PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY CÀ PHÊ TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN EAKAR, TỈNH ĐAKLAK LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM

81 5 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH HÀ DUY ĐÀO PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY CÀ PHÊ TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN EAKAR, TỈNH ĐAKLAK LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ NƠNG LÂM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 6/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH HÀ DUY ĐÀO PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY CÀ PHÊ TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN EAKAR, TỈNH ĐAKLAK Nghành: Kinh Tế Nông Lâm LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: TS TRẦN ĐỘC LẬP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 6/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “ Phân Tích Hiệu Quả Kinh Tế Cây Cà Phê Tại Địa Bàn Huyện Eakar, Tỉnh Đaklak ” Hà Duy Đào, sinh viên khóa 34, ngành Kinh Tế Nơng Lâm, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ GV: Trần Độc Lập Người hướng dẫn, (Chữ ký) Ngày tháng Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo (Chữ ký (Chữ ký Họ tên) Họ tên) năm Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Xin chân thành gửi lời cảm ơn đến cha mẹ, người sinh nuôi dưỡng khôn lớn thành người, người làm chỗ dựa động viên tôi vấp ngã, cho niềm tin nghị lực để thực ước mơ hồi bão Tơi xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến tồn thể thầy giảng đường Đại Học Nông Lâm đặc biệt thầy khao kinh tế tận tình giảng dạy, cung cấp cho tơi kiến thức q báu để tơi tự tin cơng việc sống sau Xin chân thành biết ơn thầy Trần Độc Lập giảng viên Khoa Kinh Tế tận tình giảng dạy, giúp đỡ hướng dẫn tận tình suốt thời gian tơi thực đề tài Xin cảm ơn co anh chị phòng NN PTNT huyện Eakar tỉnh Đaklak tận tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để thực luận văn Xin cảm ơn người bạn thân bên cạnh chia sẻ khó khăn, ủng hộ tinh thần để tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn TP.HCM ngày tháng năm 2012 Sinh viên thực Hà Duy Đào NỘI DUNG TÓM TẮT HÀ DUY ĐÀO Tháng năm 2012 “ Phân Tích Hiệu Quả Kinh Tế Cây Cà Phê Tại Địa Bàn Huyện Eakar, Tỉnh Đaklak ” HA DUY DAO June 2006 “ Assay Economic Efficiency Of Coffee At Eakar District, Daklak Province” Khóa luận tìm hiểu hiệu kinh tế cà phê sở phân tích số liệu điều tra 80 hộ trồng cà phê địa bàn huyện Eakar, tỉnh Đaklak Từ cho số cụ thể để phản ánh cách xác tính hiệu kinh tế cà phê đề xuất phương án giúp người dân nâng cao suất lao động giảm thiểu rủi ro sản xuất nông nghiệp       MỤC LỤC trang Danh mục chữ viết tắt viii Danh mục bảng ix Danh mục hình xi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nguyên cứu CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Điều kiện tự nhiên huyện Eakar 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Địa hình đất đai 2.1.3 Thời tiết-khí hậu 2.1.4 Các nguồn tài nguyên 10 2.2 Tình hình kinh tế 11 2.2.1 Tình hình phát triển chung vùng 11 2.2.2 Tình hình chung sản xuất nông nghiệp 12 2.2.2.1 Cơ cấu Nông – Lâm – Thủy 12 2.2.2.2 Tình hình sản xuất cà phê địa bàn huyện 14 2.3 Tình hình dân số lao động 23 2.4 Vấn đề tôn giáo 24 2.5 Y tế giáo dục 24 2.5.1 Y tế 16 2.5.2 Giáo dục 24 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Sơ lược cà phê 26 26 3.1.1 Nguồn gốc cà phê 3.1.2 Đặc điểm sinh thái cà phê vi    26 27 3.1.3 Đặc điểm sinh học cà phê 28 3.1.4 Đặc điểm kỹ thuật cà phê 32 3.2 Cơ sở lý luận kết sản xuất 33 3.2.1 Các tiêu đo lường kết kinh tế 3.3 Cơ sở lý luận hiệu kinh tế 33 34 3.3.1 khái niệm 34 3.3.2 Các tiêu đo lường hiệu kinh tế 34 3.3.3 Các tiêu kinh tế quan trọng khác 35 3.4 Phương pháp nghiên cứu 36 3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu 36 3.4.2 Phương pháp xử lý số liệu 37 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 38 4.1 Hiệu kinh tế cà phê 38 4.2 Năng suất trung bình cà phê 38 4.3 Doanh thu trung bình cà phê vòng đời 41 4.4 Chi phí trung bình cho cà phê qua giai đoạn 43 4.4.1 Chi phí trung bình cho cà phê GDSXCB 43 4.4.2 khấu hao xây dựng cho cà phê 44 4.4.3 Chi phí đầu tư trung bình cà phê GĐKD 49 4.4.4 Chi phí đầu tư trung bình cho cà phê vòng đời dự án 51 4.5 Phân tích độ nhạy 54 4.5.1 Phân tích độ nhạy chiều NPV theo giá 54 4.5.2 Phân tích độ nhạy hai chiều NPV lợi nhuận theo giá lãi suất chiết khấu 56 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 58 5.1 kết luận 58 5.2 kiến nghị 59 5.3 hạn chế đề tài 59 vii    DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DT Doanh Thu LN Lợi Nhuận CPVC Chi Phí Vật Chất CPSX Chi Phí Sản Xuất CPLD Chi Phí Lao Động GDXDCB Giai Đoạn Xây Dựng Cơ Bản GDSXKD Giai Đoạn Sản Xuất Kinh Doanh viii    DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Cơ cấu thành phần đất huyện Eakar Bảng 2.2 Tỷ trọng sản xuất vùng theo cấu ngành 11 Bảng 2.3 Cơ cấu Nông – Lâm – Thủy sản huyện (2009-2011) 13 Bảng 2.4 Tỷ trọng các ngành cấu Nông – Lâm – Thủy sản 13 (2009-2011) Bảng 2.5 Diện tích số loại phổ biến vùng 15 Bảng 2.6 Giá trung bình cà phê địa bàn huyện Eakar qua năm 19 Bảng 2.7 Số lượng đàn gia súc gia cầm năm (2009-2011) 22 Bảng 4.1 Năng suất trung bình cà phê qua năm 39 Bảng 4.2 Năng suất trung bình cà phê theo độ tuổi phát triển 39 Bảng 4.3 Doanh thu trung bình cà phê vòng đời 42 Bảng 4.4 khấu hao thiếu bị máy móc cơng cụ lao động cho cà 44 phê Bảng 4.5 Chi phí trung bình cho cà phê giai đoạn sản xuất 46 Bảng 4.6 Tỷ lệ lao động nhà lao động thuê tổng chi phí lao 47 động GĐXDCB Bảng 4.7 Chi phí đầu tư trung bình cà phê GĐKD 49 Bảng 4.8 Tỷ lệ lao động nhà lao động thuê tổng chi phí lao 50 động GĐKD Bảng 4.9 Chi phí đầu tư trung bình cho cà phê vòng đời 52 dự án Bảng 4.10 Ngân lưu cho cà phê vòng đời (20 năm) Bảng 4.12 Phân tích độ nhạy chiều NPV lợi nhuận theo giá ix    53 55 Bảng 4.13 Phân tích độ nhạy hai chiều NPV lợi nhuận theo giá lãi suất chiết khấu x    56 Từ bảng phân tich độ nhạy hai chiều ta so sánh tác động giá suất chiết khấu đến NPV ‐ Khi mức giá thay đổi từ 3.75 triệu/tạ đến triệu/tạ tức tăng 6,25% làm NPV thay đổi từ 369 triệu lên 443 triệu (xét mức chiết khấu 11,5%) tức NPV tăng lên 10,61% => ta tăng mức giá lên 1% làm NPV tăng 10,61/6,25= 1,7% ‐ Khi ta giảm mức suất chiết khấu từ 13,5% xuống 12,5% tức giảm xuống 7,41% làm cho NPV (xét mức giá triệu/tạ) tăng từ 375 triệu lên 407 triệu (tăng 7,86%) => ta giảm mức suất chiết khấu 1% làm cho NPV tăng 7,86/7,41 = 1.1% Ta có kết luận giá có tắc động mạnh suất chiết khấu đến NPV 56    57    CHƯƠNG V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận - Chi phí cho giai đoạn xây dựng cho loại công nghiệp cà phê không nhiều so với loại công nghiệp khác cao su, tiêu Ở giai đoạn người dân cần tập trung vào khâu chăm sóc phát bệnh để chữa trị kịp thời Chi phí vật chất chiếm tỷ trọng lớn tổng chi phí chi phí cho phân bón thuốc trừ sâu chiếm tỷ lện lớn tổng chi phí vật chất Chi phí lao động chiếm tỷ trọng nhỏ, chi phí cơng nhà chiếm tỷ trọng gấp hai lần so với cơng th, điều phản ánh người dân chủ yếu sử dụng nguồn lao động sãn có để gia tăng sản xuất tiết kiệm chi phí, dường tình hình chung ngành nơng nghiệp Việt Nam - Kết tính từ tiêu kinh tế (NPV, IRR, BRC) cho thấy việc đầu tư phát triển cà phê địa bàn huyện Eakar dự án đem lại hiệu kinh tế, giúp người dân không ngừng gia tăng chất lượng đời sống - Khi yếu tố đầu vào đầu khác khơng đổi mức giá từ 1.92 triệu trở lên người trồng cà phê có lời - Giữa tác động giá suất chiết khấu giá có tác động mạnh đến NPV suất chiết khấu 58    5.2 Kiến nghị - Giá cà phê biến động thất thường, chịu tác động mãnh liệt giá cà phê giới, tăng cung giảm giảm cung tăng người dân khơng lên hoang mang giá cà phê xuống, lại phá bỏ vườn cà phê để thay trồng mới, thấy giá cà phê tăng trở lại lại đua theo phong trào trồng cà phê Hiện nhà nước có sách bảo vệ người trồng cà phê cách cam kết mua cà phê với mức giá không 25 triệu đồng/ tạ người dân yên tâm sản xuất mà sợ cảnh “công cốc” ‐ So với trồng phổ biến vùng (cả công nghiệp lẫn lương thực) cà phê xem loại đem lại lợi ích vượt trội Tuy nhiên khơng mà người đua theo phong trào trồng cà phê để cà phê xuống giá phận đông đảo người dân gặp khó khăn Một hậu lớn nhiều việc trồng cà phê tự phát, thiếu qui hoạch việc thiếu nước vào mùa khơ Những nơi khơng có nguồn nước phục vụ cho việc tưới tiêu dẫn đến hình ảnh vườn cà phê giai đoạn kinh doanh bị chết cháy, Người nơng dân gặp khơng khó khăn 5.3 Những hạn chế đề tài - Tổng số nông hộ trồng cà phê địa bàn 8.700 hộ số phiếu điều tra 80 phiếu Như số mẫu điều tra hạn chế kết phân tích có phần chưa đảm bảo để nói nên tính tổng thể - Vòng đời cà phê 20 năm việc tính tốn dễ dàng thuận tiện đề tài phân chia chu kỳ phát triển cà phê thành giai đoạn (từ năm 1-3, từ năm 4-8, từ năm 9-15, từ năm 16-20) sau tính chi phí, doanh thu trung bình năm giai đoạn khiến cho việc tính tiêu kinh tế NPV, IRR có phần bị sai lệch chút - Có nguồn thông tin lấy thông qua Website nên khó đảm bảo độ tin cậy, hay có thơng tin tham khảo từ nhiều nguồn nguồn lại 59    có nội dung khác đề tài chọn nguồn thơng tin có nội dung hợp lý Việc lựa trọn tránh khỏi sai lầm, khuyết điểm - Do hạn chế thời gian nên đề tài không nghiên cứu việc so sánh hiệu kinh tế mơ hình cà phê khác như: mơ hình trồng cà phê mơ hình trồng cà phê có xen canh hay mơ hình cà phê có diện tích 1ha mơ hình cà phê 1ha Sự thiếu hụt làm cho đề tài phần sâu sắc 60    TÀI LIỆU THAM KHẢO Các sách chuyên đề cà phê: - “ Kỹ Thuật Trồng Và Canh Tác Cây Cà Phê” Nguyễn Bá Ngọc (1999) nhà xuất trẻ - “ Cây Cà Phê Ở Việt Nam” Đoàn Triệu Nhạn (1999) nhà xuất nông nghiệp Hà Nội - “ Các Bệnh Thường Gặp Ở Cây Cà Phê Và Phương pháp Chữa Trị” Nguyễn Minh Anh (2000) nhà xuất Nơng Nghiệp-Hà Nội Các website có liên quan - thông tin cà phê từ điểm bách khoa Wikipedia - www.tailieu.vn - www.dantri.com.vn 58    PHIẾU ĐIỀU TRA PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY CÀ PHÊ TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN EAKAR, TỈNH ĐAKLAK Ngày điều tra:……/……/200… Số thứ tự phiếu điều tra:……………… Kính chào (bác), tơi tên Hà Duy Đào (sinh viên trường ĐH Nông Lâm TP.HCM) Nay tơi đến vấn để tìm hiểu tình hình sản xuất cà phê ơng (bà) Tơi thực vấn để phục vụ cho việc làm đề tài, khơng dùng cho mục đích khác Thông tin cá nhân cô (bác) giữ kín Rất mong giúp đỡ ơng (bà) I THƠNG TIN CHUNG VỀ GIA ĐÌNH ĐIỀU TRA Tên người vấn: …………………………………………………………………… 2.tuổi: …………………………………………………………………… 3.giới tính (nam/nữ) II THÔNG TIN VỀ SẢN SUẤT Vườn cà phê nhà Cô ( bác ) năm thứ mây? ……………………………………………… Nguồn nước cô bác dùng để tưới lấy từ đâu? III a Nước giếng khoan b Sơng, hồ c Nước giếng đào d Nơi khác THƠNG TIN VỀ CHI PHÍ 1    Diện tích cô bác bao nhiêu? …………………………………………………………… Nguồn giống cô bác tự tạo hay mua? …………… (tự tạo/mua)………………… + Nếu mua, cô bác mua với số lượng bao nhiêu? ……………………………………………………… + Giá đơn vị mua Nguồn vốn cô bác sử dụng cho việc trồng ớt lấy từ đâu? a Gia đình b Ngân hàng c Bạn bè d Nơi khác + Cô bác có phải trả lãi cho nguồn vốn khơng? (có/khơng)……………………… + Nguồn vốn bác vay bao nhiêu? ………………………………………… + Cô bác vay thời gian bao lâu? ………………………………………… + Lãi suất cô bác phải trả %/ ? %/tháng………………………%/năm………………… Chi phí vật chất Số lần Loại thuốc Số lượng Giá phun sử dụng loại loại 2    (1000đ) CHI Lần PHÍ CHO THUỐC BẢO VỆ Lần THỰC VẬT Lần3 TỔNG SỐ TIỀN Số lần Loại phân Số lượng Giá bón phân sử dụng sử dụng đơn vị sử loại dụng 3    (kg) (1000đ) Lần1 Lần Lần CHI PHÍ CHO PHÂN BĨN Tổng tiền Loại thiết bị Giá mua Thời gian phục vụ cho thiết bị sử dung thiết bị sản xuất CHI PHÍ MÁY MĨC VÀ CÁC CƠNG CỤ PHỤC VỤ CHO SẢN Máy bơm Máy kéo Máy phun thuốc 4    SUẤT Cuốc, xạc, kéo Vật tư khác Tổng tiền Chi phí lao động suốt q trình sản suất Các cơng Việc Số đoạn làm lần làm Số công bổ Công Công nhà thợ Số tiền phải trả cho công thuê làm đất Lên luống Làm Lần cỏ Lần Lần Lần Lần 5    Gieo trồng chăm sóc Gieo Trồng bón Lần phân Lần Lần Phun Lần thuốc Lần Lần Thu Lần hoạch Lần Lần Lần Lần 6    Cắt, tỉa Lần cành Lần Lần Lần Chi phí tưới tiêu? - Tưới nhà hay tưới thuê (tưới nhà/tưới thuê) + Nếu tưới thuê Số lần tưới Chi Phí Tưới Số tưới Lần Lần Lần Tiêu 7    Giá tưới cho IV THÔNG TIN SẢN LƯỢNG Số đợt thu hoạch Sản lượng (kg) Đợt Đợt Đợt Đợt Đợt Đợt Đợt Đợt Đợt Tổng Cơ bác có mong muốn cấp, ban, nghành liên quan? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 8    …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………… -Xin chân thành cảm ơn cô bác giúp đỡ thực điều này-  9    ... năm 2012 Sinh viên thực Hà Duy Đào NỘI DUNG TÓM TẮT HÀ DUY ĐÀO Tháng năm 2012 “ Phân Tích Hiệu Quả Kinh Tế Cây Cà Phê Tại Địa Bàn Huyện Eakar, Tỉnh Đaklak ” HA DUY DAO June 2006 “ Assay Economic... đất bạc màu hay đất canh tác chiếm tỷ lệ người dân địa bàn tận dụng mạnh để phát triển nông nghiệp cách nhanh chóng bền vững Bảng 2.1 Cơ cấu thành phần đất huyện Eakar 7    đvdt :ha Nhóm đất... Theo thống kê vào mùa khô ngày huyện khai thác khoảng 232.500 m3 nước ngầm phục vụ sinh hoạt sản xuất nước khai thác phục vụ cho cà phê chiếm 90% Chính khai thác nguồn nước ngầm q mức mà nguồn
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY CÀ PHÊ TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN EAKAR, TỈNH ĐAKLAK LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM, PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY CÀ PHÊ TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN EAKAR, TỈNH ĐAKLAK LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay