ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA CÔNG NHÂN VIÊN VỀ CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ TẠI TRẠM NGHIỀN THỦ ĐỨC CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

89 34 1
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:44

... Thị Kim Yến NỘI DUNG TÓM TẮT HÀ THỊ KIM YẾN, Tháng 06 năm 2012 “Đánh Giá Sự Hài Lòng Của Cơng Nhân Viên Về Chính Sách Đãi Ngộ Tại Trạm Nghiền Thủ Đức – Công Ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên ” HA THI KIM. .. Từ đó, sở lý thuyết để đưa biện pháp nhằm hoàn thi n công tác đãi ngộ công nhân viên chẳng hạn hoàn thi n hệ thống lương, thưởng, trợ cấp, cải thi n điều kiện làm việc, thực trẻ hóa đội ngũ quản... Điện thoại: (84-8)38 368 363 – (84-8)38 367 195 Fax: (84-8) 38 361 278 - Email: hatien1@hatien1.com.vn - Website: www.hatien1.com.vn  - Các chi nhánh trực thuộc:  Trạm nghiền Thủ Đức: Km 8, Xa lộ
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA CÔNG NHÂN VIÊN VỀ CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ TẠI TRẠM NGHIỀN THỦ ĐỨC CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA CÔNG NHÂN VIÊN VỀ CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ TẠI TRẠM NGHIỀN THỦ ĐỨC CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay