Đánh giá sinh trưởng và đề xuất giải pháp phát triển rừng trồng Mỡ tại xã Chu Hương huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)

52 12 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:07

Đánh giá sinh trưởng và đề xuất giải pháp phát triển rừng trồng Mỡ tại xã Chu Hương huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá sinh trưởng và đề xuất giải pháp phát triển rừng trồng Mỡ tại xã Chu Hương huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá sinh trưởng và đề xuất giải pháp phát triển rừng trồng Mỡ tại xã Chu Hương huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá sinh trưởng và đề xuất giải pháp phát triển rừng trồng Mỡ tại xã Chu Hương huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá sinh trưởng và đề xuất giải pháp phát triển rừng trồng Mỡ tại xã Chu Hương huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá sinh trưởng và đề xuất giải pháp phát triển rừng trồng Mỡ tại xã Chu Hương huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá sinh trưởng và đề xuất giải pháp phát triển rừng trồng Mỡ tại xã Chu Hương huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp) i I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM XU T GI I PHÁP PHÁT TRI N R NG TR NG M T N BA B , T NH B C K N KHÓA LU N T T NGHI H o IH C : Chính quy Chuyên ngành : Nông lâm k t h p Khoa : Lâm nghi p Khoá h c : 2011 - 2015 ii I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM XU T GI I PHÁP PHÁT TRI N R NG TR NG M T N BA B , T NH B C K N KHÓA LU N T T NGHI H o IH C : Chính quy Chuyên ngành : Nông lâm k t h p L p : K43 - NLKH Khoa : Lâm nghi p Khoá h c : 2011 - 2015 Gi ng d n : TS Nguy i L u khoa h c c a riêng b n thân tôi.Các k t qu s li u nghiên c u trình bày khóa lu n k t qu c u tra th a hoàn toàn trung th c khách quan Thái Nguyên, ngày 31 tháng Xác nh n c ng d n i vi Xác nh n c a giáo viên ch m ph n bi n ii L IC Th c t p t t nghi p khâu quan tr ng không th thi u ki n c n thi iv im i m i sinh viên có th hồn thành khóa h c t t nghi i cho m i sinh viên ôn l i ki n th c áp d ng ki n th c vào th c t Ngoài ra, qua trình trình th c t p, m i sinh viên có th h c t p, trau d i nh ng ki n th c quý báu th c t v ng tr thành m t cán b , ki n th c chuyên môn v ng vàng, v a có ki n th c th c ti n, tính sáng t o cơng vi ng nhu c u c a h i, góp ph n x ng nghi p phát tri n chung c cs c ng ý c a Khoa Lâm Nghi Thái Nguyên, xin ti n hành th c hi ng i H c Nông Lâm tài: xu t gi i pháp phát tri n r ng tr ng M t th c hi n t nh B c K n Ba B , tài này, s n l c c b n thân có s c a th y (cô) giáo kha Lâm Nghi i H c Nông Lâm Thái Nguyên, cán b thu c bi t s ng d n t n tình c a th y giáo TS Nguy Thái su t th i gian th c t p c a ho tơi xin bày t lòng l i c nt tc s uc g chuyên môn c a b n thân h n ch , th i gian có h n nên không th tránh kh i nh ng sai sót Vì v y, tơi kính mong nh b n d ng nghi c s góp ý c a quý th y cô tài c a hồn thi Tơi xin chân thành c Thái Ngun, ngày 31 Sinh viên th c hi n iii DANH M C CÁC B NG Trang B ng 4-1 Các ch ng phân tích sai tiêu chu n (D1.3, Hvn, Dt) c a r ng tr ng M tu i 19 B ng 4-2 Các ch 1.3,Hvn,Dt)c a r ng tr ng M tu i 21 B ng 4-3 Các ch tiêu sinh 1.3,Hvn,Dt) c a r ng tr ng M tu i 23 B ng 4- ng r ng tr ng tu i 3,4,5 26 B ng 4-5 Hi n tr i tán r ng tr ng m tu i 28 B ng 4-6 Hi n tr i tán r ng m tu i 30 B ng 4-7 Hi n tr i tán r ng tr ng M tu i 32 iv DANH M C CÁC KÍ HI U CH STT VI T T T Vi t t t D1.3 Hvn Chi u cao vút ng n Dt ng kính tán S Sai tiêu chu n m u OTC Ô tiêu chu n ng kính ngang ng c Chi NB Chi u nam b c TB Trung bình UBND y ban nhân dân 10 TDTT Th d c th thao 11 STT S th t v M CL C Trang PH N M 1.1 U tv 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.2.1 M u 1.2.2 M c tiêu nghiên c u 1.3 tài Ph n T NG QUAN CÁC V NGHIÊN C U khoa h c 2.2 Tình hình nghiên c c 2.2.1 Tình hình nghiên c u th gi i 2.2.2 Tình hình nghiên c c 2.3 T ng quan khu v c nghiên c u u ki n t nhiên u ki n kinh t PH N -xã h i NG N I DUNG, PH NGHIÊN C U ng nghiên c u 3.2 Ph m vi nghiên c u 3.3 N i dung nghiên c u u p s li u lí s li u vi PH N K T QU NGHIÊN C U PHÂN TÍCH K T QU NGHIÊN C U 4.1 K t qu tìm hi u m t s ki m hình thái, k thu t tr ng u ng phát tri n M m hình thái M u ki ng phát tri n M 4.1.3 K thu t tr sóc r ng M 4.2 K t qu ng c a M 4.2.1 K t qu ng r ng tr ng M tu i 4.2.2 K t qu ng r ng tr ng M tu i 4.2.3 K t qu ng r ng tr ng M tu i 4.3 M i liên h gi 4.3.2 Phân tích m i liên h gi xu t m t s bi n pháp k thu ng c a lâm ph n M v a ng c a r ng, b i, th ng r ng M tu i 3,4,5 PH N K T QU N KI N NGH 5.1 K t lu n 5.2 Ki n ngh TÀI LI U THAM KH O I Ti ng vi t II Ti ng anh 41 PH N M 1.1 U tv Th c hi ng l im ic c, nh ys phát tri n n n kinh t - h i c a bàn huy n Ba B Nh i s ng v t ch t, tinh th n c c nh ng nhu c u c i dân i h i c n có nh ng quy ho ch t ng th s d ng ngu r ng, khai thác khống s n có s th t nt y s phát tri n kinh t , tr c a c m khu trung tâm huy n Ba B n núi, nên vi c tr ng nh ng lo i lâm nghi p phù h p v u ki c a lý, th i thi ng c n thi t nh i s ng c công tác tr ng r ng t y n n kinh t i dân Trong nh ng n m g ym ng ng nên di n tích r ng tr nh Lâm Nghi p th m nh c a t nh B c K n, th c hi n quy s TTg c a Th r ng s n xu nh ng ph v m t s sách phát tri n n 2007-2015 H quy t s 22/2011/NQ- ng nhân dân t vi c phê t sách thi t th c nh m khuy i dân tham gia tr ng r ng th i t u ki n thu n l i cho c p y, quy n c p t nh B c K n nói chung Th c t tr ng tr d a bàn hi chi m ph n l p trung phát tri n r ng u ki n kinh t c khoa h c k thu t vào s n xu t, nh ng h n ch v ki n th c c a i dân nên hi u qu kinh t c a m t cách b n b ng phù h p v phát tri n ngành lâm nghi p u ki n th c t t c ph c nh ng t n t i h n ch th c hi n công tác tr ng r ng c a nh T xu tài: ng phát tri n r ng tr ng M t 1.2 M xu t gi i pháp n Ba B t nh B c K n c tiêu nghiên c u 1.2.1 M u c tr ng cơng tác tròng phát tri n M c a góp ph n nâng cao thu nh p c i thi i s ng c i tr ng r ng Góp ph n phát tri n kinh t -xã h 1.2.2 M c tiêu nghiên c u - n cm ts - m sinh thái c a M c kh ng c a M a bàn xu t m t s bi n pháp k thu t tr ng M 1.3 t cao tài Trong h c t p nghiên c u: giúp sinh viên ki m ch ng l i nh ng ki n th c lý thuy ki c, bi t v n d ng vào th c t có th c nh ng c vào th c ti n Ph c v Trong th c ti n s n xu t: Trang b cho sinh viên cách ti p c n v i th c ti n s n xu t T c kh ng c a m ph c v cho vi c phát tri n m t K t qu tài làm tài li u tham kh o tài nghiên c u sau có liên 31 Qua b ng 4.6 ta th y: - i tán r ng tr ng M tu i có t khác bi t nhi u v dày t - t t i c t dày, khơng có s ng v trí khác i tán r ng tu i ch y t ferarit vàng nâu - dày t t c i tán r ng tr ng m tu i 4: + T t: 69.3 + TB: 68.7 + Kém: 67.7 - i tán r ng tr ng m tu ch h t nx p - V mt ic ng mà r ng t t TB t m, t i c - Thành ph - T l - t tu i th ch y n ng v t xu t hi n ch y t ki n t th t TB 33 Qua b ng ta th y: - i tán r ng tr ng M tu i ch y t ferarit màu vàng nâu, màu vàng xám - m: t nr t m - Thành ph -T l - i ch y t th t TB n dày t t TB c i tán r ng m tu i 5: + T t: 69.3 cm + TB: 69.3 cm + Kém : 68.3 cm - i tán r ng m tu i t x - Thành ph ng v t ch y u giun ki n i tán r ng tr ng M tu i 3,4,5 t Tóm l i: ch y t ferarit vàng, có t x t dày, t l m thích h p, thành ph th t nh t t òn có tính ch l i ch y tr t th TB ng mùn cao, thu n l i cho tr ng r ng, xây d ng v n r ng phù h p v u ki n gây tr ng m Tuy nhiên l p th c bì phát tri n m nh có th gây nh ng t i s phát tri n c a ch y u 4.3.2 Phân tích m i liên h gi Gi ng c a r ng, b i, th ng c a qu n th g t ng b i, th có m i quan h ch t ch , có s ng qua l i v i r m K t qu b i, th u ki i, th u tra t ng b i th u t ch y n tu i nh tranh gay g t v i r ng m cho th y rõ: ng c a r ng M Trong u, k thu t tr ng gi ng nhau, nh r ng 34 phát tri n có t ng bui, th phát tri n m n m nh Cây b i th n s phát tri n c a r ng m c v D1.3, Hvn, Dt, n khép tán c a r ng c r ng m tu i, m t s khu r ng v ng c kém), l p b i th r ng m c sang ng n c nh tranh r t m nh v i t ng g c sang tu i r ol p c hoàn c nh riêng c a r ng Chính ti u hồn c nh t ng g t o nên ng ch s phát tri n c a t ng b i th c nhanh b nh y có th nh tán hồn toàn, t o l i tán r i d n, thay th nh ch r ng khép c ti u hoàn c nh riêng c a r ng m i kh i c s c nh tranh, kìm hãm s phát tri n c a t ng b i th t ng b i th ut nr ng c a r ng giai h u m i khép tán xu t m t s bi n pháp k thu ng r ng M tu i 3,4,5 T nh ng k t qu nghiên c xu t m t s bi n pháp ng r ng tr ng M - iv ir n phát s ch l p b i th gi i phóng s c nh tranh c u l p bui th cao r u c chi u cao t ng b i th r ng m tu i 1,2 c n k t h p thêm vi c tr ng d d ng t iv i mb ot n t gi m t i thi u s xói mòn có th x y - Làm c s ch, x t, phát dây leo, ý ph i phát quang d chi u sáng v a ph i Phát quang m nb t ng ánh sáng nhi u d d n nhcây d b vàng úa - i v i r ng m tu i 3: R ng b chi u cao r t qua kh i chi u cao c a l p bui th n khép tán, 35 nhiên r ng ch b i th y v i r ng c th ng t t c n phát quang b i tm tl i r ng c trì phát b i, c m - ng TB c n h tr m g ng nhanh, n khép tán i v i r ng M tu i 4: R ép tán hoàn toàn, t ng g thoát kh i s c nh tranh c a t ng b i th không ch ng g m c s phát tri n c a t ng b i th i v i r ng c ng t t có th t tu i ng b chèn ép, có nguy gi ng t c t ng ng cho nh ng sinh ng th i k t h p làm v sinh r ng V i r ng c a c n ch t t ng ng c kh ng ch hoàn toàn s phát tri n c a t ng b i th - i v i r ng M tu i cao, r ng có s c ba c ng m nh c v D13, Hvn Dt s c nh tranh t a nhiên di n r t m nh, nên c n t th i nh tàn che mm g ng kém, b sâu b nh, v a gi i phóng khơng gian dinh ng t t, v a t n d ng g làm v sinh r ng - Toàn b r ng tr ng ph doanh, c b o v nghiêm theo chu k kinh m t r ng Cán b ki m lâm i dân ph i theo dõi phòng ch ng l a r ng, sâu h i phát d ch phòng ng a gia súc phá h r ng - Ngoài c n nâng cao ch m o, b nh m phát huy tinh th tác tr ng r ng b o v r ng ng cho phát tri n tr ng ng ng c n cù, phát huy kinh nghi m công 36 - T h t ng: n chi phí v n chuy n ti t ki gi m c nhi u kho n chi khác t t tr ng M nâng cao - Xây d ng m t s khu ch bi n lâm s n t p trung v i quy v a nh nh m gi i quy t th ng tiêu th g i dân 37 PH N K T QU N KI N NGH 5.1 K t lu n T nh ng k t qu cv ng c a r ng tr ng M tu i 3,4,5 Tôi rút m t s k t lu n sau: i v i r ng tr ng M tu i - ng v ng kính ngang ng c (D1.3) gi a v trí thu n nh t khơng có s chênh l ch T i v 6.2 cm t i c p sinh u có D1.3 = ng t t T i c s chênh l ng TB v D1.3 n) T i c nh có nh), D1.3 =6.02 cm ng - ng v chi u cao vút ng n (Hvn) t i c không thu n nh t v ng s t i v trí nh M i n khơng b che khu t ng v chi u cao t - ng v nh t gi a c ng kính tán có s chênh l ch khơng thu n ng t i v trí khác khu v c nghiên c u i v i r ng tr ng M tu i - ng v ng kính ngang ng c (D1.3) t i c không thu n nh t T i c ng t t: T t nh t t i v D1.3 = 7.63 (cm), th p nh t 7.43 (cm) t i v TB t t nh t 7.17 (cm) t i v i T i c ng iv i ng i nh t t i v i v i D1.3 - ng v chi u cao vút ng n t i c s thu n nh t Có th tu i r ng khơng có n khép tán nên s c nh tranh v ánh sáng gay g t - ng v ng kính tán c thu n nh t s sai khác v ch s Dt rõ r t c th t i c ng khơng có s ng t t 38 ng kính tán TB 1.93 (m), c ng kính tán trung bình 3.04 (m), t i c ng kính tán TB 2.04 (m) i v i r ng tr ng M tu i - ng v ng kính ngang ng c t i c ng không thu n nh t s chênh l ch rõ t i c ng t kính ngang ng c bình quân 8.56 (cm), t i c t ic ng ng TB 7.40 (cm), ng 7.04 (cm) - ng v chi u cao vút ng n t i c il nt ic ng t t chi u cao bình quân 7.80 (m), t i c p sinh ng TB 7.21 (m), t i c - ng v ng nh t t t i c p sinh ng 6.89 (m) ng kính tán t i c ng khơng có s a hình khác c th ng t t 2.71 (m), c ng kính tán bình qn ng TB 1.93 (m), c p sinh ng 1.74 (m) ng M tu n tu i cho th y: - ng v m t t h nt n khép tán kh ng ch u sâu b nh u ki n t nhiên cao - pv ng c a m - V i nh ng k t qu v c C n có nh ng bi n pháp k thu t phù h p cho r ng m tu i 3,4,5 v i t ng c p ng ng v a nâng cao hi u qu súc ti c chu kì kinh doanh gi m chi phí tr i v i r ng tu i có th phát d n dây leo, b a rút ng c vào u ki n cho sinh tr ng phát tri n t ng ch u ki n b t l i t 39 i v i r ng m tu i tu i 5: phát d n dây leo k t h p v i t a u ki sinh ng t t rút ng c chu k kinh doanh 5.2 Ki n ngh Do th i gian th c hi tài có h ki n th c chun mơn thi u nhi u y u t tài nhi u h n ch khơng tránh kh i sai sót - C n th c nghiên c u t m hoàn thi - C c trang b nh ng thi t b c n thi t v i vi c nghiên c Qua k t qu u tra m nh d n có nh tài xu t: - C n áp d ng nh ng bi n pháp k thu t h p lý, k p th i phù h p v i t ng c p tu ng khác c a r - T ng b i, th mòn, r c bi t nh có bi n pháp h n ch t ng th ch ng th ng M ng che ph cho m u Nên m c phù h p nh ct t, ch ng xói u tr ng r ng nên v a có th h n m b o cho tr ng phát tri n t t 40 TÀI LI U THAM KH O I Ti ng vi t Anh c ng s (2005), Giáo trình tr ng r ng ih c Nông Lâm Thái Nguyên B Lâm Nghi p (1993), Quy trình k thu t t ng tr ng m thu n loài, Hà N i c: Phát tri n lâm nghi Chi n 2001 2010, B Nông nghi p phát tri n nông thôn (2001) Lê M ng Chân c ng s (2000), Th c v t r ng Vi t Nam Nhà xu t b n Nông nghi p, Hà N i c ng s (1992), Lâm sinh h c t p I ih c Lâm Nghi p n Hinh, Ph m Ng c Giao (1997), u tra r ih c Lâm Nghi p, Nhà xu t b n Nông Nghi p, Hà N i Nguy n Th Thu Hoàn (2007), Bài gi ng qu n lý s d t lâm nghi p, i h c Nông Lâm Thái Nguyên Ngô Kim Khôi (1998), Th ng kê toán h c lâm nghi p, Nhà xu t b n Nông Nghi p, Hà N i Phùng Ng c Lan (1986), Lâm sinh h c t p 1, Nhà xu t b n Nông Nghi p, Hà N i 10.Nguy n Xuân Quát (1995), Tr ng r ng thâm canh, ki n th c lâm nghi p t p II, Nhà xu t b n Nông Nghi p, Hà N i 11.Nguy n Ng c Lung (1987), Kinh doanh t ng h p r ng thông ba Tây Nguyên, báo cáo khoa h c vi n khoa h c lâm nghi p Vi t Nam, Hà N i 12 ng (1978), Th m th c v t r ng Vi t Nam, Hà N i 13 Ph m Tu c, Nguy n H u L c (2004), ng d n k thu t tr ng nông lâm nghi p cho d ng bào mi n núi, Nhà xu t b n Nông Nghi p, Hà N i 14 Báo cáo t ng k t cu (2010) 41 15 Báo cáo tóm t n Ba B t nh B c K n 16 Trang web: http://thuvien.tuaf.edu.vn/ 17 Trang web: http://tailieu.vn/ II Ti ng anh 18 Evans J (1992), Plantaion Forestry in the tropics, Clarendon Press Oxford 19 Ashadiand Nina Mindawti (2004), The incentiver development on forest plantation in Indonesia, paper presented at the workshop on the impact of incentives on plantatinon development in east and south asia organized by APFC, FAO and FSIV in Hanoi 20 Narong Mahannop (2004), The development of forest plantation in Thailand, Paper presented at the workshop on the impact of incentives on plantation development in east and south Asia organized by APFC, FAO and FSIV in Hanoi 21.Thomas entere and PatrickB.durst (2004) 22 Narong Mahannop (2004), The development of forest plantation in Thailand, Paper presented at the workshop on the impact of incentives on plantation development in east and south Asia organized by APFC, FAO and FSIV in Hanoi PH L C Ph bi u 01: Bi ng r ng tr ng m Tr ng thái r S V d STT S OTC Tình hình ng C1.3 Hvn NB T t TB X u Ghi Ph bi u 02: Bi u 02:Hi n tr ng b i g i tán r ng m Tr ng thái r V d S ODB Loài Chi u cao (m) Ch T t ng TB X u Ghi Ph bi u 03: Bi u 03: Hi n tr ng th i tán r ng m Tr ng thái r V tr d S ODB che ph (%) Loài Ch Chi u cao (m) T t ng TB X u Ghi Ph bi u 04: Bi u 04: bi Tu i C ng T t TB Kém ng V trí Chân n nh TB Chân n nh TB Chân n nh TB T t N % ng Ch TB N % ng X u N % T ng Ph bi u 05: Bi u 05: hi n tr i tán r ng m Tr ng thái r V trí: d T ng STT t dày t ng t T l m l n Màu s c m Thành ph g i ng v t Ghi ... 35,06 km² - B u - tr n Nà Ph c - Nam giáp xã M Xã có v i thu n l n kinh t - hóa xã h i v i xã huy n khác t h t ng, nh t giao thông ch m phát tri c ti m nh c Xã có nhi u lo t khác Nhi u vùng có... a xã gi c s phát tri n b n v bi n pháp b o v ô nhi m c s c thái t n ti p t y m nh ng sinh thái, tr ng phát tri n r ng, có sách khuy n k i n n p s ng, sinh ho t m t cách h p lý nh t gi gìn v sinh. .. ng ngu n nhân l c: tồn xã có 22.2% t ng s c t i c p h c ph thông chuyên nghi p v i 761h c sinh, sinh viên Ngu n ng c a xã d i chi m 48% t ng dân s c a xã Tuy nhiên t l chun mơn cao r t thi u,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá sinh trưởng và đề xuất giải pháp phát triển rừng trồng Mỡ tại xã Chu Hương huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá sinh trưởng và đề xuất giải pháp phát triển rừng trồng Mỡ tại xã Chu Hương huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay