Đặc điểm của hợp đồng mua bán ngoại thương

20 4 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:44

LỜI NÓI ĐẦUCùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường với nhiều thành phố kinh tế, các doanh nghiệp được thành lập ngày một nhiều hơn góp phần tăng thêm của cải cho xã hội và giải quyết công ăn việc làm cho người lao động. Sự hợp tác buôn bán trao đổi hàng hoá giữa các công ty, doanh nghiệp mạnh mẽ không chỉ bó hẹp trong giới hạn một nước một quốc gia mà nó phát triển trên phạm vi toàn cầu và với một quy mô ngày càng lớn.Để góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc buôn bán trao đổi hàng hoá giữa các công ty, giữa các doanh nghiệp … thì hầu hết trước bất kỳ một cuộc buôn bán nào hợp đồng là vấn đề được quan tâm nhiều nhất đầu tiên của các bên. Hợp đồng đưa ra những nội dung cần thiết về tất cả các khâu của quá trình mua bán được cả hai bên đồng ý. Nó có thể được thoả thuận bằng miệng hay bằng văn bản. Nhưng trong kinh doanh hiện nay thì hợp đồng thường được làm bằng văn bản. Hợp đồng có vai trò quan trọng trong công việc tổ chức thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, đó là cơ sở pháp lý để buộc các bên ký kết hợp đồng thực hiện các cam kết.Nắm bắt được tầm quan trọng thực sự của hợp đồng nên trong bài tiểu luận này em đã quyết định nghiên cứu “ Đặc điểm của Hợp đồng mua bán Ngoại thương” để có thể hiểu hơn về vấn đề này, để có kiến thức tốt hơn về hợp đồng. LỜI NÓI ĐẦU Cùng với phát triển kinh tế thị trường với nhiều thành phố kinh tế, doanh nghiệp thành lập ngày nhiều góp phần tăng thêm cải cho xã hội giải công ăn việc làm cho người lao động Sự hợp tác bn bán trao đổi hàng hố cơng ty, doanh nghiệp mạnh mẽ khơng bó hẹp giới hạn nước quốc gia mà phát triển phạm vi tồn cầu với quy mơ ngày lớn Để góp phần nâng cao chất lượng hiệu việc buôn bán trao đổi hàng hố cơng ty, doanh nghiệp … hầu hết trước buôn bán hợp đồng vấn đề quan tâm nhiều bên Hợp đồng đưa nội dung cần thiết tất khâu trình mua bán hai bên đồng ý Nó thoả thuận miệng hay văn Nhưng kinh doanh hợp đồng thường làm văn Hợp đồng có vai trò quan trọng cơng việc tổ chức thực nghiệp vụ kinh doanh, sở pháp lý để buộc bên ký kết hợp đồng thực cam kết Nắm bắt tầm quan trọng thực hợp đồng nên tiểu luận em định nghiên cứu “ Đặc điểm Hợp đồng mua bán Ngoại thương” để hiểu vấn đề này, để có kiến thức tốt hợp đồng PHẦN NỘI DUNG I.KHÁI NIỆM - ĐẶC ĐIỂM CỦA HỢP ĐỒNG MUA BÁN NGOẠI THƯƠNG 1.Hợp đồng mua bán ngoại thương gì? Hợp đồng mua bán ngoại thương hay gọi hợp đồng mua bán quốc tế hợp đồng xuất nhập trước hết vấn đề hợp đồng mua bán nước Hợp đồng mua bán la thoả thuận bên người bán có nghĩa vụ chuyển vào quyền sở hữu bên kia, người mua tài sản định gọi hàng hoá- đối tượng hợp đồng, người mua có nghĩa vụ nhận hàng trả số tiền ngang trị giá hàng Chủ thể hợp đồng mua bán người bán người mua Người bán người mua thể, pháp nhân Nhà nước Nội dung hợp đồng toàn nghĩa vụ bên xung quanh việc chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá trừ người bán sang người mua, xung quanh việc làm để người bán lấy tiềng người mua lấy hàng Khác với hợp đồng mua bán nước, hợp đồng mua bán ngoại thương có tính chất quốc tế Tính chất quốc tế cảu hợ đồng mua bán ngoại thương hiểu không giống tuỳ theo quan điểm luật pháp nước Theo công ước Lahaye năm 1964 hợp đồng mua bán ngoại thương tất hợp đồng mua bán bên ký kết có trụ sở thương mại nước khau hàng hoá chuyển từ nước sang nước khác việc trao đổi ý kiến ký kết hợp đồng bên ký kết lập nước khác Như tính chất quốc tế theo công ước gồm: + Chủ thể ký kết bên có trụ sở thương mại nước khác + Hàng hoá đối tượng hợp đồng chuyển từ nước sang nước khác + Chào hàng chấp nhận chào hàng lập nước khác Theo công ước viên năm 1980 đưa tiêu chuẩn quốc tế khẳng định tính chất quốc tế hợp đồng mua bán ngoại thương bên ký kết hợp đồng có trụ sở thương mại đặt nước khác nhau, không quan tâm đến vấn để quốc tịch bên xác định yếu tố nước hợp đồng mua bán ngoại thương Tại Việt Nam quy chế tạm thời số 4794/ TN-XNK đưa tiêu chuẩn để hợp đồng mua bán thừa nhận hợp đồng mua bán ngoại thương + Chủ thể hợp đồng bán ngoại thương bên có quốc tịch khác + Hàng hố đối tượng hợp đồng thơng thường di chuyển từ nước sang nước khác + Đồng tiền toán ngoại tệ hai bên ký hựop đồng Từ điều phân tích từ đặc điểm riêng kinh tế Việt Nam giai đoạn hợp đồng mua bán ngoại thương tất hợp đồng mua bán ký kết chủ thể Việt Nam với thể nhân phấp nhân nước người hay nói cách khác tất hợp đồng mua bán có tính chất quốc tế ( yếu tố nước ngoài) Đặc điểm hợp đồng mua bán ngoại thương Tính chất quốc tế nói làm nên đặc điêm hợp đồng mua bán ngoại thương So với hợp đồng mua bán nước, hợp đồng mua bán ngoại thương có đặc điểm 2.1.Đặc điểm chủ thể tham gia ký kết Chủ thể ký kết hợp đồng mua bán ngoại thương thương nhân thường có trụ sở thương mại đặt quốc gia khác Thương nhân nhân pháp nhân Thương nhân thường xác định theo luật mà thương nhân mang quốc tịch Nếu nhân muốn ký kết hợp đồng mua bán ngoại thương cấn phải có lực pháp luật lực hành vi dân đầy đủ theo luật mà thương nhân mang quốc tịch 2.2.Đặc điểm đối tượng hợp đồng mua bán ngoại thương Đặc điểm hợp đồng mua bán ngoại thương hàng hoá phép chuyển qua biên giới chuyển từ khu chế xuất vào thị trường nội địa ngược lại theo quy định pháp luật tức chuyển từ nước sang nước khác 2.3.Đặc điểm đồng tiền toán Đồng tiền toán hợp đồng mua bán ngoại thương ngoại tệ bên, ngoại tệ nội tệ có hai bên Nó phụ thuộc vào thoả thuận bên ký kết hợp đồng Nó đồng tiền nước xuất khẩu, nước nhập đồng tiền nước thứ lựa chọn đồng tiền toán đảm bảo lợi ích bên tham gia ký kết hợp đồng mua bán ngoại thương 2.4.Đặc điểm quan giải tranh chấp Theo nguyên tắc chung tư pháp quốc tế ký hợp đồng có quyền tự thoả thuận lựa chọn quan giải tranh chấp phát sinh từ hợp đồng mua bán ngoại thương Thông thường người ta quy định thành điều khoản hợp đồng không ghi họ thể lựa chọn quan trọng tài hay án để giải tranh chấp 2.5 Luật điều chỉnh hợp đồng mua bán ngoại thương Do hợp đồng mua bán ngoại thương loại hợp đồng có yếu tố nước ngồi nên luật áp dụng cho loại hợp đồng phức tạp Nguồn luật điều chỉnh quan hệ hợp đồng mua bán ngoại thương bao gồm: điều ước quốc tế, luật quốc gia tập quán thương mại quốc tế chí án lệ ( tiển lệ pháp) 2.6.Đặc điểm trình tự ký kết hợp đồng Trình tự ký kết hợp đồng mua bán ngoại thương đa dạng, phong phú Đối với hợp đồng mua bán ngoại thương bên gặp trực tiếp để thoả thuận ký kết tốn tiền bạc thời gian nhiều so với trường hợp đàm phán ký kết hợp đồng mua bán hàng hố nước Bởi hình thức ký kết hợp đồng gián tiếp thường sử dụng phổ biến hình thức ký kết hợp đồng trực tiếp Hình thức gián tiếp thơng qua thư tín, fax, telex, đơn chào hàng, chấp nhận hàng, đơn đặt hàng… Chào hàng gồm: chào hàng bán chào hàng mua Như đơn chào hàng phải đảm bảo tiêu chuẩn pháp lý định theo quy định pháp luật điều kiện có hiệu lực đơn chào hàng, nội dung phải gồm điều kiện chủ yếu hợp đồng Trong đơn chào hàng phải nêu rõ thời gian có hiệu lực điều kiện huỷ bỏ đơn đặt hàng Điều 14 công ước viên 1980 quy định chào hàng phải gửi đến đích danh cho nhiều người với nội dung rõ ràng tên hàng, số lượng, phẩm chất, quy cách giá hàng hoá Công ước viên 1980 phân loại chào hàng chào hàng tự chào hàng cố định + Chào hàng tự (chào hàng không cam kết) loại chào hàng gửi cho nhiều bạn hàng lức Nó khơng ràng buộc trách nhiệm người phát đơn chào hàng, họ có quyền sửa đổi, rut lại lức trước có chấp nhận hàng Muốn có hợp đồng ngồi việc người chào hàng chấp nhận hoàn toàn điều kiện chào hàng mà phải có chấp nhận nhiều phía đơn chào hàng + Chào hàng cố định (chào hàng có cam kết) việc người chào bán lô hàng bị ràng buộc vào đề nghị Trong thời gian người mua chấp nhận vơ điều kiện chào hàng coi hợp đồng ký kết Chấp nhận chào hàng thông báo bên chào hàng chuyển cho bên chào hàng việc chấp thuận toàn nội dung nêu đơn chào hàng Theo luật Việt Nam hợp đồng coi ký kết khi: + Các bên có mặt trực tiếo ký vào hợp đồng + Chấp nhậ vô điều kiện người chào hàng gửi thời gian có hiệu lực chào hàng (trường hợp chào hàng cố định) + Chấp nhận vô điều kiện người chào hàng phải người chào hàng chấp nhận (trường hợp chào hàng tự do) II.NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CHỦ YẾU CỦA HĐMBNT 1.Điều kiện có hiệu lực hợp đồng Hợp đồng mua bán ngoại thương muốn có hiệu lực phải thoả mãn điều kiện quy định chung cho loại hợp đồng, chủ thể phải hợp pháp – hình thức hợp đồng phải hợp pháp – hợp đồng phải ký sở nguyên tắc tự nguyện 1.1.Chủ thể hợp pháp Chủ thể hợp đồng mua bán ngoại thương phía nước ngồi tự nhiên cá nhân pháp nhân phải có lực pháp lý lực hành vi Chủ thể hợp đồng mua bán ngoại thương phía Việt Nam tự nhiên nhân pháp nhân Việt Nam Tự nhiên nhân muốn ký kết hợp đồng mua bán ngoại thương trước hết phải có lực pháp lý lực hành vi Tổ chức thừa nhận pháp nhân có đủ điều kiện + Được quan Nhà nước thẩm quyền thành lập + Có cấu tổ chức chặt chẽ Có tài sản độc lập tự chịu trách nhiệm tài sản + Nhân danh tham gia vào quan hệ pháp luật cách độc lập 1.2.Hình thức hợp đồng mua bán ngoại thương phải hợp pháp Khi nói đến hình thức hợp đồng mua bán ngoại thương thường có quan điểm Quan điểm thứ cho hình thức hợp đồng ký kết miệng, văn hay hình thức tuỳ bên Những nước nên quan điểm hầu Phương tây đặc biệt nước có kinh tế thị trường phát triển Trong số nước lại quy định hợp đồng phải ký kết hình thức văn 1.3.Nội dung hợp đồng phải hợp pháp Khi nói đến tính hợp pháp hợp đồng mua bán ngoại thương cần lưu ý vấn đề - Nội dung hợp đồng phải hợp pháp nghĩa hợp đồng phải có điều khoản chủ yếu bao gồm tên – tên hàng – quy cách phẩm chất – thời gian địa điểm giao hàng – giá điệu kiện giao hàng – phương thức toán chứng từ tốn - Ngồi điều khoản chủ yếu nói trên, điều khoản khác bên đưa vào hợp đồng gọi điều khoản khác: điều khoản bao bì - ký mã hiệu - điều khoản giám định Các điều khoản chủ yếu điều khoản thông thương làm nội dung hợp đồng mua bán ngoại thương phải hợp pháp 1.4.Hợp đồng phải ký kết sở nguyên tắc tự nguyện Nguyên tắc tự nguyện cho phép bên hoàn toàn tự thoả thuận vấn đề liên quan đến quyền nghĩa vụ bên khuôn khổ pháp luật Nguyên tắc tự nguyện loại bỏ hợp đồng ký kết sở dùng bạo lực để đe doạ có nhầm lẫn 2.Những điều khoản chủ yếu hợp đồng 2.1.Các điều khoản chủ yếu liên quan đến đối tượng hợp đồng 2.1.1.Về tên hàng: tên hàng hợp đồng mua bán ngoại thương thường thể qua ngôn ngữ thông dụng (chủ yếu tiếng anh ) nên hai bên cần ghi rõ tên thương mại, tên khoa học tên thơng dụng để tránh hiểu lầm 2.1.2.Về phẩm chất hàng Chất lượng hàng ghi hợp đồng tổng đặc tính, quy cách, tác dụng, hiệu suất… nói lên mặt “chất” hàng Trong mua bán, chất lượng có ý nghĩa lớn việc định giá hàng hố Có nhiều cách xác định phẩm chất hàng cách xác định đó, khơng tn thủ phải gánh chịu hậu pháp lý khác 2.1.3.Về số lượng Có nhiều cách xác định số lượng hàng, trọng lượng hàng, nước xs đơn vị đo lường riêng ví dụ Anh, Mỹ xác định đơn vị cho hàng hoá thuộc dạng lỏng người ta hay dùng đơn vị Gallon= 4,546 lit Mỹ Gallon = 3,523 (lit) để tránh nhầm lẫn cần ghi rõ hợp đồng Thông thường thực tế thương mại người ta thường có hai cách xác định số lượng hàng Có thể người bán phải giao số lượng hàng xác số lượng hành có dung sai 2.2.Điều khoản giá phương thức toán Là điều khoản chủ yếu đóng vai trò quan trọng hợp đồng mua bán ngoại thương Luật pháp đa số nước quy định nguyên tắc, giá hàng phải quy định cụ thể hợp đồng Song thực tế hợp đồng không quy định giá cụ thể phải quy định cách xác định giá, cách tính giá xác định theo thoa thuận hai bên tháng trước giao hàng giá xác định sở giá công bố số giao dịch vào thời điểm giao hàng Khi quy định điều khoản giá cả, bên nên quy định đồng tiền tính giá, đồng tiền tốn cách tính, thời điểm tính tỷ giá hai đồng tiền Nếu quy định rõ đồng tiền tính giá đồng tiền bảng Anh đồng tiền tốn USD chẳng hạn người mua phải trả USD Cần quy định điều khoản bảo lưu giá hợp đồng để bảo vệ quyền lợi trường hợp có tăng hạ giá kể từ ký kết hợp đồng thực hợ đồng Với ý nghĩa điều khoant bảo lưu giá chỗ trường hợp có quy định điều khoản hai bên có quyền điều chỉnh giá phù hợp với tăng giảm đột ngột Nếu khơng bên phải tự chịu trách nhiệm có rủi ro Khi quy định điều khoản giá trường hợp mua bán ngoại thương cần phải ý đến điều kiện sở giá để tính tốn, xác định VD Nếu điều kiện sở FBO giá mua giá FOB Nếu điều kiện sở CIF giámua giá CIF Về phương thức toán bên quy định hợp đồng phương thức toán tiền mặt phương thức nhờ thu tín dụng chứng từ 2.3.Điều khoản thời hạn điều kiện giao hàng 2.3.1.Về thời hạn giao hàng, hợp đồng mua bán ngoại thương bên quy định người bán phải giao hàng vào ngày cụ thể phải giao hàng trọng khoảng thời gian định Mỗi cách quy định thời hạn giao hàng đưa lại hậu pháp lý khác 2.3.2.Điều kiện giao hàng: Là điều khoản chủ yếu hợp đồng mua bán ngoại thương Điều kiện giao hàng thường rõ hàng giao đâu, thuê tàu, mua bảo hiểm… Điều kiện giao hàng hai bên quy định rõ hợp đồng hai bên dẫn chiếu đến điều kiện thương mại quốc tế điều kiện FOB, CIF III.GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN NGOẠI THƯƠNG 1.Khái niệm tranh chấp hợp đồng Theo luật thương mại Việt Nam “tranh chấp thương mại tranh chấp phát sinh việc không thực hợp đồng thực không hoạt động thương mai”.Tranh chấp thương mại xuất phát từ việc bảo vệ quyền nghĩa vụ hợp đồng Khái niệm nói lên tác nhân gây nên tranh chấp giới hạn tranh chấp hợp đồng, chưa nói lên tính chất mâu thuẫn, bất đồng bên Bởi trường hợp bên không thực thực khơng hợp đồng chưa hẳn làm phát sinh “bất đồng quan điểm” từ phía bên kí Trong tranh chấp buộc có biểu mâu thuẫn bất đồng bên 2.Hình thức giải tranh chấp mua bán ngoại thương 2.1.Khiếu nại Phương pháp giải tranh chấp trực tiếp bên mua bán hàng hoá ngoại thương a.Khái niệm Khiếu nại phương pháp tranh chấp phát sinh qúa trình thực hợp đồng cách bên trực tiếp thương lượng để đưa kết luận nhằm giải vấn đề liên quan đến lợi ích hay nhiều bên Trong thương mại quốc tế, khiếu nại việc làm bình thường cần thiết quyền lợi bên bị vi phạm Khiếu nại quyền đơi lúc nghĩa vụ bên pháp luật nước quy định Khiếu nại bước khơng thể thiếu q trình tố tụng trước kiện Khiếu nại không hạn chế quyền kiện bên ngược lại Khiếu nại mang lại hậu pháp lý thoả mãn hay không thoả mãn yêu cầu người khiếu nại b.Mục địch, ý nghĩa việc khiếu nại Mục đích khiếu nại nhằm giải yêu cầu bên bị vi phạm sở hợp đồng ký Trường hợp hợp đồng hay luật điều chỉnh hợp đồng quy định thương lượng bước bắt buộc trước kiện quan trọng tài, án từ chối thụ lý vụ kiện bên chưa tiến hành thương lượng với Trong thương mại quốc tế quan hệ dân khiếu nại vừa có tính pháp lý vừa có ý nghĩa xã hội lớn c.Cơ sở pháp lý việc khiếu nại - Xác định đối tượng khiếu nại - Thời hiệu, thời hạn khiếu nại 2.2.Phương pháp giải tranh chấp có trọng tài a.Khái niệm Trọng tài quan giải tranh chấp bên đương thoả thuận thành lập nên để giải bất đồng bên Mặc dù có nhiều định nghĩa khác trọng tài nhìn chung có đặc điểm Trọng tài phương thức giải tranh chấp theo vụ việc phát sinh, từ quan hệ pháp luật Thẩm quyền trọng tài bắt nguồn từ thoả thuận trọng tài Trọng tài quan phán quyền phán xét sai bên giai đoạn hoà giải Như trọng tài phương thức giải tranh chấp phát sinh từ quan hệ pháp luật thuộc lĩnh vực điều chỉnh tư pháp quốc tế b.Đặc điểm phương pháp giải trọng tài/ Trọng tài trình giải tranh chấp ln mang tính độc lập dựa vào sở pháp lý vụ kiện, tình tiết khách quan vụ án Khơng 10 chịu chi phối tác động yếu tố trị, chịu tác động quan tổ chức Các bên lựa chọn trọng tài viên cho thường người có tín nhiệm Nó ln tạo cho bên tự tin cao, tin tưởng vào phán trọng tài Thủ tục tố tụng đơn giản, không mặt hình thức thủ tục tồ án Giải nhanh chóng lệ phí trọng tài thấp hơn, nhiều so với lệ phí Tồ án c.Tổ chức hoạt động trọng tài thương mại quốc tế Việt Nam Toàn thủ tục trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam quy định quy định quy tắc tố tụng Thủ tục tố tụng gồm bước sau: - Khởi kiện - Chọn định trọng tài viên - Đơn kiện lại - Điều tra trước xét xử - Phiên họp xét xử - Kết thúc phiên họp xét xử 2.3.Phương pháp giải tranh chấp an a.Khái niệm Việc giải tranh chấp thương mại Tồ án ln gắn liền với quyền lực Nhà nước Phương thức giải tranh chấp giải tranh chấp Toà án quốc gia Mỗi nước có quy định Tòa án có thẩm quyền xét xử vụ tranh chấp thương mại quốc tế b.Đặc điểm Đặc điểm quan trọng phương pháp giải tranh chấp Tồ án mang tính chủ quyền quốc gia cách tuyệt đối Toà án giải đại diện quyền lực Nhà nước nên q trình giải ln chịu tác động, chủ yếu trực tiếp yếu tố trị 11 Tồ án giải nặng nề mặt hình thức tố tụng Q trình giải ụ kiện Tồ án theo pháp luật bên thông thường qua cấp: cấp sơ thẩm cấp phúc thảm, số trường hợp đặc biệt giải thủ tục giám đốc thẩm tái thẩm Bán án định Tồ án ln mang tính cưỡng chế, có giá trị bắt buộc cá nhân tập thể có liên quan đến án có hiệu lực pháp luật Nếu khơng thi hành coi hành vi chống đối Nhà nước IV.HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH PHÁT HÀNH PHIM TRUYỆN NHỰA GIỮA FAFIM VIỆT NAM VÀ ANET KOREA INC Căn pháp lệnh hợp đồng Chủ tịch Hôi đồng Nhà nước CHXHCNVN ban hàng ngày 25/9/1989 nghị định số 17/HĐBT Hội đồng trưởng ban hành ngày 16/1/1990 quy định thi hành pháp lệnh hợp đồng kinh tế Căn chức nhiệm vụ công ty Xuất nhập phát hành phm truyện Việt Nam quy định định số 801/QĐ ngày 24/6/1993 VHTT Căn nhu cầu nguồn phim cung ứng cho mạng lưới rạp chiếu bóng tồn quốc khả cung ứng công ty Anet Korea Hôm nay, ngày 27/10/2002 văn phòng fafim Việt Nam , chúng tơi gồm: Bên A: Công ty xuất nhập phát hành phim Việt Nam Địa chỉ: 19 Nguyễn Trãi –Thanh Xuân – Hà Nội Điện thoại: 8534566-8533374 Fax:84.4.8531611 Do ông: Nguyễn Văn Sử – giám đốc làm đại diện Bên B Anet Korea Địa chỉ: Tầng 1, Dongjin Building, 199-17 Dong Sung Dong Jong rogu, Seoul, Korea,110-510 Điện thoại: 82-2-7470087 Fax: 82-2-7470323 Do ông: Lee,In-sik giám đốc làm đại diện 12 Nhằm mục đích tăng cường giao lưu văn hố Việt Nam Hàn Quốc, đáp ứng nhu cầu phim truyện ngày tăng thị trường Việt Nam, hai bên thống điều khoản sau: Điều 1: Nội dung hợp đồng Fafim Việt Nam đồng ý nhập phim nhựa Anet – Korea để độc quyền phát hành cho mạng lưới rạp chiếu bóng lãnh thổ Việt Nam va công ty Anet đối tác độc quyền cung cấp phim Hàn Quuốc cho Fafim Việt Nam Fafim Việt Nam bảo đảm không phát hàng thực chương trình có sẵn Anet ngồi lãnh thổ Việt Nam Anet cam kết khơng chuyển giao quyền sử dụng phim cho tổ chức cá nhân khác Việt Nam Fafim Việt Nam phát hành phim có giấy chứng nhận quyền phát hành Việt Nam VHTT cho phép phổ biến ttại Vn Fafim Vn quan có thẩm quyền Bộ VHTT cho pép thực giao dịch hợp pháp việc kinh doanh Điều II: cung câp phim 1.Số lượng: Anet bảo đảm gửi chào hàng cho fafim VN tháng từ đến tiết mục truyện 35ly Hàn Quốc sản xuất thuộc quyền phát hành Anet lãnh thổ VN, để Fafim VN lựa chọn theo khoản điều II Số phim Anet cung cấp tuỳ thuộc vào số lượng phim Fafim VN tuyển chọn số tiết mục chào hàng nói trên.Số lượng phim tiết mục Fafim VN tuyển chọn hai bên thoả thuận quýêt định 2.Bản quyền: Anet chịu trách nhiệm quyền phát hành phim mà Anet cung cấp cho Fafim VN cung cấp văn chứng thấy minh có nhận giấy phép phát hành quyền phim VN, Các văn chứng xuất trình cho quan thẩm quyền pháp lý Vn 3.Nội dung: Các phim Anet cung cấp Fafim VN tuyển chọn phải có nội dung lành mạnh, có ý nghĩa giáo dục, đa dạng hấp dẫn Fafim Vn không chấp nhận loại phim kích động bạo ực, truỵ, khơng phù hợp với nếp sống văn hố, đường lối trị VN 13 Những phim không phép phổ biến, Fàim Vn se tái xuất hoàn trả Anet Chi phí tái xuất Anet chịu theo quy định khoản mục II 4.Chất lượng kỹ thuật: Các phim chấp nhận, phim có chất lượng kỹ thuật cao đạt it 90% kỹ thuật tiêu chuẩn Phim phải rõ nét, rõ tiếng, không bị xước, mốc hay màu Những phim khai thác khơng đảm bảo chất lượng kỹ thuật huỷ chỗ theo thoat thuận hai bên tái xuất theo yêu cầu Anet Mọi chi phí liên quan đến việc huỷ bỏ tái xuất Anet chịu 5.Chọn phim: Để đạt hiẹu khai thác tốt, trước gửi phim nhựa 35 ly, Anet cần gửi phim chào hàng băng video chất lượng cao, phải rõ hình rõ tiếng để Fafim Việt Nam xem chọn Trong trường hợp chấp nhận phim, thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận băng chào hàng, Fafim Việt Nam bảo đảm hoàn thành cơng việc biên tập lờ thoại, trình hội đồng duyệt phim quốc gia thông báo đặt hàng với Anet Điều III: Phát hành hệ thống video gia đình phát sóng Sau khai thác xong phim tuyến rạp, hai bên thoả thuận chuyển tiết mục phim sang khai thác mạng lưới video gia đình phát sóng hệ thống truyền hình Việt Nam Về việc hai bên ký phụ lục hợp đồng chi tiết cho mục phim cụ thể Điều IV: Dịch vụ quảng cáo hàng hoá Tuỳ theo thoả thuận Anet Fafim Việt Nam chi tiết hợp tác, hai bên đồng ý nguyên tắc thực mặt hàng hoá thương mại băng casette phim Anet FafimViệt Nam tuyển chọn theo hợp đồng Fafim Việt Nam tìm đối tác Anet giới thiệu đối tác nước ngồi để quảng cáo nội dung hình thức quảng cáo phải Nhà nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt nam chấp nhận Điều V: Trách nhiệm công viẹc bên 1.Trách nhiệm Anet Chịu trách nhiệm gửi phim 35 ly kèm theo tài kiệu quảng cáo phim (mẫu áp phích, ảnh giới thiệu ảnh diễn viên, thông tin phim) địa văn phòng Fafim Việt Nam 19 Nguyễn Trãi Thanh Xuân Hà Nội Mỗi phim phải kèm theo đối thoại phim tiếng hàn quốc tiếng anh, tiếng pháp ANet có trách nhiệm dịch thoại phim tiếng cung cấo cho Fafim Việt Nam biên tập 14 Phối hợp với Fafim VN tổ chức thực phát hành phim Anet cung cấp Người đại diện Anet người đứng tên bant hợp đồng Người đại diện Anet coa thẩm quyền phối hợp với Fafim VN tổ chức theo dõi thực hợp đồng giải vấn đề phát sinh trình thực hợp đồng Người giúp việc Anet thực công việc đại diện Anet Người giúp việc làm muốn việc với Fafim VN phải có giấy uỷ quyền Hoặc làm việc phạm vi nội dung doanh nghiệp thoả thuận Fafim VN Anet văn 2.Trách nhiệm Fafim Việt Nam Làm thủ tục thực nhập phim tài liệu quảng cáo theo phim Thực công việc biên tập kịch bản, biên tập phim sản xuất thuyết minh cắt lược cảnh phim Trình hội đồng duyệt phim quốcgia, xin cấp giấy phép phát hành Sản xuất vật liệu quảng cáo tổ chức tuyên truyền quảng cáo Tổ chức phát hành phim rạp chiếu bóng tồn lãnh thổ VN thơng báo cho Anet lịch trình phát hành tiết mục Thay mặt hai bên tổ chức bảo vệ quyền sở hữu tác phẩm Việc ứng trước thuế chi phí khác liên quan đến việc nhập phim Bảo quản tu sửa phim, băng phim Anet cung cấp Làm thủ tụ thực tái xuất phim, băng không phép phát hành Chi phí tái xuất Anet chịu Điều VI: Phân chia tài nghĩa vụ phí tổn Khơng có chi phí phí tổn liên quan đến việc phát hành phim theo hợp đồng phát sinh toán bới Anet hay Fafim VN chi phí phí tổn phí khơng hai bên thoả thuận trước Tất chi phí tổn phí liên quan đến việc phát hành phim theo hợp đồng thực theo chi tiết ngân sách đồng ý ANét Fafim VN cách tiêng rẽ Trong vòng 30 ngày kể từ ngày phim bắt đầu phát hành, sau nguyên tắc hàng tháng vào ngày, chậm ngày 15 tháng dương lịch, Fafim VN gửi thông báo chi 15 tiết doanh thu phát hành tháng dương lịch trước đồng thời tốn khoản ngân hàng Anet VN chuyển đồng VN thành ngoại tệ chuyển nước vào tài khoản Hàn Quốc Anet định theo tỷ giá hói đối ngân hàng Nhà nước VN cơng bố thời điểm tốn Anet chịu tồn chi phí lệ phí theo quy định phủ Việt Nam Hai bên đồng ý doanh thu phát hành sau trừ tất chi phí tổn thất VN đề điều VII (mà chi phí phí tổn phát sinh toán theo thoả thuận chung trước bên theo điều VI mà thôi) phân chia sau: + Phim nhựa: Anet hưởng 90% Fafim Việt Nam hưởng 10% + Phim video chiếu rạp Anet 85% Fafim Việt Nam 15% Doanh thu phát hành có nghĩa số tiền Fafim Việt Nam thu theo tỷ lệ phần trăm số tiền bán vé phim xác định hợp đồng Fafim VN cơng ty chiếu bóng địa phương công ty hay tổ chức khác phát hành Mức thu từ bán vế phân chia cho rạp khác theo dịa phương bên thoả thuận cụ thể phục lục kèm thei cho phim nguyên tắc:50% đến 60% theo từnd phim cho thành phố lớn Hà Nội, Hồ Chí Minh Mỗi bên tự chịu thuế phần dianh thu hưởng Fafim Vn thu hộ ngân sách nghĩa vụ thuế Anet khấu trừ vào phần Anet hưởng đồng thời cấp phiếu thu cho Anet Điều VII Chi phí Việt Nam Hai bên tria gánh chịu khoản chi phí Việt Nam Nhưng tất loại chi phí phát sinh chi theo công việc bên thoả thuận riêng theo quy định điều VII + Chi phí xin giấy phép nhận phim, chi phí giao nhận tồn kho Hải quan Việt Nam, chi phí lại giao dịch vận chuyển phim từ sân bay Fafim Việt Nam Thuế nhập cảu phim chi phí nhập phim video để sơ duyệt tài kiệu tuyên truyền quảng cáo Chi phí biên dịch kịch bản, biên tập phim, thuyết minh phim lồng tiếng phim làm phụ đề tiếng Việt Nam 16 Chi phí duuyệnt phim, chi phí cắt phim xem lại cắt Chi phí in ấn tài liệu tuyên truyền quảng cáo, giới thiệu cho báo chí, quảng cáo phương tiện đại chúng Chi phí vận chuyển phim, vận chuyển áp phích địa phương Thuế phát hành quy địh cục thuế Việt Nam Các chi phí bảo vệ quyền Các chi phí phát sinh ngi loại chi phí phải hai bên thoả thuận có giá trị tốn Các bên đồng ý tuỳ theo thống chung hai bên quy định điều khoản trên, Fafim VN ứng trước toàn chi phí tổn phí liên quan đến việc phát hành bôi phim VN sữ toán tất khoản ứng từ doanh thu phát hành theo điều Vi nói Điều VIII: Tuyên truyền quảng cáo phim Hai bên thoả thuậ trước văn phụ lục hợp đồng hinh thức, phạm vi mức độ chi phí việc quảng cáo cho phim cụ thể Fafim Việt Nam đảm nhận việc tổ chức sản xuất vâth liệu tuyên truyền quản cáo có chất lượng tiến độn thời gian Fafim Việt Nam phối hợp Anet thực công tác quảng cáo, tiếp thị cho phim cụ thể Điều IX: Điều khoản chung Hai bên có trách nhiệm thực tốt điều khoản ghi hợp đồng Trong trình thực gặp trở ngại hai bên bàn bạc, trao đổi tìm hiểu biện pháp giải Do đặc điểm riêng biệt khu vực Bắc Trung Nam, vào quý hàng năm Fafim VN Anet ký phụ lục chi tiết với khu vực cho năm sau phụ lực khơng trái với nội dung nguyên tắc thoả thuận hợp đồng Không bên tự ý sửa đổi điều khoản hợp đồng mà phải ký phụ lục hợp đồng có vấn đề phát sinh Mỗi tranh chấo hai bên tự thương lượng giải Nếu khơng thống nhờ trọng tài kinh tế VN xét xử 17 Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 31/12/2002 Sau thời gian đố khơng có bên đề nghị chấm dứt hợp đồng khơng có ký hợp dồng hợp đồng tự động hạn thời gian (ba)tháng Hợp đồng chấm dứt trước thời hạn nếu: + Sau 90 ngày Anet Fafim VN không xúc tiến việc thực hợp đồng trình thực hợp đồng, hai bên gián đoạn vòng 90 ngày khơng thực điều khoản hợp đồng + Một hai bên vi phạm điều khoản hợp đồng này, gây thiệt hại nghiêm trọng + Do bên phủ yêu cầu chấm dứt Việc lý hợp đông liên uỷ ban gồm đại diện hai bên giải Bản hợp đồng xây dựng, giai thích hiểu theo pháp luật VN Bản hợp dồng lập thành 06 tiếng việt tiếng anh có giá trị nhau, bên giữ 03 tiếng việt 03 tiếng Anh PHẦN KẾT LUẬN Ngày nay, buôn bán quốc tế trở thành lĩnh vực kinh doanh hấp dẫn, Để tổ chức hoạt động kinh doanh cần phải hiểu rõ nghiệp, thông lệ quốc tế giao dịch, ký kết thực hợp đồng Hợp đồng mắt xích quan trọng mua bán trao đổi hàng hố nào, khơng ràng buộc bên tham gia ký kết mặt pháp lý mà đơi mang 18 lại khoản lợi đáng kể ta biết tận dụng điều khoản thuận lợi cho công ty, cho doanh nghiệp Hợp đồng mua bán ngoại thương có ý nghĩa quan trọng trình thúc đẩy hợp tắc giao lưu kinh tế quốc gia sở mà kinh tế nước phát triển lên hội nhập với kinh tế giới Việc đàm phán, ký kết hợp đồng thực gọi tốt hợp đồng ký tinh thần hai bên cung hợp tác có lợi Để đảm bảo điều có q trình chuẩn bị đàm phán thực hợp đồng quy định ký kết thực hợp đồng khâu cần thiết với doanh nghiêp 19 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU NỘI DUNG I Khái niệm - đặc điểm HĐMBNT .2 Hợp đồng mua bán ngoại thương gi? 2 Đặc điểm hợp đồng mua bán ngoại thương .3 II Ký kết hợp đồng mua bán ngoại thương .5 Điều kiện có hiệu lực hợp đồng .5 Những điều khoản chủ yếu hợp đồng .7 III Giải tranh chấp hợp đồng mua bán ngoại thương Khái niệm tranh chấp hợp đồng Hinh thức giải tranh chấp mua bán ngoại thương IV Hợp đồng hợp tác kinh doanh phát hành phim truyện nhựa FAFIM Việt Nam ANET KOREA INC 11 KẾT THÚC .18 TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình luật thương mai, luật thuế Giáo trình luật doanh nghiệp kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương Vũ Huy Tửu Pháp luật đàm phán – ký kết hợp đồng kinh tế kỹ thuật soạn thảo Hợp đồng kinh tế – hợp đồng thương mai 20 ... - ĐẶC ĐIỂM CỦA HỢP ĐỒNG MUA BÁN NGOẠI THƯƠNG 1 .Hợp đồng mua bán ngoại thương gì? Hợp đồng mua bán ngoại thương hay gọi hợp đồng mua bán quốc tế hợp đồng xuất nhập trước hết vấn đề hợp đồng mua. .. niệm - đặc điểm HĐMBNT .2 Hợp đồng mua bán ngoại thương gi? 2 Đặc điểm hợp đồng mua bán ngoại thương .3 II Ký kết hợp đồng mua bán ngoại thương .5 Điều kiện có hiệu lực hợp đồng. .. tất hợp đồng mua bán có tính chất quốc tế ( yếu tố nước ngoài) Đặc điểm hợp đồng mua bán ngoại thương Tính chất quốc tế nói làm nên đặc điêm hợp đồng mua bán ngoại thương So với hợp đồng mua bán
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm của hợp đồng mua bán ngoại thương, Đặc điểm của hợp đồng mua bán ngoại thương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay