Nghiên cứu sự ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng của cây mỡ tại vườn ươm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

52 8 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:11

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng của cây mỡ tại vườn ươm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu sự ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng của cây mỡ tại vườn ươm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu sự ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng của cây mỡ tại vườn ươm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu sự ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng của cây mỡ tại vườn ươm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu sự ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng của cây mỡ tại vườn ươm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu sự ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng của cây mỡ tại vườn ươm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu sự ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng của cây mỡ tại vườn ươm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp) : NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN : Chính quy Chuyên ngành Khoa : 2011 - 2015 Thái Nguyên, 2015 : NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN : Chính quy Chuyên ngành Khoa Gi : 2011 - 2015 ng d n : PGS.TS Tr n Qu Thái Nguyên, 2015 i L n t t nghi p: h p ru t b ghiên c u s ng c a m t ng c a h n ng ih c Nông Lâm Thái Nguyên cơng trình nghiên c u khoa h c c a b n thân tôi, c th c hi is ng d n c a PGS.TS Tr n Qu Nh ng ph n s d ng tài li u tham kh o khóa lu c nêu rõ ph n tài li u tham kh o Các s li u k t qu nghiên c u trình bày khóa lu n q trình theo dõi hồn tồn trung th c, n u có sai sót tơi xin ch u hoàn toàn trách nhi m ch u m i hình th c k lu t c a khoa nhà Thái Nguyên, XÁC NH N C A GVHD ng ý cho b o v k t qu h i vi c ng khoa h c PGS.TS Tr n Qu XÁC NH N C A GV CH M PH N BI N Xác nh a ch a sai sót sau H (Ký, h c tên) t m ii L IC M c tiêu c a khoa lâm ngh nh ng ih cN t c n m v ng lý thuy t mà ph i thành th o th c hành b i v y, th c t p t t nghi p m th v n d n không th thi c nh c làm quen v i th c ti n, nâng cao chun mơn nghi p v tích lu c nh ng kinh nghi m c n thi t sau cm Lâm nghi ng nghi p v tài: m i sinh viên có c s nh t trí c a ban ch nhi m Khoa i h c Nông lâm Thái Nguyên ti n hành th c t p t t ghiên c u s ng c a h n h p ru t b ng c a m t ng n i h c Nơng Lâm Thái Ngun hồn thành khố lu ns t n tình c a cán b Khoa Lâm nghi p,các th y cô giáo Khoa Lâm nghi c bi t s ng d n t n tình c a th PGS.TS Tr n Qu su Trong su t trình th c t p, m b n khố lu ng d n: tài tc g hồn thành t t i gian ki n th c b n thân h n ch v y b n khố lu n khơng tránh kh i nh ng thi u sót v y tơi r cs , góp ý chân thành c a th y giáo tồn th b nghi khố lu n t t nghi p c c hoàn thi Tôi xin chân thành c Thái Nguyên, ngày 31 tháng Sinh viên Lê Thành t ng iii DANH M C CÁC B NG B ng 2.1: K t qu phân tích m t 12 B ng 2.2: M t s y u t khí h u t i t nh Thái Nguyên 13 B b trí cơng th c thí nghi m 17 B ng 4.1: K t qu ng công th c thí nghi m 25 B ng 4.2: S p x p ch s quan sát m t nhân t 26 B ng 4.3: B ng sai d t ng c p B ng 4.4: K t qu ng cho s oo ng v chi u cao vút ng n .27 cơng th c thí nghi m 27 B ng 4.5: S p x p ch s quan sát oo t nhân t 29 B ng 4.6 B ng sai d t ng c p B ng 4.7: - iv ng c a h n h p ru t b B ng 4.8: B ng t ng h p k t qu B ng 4.9 B ng sai d t ng c p B ng 4.10: D tính t l xu ng kính c r 29 ng thái c a M 30 ng thái c a M 31 - cho s ng v ng thái 32 n c a M 32 iv DANH M C CÁC HÌNH Hình 4.1 Bi v chi u cao c a M 25 Hình 4.2: Bi v s Hình 4.3: Bi v Hình 4 : Bi ng c ng kính c r oo 28 ng thái c a M 30 t l xu t v n c a M 33 v DANH M C VI T T T CT : Công th c CTTN : Công th c thí nghi m Cm : xentimet ng kính c r : : Mm : milimet N STT : S th t TB : Trung bình vi M CL C Ph n M 1.1 tv U 1.2 M u 1.3 M c tiêu nghiên c u u PH N T NG QUAN V NGHIÊN C U 2.1 Tìm hi u v t h u h m sinh thái h c M (Manglietia conifera) m sinh h c c a M m sinh thái 2.2 khoa h c 2.3 nh ng nghiên c u th gi i 2.4 nh ng nghiên c u vi t nam 10 2.5 T ng quan khu v c nghiên c u 11 2.6 M t s thông tin vê m 13 PH N NG, N I C U 15 ng ph m vi nghiên c u 15 3.2 3.2 m th i gian nghiên c u 15 m 15 3.2.2 Th i gian nghiên c u 15 3.3 N i dung nghiên c u 15 3.4 u 15 i nghi p 15 i nghi p 19 vii PH N K T QU VÀ PHÂN TÍCH K T QU 25 4.1 K t qu nghiên c ng v chi u cao c a M i nh ng c a công th c ru t b u 25 4.2 K t qu nghiên c u v s ng c ng kính c r oo cơng th c thí nghi m 27 4.3 K t qu nghiên c u v ng thái c a M cơng th c thí nghi m 30 4.4 D tính t l xu n c a M công th c thí nghi m 32 PH N K T LU N VÀ KI N NGH 34 5.1 K t lu n 34 5.2 Ki n ngh 35 1.1 tv R ng tài nguyên vô quý giá c i, n u bi t khai thác s d ng, b o v r ng m t cách h p lý r ng không ch cung c p nh ng v t d ng th c ph m lâm s c men, g c i,tre,n a mà r ng ph i xanh c a nhân lo u hồ khí quy n,h p thu ch ch i i cu c s ng i m i sinh v t Vai trò c a r ng r t to l n, th nh n tích r ng t nhiên c a ngày gi m sút c v ch Theo s li u tra c a vi r ng t nhiên c n ng l n s u tra quy ho ch r ng N c ta 14 tri ng n tích che ph 43% n tích r ng t c ta ch 9,175% tri che ph 27,2% Nguyên nhân ch y u chi t y, khai thác r ng b a bãi T ph có ch th 268/TTg (1996) c m khai thác r t r ng ph c h ng di n tích c a c che ph nên kh c ta 12 tri u v ng t nhiên chi m 10 tri u r ng tr ng tri u t n d n cung c i r t nh u s n ph m, trì s phát tri n c ng th c v t có giá tr kinh t ng th i r ng m t nh ng th m nh c a khu v c mi n núi trung du R ng gi vai trò to l i v i an ninh qu c phòng,có giá tr kinh t qu c dân R ng cung c p nguyên li u cho s n xu t công nghi p, nguyên li cung c p nh ng thu c hi i th cho nhân lo i Trong s n xu t t h t có nhi u y u t ng c gia d ng, n sinh n h p ru t b u 29 B ng 4.5: S p x p ch s quan sát oo m t nhân t L n nh c l i CTTN T ng theo công th c (SI) TB theo công th c ( i) I 1.46 1.34 1.36 4.16 1.39 II 1.29 1.34 1.38 4.01 1.34 III 1.67 1.65 1.7 5.02 1.67 IV 1.65 1.68 1.82 5.15 1.71 18.34 6.11 *So sánh Th y r ng ( ) = 29.73 > ( B ng 4.6 B ng sai d t ng c p CT1 - iv ng kính c r CT2 CT3 CT4 0.05 0.28* 0.33* 0.32* 0.37* 0.04* CT2 CT3 Nh ng c p sai d l có d u * Nh ng c p sai d nh khác gi a cơng th c có d u - c xem sai rõ gi a công th c c xem khơng có s sai 30 Qua b ng ta th y cơng th c có K t qu nghiên c ng thái c a bình quân c a M giai cơng th c thí nghi B ng 4.7: c th hi n b ng 4.9 Hình 4.3 ng c a h n h p ru t b ng thái c a M CTTN S trung bình (lá) I 6.01 II 4.28 III 10.5 IV 11.64 trung bình cơng cơng Hình 4.3: Bi v ng thái c a M 31 T b ng 4.7, hình 4.3 ta th y: Các cơng th c h n h p ru t b u có ng thái c a M Tuy nhiên s Qua b ng ta th u c công th c h n h p ru t b u ng thái c a M t t nh t, r ki m tra s n công th c 3,1 công th c ng c a công th c h n h p ru t b ng thái c a M n m t cách xác, tơi ti n hành phân tích 3l nl pl i b ng 4.10 B ng 4.8: B ng t ng h p k t qu ng thái c a M L n nh c l i CTTN ng t i T ng theo TB theo công th c công (SI) th c ( i) I 5.84 5.46 5.86 17.16 5.72 II 3.76 3.7 12.46 4.15 III 11.25 9.42 9.54 30.21 10.07 IV 10.65 11.59 12.67 34.91 11.64 94.74 31.6 So sánh Th y r ng > ng 4.8) thái lá)= 4,07 32 B ng 4.9 B ng sai d t ng c p v - cho s ng ng thái CT2 CT1 CT2 CT3 CT4 4.36* 5.92* 5.92* 7.49* 1.57* CT3 Nh ng c p sai d l c xem sai khác rõ gi a công th c có d u * Qua b ng ta th y cơng th c có = 11.64 = 10.07 4.4 D tính t l xu d n c a M c t l xu công th c thí nghi m n tơi d a vào ch tiêu Hvn Doo ng c a M K t qu t l xu công th c thí nghi m (CTTN) c th hi n b ng 4.10 B ng 4.10: D tính t l xu n c a M Ch ng S CTTN I II III IV ng u tra (cây) 90 90 90 90 T T SL 0 70 70 % 0% 0% 77.78% 77.78% TB SL 75 20 15 ng % 83.3% 22.2% 3.33% 16.7% t l t tiêu X U chu n (%) SL % t t + tb 8.89% 83 25 27.78% 45 6.67% 79 5.55% 90 33 Qua b ng 4.10 cho th y xu cơng th c khác t l n khác t l ch hi n qua bi Hình 4 : Bi ng c a M (hình 4.4) sau: t l xu n c a M T k t qu qua b ng 4.1, 4.4, 4.7 ta th công th t hi u qu cao nh t v chi u cao ng c a M , , n 34 5.1 K t lu n K t qu nghiên c v chi ng c a M ng kính s : ng chi u cao trung bình ( CT1 có = 13.34 cm CT2 có = 13.73 cm CT3 có = 14.22 cm CT4 có = 13.81 cm ) = 2.23 < CT1 có = 1.39 mm CT2 có = 1.34 mm CT3 có = 1.67 mm CT4 có = 1.71 mm )= 4,07 ) = 29.73 bình chung là: CT1 có = 5.72 CT2 có = 4.15 35 CT3 có = 10.07 CT4 có = 11.64 lá) =56.76 > CT1:83 CT2:45 CT3:79 CT4:90 5.2 Ki n ngh k t qu nghiên c c hoàn thi t s ki n ngh 36 Nên s d ng phân bón NPK Lâm thao có t l 1% cơng th c IV vào quy trình s n xu t M giai k t qu h p ru t b u khác nh s n xu t gi n th nghi m thêm v i m t s công th c h n c công th c thí nghi m t c 37 TÀI LI U THAM KH O B khoa h c công ngh - b lâm nghi p (1994), k thu t m t s lồi r ng, Nxb Nơng nghi p Hà N i B lâm nghi p (1987), Quy trình k thu t tr ng r ng thâm canh lo i Thông, B cung c p nguyên li u gi y, Hà N i B nông nghi p phát tri n nông thôn (2001), n tiêu chu n k thu t lâm sinh t p 1,2 Nxb Nông nghi p Hà N i B nông nghi p phát tri n nông thôn (2001), n tiêu chu n k thu t lâm sinh t p Nxb Nông nghi p Hà N i B nông nghi p phát tri n nông thôn (2005), Chi c phát tri n Lâm nghi p 2006 2020 c th gi i (1997), D án WFP 4304 k thu t ng tr ng r ng, Nxb Nông Nghi p Hà N i Công ty gi ng ph c v tr ng r ng (1995), S tay k thu t h t gi ng t s lo i trông r ng, Nxb Nông Nghi p, Ha N i Gi ng lâm nghi p vùng nam b Wikipedia Ngô Kim Khơi (1998), Th ng kê tốn h c lâm nghi p, Nxb Nông nghi p, Hà N i 10 POBEGOP (1972), S d ng phân bón lâm nghi p, matxcowva 11 Nguy n Xuân Thuyên c ng tác viên (1985), Thâm canh r ng tr ng, KHKT KTLN, s 6/1985 12 ng Nxb Nông Nghi p Hà N i Anh (2007), Giáo trình tr ng r ng, Ph bi u 1.K t lu n: K t qu nghiên c i ng v chi u cao c a M ng c a công th c ru t b u T b ng 4.2 ta : t gi thuy t Ho: i thuy t = = : t qu thí nghi t m t s trung bình t ng th Ta tính: -S hi u ch nh: a b i 1j C= xij = a b = (12.86 + 13.46 + 13.70 + 13.13 + 13.91+ 14.15 + 14.03 + 14.12 + 14.51 + 14.21 + 13.02 + 14.21 = 2277 a = b i 1j 13.91 xij 2 2 2 2 - C = (12.86 + 13.46 + 13.70 + 13.13 + + 14.15 + 14.03 + 14.12 + 14.51 + 14.21 + 13.02 + 14.21 ) 2277 = 3.19 a = si (A) i 2277 = 1.46 C= ( 40.02 + 41.19 + 42.66 + 41.44 )- = - = = 3.19 1.46 = 1.73 = = = 1.46 = 0.49 = = 1.73 = 0.22 4(3 1) 0.49 = 2.23 0.22 = 4,07 df1 = a -1 = 1=3 Df2 = a(b-1)= 12 =8 B ng 4.3: B t nhân t b ut i v i h n h p ru t ng chi u cao M ANOVA Source of Variation Between SS df 69.09876 MS F P- value 23.03292 160.2104 1.76E-07 F crit 4.066181 groups Within groups 1.150133 Total 70.24889 0.143767 11 *Tìm cơng th c tr i nh t: S l nl Ta tính LSD: LSD = t t c b ng nhau: * = = 2.31 * = = = b 0.22 * = 0.72 - K t lu n: K t qu nghiên c u v s ng c ng kính c r T b ng 4.6 ta: t gi thuy t Ho: i thuy t = = : t qu thí nghi ng tr thí nghi c ch n có m t nh ng cơng th c i cơng th c l i a b i 1j C= xij = a b = (1.46 + 1.34 + 1.36 + 1.29 + 1.34 + 1.38 + 1.67 + 1.65 + 1.7 + 1.65 + 1.68 + 1.82 = 28.03 -Tính b a = b i 1j + + -C=( xij + + + + + + + ) 28.03 = 0.37 + a = si (A) C= i = - = = = = = 0.37-0.34 = 0.03 = 0.11 = = = 0.0037 = 29.73 = 4,07 df1 = a -1 = 1=3 Df2 = a(b-1)= 12 =8 + + + ) - 28.03 = 0.34 B ng 4.7 B t nhân t b ut i v i h n h p ru t ng kính c r c a M ANOVA Source of SS df MS F P- value F crit 30.14634 0.000104 4.066181 Variation Between groups 0.3399 0.1133 Within groups 0.030067 0.003758 Total 0.369967 11 * Tìm cơng th c tr i nh t: Sooa l n l p l i công th c b ng nhau: Ta tính LSD: LSD = t * t = 2.31 * = = = = b = 0.114 - 3.K t lu n: K t qu nghiên c u v ng thái c a M cơng th c thí nghi m T b ng 4.10 ta có t gi thuy t Ho: i thuy t = = : t qu thí nghi cơng th c thí nghi *ta tính: ng tr c ch n s có 1trong nh ng i cơng th c l i a C= b xij i 1j = a b = (5.84 + 5.46 + 5.86 + 3.76 + 3.7 + + 11.25 + 9.42 + 9.54 + 10.65 + 11.59 + 12.67 = 747.972 a = b i 1j + + -C=( xij + + + + + + ) + + + + 747.972 = 117.702 a = si (A) C= + i 112.384 = - = = = = = 117.702- 112.384 = 5.318 = 37.46 = = = 0.66 = 56.76 = 4,07 df1 = a -1 = 1=3 Df2 = a(b-1)= 12 =8 ) 747.972 = B ng 4.11: B t nhân t h p ru t b u t ng c a h n ng thái c a M ANOVA Source of SS df MS F P- value F crit Variation Between groups 112.3842 37.46139 56.35481 1.01E-05 4.066181 Within groups 5.317933 0.664742 Total 117.7021 11 * Tìm cơng th c tr i nh t: S l nl pl i công th c b ng : = Ta tính LSD :LDS =t * t = 2.31 * = 2.31 * - = b = 1.25 ... NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN : Chính quy Chuyên ngành Khoa Gi : 2011 - 2015 ng d n : PGS.TS Tr n Qu Thái Nguyên, 2015 i L n t t nghi p: h p ru t b ghiên c u s ng c a m t ng c a h n ng ih c Nơng Lâm Thái. .. cm Lâm nghi ng nghi p v tài: m i sinh viên có c s nh t trí c a ban ch nhi m Khoa i h c Nông lâm Thái Nguyên ti n hành th c t p t t ghiên c u s ng c a h n h p ru t b ng c a m t ng n i h c Nông Lâm. .. nghiên c u m Ph m vi nghiên c u: sinh c gieo t h ng c n ng c a m 3.2 m th i gian nghiên c u 3.2 ng i h c Nông lâm Thái Nguyên 3.2 c th c hi n t tháng 01/2015 05/2015 3.3 N i dung nghiên c u - ng c
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng của cây mỡ tại vườn ươm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu sự ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng của cây mỡ tại vườn ươm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay