Đánh giá công tác kiểm kê rừng tại thôn Đồng Măng Xã Hợp Thành huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)

77 13 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 13:53

Đánh giá công tác kiểm kê rừng tại thôn Đồng Măng Xã Hợp Thành huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang.Đánh giá công tác kiểm kê rừng tại thôn Đồng Măng Xã Hợp Thành huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang.Đánh giá công tác kiểm kê rừng tại thôn Đồng Măng Xã Hợp Thành huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang.Đánh giá công tác kiểm kê rừng tại thôn Đồng Măng Xã Hợp Thành huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang.Đánh giá công tác kiểm kê rừng tại thôn Đồng Măng Xã Hợp Thành huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang.Đánh giá công tác kiểm kê rừng tại thôn Đồng Măng Xã Hợp Thành huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang.Đánh giá công tác kiểm kê rừng tại thôn Đồng Măng Xã Hợp Thành huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang.Đánh giá công tác kiểm kê rừng tại thôn Đồng Măng Xã Hợp Thành huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang.Đánh giá công tác kiểm kê rừng tại thôn Đồng Măng Xã Hợp Thành huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang. : Chính quy Chuyên ngành Khoa : 2011 - 2016 : Chính quy Chuyên ngành : K43 Khoa : 2011 - 2016 i Sinh viên ii Trang B B 35 36 4.3 37 38 .39 41 iii Trang Hình 3.1 23 25 25 Hình 3.4 25 Hình 3.5 .26 28 28 Hình 3.8 H .30 40 iv ADB Ngân hàng Châu Á CDM CSDL FDI FLITCH Nguyên FORMIT Geographic Information System KHCN LSNG NCKH ODA OTC PES QH REDD UBND THCS UNFCCC v Trang i .ii .iii iv v 1.3.2 2.1 ng 2.2.1 2.2.2 286/CT- TTg 2.2.3 Công tác 2.2.4 -TTg 10 2.2.5 -TTg, ngày 15/5/2009 11 2.3 13 2.3.1 13 13 2.3.2 14 - 15 vi 15 2.3.2.2 15 2.3.2.3 16 2.3.2.4 16 2.3.2.5 17 2.3.2.6 17 2.3.2.7 18 2.3.2.8 19 2.3.2.9 19 2.3.2.10 20 2.3.2.11 20 - 2.3.3.1 21 21 2.3.3.2 Công tác An ninh 21 2.3.3.3 - 21 22 22 22 22 3.1.3 T 3.2 22 dung 22 22 3.3.1 23 23 3.3.1.2 23 24 vii 24 3.3.2.2 Tí 24 24 3.3.3 28 28 28 29 29 29 29 3.3.5.2 Mapinfo gì: 31 33 4.1 33 4.1.1 33 4.1.2 33 35 4.2.1 35 40 42 43 45 50 50 51 51 viii 52 52 52 Main Drawing (Xem Hình 2) Hình Vào menu [Map] Vào Menu [Options] 3: Vào menu [Map] -(ditAble) > Vào menu [Edit] > Get info > Cho ta hình Hình Vào menu [Map] Vào Menu [Options] mbol Vào menu [Map] > Vào menu [Edit] > Get info > Cho ta hình Hình Vào menu [Map] Vào Menu [Options] Hình - Vào menu Map : > Vào menu Edit > Get info > Cho ta hình Hình Region, Circle, Ellip, Rectangular): Vào menu [Map] ol Vào Menu [Options] Hình (Circle, Rectangular ) Drawing - - Region Ellip góc - - Copy) Move) Split) Combine) Erase, Erase Outside) Ovelay Note) - Convert) - Vào Menu Bar [Edit] > Layer Control - Line, Pline, Ellipse, Region n chia Objects] - Set Target Vào Menu Bar [Objects] - Split Sau th 8) Hình Disaggreation Method Blank Value Area Propotion - Combine Line, Pline, Region Ví Objects] - Combine h 9) Hình Sum> sau : - No Change - Value - Sum - Avegare Combine Set Target - Erase Line, Pline, Region Objects] - Vào Menu Bar [Objects] - Set Target Erase -Erase Outside) - Erase Outside Line, Pline, Region Objects] - Vào Menu Bar [Objects] - Set Target Erase OutSide - Ovelay Note Line, Pline, Region Objects] - Set Target Object] - Ovelay Note Object] - Convert to Region - Convert to Region - Convert to Polyline Hình 10 - Vào menu [File] ,t Update Column) Brows - Info Tool - Update Column - : -V - Layer Cosmetic Create Label, Create Thematic Map Cosmetic Layer Cosmetic -> Layer Control - Label With - Label Posision Text, Side Text, - Font Color Text OK [ Menu Bar\Map\Save Cosmetic Layer Menu Bar\Map\Clear Cosmetic Layer ... 286/CT- p nh xác thôn ù - -2 015 , - theo dõi thông tin uy - 5 3,2 - - cách cách rõ ràng, minh báo cá qua thơng tin , -RED L tài nguyên thiên n t c [2] n b -1 995, 199 6-2 000, 200 1- -2 010) 8 c cho công. .. -2 010) 8 c cho công tác c [2] Ngày 02/5/ giúp x /12/ s , d 86/CT- an g không ki [2] BNN- 10 [2] - - 8.535.585 [2] 11 - Ngoài r - 08/2007/TT-BTNMT ngày 02/8 12 - - 13 - - [2] tr + Ph 14 STT... 31.50 12.70 1.95 3.17 15 Thành 3.178,79 bình qn 16 m - nơng- - phí chi tiêu ngân sách 17 thông nông thôn 29.720m * 18 - - 19 quan tâm 20 - binh, 21 (nhà tiêu, 1,6% tham gia -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác kiểm kê rừng tại thôn Đồng Măng Xã Hợp Thành huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá công tác kiểm kê rừng tại thôn Đồng Măng Xã Hợp Thành huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay