Nghiên cứu kỹ thuật gieo ươm cây Sơn ta Rhus succedanea L tại xã Tân An huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)

67 34 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 14:03

Nghiên cứu kỹ thuật gieo ươm cây Sơn ta Rhus succedanea L tại xã Tân An huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang.Nghiên cứu kỹ thuật gieo ươm cây Sơn ta Rhus succedanea L tại xã Tân An huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang.Nghiên cứu kỹ thuật gieo ươm cây Sơn ta Rhus succedanea L tại xã Tân An huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang.Nghiên cứu kỹ thuật gieo ươm cây Sơn ta Rhus succedanea L tại xã Tân An huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang.Nghiên cứu kỹ thuật gieo ươm cây Sơn ta Rhus succedanea L tại xã Tân An huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang.Nghiên cứu kỹ thuật gieo ươm cây Sơn ta Rhus succedanea L tại xã Tân An huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang.Nghiên cứu kỹ thuật gieo ươm cây Sơn ta Rhus succedanea L tại xã Tân An huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang.Nghiên cứu kỹ thuật gieo ươm cây Sơn ta Rhus succedanea L tại xã Tân An huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang.Nghiên cứu kỹ thuật gieo ươm cây Sơn ta Rhus succedanea L tại xã Tân An huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang. ... NÔNG L M LINH TH IN NGHIÊN C U K THU (Rhus succedanea L) T I XÃ TÂN AN HUY N CHIÊM HÓA T NH TUYÊN QUANG KHÓA LU N T T NGHI H o IH C : Chính quy Chuyên ngành : Nông l m K t h p L p : K43 - NLKH... 22025 45 Tuyên Quang 70km N m B c t 104013 61 v a l t n 104024 28 Phía B c giáp xã Tân M Hà Lang; phía Tây giáp xã Hà Lang; phía 10 Xuân Quang; Phía Nam giáp xã Hòa Phú xã Phúc Th nh Tân An n m... a nhà ng, ban ch nhi m khoa L m Nghi p ti n hành nghiên c thu tài: (Rhus succedanea L) t i xã Tân An huy n Chiêm Hóa t Trong th i gian nghiên c cs PGS TS: L S Trung tơi xin bày t l ng c tr c
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu kỹ thuật gieo ươm cây Sơn ta Rhus succedanea L tại xã Tân An huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu kỹ thuật gieo ươm cây Sơn ta Rhus succedanea L tại xã Tân An huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay