Đánh giá công tác kiểm kê rừng tại thôn Đồng Măng Xã Hợp Thành huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)

77 85 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 13:53

Đánh giá công tác kiểm kê rừng tại thôn Đồng Măng Xã Hợp Thành huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang.Đánh giá công tác kiểm kê rừng tại thôn Đồng Măng Xã Hợp Thành huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang.Đánh giá công tác kiểm kê rừng tại thôn Đồng Măng Xã Hợp Thành huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang.Đánh giá công tác kiểm kê rừng tại thôn Đồng Măng Xã Hợp Thành huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang.Đánh giá công tác kiểm kê rừng tại thôn Đồng Măng Xã Hợp Thành huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang.Đánh giá công tác kiểm kê rừng tại thôn Đồng Măng Xã Hợp Thành huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang.Đánh giá công tác kiểm kê rừng tại thôn Đồng Măng Xã Hợp Thành huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang.Đánh giá công tác kiểm kê rừng tại thôn Đồng Măng Xã Hợp Thành huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang.Đánh giá công tác kiểm kê rừng tại thôn Đồng Măng Xã Hợp Thành huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang. ... 286/CT- p nh xác thôn ù - -2 015 , - theo dõi thông tin uy - 5 3,2 - - cách cách rõ ràng, minh báo cá qua thơng tin , -RED L tài nguyên thiên n t c [2] n b -1 995, 199 6-2 000, 200 1- -2 010) 8 c cho công. .. -2 010) 8 c cho công tác c [2] Ngày 02/5/ giúp x /12/ s , d 86/CT- an g không ki [2] BNN- 10 [2] - - 8.535.585 [2] 11 - Ngoài r - 08/2007/TT-BTNMT ngày 02/8 12 - - 13 - - [2] tr + Ph 14 STT... 31.50 12.70 1.95 3.17 15 Thành 3.178,79 bình qn 16 m - nơng- - phí chi tiêu ngân sách 17 thông nông thôn 29.720m * 18 - - 19 quan tâm 20 - binh, 21 (nhà tiêu, 1,6% tham gia -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác kiểm kê rừng tại thôn Đồng Măng Xã Hợp Thành huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá công tác kiểm kê rừng tại thôn Đồng Măng Xã Hợp Thành huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay