Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc sinh khối và tích lũy Các bon của rừng tự nhiên tại xã La Bằng huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

57 9 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:29

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc sinh khối và tích lũy Các bon của rừng tự nhiên tại xã La Bằng huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc sinh khối và tích lũy Các bon của rừng tự nhiên tại xã La Bằng huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc sinh khối và tích lũy Các bon của rừng tự nhiên tại xã La Bằng huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc sinh khối và tích lũy Các bon của rừng tự nhiên tại xã La Bằng huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc sinh khối và tích lũy Các bon của rừng tự nhiên tại xã La Bằng huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc sinh khối và tích lũy Các bon của rừng tự nhiên tại xã La Bằng huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc sinh khối và tích lũy Các bon của rừng tự nhiên tại xã La Bằng huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc sinh khối và tích lũy Các bon của rừng tự nhiên tại xã La Bằng huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc sinh khối và tích lũy Các bon của rừng tự nhiên tại xã La Bằng huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp) N NGHIÊN C M C U TRÚC SINH KH BON C A R NG T NHIÊN T I LA B NG, HUY T NH THÁI NGUYÊN : Chính quy Chuyên ngành Khoa : 2011 - 2015 Thái Nguyên, 2015 IT , NGHIÊN C M C U TRÚC SINH KH BON C A R NG T NHIÊN T I LA B NG, HUY T NH THÁI NGUYÊN KH : Chính quy Chuyên ngành : 43 - NLKH Khoa : 2011 - 2015 : Thái Nguyên, 2015 Hoàng Chung IT , L tài nghiên c u c a riêng Các s li u, k t qu nghiên c u khóa lu n trung th c; lo i b ng bi u, s li th i s cho phép c m quy n ch ng nh n Thái Nguyên XÁC NH N C A GVHD I VI ng ý cho b o v k t qu cH ng Hoàng Chung H a Th Lu t XÁC NH N C A GV CH M PH N BI N xác nh a ch a sai sót sau H (Ký, h tên) m ck i , tính sáng mc u trúc sinh kh huy iT ,t a r ng t nhiên t i La B ng, m Thái Nguyên, - Thái nguy Sinh viên ii B m c u trúc c a r ng t nhiên 29 B ng 4.2 Sinh kh i m t c a r ng t nhiên 30 B ng 4.3 T l % c u trúc sinh kh i khô thành ph n 31 B ng 4.4 l t c a r ng t nhiên 32 B ng 4.5 L ng CO2 t ng 34 B ng 4.6 L ng CO2 t ng l ng giá giá tr c a r ng t nhiên 35 iii Hình 3.1 Cách thi t l p ô tiêu chu n 23 Hình 4.1 Bi Hình 4.2 Bi t l % c u trúc sinh kh i khô thành ph n 31 l t 33 iv STT C Các bon CO2 Các bon Dioxide OTC UBND KNK CDM Khí nhà kính v L IC i DANH M C CÁC B NG ii DANH M C CÁC HÌNH iii DANH M C CÁC T Ph n 1: M tv VI T T T iv U tài 1.2 M u 1.3 M c tiêu nghiên c u Ph n 2: T NG QUAN CÁC V khoa h c c a v 2.2 Tình hình nghiên c NGHIÊN C U nghiên c u c 2.2.1 Tình hình nghiên c u Th gi i 2.2.2 Tình hình nghiên c c 2.3 T ng quan v khu v c nghiên c u 14 2.3.1 V a lý 14 a hình 14 2.3.3 Khí h u th 15 u ki n kinh t - h i 15 2.3.4.1 Tình hình dân sinh kinh t 15 i 16 2.3.5 Tình hình s n xu t 17 2.3.6 Nh n xét chung v n l i 18 vi Ph n 3: NG, N NGHIÊN C U 21 ng ph m vi nghiên c u 21 m th i gian ti n hành 21 3.3 N i dung nghiên c u 21 u 22 th a 22 3.4.2 nh n nghiên c m nghiên c u 22 22 u tra ô tiêu chu n 22 3.4.4.1 S ng v trí m u 22 3.4.4.2 Hình d c m u 23 3.4.4.3 Các thành ph n bon m tc m 23 m t i ô tiêu chu n 24 tính tốn x lý s li u 26 Ph n 4: K T QU PHÂN TÍCH K T QU NGHIÊN C U 29 4.1 C u trúc c a r ng t nhiên t i La B ng, huy i T , t nh Thái Nguyên 29 4.2 Sinh kh i m t c a r ng t nhiên 30 t c a r ng t nhiên 32 4.4 Giá tr h p th CO2 c a r ng t nhiên 33 ng 33 ng giá giá tr c a r ng t nhiên 34 a suy gi m tr ng bon 35 xu t gi i pháp v qu n lý 37 4.6.1 Các gi i pháp qu n lý c 4.6.2 Các gi i pháp qu n lý c pc 37 ng 38 vii Ph n 5: K T LU N, KI N NGH 39 5.1 K t lu n 39 5.2 T n t i ki n ngh 40 5.2.1 T n t i 40 5.2.2 Ki n ngh 41 TÀI LI U THAM KH O I Ti ng Vi t II Ti ng Anh PH L C 33 ng Cá Hình 4.2 Bi t * Nh n xét: Sinh kh i r ng y u t quan tr ng Các bon tích T hình 4.2 cho th y, l g s ng t 38,96 t n/ ( ng bon b i th ng t 3,17 t n/ha ( OTC 05 ng th m m ng n 102,41 t n/ha (t i OTC 04); c a c OTC có s chênh l ch nh , dao n 3,83 t n/ha (t ng Các bon ng t 2,88 t n/ha ( OTC 05 t n/ha (t i OTC 08) Có th th y m t khu r ng OTC khác nhau, ch u n 3,70 v trí ng Các bon 2 Qua tính tốn ta có t c trình bày t i b ng 4.5: ng CO2 a r ng ph c h i t 34 L STT OTC OTC 01 391,64 OTC 02 310,68 OTC 03 168,96 OTC 04 399,19 OTC 05 280,59 OTC 06 286,35 OTC 07 264,58 OTC 08 274,01 OTC 09 245,30 T b ng 4.5 cho th ng CO2 c a r ng có s khác bi t, ng CO2 cao nh t OTC 03) T k t qu nghiên c u t i b ng 4.4 v có th ng Các bon ng ch ng ch gi m phát th i (CER) mà r ng t c, m áp d ng tính tốn giá tr ti n m ph ng bon tích i t n CO2 ng tài ti n hành tìm hi u giá tr c lâm ng c a bon t i th nh t g n nh t Theo viet.vn d c hiên t i TP.H Chí Minh áp d ng v i m c 17USD/1CER B n tin th t t i th gi m phát th i (CER) bi euro), k t qu ng bon ch ng ch ng theo t ng tu n v i giá t 11,44 euro - 14,00 euro/t , u ki mc p Tuy có s bi tài ch l a ch n m t m c giá nh c trình bày t i b ng 4.6: ng tính (11,44 35 CO2 CO2 STT OTC Euro OTC 01 391,64 4480,40 114.787.736,2 OTC 02 310,68 3554,16 91.057.638,91 OTC 03 168,96 1932,85 49.519.677,74 OTC 04 399,19 4566,75 117.000.119 OTC 05 280,59 3209,97 82.239.489,15 OTC 06 286,35 3275,88 83.928.122,18 OTC 07 264,58 3026,81 77.546.866,61 OTC 08 274,01 3134,67 80.310.172,32 OTC 09 245,30 2806,18 71.894.287,37 Nh n xét: Các y u t m c u trúc r ng c a lâm ph n v y n giá tr h p th bon ng bon h p th có s chênh l i l n Giá tr ph thu c nhi u vào giá c th Thông qua ng CO2 nh c a r ng t t 117.000.119 ng CER ng giá giá tr cao (t i OTC 04), 49.519.677,74 4.5 ác bon u tra, ph ng v n cán b t h p v i tài li u, báo cáo bên ngồi, ta có th ts ng suy gi m kh ng th d bon t ts gây suy thoái r ng suy gi m kh Theo nh m t s tài li nh c a cán b c ph ng v n, v i k t qu là: a 36 - S phát tri nh cs d t phi nông - lâm nghi khu buôn bán, du l ch xây d h t ng) - Nông - Lâm nghi th ki m s ng (Các a t vi t qu c a vi c m r ng ru t canh tác thâm canh - S d ng ngu n sinh hóa h c vi c gây h i: a t vi c s d ng m t cách hao phí ngu n sinh h c t nhiên ho c thu c hóa h c, thu c b o v th v t bao g m c ng có ch tâm khơng c th i c vi t tri t h - i c a h th ng t c hay làm bi h sinh thái (s t l t, ng khác i ch nl khu b o t n, a chia c t bên n giá tr khu b o t -S i khí h u th i ti lâu dài có th i khí h u th i ti t n s nóng lên c a khí h u tồn c u s ki n th i ti t bên c a khu v c bi T k t qu i t nhiên ( bão, l t, h n hán ) u tra ph ng v n t s cán b gi m tr ng v t) a t ho i sinh c ng nh c a m t c ph ng v n, ta có th th y nguyên nhân gây suy ng Các bon t * Do ho m m t s nguyên nhân sau: ng c - - -Ý cao (ch t phá r ng làm c - t) , ,t * Do bi i: i khí h u: 37 Bi i khí h ng xuyên x y v i l m tb r im t c t ng th m m c, t ng m t b r a trôi làm suy gi m tr ng Các bon 4.6 4.6 - Nên k t h p s qu n lý c c i s ch oc a ng vi c qu n lý b o v r ng - ng bu i t p hu th c c nâng cao s hi u bi b o v r ng - Ti p t ng t quy n s d i t ni m tin vào vi c phát tri n r ng s nâng cao sinh k - Các c p quy , ch r ng ph i xây d ng t ch c th c hi n có hi u qu k ho ch ho b o v r ng t n ph c n lý ch c, cá nhân liên quan ph i h p v i ng thơn, xóm thành l p có k ho ch ho v i t ng rõ ràng chi ti t i b o v r ng - ng, nâng c p xây d h t ng, trang thi t b ph c v công tác b o v r ng - Các cán b qu n lý c n ng thu n v ap i g n v i dân, t o m i quan h ng xuyên t ch c bu i ti p xúc v nghe ý ki - Có nh cán b cơng ch c ngành ch n v ng c l ng ng gi i quy t phù h p phù h p nh m thu hút khuy n khích n bó v ngh , c ng hi n h t cho s nghi p b o v r ng 38 - Nhanh chóng phát hi n x có hành vi xâm h iv ng n r ng, vi ph m pháp lu t v r ng, b o v r 4.6 - Th c hi nh lu t pháp, ch c cc a - L p trình k ho ch, nguy n v ng lên c p quy a ng gi i quy t phù h p - Ph i h p v i c c có k ho ch qu n lý s d ng di n tích r ng mà c ng ng qu n lý -V ng thành viên c v r ng ký vào B n Cam K t b o c mà c b o v r ng c qu n lý ng r c giao - Ph i h p v i cán b gi i quy t, ng n có s c v cháy r ng, hay m x y v i r ng t - Th ng th n t giác ph i h p c quy n x lu t v r ng ng, c p ng có hành vi xâm h i, vi ph m pháp 39 Do khu v c nghiên c u r ng t nhiên khu b o t n nên c u trúc lâm ph n t i nh T i v g ng kính l n C th 24,79cm có m t 28,58 m2/ha tr ng kính c a g r ng, n ng 407 cây/ha, chi 14,94m, ti t di (m3 u tra OTC nhi u t ng trung bình ng tr c ti v n tr t 207,90 ng c a khu ng kính trung bình tr ng g chênh l ch T ng sinh kh i c a m t lâm ph n bi ng m nh ph thu c vào nhi u y u t Theo tính tốn lâm ph u có sinh kh i trung bình 172,60 t n/ha T 157,73 90,82% , n 9,18% a thành ph n m rõ r t ng g s ng t ng chi trung bình t ng b i th t có s khác v ng t 72,56 t n/ha chi m t l 91,42% t ng lâm ph n; ,51 t n/ha chi m 4,42%; th m m c 3,30 t n/ha chi m 4,16% V i c u có 399, c lâm ph n r ng t i khu v c nghiên ng CO2 ng t 168, ng ch ng ch gi m phát th i (CER) 519.677,74 - 117.000.119 40 y, v i kh i l n r ng nói chung r ng t i La B ng, huy i T , t nh Thái nguyên nói n to l n vi c h p thu khí th i t h i, gi m hi u u hòa khí h u, c i thi chúng ta, th ng s ng c a c vai trò khơng th thi u c a r ng v y t i khu v c nghiên c u r p nh a suy gi m tr ng bon - Cháy r ng, phá r ng làm c t, chuy im d ng - S d ng lo i thu c sinh hóa h a gây h i cho th c v t - ng c a khí h u th i ti mòn, r a trôi kh c ph c nh a n ng bi n pháp phù h p: - Cán b th pv ic ng công tác b o v r ng - K p th i phát hi n x h i v i nh ng hành vi xâm n r ng, vi ph m lu t pháp v r ng - Ti p t t r ng quy n l có cơng tác qu n lý, b o v r ng t M c m t s k t qu n v n có nh ng t n t i sau: - c thành ph n loài c u trúc t thành r ng - u ki - u ki n th i ti x lý s li u g p nhi ng t a hình ph c t p nên trình thu m u n sai s tài 41 5.2.2 - Ti n hành nghiên c m c thành ph n loài, c u trúc t ng b ov r t t hi u qu cao - Trong trình th c t p t sai sót, nh ng m t h n ch ng th báo cáo nhi u thi u sót, mong q th c hồn thi n pháp qu n lý, tránh kh i nh ng , th i gian có h n nên bài báo cáo bon nông thôn - bon Nghi bon 10 - -Kinh 11 12 nông thôn 13 Liêu Cà Mau bon 14 - 15 17 CD4CDM - 18 Brown, S (1996), Present and potential roles of forest in the global climate change debate, FAO Unasylva 19 Brown, S (1997), Estimating biomass and biomass change of tropical forest: a primer, FAO forestry 21 Cannell, M.G.R (1981), World forest Biomass and Primary Production Data, Academic Press Inc (London), 391 pp 22 Liebig J.V (1840), Organnic chemistry and its Applications to Agricuture and physiology, London Taylor and Walton, 387pp 23 Mckenzie, N., Ryan, P., Fogarty, P and Wood, J (2001), Sampling Measurement and Analytical Protocols for Các bon Estimation in soil, Litter and Coarse Woody Debris, Australian Geenhouse Office Carbon budgets in Southeast Asia Report to Asia Pacific Regional workshop on Forest for Povety Reduction: opportunity with CDM, Environmental Services and Biodiversity, Seoul, South Korea 25 Margaret Kraenzel, Alvaro Castillo, Tim Moore, Catherine Potvin (2001), Carbon storage of harvest-age teak (Tectona grandis) plantations, Panama PH L C tính: m khơng ch t h m Di n tích : 40m x 50m = 2000m² il ym u u tra STT D (cm) chu vi H (m) D1.3 Hvn Hdc Dt G P* Ghi Ghi chú: G=chu vi, cm, D = dbh= G/ cm-3 cm, H -3 Medium (Trung bình), Low ) Y = 0.118 D2.53 **) (Brown et al., 1989) et al., 2001) Y = 0.11 2+c (Kettering n m il ym u u tra C ô d ng b n: 1m x 1m = 1m² Ô d ng b n M FW (kg) M u ph t T ng kh i M u ph khô DW (g) Tính tốn 2) ) ng khơ DW PH L C B ng tính KH NG KHÔ C A TH M M C m xáo tr n m il ym C ô d ng b n: 1m x 1m = 1m² T ng Ô d ng b n kh i ng M u M u ph ph khô T ng kh ng khô (DW) m u T ng th m m c nh C (%) kg/m² kg/m² T ng C (t n/ha) T ng DW Trung bình DW Tính toán Total DW(kg m-2) = Kh ) ... u trúc sinh kh i ng tích bon c a r ng ph c h i t nhiên t i xã La B ng, huy i T , t nh Thái Nguyên - ng CO2 - cm ts B ng, huy a r ng t nhiên m c u trúc c a r ng t nhiên t i xã La i T , t nh Thái. .. tính sáng mc u trúc sinh kh huy iT ,t a r ng t nhiên t i xã La B ng, m Thái Nguyên, - Thái nguy Sinh viên ii B m c u trúc c a r ng t nhiên 29 B ng 4.2 Sinh kh i m t c a r ng t nhiên 30...NGHIÊN C M C U TRÚC SINH KH BON C A R NG T NHIÊN T I XÃ LA B NG, HUY T NH THÁI NGUYÊN KH : Chính quy Chuyên ngành : 43 - NLKH Khoa : 2011 - 2015 : Thái Nguyên, 2015 Hoàng Chung IT , L tài nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc sinh khối và tích lũy Các bon của rừng tự nhiên tại xã La Bằng huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc sinh khối và tích lũy Các bon của rừng tự nhiên tại xã La Bằng huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay