ỨNG DỤNG RASPBERRY PI TRONG VIỆC THIẾT KẾ CHẾ TẠO BỘ ĐÓNG NGẮT THIẾT BỊ ĐIỆN ĐƯỢC ĐIỀU KHIỂN TỪ XA QUA THIẾT BỊ ANDROID TRONG MÔI TRƯỜNG INTERNET

125 125 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:15

--------------------------------------------------------------------------------------------- https://www.youtube.com/watch?v=wj5sQc-bunA --------------------------------------------------------------------------------------------- Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Tiền Giang. Đề tại ứng dụng board mạch nhúng raspberry pi để xử lý việc truyền nhận dữ liệu giữa điện thoại Android hệ thống thông qua môi trường internet. Đề tài mô tả chi tiết cách thức thực hiện bao gồm: lập trình, thiết lập, phần cứng, kiểm tra. Mã nguồn đi kèm với file
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG RASPBERRY PI TRONG VIỆC THIẾT KẾ CHẾ TẠO BỘ ĐÓNG NGẮT THIẾT BỊ ĐIỆN ĐƯỢC ĐIỀU KHIỂN TỪ XA QUA THIẾT BỊ ANDROID TRONG MÔI TRƯỜNG INTERNET, ỨNG DỤNG RASPBERRY PI TRONG VIỆC THIẾT KẾ CHẾ TẠO BỘ ĐÓNG NGẮT THIẾT BỊ ĐIỆN ĐƯỢC ĐIỀU KHIỂN TỪ XA QUA THIẾT BỊ ANDROID TRONG MÔI TRƯỜNG INTERNET, CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC HÌNH THỨC ĐIỀU KHIỂN XA, CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH GIAO DIỆN ĐIỀU KHIỂN CHO THIẾT BỊ ANDROID, CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEBSERVER, CHƯƠNG 4. LẬP TRÌNH VÀ XÂY DỰNG PHẦN CỨNG CHO BOARD MẠCH RASPBERRY PI, CHƯƠNG 5. THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ, C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay