Đánh giá sinh trưởng và năng suất lá cây Chùm ngây Moringa Oleifera.Lam 1785 trồng tại huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

61 11 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:26

Đánh giá sinh trưởng và năng suất lá cây Chùm ngây Moringa Oleifera.Lam 1785 trồng tại huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá sinh trưởng và năng suất lá cây Chùm ngây Moringa Oleifera.Lam 1785 trồng tại huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá sinh trưởng và năng suất lá cây Chùm ngây Moringa Oleifera.Lam 1785 trồng tại huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá sinh trưởng và năng suất lá cây Chùm ngây Moringa Oleifera.Lam 1785 trồng tại huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá sinh trưởng và năng suất lá cây Chùm ngây Moringa Oleifera.Lam 1785 trồng tại huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá sinh trưởng và năng suất lá cây Chùm ngây Moringa Oleifera.Lam 1785 trồng tại huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá sinh trưởng và năng suất lá cây Chùm ngây Moringa Oleifera.Lam 1785 trồng tại huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá sinh trưởng và năng suất lá cây Chùm ngây Moringa Oleifera.Lam 1785 trồng tại huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM P tài: T CÂY CHÙM NGÂY (Moringa Oleifera.Lam 1785) TR NG T I HUY NG H - T NH THÁI NGUYÊN KHÓA LU N T T NGHI P H o Chuyên ngành Khoa Khóa h c : : : : IH C Chính quy Nơng lâm k t h p Lâm nghi p 2011 - 2015 THÁI NGUYÊN - 2015 I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM P tài: T CÂY CHÙM NGÂY (Moringa Oleifera.Lam 1785) TR NG T I HY NG H - T NH THÁI NGUYÊN KHÓA LU N T T NGHI P H o Chuyên ngành L p Khoa Khóa h c Gi ng d n : : : : : : IH C Chính quy Nơng lâm k t h p K43 - NLKH Lâm nghi p 2011 - 2015 TS THÁI NGUYÊN - 2015 i u khoa h c c a b n thân tôi, không chép c a N i dung khóa lu n có tham kh o s d ng tài li i tác ph m, t p chí trang web theo danh m c tài li u tham kh o c a khóa lu n Xác nh n c ng d n i vi p Xác nh n giáo viên ch m ph n bi n (Kí, h tên) ii Tôi xin chân thành c i H c Nông Lâm Thái Nguyên, Ban ch nhi m khoa Lâm Nghi p, th y cô giáo khoa Lâm Nghi p, th ng d y, truy t nh ng ki n th c, kinh nghi m quý báu cho tơi su t q trình rèn luy n h c t p t ng Tôi xin chân thành c d TS su t th i gian th c hi n khóa lu n t t nghi p Tôi xin chân thành c i dân xã o UBND huy , Hóa Trung tơi th i gian th c t p, ng viên, chia s giúp i gian th c t p t ng H , toàn th u ki u tra, nghiên c u lòng bi tâm, ng thu n l i cho a bàn huy n b n bè, thân quan th i gian h c t p t tơi có th hồn thành khóa lu n Tôi xin chân thành c Sinh viên p iii Trang B ng c a qu t khô c a Chùm Ngây theo báo cáo ngày 17/7/1998 c a Campden and Chorleywood Food Research Association in Conjunction 10 B ng 2.2 So sánh ch ng Chùm ngây v i m t s th c ph m khác 19 B ng 4.1 K t qu u tra, mô t c a di n tích tr ng Chùm ngây 34 B ng chi B ng kính g c trung bình 36 chi m il nc tc B ng 4.4 K t qu ng kính kh ch i sau a bàn nghiên c u 37 u tra sâu b nh h i Chùm ngây 40 iv Trang Hình 2.1: M t ng h ng c a chùm ngây 18 Hình 4.1 Cây tháng tu i 32 n tháng tu i 32 n hoa 33 v Doo : ng kính g c trung bình FAO : T ch Hvn : chi u cao vút ng n trung bình NN PTNN : Nông nghi p Phát tri n nông thôn UBND : WHO : T ch c Y t th gi i y ban nhân dân gi i vi Trang i ii iii iv v vi : tv 1.2 M c tiêu c tài tài : 2.1 Khái quát v Chùm ngây 2.2 T ng quan v loài nghiên c u 2.2.1 Nh ng nghiên c u th gi i 2.2.2 Nh ng nghiên c 2.3 Khái quát v c 14 u ki n t nhiên, kinh t , xã h i khu v c nghiên c u 21 u ki n t nhiên 21 u ki n kinh t xã h i 22 khoa h c 24 : 26 ng, ph m vi nghiên c u 26 m th i gian ti n hành 26 3.3 N i dung nghiên c u 26 u 26 p c n 26 vii 3.4.2 Thu th p thông tin khái quát t u tra, kh a bàn 26 a 27 lý s li u 28 : 30 m v chùm ngây 30 ng phát tri n 31 t tr ng Chùm ngây 33 4.4 K t qu ng Cây Chùm ngây 35 39 Chùm ngây 41 : 43 5.1 K t lu n 43 ngh 44 46 Ph n M 1.1 U tv Vi t Nam m phát tri n v i n n nông nghi p chi m ch y u 70% V i di di t t nhiên kho ng 33.091.039 ha, có i núi chi m kho ng ¾ t ng di n tích lãnh th Vi t Nam n m vùng nhi i gió mùa, v m t s lo i tr ng, v u ki bi t Chùm ngây, - xã h i ng, phát tri n t t, coi m t lồi có ti ngành Nông - Lâm nghi kinh t u ki n khí h u thu n l i thích h p cho c n cho ng th i góp ph n vào công cu c phát tri n Vi t Nam V i r t nhi u công d c bi t v ng cao, ng Tình hình gây tr ng loài m ts Vi t Nam v (ch y u p trung, r i rác, hi n m i xu t hi n t nh mi n nam Trung b t nh Tây nam b Nha Trang, Phan Thi t, Ninh Thu n, Bình Thu Qu c ) c tr c, Phú cung c p cho th nhu c u tiêu th th h p r c xu t kh u, v i n hi n t i, v i th c t s n xu t qui mô nh , n vi c phát tri n Chùm ngây v i quy mô l n, nhân r ng gi ng Chùm ngây t nh mi n núi phía B c c n thi t Chùm ngây lồi có giá tr kinh t cao, c cho giúp xóa m nghèo có th thích ng v i nhi u ki n sinh thái khác nhau, không ch cho hi u qu v kinh t , c i thi i s ng c i dân t i t b c màu, phát tri n Chùm ngây góp ph n ph xanh nh t khô h n, c i t t b o v tr ng d dàng, vi c m m nâng cao thu nh ng Không nh ng v y, c ti p c i dân d ng m i phát tri n kinh t h m Vì v t mb 38 So sánh gi Chùm ngây tr ng m Chùm ngây tr ng t i Thái Nguyên v i t nh phía Nam Thái Nguyên V u ki n khí h u Mi n Nam - Thu c khu v c phía - S phân chia mùa B c nên có mùa rõ r t khơng rõ r t, h ch có mùa hè - Khí h u nhi i ch u - Khí h u c ng c a gió mùa o v i n n nhi cao h i tro - Ch y i núi - Ch y ng b ng cao nguyên Ph n l n di t t v i t r t quan tr ng sa c khác, n n t phù t nâu vàng n n t xám n n phù sa c Tình hình phát tri n - Quy mô nh l Chùm ngây t p trung, di - Phát tri n t p trung, t di t tr ng l n tr ng nh h p - Ch y làm th c - Có ti ph m hàn ngày Kh ngây h Chùm l n c doanh Có nhi u doanh nghi p, nghi p, th tâm nhi u ng quan có th r ng l n ng tiêu th 39 Theo tài li u (6) (7) k t h p v i vi Chùm ngây th u tra th c ti n nh n th y ng phát tri n có th g p sâu b nh sau: B nh nh : B nh m t lo i côn trùng h nhà ve gây nên, chúng có màu h ng hay nh c r t nh , có chân s ng ng c a Nh m i c a lá, chuyên hút ch t làm cho t xanh chuy n sang b c tr ng, ti nh nh vòng 5-10 ngày có th làm ch t h lây lan r t nhanh (trong ng g p th i ti t n ng nóng B nh th i c r : Cây trình s ng b héo d n ch t c r b th i teo l i Ngoài sâu b ng g p Ru c qu Gitona spp., lo i b cánh c ng h i non ch viridanus, Ptochus ovolum, th c v t kí sinh Dendrophthoe flacata n m h i bao g m: Cercospora moringicola, Sphaceloma morindae, Puccinia moringae, Oidium sp., Polyporus gilvus Cây Chùm ngây ch y u b sâu b nh t n cơng lúc nh m tr ng thân m m nên tr thành th c v t c t s lo i côn trùng 41 Cây Chùm ngây h nd i sâu b Qua b ng s li u ta th y, Chùm ngây v n có m t s lo i sâu b h i c sên h i thân lá, sâu xanh h i lá, ki n ru gây ng t i kh -T c qu , r p sáp chích hút nh a ng, phát tri ng áp d ng bi t c a t lâm sinh cơng tác tr ng n tích Chùm ngây m t cách h p lí, lí di n tích tr ng công tác qu n t hi u qu cao - Cây Chùm ngây có s kháng m nh v i lo i b nh h th i k c sát trùng, tránh ng p úng, phòng tr b nh n m gây - C d i nhi u t u ki n cho sâu b nh h i Chùm ngây phát tri n nhi u, v y c n ph i: + Làm c ng xuyên k t h p v i x i xáo quanh g c bón phân Chùm ngây + M i l n làm c bón phân xong c n ph l i nilon ho xung quanh g c Chùm Ngây + S d ng h th i nh gi Tr ng cây: Dùng cu c x tâm h , ph i th không b ng, l p h cv N u m m n ch c d i i h , xé túi b t trung t xung quanh L p theo hình nón úp b ch t nhi u ng làm rau xanh cung c p cho c a hàng, siêu th tr ng 1m x 1,5m (cây cách 1m, hàng cách hàng 1,5m) Khi cao kho ng 1m c t, s nhi u nhánh ti p t c c t nhánh l i theo c p s nhân, ta s thu ho ng rau nhi u 42 N um n c li u nên tr ng theo m 3m x 3m (hàng cách hàng 3m, cách 3m) Tr ng theo nanh s u, n i dung khác th c hi tr theo quy cách 40 x c 30 ngày, cho phân vào h trung bình - kg phân h u ph u, c m không cho gia súc, gia c m vào khu v c tr ng m d b gãy d m bì h n ch b cháy lan H n s ch th c ho ch làm c , x i vun g c bón phân cho L a ch n th tháng 6-8 h b ch t nhi u m tr ng thích h p, t t nh t tr t thúc Không nên tr ng tr n s 43 Ph n K T LU NGH 5.1 K t lu n T nh ng k t qu nghiên c u v c c gây tr -V tu m sinh tr ng phát tri n a bàn nghiên c u rút k t lu n: m Chùm ngây: Cây thân m c cao c trung bình, ng thành có th m c cao hàng ch c mét, 3- tu i ng thành Thân khơng có gai kép hình lơng chim, màu xanh m c, m i Cây tr hoa vào tháng 1-2 Hoa tr ng,hình d ng gi ng hoa u, m c thành chùy d ng nang treo, dài 25-40 cm, ngang cm, có c nh, ch có h nh, l n c h -V lên, d c theo qu có khía rãnh H t u Hà Lan : Nhìn chung Chùm ngây phát tri nghiên c u it uv ng kính, chi t tr ng Chùm ngây ch y t sinh kh i t vàng nh phù sa c , t l ph nâu p, thành it - V a bàn n th t nh ng c a Chùm ngây: ng c a Chùm i nhanh t tr ng t i cho s n ph m ch t 3- tháng i dân có th thu ho ch c t ng n l l i có th thu ho ch ti p Cây phát tri u tiên 30 - 45 ngày sau i t t nhanh, tr ng ng kính g c (Doo) 1,6 - 2,3 cm chi u cao trung bình kho ng 150 cm - Kh ngây kh i i Chùm ngây: Sau m i l n thu ho ch Chùm nh, sau m i l n thu ho ch s ch i m c m i t 4-5 ch i Tùy t ng s l n c t khác nhau, sóc khác mà s ch i nhi u hay 44 - Tình hình sâu b nh h i Chùm ngây: b m t s sinh v t h Chùm ngây ch y u c sên, b cánh c ng, r i dân th c hi n bi n pháp k thu t phòng, tr sâu h i nên di n tích m sâu h i m nh , khơng gây nh l n t t c a T l sâu b nh h i ch - V công d ng: ;R s ng; Qu ng d ng y h c: Lá, hoa, r huy t áp, ng huy khu n, ch ng n tiêu ch y; ng t 4,9 - 14% ng d ng th c ph m: Lá, hoa n gia v , trà gi i khát; H t ép l y d ; ng ch ng viêm nhi m, h H t nghi n thành b t có kh R b ph i, l i ti V b sung vitamin C, ch a ng d ng lâm nghi p: G Chùm ngây làm c i, ti gi y V cung c p nh a, d u thô Chùm ngây v i s ng nhi ng d ng phòng h : Cây c dùng làm hàng rào che ch n cho khu s n xu t cơng nghi p, che bóng cho cơng nghi p dài ngày, ch n gió, ch n t oc p Toàn b b ph n c u có giá tr y h c, cu c s ng h ng ngày, th gi nhi u s n ph ng c a Chùm ngây qua r t Vi t Nam ch m i d ng l i m t vài s n ph m có ngu n g c t 5.2 ngh Vì th u ki n có h n chúng tơi không th nghiên c u chi ti t m, công d ng, th ng, phát tri n su t c a Chùm ngây nên tơi ch có m t s ý ki Qua kh o sát m t s h th i dân tr ng Chùm ngây ch làm giàn cho dây leo, ho c làm hàng rào Vì th i dân có bi n pháp b o v nhân gi khai thác tri n i trà nh m a y h c (làm thu c ch a b nh) cu c s ng (th c ph m, m ph m h ng ngày, làm s ch ngu 45 Hi n th gi ngu n g c t t hi n r t nhi u m ph m, th c ph c ta ch m i xu t hi n rau, trà c ch bi n t l c ta l u ki n r t t t cho ng phát tri n này, th tơi ki n ngh c ta nên có nh m ph c v cho y h c, cu c s ng th i có sách h tr cho doanh nghi a Chùm ngây Nên khuy n khích h dân làm giàu t tr u, h tr h t gi ng, truy n bá r Chùm ngây có hi u qu ph m: t ch c ng a giúp h th v thu mua Chùm ngây t i m ngo i cung c p b ph c ng tiêu th s n i 46 TÀI LI U THAM KH O I Tài li u ti ng vi t giáo trình b nh r ng Hà N i : Nhà xu t b n Nông Tr Nghi p, 1997 Ph m, Thu Quang B nh h c s.l : nhà xu t b n Nông Nghi p, 2009 Ph m, H Hồng có v thu c Nguy ng Th Vi t Nam s.l : BXB KHKT Hà N i t Thái Nguyên i h c Nông Lâm, 1999 ng, Tuy n Kim gi ng côn trùng Nông- Lâm nghi p s.l ih c Nông Lâm Thái Nguyên II Tài li u ti ng anh Morton, J F the horseradish tree, moringa indian : s.n C Ramachandran, K V Peter and P K Gopalakrish Drumstick (Moringa oleifera): A Multipurpose Indian Vegetable 1980 III Tài li u internet 8.https://sites.google.com/site/raurungvietnam/rau-than-go-nho/cay-chumngay [Online] http://www.tangthuphathoc.net/ [Online] 10 http://www.moringatree.co.za/analysis.html [Online] 11.http://www.khuyennongtphcm.com/?mnu=3&s=600008&id=1411 [Online] 12 http://khuyennongtphcm.com/ [Online] 13 http://chonongnghiep.com/ [Online] 14 http://caythuocviet.com/ [Online] 15 http://chumngaynghean.com/ [Online] NG Thôn (xóm): : S ) Khác Có Khơng T Khác: Thành Chi phí Khác 2.1 ( 2.2 Chi phí v t ch t: Giá NPK Lân kg kg Xanh kg kg Trung bình Ph l c Bi t Ch h : Thôn Huy n (th ): Tên stt sâu ch t ng h t Màu s c T l Tp m i l n T l x p r (c ) ng v t t Mùn (%) Ph l c Bi ng c a Chùm ngây Ch h Huy n (th ng STT Hvn Doo (mm) T t Tb S ch i/cây X u sau m i l n thu ho ch Ph l c Bi u tra sâu b nh h i Chùm ngây Ch h : Huy n (th Stt Loài sâu h i M S tàu b h i/cây Nh b h i N ng R t n ng ...I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM P tài: T LÁ CÂY CHÙM NGÂY (Moringa Oleifera.Lam 1785) TR NG T I HY NG H - T NH THÁI NGUYÊN KHÓA LU N T T NGHI P H o Chuyên ngành... 27 lý s li u 28 : 30 m v chùm ngây 30 ng phát tri n 31 t tr ng Chùm ngây 33 4.4 K t qu ng Cây Chùm ngây 35 39 Chùm ngây 41 : 43 5.1... tri n Chùm ngây v i quy mô l n, nhân r ng gi ng Chùm ngây t nh mi n núi phía B c c n thi t Chùm ngây lồi có giá tr kinh t cao, c cho giúp xóa m nghèo Là có th thích ng v i nhi u ki n sinh thái
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá sinh trưởng và năng suất lá cây Chùm ngây Moringa Oleifera.Lam 1785 trồng tại huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá sinh trưởng và năng suất lá cây Chùm ngây Moringa Oleifera.Lam 1785 trồng tại huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay