Nghiên cứu sự ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng của cây mỡ tại vườn ươm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

52 25 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:11

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng của cây mỡ tại vườn ươm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu sự ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng của cây mỡ tại vườn ươm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu sự ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng của cây mỡ tại vườn ươm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu sự ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng của cây mỡ tại vườn ươm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu sự ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng của cây mỡ tại vườn ươm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu sự ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng của cây mỡ tại vườn ươm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu sự ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng của cây mỡ tại vườn ươm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp) ... NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN : Chính quy Chuyên ngành Khoa Gi : 2011 - 2015 ng d n : PGS.TS Tr n Qu Thái Nguyên, 2015 i L n t t nghi p: h p ru t b ghiên c u s ng c a m t ng c a h n ng ih c Nơng Lâm Thái. .. cm Lâm nghi ng nghi p v tài: m i sinh viên có c s nh t trí c a ban ch nhi m Khoa i h c Nông lâm Thái Nguyên ti n hành th c t p t t ghiên c u s ng c a h n h p ru t b ng c a m t ng n i h c Nông Lâm. .. nghiên c u m Ph m vi nghiên c u: sinh c gieo t h ng c n ng c a m 3.2 m th i gian nghiên c u 3.2 ng i h c Nông lâm Thái Nguyên 3.2 c th c hi n t tháng 01/2015 05/2015 3.3 N i dung nghiên c u - ng c
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng của cây mỡ tại vườn ươm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu sự ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng của cây mỡ tại vườn ươm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay