Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nội tại đến sự hình thành cây hom Ngâu Aglaia duperreana tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

65 30 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:34

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nội tại đến sự hình thành cây hom Ngâu Aglaia duperreana tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nội tại đến sự hình thành cây hom Ngâu Aglaia duperreana tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nội tại đến sự hình thành cây hom Ngâu Aglaia duperreana tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nội tại đến sự hình thành cây hom Ngâu Aglaia duperreana tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nội tại đến sự hình thành cây hom Ngâu Aglaia duperreana tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nội tại đến sự hình thành cây hom Ngâu Aglaia duperreana tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nội tại đến sự hình thành cây hom Ngâu Aglaia duperreana tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp) ... 31 Hình 4.2: T l r c a hom Ngâu cơng th c thí nghi m v dài hom giâm 32 Hình 4.3: Ch s r c a hom Ngâu công th c thí nghi m v dài hom giâm 32 Hình 4.4: T l ch i c a hom Ngâu. .. Hình 4.7: T l r c a hom Ngâu công th c thí nghi m v lo i hom giâm 41 Hình 4.8: Ch s r c a hom Ngâu cơng th c thí nghi m v lo i hom giâm 42 Hình 4.9: T l ch i c a hom Ngâu. .. m v dài hom giâm 37 Hình 4.5: Ch s ch i c a hom Ngâu cơng th c thí nghi m v dài hom 38 Hình 4.6: T l s ng trung bình c a hom Ngâu cơng th c thí nghi m v lo i hom giâm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nội tại đến sự hình thành cây hom Ngâu Aglaia duperreana tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nội tại đến sự hình thành cây hom Ngâu Aglaia duperreana tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay