÁ QUY 2.3.1 Thuận lợi 2.3.2 Khó khăn 2.3.3 Phương hướng phát triển 2.4 Cơ cấu tổ chức công ty TNHH MTV BÁ QUY 2.4.1 Cơ cấu tổ chức 2.4.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban 2.5 Bộ máy kế tốn cơng ty TNHH MTV BÁ QUY v 2.5.1 Cơ cấu tổ chức máy kế tốn cơng ty 2.5.2 Chức năng, nhiệm vụ kế toán 2.6 Đặc điểm cơng tác kế tốn cơng ty TNHH MTV BÁ QUY 2.6.1 Hệ thống chứng từ kế toán 9 2.6.2 Hệ thống tài khoản sử dụng cơng ty 10 2.6.3 Sổ sách kế tốn cơng ty áp dụng 10 2.6.4 Hình thức ghi sổ kế tốn cơng ty 10 2.6.5 Hệ thống báo cáo tài 11 2.6.6 Những nguyên tắc sách kế tốn chủ yếu cơng ty TNHH 11 MTV BÁ QUY CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 13 3.1 Cơ sở lý luận 3.1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại 13 3.1.2 Kế toán xác định kết kinh doanh 13 26 3.2 Phương pháp nghiên cứu 3.2.1 Phương pháp mô tả 26 3.2.2 Phương pháp vấn 26 3.2.3 Phương pháp phân tích đánh giá 27 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 29 4.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 29 4.1.1 Đặc điểm doanh thu bán hàng công ty 29 4.1.2 Đặc điểm doanh thu sửa chữa máy móc, thiết bị 34 4.2 Kế toán giá vốn hàng bán 46 4.3 Kế toán chi phí bán hàng 49 4.4 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp công ty TNHH MTV BÁ QUY 49 4.5 Kế toán doanh thu hoạt động tài 53 4.6 Kế tốn chi phí hoạt động tài 54 vi 4.7 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 56 4.8 Kế toán xác định kết kinh doanh 58 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 61 5.1 Kết luận 61 5.2 Kiến nghị 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DN Doanh nghiệp GTGT Giá trị gia tăng HH Hàng hóa KQKD Kết kinh doanh LN Lợi nhuận SXKD Sản xuất kinh doanh CPQLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp GVHB Giá vốn hàng bán DT Doanh thu TNDN Thu nhập doanh nghiệp MTV Một thành viên viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Tại Công Ty TNHH MTV BÁ QUY Hình 2.2 Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Kế Tốn Của Cơng Ty Hình 2.3 Trình Tự Ghi Sổ Kế Tốn Theo Hình Thức Kế Tốn Trên Máy Vi Tính 11 Hình 4.1 Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Nghiệp Vụ Bán Hàng Qua Hợp Đồng Mua Bán 32 Hình 4.2 Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Nghiệp Vụ Sửa Chữa Máy Móc, Thiết Bị Của Cơng Ty 37 Hình 4.3 Sổ Nhật Ký Chung 40 Hình 4.4 Sổ Cái Tài Khoản 511 44 Hình 4.5 Sổ Cái Giá Vốn Hàng Bán 48 Hình 4.6 Sổ Cái Kế Tốn Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiệp 52 Hình 4.7 Sổ Cái Doanh Thu Hoạt Động Tài Chính 54 Hình 4.8 Sổ Cái Chi Phí Hoạt Động Tài Chính 55 Hình 4.9 Tờ Khai Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Tạm Tính Q 57 Hình 4.10 Sổ Cái Xác Định Kết Quả Kinh Doanh 59 ix Phụ lục Nghiệp vụ giá vốn hàng bán công ty TNHH MTV BÁ QUY  Hóa đơn đầu vào  Phiếu nhập kho Phụ lục Nghiệp vụ chi phí quản lý doanh nghiệp cơng ty TNHH MTV BÁ QUY  Hóa đơn GTGT  Hóa đơn bán hàng  Phiếu chi Phụ lục Nghiệp vụ doanh thu chi phí hoạt động tài công ty TNHH MTV BÁ QUY  Sổ hạch tốn chi tiết  Giấy báo Có trả lãi tiền gửi  Giấy báo Nợ ngân hàng ... thực tế xuất kho sản phẩm (ho c gồm chi phí mua hàng phân bổ cho hàng ho bán kỳ doanh nghiệp thương mại) giá thành thực tế lao vụ, dịch vụ ho n thành xác định tiêu thụ 16 Tài khoản sử dụng:... thời cho kế toán trưởng phận có liên quan theo quy định công ty  Chịu trách nhiệm khâu chứng từ, ho đơn, báo cáo thuế Kế toán toán - hàng ho  Chịu trách nhiệm khoản toán cơng ty Trích nộp khoản... 11 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lý luận 3.1.1 Đặc điểm ho t động kinh doanh thương mại a Khái niệm kết ho t động kinh doanh Kết ho t động kinh doanh kết cuối ho t động kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV BÁ QUY LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH KẾ TOÁN, KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV BÁ QUY LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH KẾ TOÁN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay