báo cáo thực tâp quản lý điểm sinh viên

23 10 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:43

LỜI CẢM ƠNTrong những năm cuối thế kỷ 20 tin học ở Việt Nam càng phát triển mạnh mẽ và ứng dụng ngày càng sâu rộng trong hầu hết các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hoá, xã hội.Cùng với các lĩnh vực khác trong công cuộc đổi mới đất nước ngành giáo dục và đào tạo đang từng bước áp dụng những tiến độ khoa học. Những phần mềm quản lý, dạy học với sự giúp đỡ của máy tính đã và đang phát triển của nền giáo dục nước nhà. Đặc biệt là trong công tác quản lý tin học làm giảm nhẹ sức lực của người quản lý, tiết kiệm thời gian, gọn nhẹ và thuận tiện hơn rất nhiều so với thực hiện công việc quản lý theo cách truyền thống cũ trên giấy tờ. ứng dụng tin học vào công tác quản lý đặc biệt là thu hẹp được không gian lưu trữ, tránh được thất lạc dữ liệu từng bước tự động hoá và cụ thể hoá lượng thông tin theo yêu cầu quản lý, có thể tìm kiếm, tra cứu thông tin nhanh một cách đầy đủ và chính xác hơn. Thực tập tốt nghiệp Quản lý điểm sinh viên Đề tµi : LỜI CẢM ƠN Trong năm cuối kỷ 20 tin học Việt Nam phát triển mạnh mẽ ứng dụng ngày sâu rộng hầu hết lĩnh vực khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hoá, xã hội Cùng với lĩnh vực khác công đổi đất nước ngành giáo dục đào tạo bước áp dụng tiến độ khoa học Những phần mềm quản lý, dạy học với giúp đỡ máy tính phát triển giáo dục nước nhà Đặc biệt công tác quản lý tin học làm giảm nhẹ sức lực người quản lý, tiết kiệm thời gian, gọn nhẹ thuận tiện nhiều so với thực công việc quản lý theo cách truyền thống cũ giấy tờ ứng dụng tin học vào công tác quản lý đặc biệt thu hẹp không gian lưu trữ, tránh thất lạc liệu bước tự động hoá cụ thể hoá lượng thơng tin theo u cầu quản lý, tìm kiếm, tra cứu thơng tin nhanh cách đầy đủ xác Thùc tËp tèt nghiƯp Quản lý điểm sinh viên Đề tài : Kho sỏt toán Một số vấn đề liên quan đến tốn: Mơn học Danh sách mơn học khoá trường Đại học nay: Danh sách mơn học: Mơn Học Giải Tích I Đại Số Triết Kinh Tế Chính Trị Vật Lý I Vật Lý II Tin Đại Cương Anh Văn I Kỹ Thuật Điện Tử Giải Tích II Kỹ Thuật Điện Access Hình Hoạ Vẽ KT Anh Văn II Toán Tối Ưu Xác Suất Thống Kê Toán Rời Rạc Kinh Tế Học Kỹ Thuật Lập Trình Phương Pháp Tính ĐVHT 3 4 4 4 4 3 4 Môn Học Cơ Lý Thuyết Lịch Sử Đảng CNXH Khoa Học Đồ Hoạ Máy Tính Cơ Sở Dữ Liệu Mạng Cấu Trúc DL & GT Hệ Điều Hành Tốn Kinh Tế Phân Tích TKHT Pascal Nâng Cao Visual Basic Bảo Trì Hệ Thống Quản Trị DN SQL Kiến Trúc MT & XL Internet-Web Bảo Mật TMĐT Thực Tập TN ĐVHT 2 4 3 3 3 3 3 Cách tính điểm * Điểm trung bình mơn lần một(ĐTBML1) : tính theo cơng thức sau ĐTBML1=  ( DTL1 * DVHT )  ( DVHT ) DTL1: Điểm thi lần DVHT: Đơn vị học trình Thùc tËp tèt nghiệp Quản lý điểm sinh viên * Đề tài : Điểm trung bình mơn cao nhất(ĐTBMCN): tính theo cơng thức sau ĐTBMCN =  ( DTLCN * DVHT )  ( DVHT ) DTLCN: Điểm thi lần cao  Điểm trung bình cho sinh viên thi tốt nghiệp(ĐTBTN): tính theo cơng thức sau ĐTBTN =  ( DCMTTN )  ( HeSo) DCNTTN: điểm môn thi tốt nghiệp sau tính hệ số HeSo: hệ số mơn thi tốt nghiệp * Điểm trung bình cho sinh viên bảo vệ (ĐTBBVTN) tính theo cơng thức sau ĐTBBVTN = DPB  DHD   DCUV  SoUV Khi tính điểm trung bình lần 1, cao , tốt nghiệp , bảo vệ lấy đến hai số thập phân làm tròn theo quy định Các mức đánh giá kết học tập Nội dung mức đánh giá kết học tập sinh viên gồm mức:  Mức môn học: đánh giá kết học tập môn học kỳ  Mức học kỳ: đánh giá kết học tập theo kỳ học sinh viên dựa vào mức môn học  Mức năm: đánh giá kết học sinh viên năm dựa theo mức học kỳ  Mức cuối khóa: đánh giá kết học tập sinh viên toàn khúa hc Thực tập tốt nghiệp Quản lý điểm sinh viên Đề tài : Tiờu chun ỏnh giỏ xếp loại tốt nghiệp Căn vào điểm trung bình cuối khố học điểm trung bình chung tốt nghiệp, xếp loại tốt nghiệp quy định thành loại sau: Giỏi, Khá, Trung bình khá, Trung bình, Yếu , Kém Tiêu chuẩn cụ thể sau:  Loại giỏi: Điểm trung bình cuối khố từ 8.0 trở lên khơng thi lại mơn nào, điểm trung bình tốt nghiệp từ 8.0 trở lên  Loại khá: Điểm trung bình cuối khố từ 7.0 trở lên, điểm trung bình tốt nghiệp từ 7.0 đến 8.0  Loại trung bình khá: Điểm trung bình cuối khố từ 6.5 đến 7.0, điểm trung bình tốt nghiệp từ 6.5 đến 7.0  Loại trung bình: Điểm trung bình cuối khố từ 5.0 đến 6.5, điểm trung bình tốt nghiệp từ 5.0 đến 6.5  Loại yếu: Điểm trung bình cuối khố điểm trung bình tốt nghiệp từ 4.0 đến 5.0  Loại kém: Điểm trung bình cuối khố điểm trung bình tốt nghiệp từ 4.0 trở xuống Yêu cầu cụ thể tốn Sử dụng chương trình Visual Basic để lập form Thơng qua chương trình VB kết hợp với Access SQL Server đưa hình mơt số câu lệnh đơn giản như:  Cho biết mã, tên, lớp SV có địa  Cho biết mã môn, tên môn học học kỳ  Cho biết mã SV có thi mơn điểm thi khoảng Thực tập tốt nghiệp Quản lý điểm sinh viên Đề tài : Cho bit mó, tờn, lp ca SV có thi mơn diểm thi khoảng  Cho biết mã, tên SV lớp không thi môn  Cho biết mã, tên SV lớp không thi môn Tên thực thể Sinh viên Môn học Kq thi Giải thích Thơng tin sinh viên Danh sách mơn học Thơng tin điểm thi Thùc tËp tèt nghiƯp Quản lý điểm sinh viên Đề tài : Phõn tớch hệ thống liệu Xác định thực thể Sinh viên Mã SV Tên SV Ngày sinh Địa Lớp Ghi Mơn Mã mơn Tên mơn Số trình Học kỳ Kq thi Mã SV Mã mơn Điểm Khố Giải thích Thiết kế sở liệu Bảng sinh viên(Sinhvien) Tên thuộc tính MaSV TenSV Ngaysinh Diachi Lop Ghichu Kiểu Kích thước Text Text Date/time Text Text Text 25 30 25 PK Mã sinh viên Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ghi Thùc tập tốt nghiệp Quản lý điểm sinh viên Đề tài : Bảng mơn học(Mon) Tên thuộc tính Mamon Hocky Tenmon Sotrinh Kiểu Kích Khố Giải thích thước Text Number Text Number Byte 25 Byte PK Mã môn học Học kỳ Tên mơn Đơn vị học trình Bảng điểm(Kqthi) Tên thuộc tính MaSv Mamon Lop Diem Kiểu Kích Khố Giải thích thước Text Text Text Number 5 Integer FK Sơ đồ quan hệ cài đặt Access Mã sinh viên Mã môn học Lớp Điểm thi Thùc tập tốt nghiệp Quản lý điểm sinh viên Đề tài : Cơng cụ lập trình I: Ngơn ngữ VISUAL BASIC: 1- Giới thiệu ngôn ngữ Visual Basic Thùc tập tốt nghiệp Quản lý điểm sinh viên Đề tài : Khi tung Visual Basic 1.0 BillGates chủ tịch kiêm tổng giám đốc Micorsofl mơ tả sản phẩn “đáng nể” Trải qua gần 10 năm phiên bản, Visual Basic ‘‘công cụ dễ mạnh để phát triển ứng dụng phô chương bạn thật thấy rằng, có hàng chục triệu người sử dụng phát triển ứng dụng MS Windows Visual Basic nhanh mạnh dễ sử dụng Visual Basic 1.0, Visual Basic 3.0 tăng thêm cách thức đơn giản để điều khiển sở liệu mạnh sẵn có Visual Basic 4.0 hỗ trợ phát triển 32 bit bắt đầu tiến trình chuyển Visual Basic thành ngơn ngữ lập trình hướng đối tượng đầy đủ Visual Basicthêm khả tạo tập tin hành (exe) thực có khả lập điều khiển riêng Phiên 6.0 Visual Basic kế tục truyền thống này: Những ứng dụng Windows 95/98 Windows NT phát triển cần thời gian so với trước Các lỗi lập trình (mối rối-bugs) khơng thường xun xẩy có dễ phát sửa chữa Nói đơn giản với Visual Basic, việc lập trình với Windows trở nên hiệu mà lý thú Đặc biệt Visual Basic cho phép bổ xung menu, hộp văn bản, nút lệnh, nút tuỳ chọn, hộp kiểm tra, hộp danh sách, cuộn, hộp tập tin thư mục cho cửa sổ trống Người dùng dùng lưới (Gird) để quản lý sở liệu bảng Chúng ta truyền thơng tin với ứng dụng Windows khác quan trọng có phương pháp dễ dàng để người sử dụng điều khiển truy cập sở liệu (những thành phần dược Visual Basic gọi điều khin) Thực tập tốt nghiệp Quản lý điểm sinh viên Đề tài : Cú th cú nhiu ca s hình Các cửa sổ có tồn quyền truy cập clipoard vào thông tin hầu hết ứng dụng Windows khác Chúng ta dùng Visual Basic để truyền thông tin với ứng dụng khác chạy Windows .Lí chọn Microsofl Visual Basic: Bất kể làm viêc có mà lên, trở số không bắt đầu Chúng ta làm việc máy tính, thao tác Windows, tạo văn Word, thấy gì? Có gồm dãy thực đơn (Menu), hộp thoai (Dialog), nút lựa chọn (Opti button), nut kiểm tra (Check button), nút lệnh (OK), (Cancel), Nếu phải học lập trình viên từ đầu, nói chưa chắn tạo đề mục sau đến năm học Nhưng với Visual Basic bạn tạo tất chúng, mà từ đến tháng Nói cách khác tất thấy phần mềm Windows tạo từ Visual Basic Tuy nhiên khơng nói đến mặt trái Visual Basic, khơng thật khách quan khoa học Visual Basic tuỳ thuộc hồn tồn vao Windows, chạy ứng dụng Visual Basic ứng dụng khác mà la Windows 2: Visual Basic Micrroft Acess Visual Basic ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, giả toán Visual Basic giả toán quản lý Acess, đặc trưng riêng Visual Basic mà ngơn ngữ khác khơng có Để phát huy hết khả Acess phải hiểu thật rõ chế sử lý liệu (Jet Engine), Jet Engine cho phép làm việc nhiều dạng thức liệu 10 Thùc tËp tèt nghiƯp Qu¶n lý điểm sinh viên Đề tài : khỏc v cung cấp giao diện lập trình hướng đối tượng để làm viêc với CSDL Jet Engine thành phần cốt lõi hệ quản trị CSDL Acess trở thành nhà lập trình chuyên nghiệp với Visual Basic cần nghiên cứu Jet Engine Visual Basic 6.0 cho phép người lập trình nhúng đối tượng hay sử dụng hàm thư viện DLL cách dễ dàng Visual Basic 6.0 dùng ADO Control tahy Data Control Visual Basic 5.0, công cụ cải tiến truy nhập đến nhiều dạng liệu hãng khác cung cấp Visual Basic 6.0 có điều khiển ActiveX phong phú phiên khác, điều khiển VisualBasic 6.0 ADO Data, Coolbar, DataRepeater, DataTimePicker FlatSrollbar, HierachicalFlexGril, Inagecombo, MonthView thay cho số điều khiển Visual Basic 5.0 3: Mối liên hệ Acess Visual Basic Microsoft có hệ quản trị CSDL (Visual Basic Foxpro Acess) Acess Microsoft phát triển từ đầu trở thành sản phẩn thành công Visual Basic kết nối Database Engine Acess để xử lý liệu, Visual Basic hệ quản trị CSDL mà ngôn ngữ vạn Với Visual Basic, ta phát triển nhiều loại ứng dụng khác Nó bao gồm trình biên dịch, cho phép nhà phát triển sinh tập tin EXE chạy độc lập 9cần có thêm thư viện, DLL, VBX, OCX).Còn Visual Basic, nhiên Microsoft cung cấp thêm Acess Rungtime để chạy ứng dụng mà không cài đặt Acess Cách thiết kế trực quan (Visual) cách lập trình hướng kiện áp dụng Acess Visual Basic Acess tỏ mạnh kho cho phép quản lý kiện tinh tế hơn, chẳng hạn TexBox control Acess cho phép phát 11 Thực tập tốt nghiệp Quản lý điểm sinh viên Đề tµi : triển trương trình cập nhật liệu thơng minh kiểm sốt số liệu nhập cách tinh tế Ban đầu Acess đơn giản hệ quản trị CSDL quan hệ (Relation Database Management Syem) dùng văn phòng (nằm Microsoft office Proessinal với Word Exel, Power Point) Microsoft đặc biệt trọng đến người sử dụng cuối (End user) nhà phát triển Điều làm cho công cụ hỗ trợ thiết kế (giao diện thiết kế, Wizard cho phép tự đơng hố q trình thư cơng q trình thiết kế form, table, query) Acess tỏ mạnh hẳn Visual Basic Chẳng hạn, nhiều lập trình viên kinh nghiệm viết câu lệnh SQL Visual Basic thường dùng kèm tiết kế query Acess để sinh câu lệnh câu lệnh SQL cách dễ dàng Acess Basic có khác biệt định so với Visual Basic Chỉ đến phiên 7.0 Visual Basic 4.0 đến 6.0 Acess dùng chung ngơn ngữ lập trình mà Microsofl gọi VBA-Visual Basic for Application Ta thấy Acess Visual Basic khác cách tạo ứng dụng với công cụ thiết kế khác thành phần xử lý CSDL có nhiều điển tương đồng chúng sử dụng Jet Engine Visual Basic cho phép biên dịch ứng dụng thành tập tin EXE Trong Acess ta phải phân phối tài nguyên thiết kế Khái niệm CSDL Acess bao gồm phần liệu (các bảng) phần ứng dụng (Query, From.Table, Repot, Macro, Module), hệ khác, CSDL bao gồm phần liệu Chiến lược bảo mật tài nguyên thiết kế phải đặt lên hành đầu chọn Acess làm công cụ phát triển ứng dụng 12 Thùc tËp tèt nghiƯp Qu¶n lý điểm sinh viên Đề tài : cỏc form chớnh : Private Sub cmdthoat_Click() End End Sub Private Sub cmdform1_Click() frmform1.Show End Sub Private Sub cmdform2_Click() Frmform2.Show End Sub 13 Thùc tập tốt nghiệp Quản lý điểm sinh viên Đề tài : Private Sub cmdform3_Click() frmform3.Show End Sub Private Sub cmdform4_Click() frmfrom4.Show End Sub Private Sub cmdform5_Click() frmform5.Show End Sub Private Sub cmdfrom6_Click() frmfrom6.Show End Sub 14 Thùc tËp tèt nghiÖp Quản lý điểm sinh viên Đề tài : Private Sub cmdform1_Click() Dim strSQL As String, strConn As String Dim Conn As ADODB.Connection strConn = "Provider=Microsoft.JET.OLEDB.4.0;data source = E:\vb\csdl.mdb" Set Conn = CreateObject("ADODB.Connection") Conn.Open strConn strSQL = "select ma, ten, lop from sinhvien where" strSQL = strSQL & " sinhvien.diachi = '" & txtdiachi.Text & "' " Set rsKQ = CreateObject("ADODB.RecordSet") rsKQ.Open strSQL, Conn, 1, rsKQ.Close Set rsKQ = Nothing Conn.Close 15 Thực tập tốt nghiệp Quản lý điểm sinh viên Đề tài : Set Conn = Nothing End Sub Private Sub cmdthoat_Click() Unload Me End Sub Private Sub cmdform2_Click() Dim strSQL As String, strConn As String Dim Conn As ADODB.Connection strConn = "Provider=Microsoft.JET.OLEDB.4.0;data source = E:\vb\csdl.mdb" Set Conn = CreateObject("ADODB.Connection") Conn.Open strConn strSQL = "select mamon, tenmon from mon where" 16 Thực tập tốt nghiệp Quản lý điểm sinh viên Đề tài : strSQL = strSQL & " mon.hocky= '" & txthocky.Text & "' " Set rsKQ = CreateObject("ADODB.RecordSet") rsKQ.Open strSQL, Conn, 1, rsKQ.Close Set rsKQ = Nothing Conn.Close Set Conn = Nothing End Sub Private Sub cmdthoat_Click() Unload Me End Sub Private Sub cmdform3_Click() Dim strSQL As String, strConn As String Dim Conn As ADODB.Connection 17 Thùc tập tốt nghiệp Quản lý điểm sinh viên Đề tài : strConn = "Provider=Microsoft.JET.OLEDB.4.0;data source = E:\vb\csdl.mdb" Set Conn = CreateObject("ADODB.Connection") Conn.Open strConn strSQL = "select masv from kqthi where" strSQL = strSQL & " kqthi.mamon= " & txtmamon.Text & " " strSQL = strSQL & " and kqthi.diem> '" & txtdiemdau.Text & "' " strSQL = strSQL & " and kqthi.diem< '" & txtdiemcuoi.Text & "' " Set rsKQ = CreateObject("ADODB.RecordSet") rsKQ.Open strSQL, Conn, 1, rsKQ.Close Set rsKQ = Nothing Conn.Close Set Conn = Nothing End Sub Private Sub cmdthoat_Click() Unload Me End Sub 18 Thùc tËp tèt nghiệp Quản lý điểm sinh viên Đề tài : Private Sub cmdchobiet4_Click() Dim strSQL As String, strConn As String Dim Conn As ADODB.Connection strConn = "Provider=Microsoft.JET.OLEDB.4.0;data source = E:\vb\csdl.mdb" Set Conn = CreateObject("ADODB.Connection") Conn.Open strConn strSQL = "select sinhvien.masv, tensv, lop from sinhvien, kqthi where" strSQL = strSQL & " sinhvien.masv = kqthi.masv " strSQL = strSQL & " kqthi.mamon= " & txtmamon.Text & " " strSQL = strSQL & " and kqthi.diem> '" & txtdiemdau.Text & "' " strSQL = strSQL & " and kqthi.diem< '" & txtdiemcuoi.Text & "' " Set rsKQ = CreateObject("ADODB.RecordSet") rsKQ.Open strSQL, Conn, 1, 19 Thực tập tốt nghiệp Quản lý điểm sinh viên Đề tài : rsKQ.Close Set rsKQ = Nothing Conn.Close Set Conn = Nothing End Sub Private Sub cmdthoat_Click() Unload Me End Sub Private Sub cmdchobiet5_Click() Dim strSQL As String, strConn As String Dim Conn As ADODB.Connection 20 Thùc tËp tốt nghiệp Quản lý điểm sinh viên Đề tài : strConn = "Provider=Microsoft.JET.OLEDB.4.0;data source = E:\vb\csdl.mdb" Set Conn = CreateObject("ADODB.Connection") Conn.Open strConn strSQL = "select sinhvien.masv, tensv from sinhvien, kqthi where" strSQL = strSQL & " sinhvien.masv = kqthi.masv " strSQL = strSQL & " and kqthi.lop = '" & txtlop.Text & "' " strSQL = strSQL & " and kqthi.mamon= " & txtmamon.Text & " " strSQL = strSQL & " and kqthi.diem is null " Set rsKQ = CreateObject("ADODB.RecordSet") rsKQ.Open strSQL, Conn, 1, rsKQ.Close Set rsKQ = Nothing Conn.Close Set Conn = Nothing End Sub Private Sub cmdthoat_Click() Unload Me End Sub 21 Thùc tËp tèt nghiÖp Quản lý điểm sinh viên Đề tài : Private Sub cmdform6_Click() Dim strSQL As String, strConn As String Dim Conn As ADODB.Connection strConn = "Provider=Microsoft.JET.OLEDB.4.0;data source = E:\vb\csdl.mdb" Set Conn = CreateObject("ADODB.Connection") Conn.Open strConn strSQL = "select sinhvien.masv, sinhvien.tensv from sinhvien, kqthi where" strSQL = strSQL & " sinhvien.masv = kqthi.masv " strSQL = strSQL & " and kqthi.mamon = mon.mamon " strSQL = strSQL & " and kqthi.lop = '" & txtlop.Text & "' " strSQL = strSQL & " and kqthi.mamon= '" & txttenmon.Text & "' " strSQL = strSQL & " and kqthi.diem is null " 22 Thực tập tốt nghiệp Quản lý điểm sinh viên Đề tµi : Set rsKQ = CreateObject("ADODB.RecordSet") rsKQ.Open strSQL, Conn, 1, rsKQ.Close Set rsKQ = Nothing Conn.Close Set Conn = Nothing End Sub Private Sub cmdthoat_Click() Unload Me End Sub 23 ... Tên thực thể Sinh viên Môn học Kq thi Giải thích Thơng tin sinh viên Danh sách môn học Thông tin điểm thi Thực tập tốt nghiệp Quản lý điểm sinh viên Đề tµi : Phân tích hệ thống liệu Xác định thực. .. TenSV Ngaysinh Diachi Lop Ghichu Kiểu Kích thước Text Text Date/time Text Text Text 25 30 25 PK Mã sinh viên Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Lp Ghi chỳ Thực tập tốt nghiệp Quản lý điểm sinh viên Đề tài... Thực tập tốt nghiệp Quản lý điểm sinh viên Đề tài : Cụng c lp trỡnh I: Ngôn ngữ VISUAL BASIC: 1- Giới thiệu ngôn ngữ Visual Basic Thực tập tốt nghiệp Quản lý điểm sinh viên Đề tài : Khi tung Visual
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo thực tâp quản lý điểm sinh viên, báo cáo thực tâp quản lý điểm sinh viên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay