Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nội tại đến sự hình thành cây hom Ngâu Aglaia duperreana tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

65 11 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:34

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nội tại đến sự hình thành cây hom Ngâu Aglaia duperreana tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nội tại đến sự hình thành cây hom Ngâu Aglaia duperreana tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nội tại đến sự hình thành cây hom Ngâu Aglaia duperreana tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nội tại đến sự hình thành cây hom Ngâu Aglaia duperreana tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nội tại đến sự hình thành cây hom Ngâu Aglaia duperreana tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nội tại đến sự hình thành cây hom Ngâu Aglaia duperreana tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nội tại đến sự hình thành cây hom Ngâu Aglaia duperreana tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM HỒNG TH TÌNH KHĨA LU N T T NGHI H o IH C : Chính quy Chun ngành : Nơng lâm K t h p Khoa : Lâm nghi p Khoá h c : 2011 - 2015 I H C THÁI NGUN N I H C NƠNG LÂM HỒNG TH TÌNH KHĨA LU N T T NGHI H o IH C : Chính quy Chun ngành : Nơng lâm K t h p L p : K43 - NLKH Khoa : Lâm nghi p Khoá h c : 2011 - 2015 Gi ng d n : TS o 15 i Thái Nguyên, ngày 29 tháng Sinh viên XÁC NH N C A GIÁO VIÊN CH M PH N BI N Xác nh c ah a theo yêu c u ng ch m Khóa lu n t t nghi p! (Ký, ghi rõ h tên) ii Thái nguyên, Sinh viên iii B ng 4.1: T l s ng c a hom Ngâu c a công th c thí nghi nh kì theo dõi 30 B ng 4.2: Kh c a hom Ngâu c a cơng th c thí nghi m .31 B ng 4.3: B ng t ng h p k t qu v ch s r c Ngâu dài hom giâm c a cu i thí nghi m 34 B ng 4.4: B i v i chí s r c a hom Ngâu 35 B ng 4.5: Phân tích sai d t ng c p cho ch s lo tìm cơng th c tr i cho t l s ng c a hom 36 B ng 4.6: K t qu n kh i c a hom Ngâu qua cơng th c thí nghi m 37 B ng 4.7: T l s ng c a hom Ngâu c a cơng th c thí nghi nh kì theo dõi 40 B ng 4.8: K t qu v kh c a lo i hom giâm Ngâu .41 B ng 4.9: B ng t ng h p k t qu v ch s r c a lo i hom c a Ngâu cu i thí nghi m 43 B ng 4.10: B t nhân t n ch s r c a lo i hom c a Ngâu 45 B ng 4.11: B ng sai d t ng c p cho ch s lo i hom giâm c a Ngâu 45 iv Trang Hình 4.1: T l s ng trung bình c a hom ngâu v cơng th c thí nghi m dài giâm hom 31 Hình 4.2: T l r c a hom Ngâu cơng th c thí nghi m v dài hom giâm 32 Hình 4.3: Ch s r c a hom Ngâu cơng th c thí nghi m v dài hom giâm 32 Hình 4.4: T l ch i c a hom Ngâu cơng th c thí nghi m v dài hom giâm 37 Hình 4.5: Ch s ch i c a hom Ngâu công th c thí nghi m v dài hom 38 Hình 4.6: T l s ng trung bình c a hom Ngâu cơng th c thí nghi m v lo i hom giâm Error! Bookmark not defined Hình 4.7: T l r c a hom Ngâu cơng th c thí nghi m v lo i hom giâm 41 Hình 4.8: Ch s r c a hom Ngâu cơng th c thí nghi m v lo i hom giâm 42 Hình 4.9: T l ch i c a hom Ngâu công th c thí nghi m v lo i hom giâm 47 Hình 4.10: ch s ch i c a hom ngâu cơng th c thí nghi m v lo i hom giâm 48 v CTTN : CT TB : Trung bình IAA : Axit Indol-axitic IBA : Axit Indol-butilic NST : vi Trang PH N 1: M tv 1.2 M U .1 .1 u 1.3 M c tiêu nghiên c u tài PH N 2: T NG QUAN V NGHIÊN C U khoa h c t bào h c 2.1.2 di truy n h c t bào h c c a s hình thành r b nh sinh lý c a s hình thành ch i r b nh 2.2 Nh ng nghiên c u th gi i Vi t Nam 15 2.2.1 Nh ng nghiên c u th gi i 15 2.2.2 Tình hình nghiên c u t i Vi t Nam 16 2.3 T m nghiên c u 18 m c a Ngâu .19 20 ng nghiên c u 20 m th i gian nghiên c u 20 3.3 N i dung nghiên c u 20 u 20 3.4.1 t k thí nghi m 20 p s li u 21 lý s li u 24 th a ch n l c s li u .29 vii PH N 4: K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N .30 4.1 ng c n t l s ng, kh , ch i c a hom Ngâu 30 4.1.1 4.1.2 ng c ng c 4.1.3 4.2 n t l s ng c a hom Ngâu 30 n kh n kh ng c a lo c a hom Ngâu .31 i c a hom Ngâu 36 n t l s ng, kh , ch i c a hom Ngâu 39 4.2.1 ng c a lo n t l s ng c a hom ngâu công th c thí nghi m 39 4.2.2 ng c a lo n kh c a hom Ngâu công th c thí nghi m 41 4.2.3 ng c a lo n kh i c a hom Ngâu .46 PH N 5: K T LU N VÀ KI N NGH 49 5.1 K t lu n: 49 5.2 Ki n ngh : 50 G g di thích Tr 42 4,72 cá giâm (h 43 giâm Ngâu 4.9 ) : : Trung bìn A(CTTN) CT1 11,28 12,85 11,08 35,21 11,74 CT2 15,18 13,74 13,18 42,1 14,03 CT3 17,02 17,55 17,14 51,75 17,24 129,02 43,01 44 Ta tính: C= (11,28+12,85+11,08+15,18+13.74+13,18+17,02+17, 55+17,14)2=1849,57 -1849,57=49,95 2= = =22,89 2= = = = =33.17 Df1 a-1=3-1=2 Df2=a(b-1)=9-3=6 +So sánh =0,69 45 ANOVA Source of SS df MS F P-value F crit Variation Between 45,786022222 Groups Within 4,1728 49,94882222 Groups Total 22,89301 33,17234 0,00057887 5,1432528 0,6938 Ta tính LSD: LSD * * 2,31* a(b-1) = 6, CT1 CT2 CT2 CT3 2,29* 5,5* 3,21* 46 - = âu 47 Ngâu CTTN giâm) + TB hom ( cái) TB (cm) (hom) (%) 90 14 15,6 1,15 2,16 2,48 90 19 21,1 1,26 2,57 3,25 90 21 23,3 1,05 2,62 2,77 : (hom 48 Hình 4.10: C 49 k N 2.67 2,7 hom giâm ) hom ) 2.48 50 khác Ngâu hom Ngâu -7 cm, 51 hi Lao -13 , , (1997), , 10 - hí ý 10 -11 11 12 13 PH BI U nh giâm hom Ngâu công th c thí nghi m ... 31 Hình 4.2: T l r c a hom Ngâu cơng th c thí nghi m v dài hom giâm 32 Hình 4.3: Ch s r c a hom Ngâu công th c thí nghi m v dài hom giâm 32 Hình 4.4: T l ch i c a hom Ngâu. .. Hình 4.7: T l r c a hom Ngâu công th c thí nghi m v lo i hom giâm 41 Hình 4.8: Ch s r c a hom Ngâu cơng th c thí nghi m v lo i hom giâm 42 Hình 4.9: T l ch i c a hom Ngâu. .. m v dài hom giâm 37 Hình 4.5: Ch s ch i c a hom Ngâu cơng th c thí nghi m v dài hom 38 Hình 4.6: T l s ng trung bình c a hom Ngâu cơng th c thí nghi m v lo i hom giâm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nội tại đến sự hình thành cây hom Ngâu Aglaia duperreana tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nội tại đến sự hình thành cây hom Ngâu Aglaia duperreana tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay