Nghiên cứu kỹ thuật gieo ươm cây Sơn ta Rhus succedanea L tại xã Tân An huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)

67 10 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:03

Nghiên cứu kỹ thuật gieo ươm cây Sơn ta Rhus succedanea L tại xã Tân An huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang.Nghiên cứu kỹ thuật gieo ươm cây Sơn ta Rhus succedanea L tại xã Tân An huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang.Nghiên cứu kỹ thuật gieo ươm cây Sơn ta Rhus succedanea L tại xã Tân An huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang.Nghiên cứu kỹ thuật gieo ươm cây Sơn ta Rhus succedanea L tại xã Tân An huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang.Nghiên cứu kỹ thuật gieo ươm cây Sơn ta Rhus succedanea L tại xã Tân An huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang.Nghiên cứu kỹ thuật gieo ươm cây Sơn ta Rhus succedanea L tại xã Tân An huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang.Nghiên cứu kỹ thuật gieo ươm cây Sơn ta Rhus succedanea L tại xã Tân An huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang.Nghiên cứu kỹ thuật gieo ươm cây Sơn ta Rhus succedanea L tại xã Tân An huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang.Nghiên cứu kỹ thuật gieo ươm cây Sơn ta Rhus succedanea L tại xã Tân An huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang. I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM LINH TH IN NGHIÊN C U K THU (Rhus succedanea L) T I TÂN AN HUY N CHIÊM HÓA T NH TUYÊN QUANG KHÓA LU N T T NGHI H ot o IH C : Chính quy Chuyên ngành : Nơng lâm K t h p Khoa Khố h c : Lâm nghi p : 2011 - 2015 I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM LINH TH IN NGHIÊN C U K THU (Rhus succedanea L) T I TÂN AN HUY N CHIÊM HÓA T NH TUYÊN QUANG KHÓA LU N T T NGHI H o IH C : Chính quy Chun ngành : Nơng lâm K t h p L p : K43 - NLKH Khoa Khoá h c Gi : Lâm nghi p : 2011 - 2015 ng d n : PGS.TS Lê S Trung i L u khoa h c c a riêng tôi, c th c hi n th i gian t tháng t Các k t qu s li u trình bày khóa lu n trung th c Thái Nguyên, ngày tháng Xác nh n c ng d n PGS TS Lê S Trung Xác nh n c a giáo viên ph n bi n i vi Linh Th In ii L IC Sau m t th i gian h c t p nghiên c u t ang b cho ki n th i h c Nông Lâm nv i s gi ng d y ch b o t n tình c a toàn th th nh ng ki n th c ng c l i i cơng vi c ngồi th c t vi c th c t p t t nghi p m n r t quan tr ng, t u ki n cho sinh viên c sát v i th c t nh m c ng c l i ki n th ng th th ng lý lu c nhà nghiên c u ng d ng m t cách có hi u qu nh ng ti n b khoa h c k thu t vào th c ti n s n xu t Xu t phát t nguy n v ng c a b c s nh t trí c a nhà ng, ban ch nhi m khoa Lâm Nghi p ti n hành nghiên c thu tài: (Rhus succedanea L) t i Tân An huy n Chiêm Hóa t Trong th i gian nghiên c cs PGS TS: Lê S Trung xin bày t lòng c tr c ti , ch b o t n tình c a th y c nh i th ng d n su t q trình th c hi n khóa lu n Bên c n cán b Tân An v u ki n giúp tơi hồn thành khóa lu n chun mơn kinh nghi m th c ti n h n ch v y khóa lu n khơng tránh kh i nh ng thi u sót Tơi kính mong nh c a th y cô giáo tồn th b n ng nghi cs khóa lu n c hồn thi Tơi xin chân thành c Sinh viên Linh Th In iii DANH M C CÁC B NG Trang b trí thí nghi m v B ng 3.2: ng c a ch B ng 4.1: K t qu v n y m m c a h che sáng 26 cơng th c thí nghi m 35 B ng 4.2: S p x p ch s quan sát s h t n y m m sai m t nhân t 37 B ng 4.3: B t nhân t v n y m m c a h t 39 B ng 4.4: B ng sai d t ng c ng v n y m m c a h 39 B ng 4.5: K t qu ng H c a cơng th c thí nghi m 40 B ng 4.6: S p x p ch s quan sát Hvn t nhân t 42 B ng 4.7: B t nhân t c a h n h p ru t b u t i ng chi 44 B ng 4.8: B ng sai d t ng c p xi xj c a ng v chi u cao vút ng n 44 B ng 4.9: K t qu ng D 00 c a 45 cơng th c thí nghi m 45 B ng 4.10: S p x p ch s ng kính c r phân tích t nhân t c B ng 4.11: B t nhân t c a h n h p ru t b u t i ng kính c r B ng 4.12: B ng sai d t ng c p xi xj c a 47 49 ng v ng kính c r 49 B ng 4.13: D tính t l xu nc cơng th c thí nghi m 50 iv DANH M C M U B NG Trang M u b ng 3.1: B ng theo dõi s h t n y m m 26 M u b ng 3.2: B ng s p x p tr s 30 M u b ng 3.3: B t ANOVA 33 v DANH M C CÁC HÌNH Trang Hình 4.1: Qu Hình 4.2: Bi 34 bi u di n t l n y m m c a h công th c thí nghi m 36 Hình 4.3: Bi bi u di ng H c cơng th c thí nghi m 41 Hình 4.4: Bi bi u di ng v ng kính c r (cm) c a cơng th c thí nghi m 46 Hình 4.5: Bi d tính t l n cơng th c thí nghi m 51 Hình 4.6: cơng th c thí nghi m 52 vi M CL C Trang U PH N 1: M tv 1.2 M u 1.3 M c tiêu nghiên c u c t p nghiên c u khoa h c c ti n s n xu t PH N 2: T NG QUAN TÀI LI U khoa h c 2.2 Tình hình nghiên c u th gi 2.3 c Vi t Nam 2.4 T ng quan khu v c nghiên c u u ki n t nhiên u ki n kinh t , h i 14 2.5 Nh ng thông tin v 15 24 it ng ph m vi nghiên c u 24 m th i gian ti n hành nghiên c u 24 3.3 N i dung nghiên c u 24 u 24 i nghi p 24 i nghi p 28 PH N 4: K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 34 4.1 K thu t thu hái, tách h t kích thích n y m m c a h 34 vii 4.1.1 K thu t thu hái, tách h t kh i qu 34 4.1.2 K t qu nghiên c u v n y m m c a h công th c thí nghi m 35 4.2 K t qu nghiên c u v ng chi u cao c 40 4.3 K t qu nghiên c u v ng kính c r c 45 ng d n t l xu nc cu i thí nghi m 50 PH N 5: K T LU NGH 54 5.1 K t lu n 54 5.2 Khuy n ngh 56 TÀI LI U THAM KH O 57 PH N M 1.1 U tv R ng ngu n tài nguyên vô giá c i, có giá tr v kinh t , khoa h c, qu ng c mà di n tích r ng ngày suy gi m v m t s l ng, ch lên v dân s , phát ti n n n công nghi i ng Vi ng h u qu ng cho ngu n tài nguyên r ng gây hi r a trôi, h n hán, bi i khí h ng n r ng nh u n tích r ng, ph c v cho l i ích c a h i n kinh t th tâm phát tri n r ng hi n ng ng kinh t i ta quan n nh ng ch khác c a r ng Nh ng tr ng ch y u r ng s n xu t v i m có th ng ng : keo, b huy h t ch kinh t n r ng tr n nh ng lâm nghi p có th ng nhu c u v nguyên li u s n xu t công nghi nh ng ch mà l a r ng tr ng Cây tr ng v a có kh m b o hi u qu kinh t , phù h p v i khí h Cây S t , gi t, u ki n t nhiên có tên khoa h c: Rhus succedanea L thu c h n h t: Anacardiaceae (Lê M ng Chân cs, 2000) [3] M t s tr c gây gi ng ng d ng r ng rãi hi n ây g nh , có th cao 10 m cho nhi u nh ch ch nc ng t t m khơng khí cao n ng nhi u, ng phát tri n nhanh, 28 - 30 tháng tu t chi u cao kho ng m, b u hoa, k t qu cho thu ho ch nh ta cơng nghi p dài ngày, s n ph m cho ta nh 44 th c l i Qua x lý EXCEL ta có b t iv ng chi u cao vút ng n c B ng 4.7: B ta: t nhân t c a h n h p ru t b u t i sinh ng chi ta ANOVA Source of Variation SS df MS F 97,0426 Between Groups 117,792 29,4479 Within Groups 3,03453 10 0,30345 Total 120,826 14 P-value F crit 5,9E-08 3,47805 * Tìm cơng th c tr i nh t: S l nl p công th c b ng nhau: b1 = b2 = = bi = b B ng 4.8: B ng sai d t ng c p xi xj ng n c a CT1 ng v chi u cao vút ta CT2 CT3 CT4 CT5 2,33* 0,73 2,67* 6,01* 3,06* 5* 8,34* 1,94* 5,28* CT2 CT3 CT4 3,34* Ta tính LSD: LSD t * SN * LSD: Ch tiêu sai d b t b 2,23 * 0,3035 * 1,003 m nh nh t = 2,23 v i b c t df = a(b-1) = 5*(3-1) = 10 = 0,05 SN: sai tiêu chu n ng u nhiên Nh ng c p sai d l có d u * Nh ng c p sai di nh khác gi a cơng th c có d u - c xem sai rõ gi a công th c c xem khơng có s sai 45 Qua b ng ta th y cơng th c có X Max1 = 8,34 cm l n nh t cơng th c có X Max2 = 5,28cm l n th th c công th c tr i nh t Ch ng t h n h p ru t b u phân chu ng hoai + 1% lân) ta công th c s ng t t t ng A + 10% ng chi u cao c n t t nh t 4.3 K t qu nghiên c u v ng kính c r c a ng kính c r D 00 c a K t qu nghiên c u v i ng c a h n h p ru t b c th hi n b ng 4.9, hình 4.4: Qua b ng 4.9, hình 4.4 cho th y: Cơng th c có D 00 t 0,22cm, th c 0,02cm, th c 0,05cm B ng 4.9: K t qu ng D 00 c a công th c thí nghi m Cơng th c thí nghi m CT1: 90% h n h t t ng m t + 10% phân chu ng hoai t t ng m t + 10% phân chu ng hoai + % lân t t ng m t + 10% phân chu ng hoai + 2% lân t t ng m t + 10% phân chu ng hoai + 3% lân CT5: khơng bón phân D 00 trung bình (cm) 0,22 0,24 0,20 0,19 0,17 46 Cơng th c có D 00 t 0,24cm, c 0,02cm, cao c 0,04 c 0,5 c 0,7cm Cơng th c có D 00 th t 0,20cm, th p th c 0,04 c 0,02cm, c 0,01 công th c 0,02cm Hình 4.4: Bi bi u di Cơng th c có D 00 th ng v ng kính c r (cm) c a cơng th c thí nghi m t 0,19 cm, th c 0,5cm, th c 0,03cm, c 0,01 công th c 0,02cm Công th c có D 00 th t 0,17 cm, th n công th c 0,07 cm, th c 0,05cm, c 0,03cm, th công th c 0,02cm K t qu cho th y cơng th c có ch t t nh t, ti công th c c1r ng v D 00 c a n công th c 3, công th c cu i 47 K t lu n công th c ru t b u r c a ng t ng kính c c x p theo th t CT2> CT1 > CT3 >CT4 > CT5 kh nh k t qu ta ki m tra s ng ng c a công th c ng chi u cao vút ng n c a xác b m t cách l n l p b ng 4.7 T b ng 4.7 ta: t gi thuy t H0: Nhân t u lên k t qu thí nghi m i thuy t H1: Nhân t n k t qu thí nghi ch c ch n s có nh ng cơng th c thí nghi ng tr v i cơng th c l i B ng 4.10: S p x p ch s ng kính c r phân tích t nhân t c Phân c p nhân t A (CTTN) CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 ta Trung bình l n l p l i D00 (cm) 0.22 0.21 0.21 0.23 0.25 0.24 0.19 0.22 0.20 0.18 0.20 0.18 0.17 0.18 0.15 Si X 0.64 0.72 0.61 0.56 0.50 3.05 0.21 0.24 0.20 0.19 0.17 1.01 i T b ng 4.10: t gi thuy t H0: Nhân t ng u lên k t qu thí nghi m i thuy t H1: n k t qu thí nghi cơng th c thí nghi ng tr Nhân t ng không c ch n s có nh ng i cơng th c l i 48 Tính: - S hi u ch nh: - Tính bi a ng t ng s : b VT x C (0,22 0,212 0,212 0,23 0,25 0,24 0,18 0,16 ) 0,6121 0,01064 0,19 0,22 0,2 i j 0,18 0,2 - Tính bi VA b 0,18 0,17 ng nhân t A (do CTTN) a Si A (0,64 C i - Tính bi 0,72 0,612 0,56 0,5 ) 0,6121 0,00917 ng ng u nhiên VN = VT - VA = 0,01064-0,00917 = 0,001467 SA FA VA a 0,009173 0,002293 S A2 S N2 0,002293 0,000147 15,6364 F05 = 3,478 df1 = a - =5 - = df2 = a(b-1) = 15 - = 10 So sánh Th y r ng FA(D00) = 15,6364> F05(D00) = 3,478 Gi thuy t H0 b bác b ch p nh n H1 V y nhân t chi u cao c ta, có nh t cơng th n ng tr th c l i Qua x lý EXCEL ta có b ng phân tích t iv ng chi u cao vút ng n c ta: 49 B ng 4.11: B t nhân t c a h n h p ru t b ut ng ng kính c r MS ta ANOVA Source of Variation SS df Between Groups 0,00917 Within Groups F P-value F crit 0,00229 15,6364 0,00026431 3,47805 0,00147 10 0,00015 Total 0,01064 14 * Tìm cơng th c tr i nh t: S l nl p công th c b ng nhau: b1 = b2 = = bi = b Ta tính LSD: LSD t * SN * LSD: Ch tiêu sai d b b 2,23 * 0,000147 * 0,022 m nh nh t B ng 4.12: B ng sai d t ng c p xi xj v CT1 ng kính c r c a ta CT2 CT3 CT4 CT5 0,03* 0,01 0,03* 0,05* 0,04* 0,05* 0,07* 0,02 0,04* CT2 CT3 CT4 t ng 0,02 = 2,23 v i b c t df = a(b-1) = 5*(3-1) = 10 = 0,05 Nh ng c p sai d l có d u * Nh ng c p sai di nh c xem sai rõ gi a công th c c xem khơng có s sai khác gi a cơng th c có d u - Qua b ng ta th y cơng th c có X Max1 = 0,07 cm l n nh t cơng th c có X Max2 = 0,05 cm l n th có sai khác rõ 50 c công th c tr i nh t Ch ng t ch công th c s ng t ng ng kính c r c a n t t nh t d ng công th c h n h p ru t b t t ng A + 10 % phân chu ng hoai + 1% lân, t t nh t cho sinh t ng c a ng d l xu n c a S ta cu i thí nghi m d c t l xu n d a vào ch tiêu Hvn, D00, ph m ch t t t trung bình K t qu v t l xu cơng th c thí nghi c th hi n Qua b ng 4.13, hình 4.5 cho th y n c a a b ng 4.13 hình 4.5: cơng th c khác t l t t, trung bình, x u khác Cơng th c 1, d tính t l xu th c 11,11% 25,56% n t 77,78%, th c 6,67% c c 28,89% Cơng th c 2, d tính t l xu n t 89,89 %, th c c 40% S CTTN I II III IV V ng u tra (cây) 90 90 90 90 90 Ch T t 43,33 52,22 41,11 23,33 20,00 ng (%) TB 34,44 36,67 30,00 28,89 28,89 X u 22,22 11,11 28,89 47,78 51,11 T l t tiêu chu n (%) T t + TB 77,78 88,89 71,11 52,22 48,89 51 Hình 4.5: Bi d tính t l n cơng th c thí nghi m Cơng th c 3, d tính t l xu n t 71,11 %, th th c 6,67%, th c c 22,22% Cơng th c 4, d tính t l xu th c 25,56%, th n t 52,22 %, th c 36,67%, th p c c 3,33% Công th c 5, d tính t l xu th c 28,89%, th 22,22%, th n t 48,89 %, th c 40%, th c 3,33% c 52 R t i Tân An Công th c Công th c Công th c Công th c Công th c Hình 4.6 cơng th c thí nghi m 53 Nh n xét chung: T k t qu nghiên c u b ng v chi ng kính, t l xu y công th c h n h p ru t b phân chu ng hoai + 1% lân, t t nh d ng vào th c ti n s n xu t ng c a h n h p ru t nc t t ng A + 10 % ng c a con, nên áp 54 PH N K T LU N VÀ NGH 5.1 K t lu n thu tài nghiên c u: Chiêm Hóa t i Tân An huy n có m t s k t lu 1) nâu 2) Th i gian c n cho trình n y m m c a h t gi cơng th c thí nghi m: Công th c 1là 15 ngày; Công th c 2là 13 ngày; Công th c 3là 10 ngày; Công th c 1là 14 ngày 3) Th n y m m c a h t gi công th c thí nghi m: Cơng th c 1là 31,11%; Cơng th c 38,89%; Công th c 3là 51,11%; Công th c 4là 35,56% 4) T l n y m m 5) T l h t s ng công th t 57,78%; c cơng th c thí nghi m: Công th c 1là 87,78%; Công th c 88,89%; Công th c 3là 91,11%; Công th c 4là 71,11% 6) H c ng c a h n h p ru t b n sinh công th c thí nghi m: ng chi u cao trung bình 55 CT1 (90% h n h t t ng m t + 10% phân chu ng hoai) có H t 23,54cm t t ng m t + 10% phân chu ng hoai + % lân) có H t 25,87cm t t ng m t + 10% phân chu ng hoai + 2% lân) có H t t t ng m t + 10% phân chu ng hoai + 3% lân) có H t 22,81cm 20,87cm CT5 (khơng bón phân) có H t 17,53cm Ki m tra b cho th y FA(Hvn) = 97,0426 > F05(Hvn) = 3,478 7) ng c a h n h p ru t b u trung bình ( D 00 ) c a CT1 (90% h n h n sinh ng kính c r cơng th c thí nghi m: t t ng m t + 10% phân chu ng hoai) có D 00 t 0,22cm t t ng m t + 10% phân chu ng hoai + % lân) có D 00 t t t ng m t + 10% phân chu ng hoai + 2% lân) có D 00 t t t ng m t + 10% phân chu ng hoai + 3% lân) có D 00 t 0,24cm 0,20cm 0,19cm CT5 (khơng bón phân) có D 00 t 0,17cm Ki m tra b cho th y FA(D00) = 15,6364 > F05 (D00) = 3,478 8) ng c a h h p ru t b u CT1 (90% h n h n t l xu t t ng m t + 10% phân chu n c a : t 78,78% 56 t t ng m t+ 10% phân chu t 88,89% t t ng m t + 10% phân chu t 71,11% t t ng m t + 10% phân chu t 52,22% t 48,89% 5.2 Khuy n ngh Trong ph m vi k t qu nghiên c u c t Nên s d ng công th c h n h p ru t b n ngh : t t ng m t+ 10% phân chu C n th nghi m thêm v i m t s lo i phân bón, ch i v i loài n chi u sáng ho c 57 TÀI LI U THAM KH O I Ti ng Vi t ng, (2007), Giáo trình tr ng r ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên Nguy n Tu n Bình, (2002) Nghiên c u ng c a m t s nhân t sinh ng D u song nàng (Dipterocarpus dyeri Pierre) m Lê M ng Chân, Lê Th Huyên (2000), Th c v t r ng Vi t Nam, Nxb NN, Hà N i (2000) Nghiên c u ng c a m t s nhân t sinh ng sinh kh i c a B n chua (Sonneratia caseolaris) Tóm t t lu n án ti n s nông nghi p, Vi n Khoa h c lâm nghi p Vi t Nam, Hà N i Nguy ng, (1985) Nghiên c u gây tr ng D u, Sao, Vên vên d ng tr c kh g s n xu t g l n g quý Báo cáo khoa h c 01.9.3 Phân vi n Lâm nghi p phía Nam Ngơ Kim Khơi, (1998), Th ng kê toán h c lâm nghi p, Nhà xu t b n Nông nghi p Hà N i Nguy n Th C m Nhung, (2006) Nghiên c u ki n c t tr gieo nh liên (Tecoma stans) ph c v cho tr Lu c lâm nghi i h c Nơng lâm Tp H Chí Minh Nguy n Xuân Quát, (1985) Thông nh a h n h p ru t b Ti Vi t Nam - Yêu c u ch tr ng r ng Tóm t t lu n án Phó c nơng nghi p Vi n khoa h c lâm nghi p Vi t Nam tay phân ph ng p, Hà N i 58 10 ch ph p, thành ph H Chí Minh , (2004) K thu t s n xu t t 11 Nguy T sách i h c Nơng lâm Tp H Chí Minh II Ti ng Anh 12 Khurana and J.S Singh, (2000) Ecology of seed and seedling growth for conservation and restoration of tropical dry forest: a review Department of Botany, Banaras Hindu University, Varanasi India 13 Thomas D Landis, (1985) Mineral nutrition as an index of seedling quality Evaluating seedling quality: principles, procedures, and predictive abilities of major tests Workshop held October 16-18, 1984 Forest Research Laboratory, Oregon State University 14 http://genomebiology.com/2001/3/1/reviews/1002 15 http://www.dnp.go.th/research/English/abstracts_silvic/Seed%20Research.htm 16 http://www.vitesta.com/article_d/c48-84/cay-son-va-gia-tri-nhua-son ... NÔNG L M LINH TH IN NGHIÊN C U K THU (Rhus succedanea L) T I XÃ TÂN AN HUY N CHIÊM HÓA T NH TUYÊN QUANG KHÓA LU N T T NGHI H o IH C : Chính quy Chuyên ngành : Nông l m K t h p L p : K43 - NLKH... 22025 45 Tuyên Quang 70km N m B c t 104013 61 v a l t n 104024 28 Phía B c giáp xã Tân M Hà Lang; phía Tây giáp xã Hà Lang; phía 10 Xuân Quang; Phía Nam giáp xã Hòa Phú xã Phúc Th nh Tân An n m... a nhà ng, ban ch nhi m khoa L m Nghi p ti n hành nghiên c thu tài: (Rhus succedanea L) t i xã Tân An huy n Chiêm Hóa t Trong th i gian nghiên c cs PGS TS: L S Trung tơi xin bày t l ng c tr c
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu kỹ thuật gieo ươm cây Sơn ta Rhus succedanea L tại xã Tân An huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu kỹ thuật gieo ươm cây Sơn ta Rhus succedanea L tại xã Tân An huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay