Tổng hợp đề thi và đáp án chi tiết môn Máy điện

59 4 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 13:41

--------------------------------------------------------------------------------------------- https://www.youtube.com/watch?v=wj5sQc-bunA --------------------------------------------------------------------------------------------- Bộ đề thi và đáp án máy điện qua các năm. Đáp án chi tiết, phù hợp cho sinh viên ngành điện tham khảo và học tập. Mỗi đề thi có bố cục rõ ràng giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận với đề thi thực tế. Bộ đề có 10 đề, thời gian thực hiện 1 đề là 90 phút bao gồm 3 ký năng: tái hiện, nhận định và áp dụng. KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP - ĐỀ THI Học phần: MÁY ĐIỆN Mã học phần: 40203 Thời gian làm bài: 90 phút Lớp: Học kỳ: - Năm học: ĐỀ THI: 01 (Đề thi có 02 trang) Câu 1: (2,0 điểm) Cho mạch từ hình Mạch từ có thơng số sau: a = 15 [cm]; b = 20 [cm] tiết diện mạch từ hình vng với độ dày c = [cm] μ =100μ0; Cuộn dây có số vòng dây N = 1000 [vòng] điện trở R = 10 [Ω] Đặt vào cuộn dây hiệu điện U = 100 [V] Hãy xác định: Từ áp cuộn dây quấn sinh Từ trở lõi thép Hình Câu 2: (3,0 điểm) Máy biến áp phân phối pha có thơng số sau: Sđm = 250 [KVA]; U1đm = 15 [KV]; U2đm = 400 [V]; Y/∆-11; P0 = 1000 [W]; I0% = 4%; Pn = 3000W; Un% = 5,5% Hãy xác định: Hệ số công suất không tải Hệ số K máy biến áp Tổng trở ngắn mạch Câu 3: (3,0 điểm) Động không đồng pha có thơng số sau: Pđm = 25 [KW]; f = 50 [Hz]; Y/∆: 380V/220 [V]; cosφ = 0,86; η = 88%; nđm = 1400 [vòng/phút]; Im/Iđm = 6; Mmm/Mđm = 2; Mmax/Mđm = 2,5 Hãy xác định: Hệ số trượt định mức -1- Dòng điện mở máy trực tiếp Moment quay định mức trục động Biết cấp điện áp lưới 220 [V] bỏ qua tổn thất công suất phụ Câu 4: (2,0 điểm) Động điện chiều kích từ độc lập có thơng số sau: Pđm = 7,5 [KW]; Uđm = 400 [V]; I đm = 20A; nđm = 1480 [vòng/phút]; Rư = 0,6 [Ω] Hãy xác định: Moment định mức trục động Hệ số từ thông CMθ Bỏ qua tổn thất công suất trục động -HẾT -Ghi chú: - Thí sinh sử dụng tài liệu - Nộp lại đề thi sau làm xong Tiền Giang, ngày tháng NGƯỜI DUYỆT (Họ tên chữ ký) CÁN BỘ RA ĐỀ (Họ tên chữ ký) -2- năm ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Học phần: MÁY ĐIỆN Lớp: Học kỳ: - Năm học: Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ THI: 01 NỘI DUNG ĐIỂM Câu 2,0 Từ áp cuộn dây sinh 1,0 Dòng điện qua cuộn dây 0,5 U 100 I  10 [A] R 10 Từ áp mạch từ `0,5 F N I 100.10 1000 [AV] Từ trở lõi thép 1,0 Tiết diện cắt ngang mạch từ S = 5.5 = 25 [cm2] 0,5 Từ trở mạch từ R 2 a  b  2.15  20.10  7.10   [A/Wb]  S  100 4 10  7.25.10  0,5 Câu 3,0 Hệ số cơng suất khơng tải 1,0 Dòng điện không tải I 4% I đm 4% S đm 250  0,38 [A] 3.U 1đm 100 15 0,5 Hệ số công suất cos   P0 1000  0,1 3.U 1đm I 15.10 3.0,38 0,5 Hệ số K máy biến áp 1,0 Điện áp pha sơ cấp 0,5 U 15.10 U 1P  1đm  8660 [V] 3 Hệ số K K U 1P U 8660  1P  21,65 U P U đm 400 0,5 Tổng trở ngắn mạch 1,0 -1- Điện áp dây ngắn mạch 0,5 5,5 U n 5,5%U 1đm  15.10 825 [V] 100 Tổng trở ngắn mạch Zn  U pn I1 pđđ  0,5 Un U 3U 1đm 825.15  n  49,5 [Ω] 250 3.I1đm S đm Câu 3,0 Hệ số trượt định mức 1,0 Tốc độ từ trường quay n 0,5 60 f 60.50  1500 [vòng/phút] p Hệ số trượt định mức động sđm  n1  nđm 1500  1400  0,07 n1 1500 0,5 Dòng điện mở máy trực tiếp 1,0 Công suất điện đầu vào P1đm  P2 đm 25  28,41 [KW]  0,88 0,5 Dòng điện mở máy trực tiếp I mm 6.I1đm 6 P1đm 3.U 1đm cos 6 28,41 520,14 [A] 3.220.0,86 Moment định mức động 0,5 1,0 Vận tốc gốc động 2 n 2.3,14.1400  đm   146,53 [rad/s] 60 0,5 60 Moment định mức M đm P2 đm 25.10   170,61 [N.m]  đm 146,53 0,5 Câu 2,0 Moment định mức động 1,0 Vận tốc góc động 2 nđm 2.3,14.1480  đm   154,91 [rad/s] 60 0,5 60 Moment định mức M đm  P2 đm 7,5.10  48,42 [N.m]  đm 154,91 0,5 -2- Hệ số từ thông CMθ 1,0 Hệ số từ thông Ceθ U I R 400  20.0,6 Ce  đm đm u  0,28 nđm 1480 0,5 Hệ số từ thông CMθ CM   0,5 30 Ce 2,7  CÁN BỘ RA ĐỀ (Họ tên chữ ký) Tiền Giang, ngày… tháng… năm NGƯỜI DUYỆT (Họ tên chữ ký) -3- -1- ĐỀ THI Học phần: MÁY ĐIỆN Mã học phần: 40203 Thời gian làm bài: 90 phút Lớp: Học kỳ: - Năm học: KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP ĐỀ THI: 02 (Đề thi có 02 trang) Câu 1: (2,0 điểm) Cho mạch từ hình với thơng số sau: a = 15 [cm]; b = 20 [cm]; c = [cm] tiết diện mạch từ hình chữ nhật với độ dày d = [cm]; μ = 100μ0; Cuộn dây có số vòng dây N = 250 [vòng] Đặt vào cuộn dây điện áp U = 100 [V] sinh sức từ động F = 500 [AV] Hãy xác định Điện trở cuộn dây quấn Từ trở lõi thép Hình Câu 2: (3,0 điểm) Máy biến áp phân phối pha có thơng số sau: Sđm = 450 [KVA]; U1đm = 22 [KV]; U2đm = 400 [V]; Y/∆-11; P0 = 1200 [W]; I0% = 4%; Pn = 3200W; Un% = 5,5% Hãy xác định: Điện áp pha định mức phía sơ cấp phía thứ cấp Tổng trở không tải Điện kháng ngắn mạch Câu 3: (3,0 điểm) Động khơng đồng pha có thông số sau: Pđm = 10 [KW]; f = 50 [Hz]; Y/∆: 380V/220 [V]; cosφ = 0,86; η = 80%; nđm = 1200 [vòng/phút]; Im/Iđm = 6; Mmm/Mđm = 2; Mmax/Mđm = 2,5 Hãy xác định: Dòng điện pha định mức động -1- Moment mở máy trực tiếp động Công suất điện từ động Biết cấp điện áp lưới 220 [V] bỏ qua tổn thất trục động Câu 4: (2,0 điểm) Động điện chiều kích từ độc lập có thơng số sau: Pđm = 3,5 [KW]; Uđm = 200 [V]; Iđm = 20 [A]; nđm = 680 [vòng/phút] Hãy xác định: Điện trở Rư Sức điện động cảm ứng động quay tốc độ n = 600 [vòng/phút] với từ thông không thay đổi Bỏ qua tổn thất công suất trục động -HẾT -Ghi chú: - Thí sinh sử dụng tài liệu - Nộp lại đề thi sau làm xong Tiền Giang, ngày tháng NGƯỜI DUYỆT (Họ tên chữ ký) CÁN BỘ RA ĐỀ (Họ tên chữ ký) -2- năm KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM Học phần: MÁY ĐIỆN Lớp: Học kỳ: - Năm học: Thời gian làm bài: 90 phút ĐÁP ÁN SỐ: 02 NỘI DUNG ĐIỂM Câu 2,0 Điện trở cuộn dây 1,0 Dòng điện chạy cuộn dây I 0,5 F 500  2 [A] N 250 Điện trở cuộn dây R `0,5 U 100  50 [Ω] I 2 Từ trở lõi thép 1,0 Tiết diện cắt ngang mạch từ S = 3.5 = 15 [cm2] 0,5 Từ trở mạch từ 2 a  b  2.15  20.10  5.10 R   [A/Wb]  S  100 4 10  7.15.10  0,5 Câu 3,0 Điện áp pha định mức phía sơ cấp phía thứ cấp 1,0 Điện áp pha phía sơ cấp U 22 U pdm  1đm  12,70 [KV] 3 0,5 Điện áp pha phía thứ cấp 0,5 U pdm U đm 400 [V] Tổng trở khơng tải 1,0 Dòng điện khơng tải I 4% I1đm 4% S đm 450  0,47 [A] 3U 1đm 100 3.22 0,5 Tổng trở không tải U 1đm 450.10 Z0   552782 [Ω] 3.I 3.0,47 0,5 Điện kháng ngắn mạch 1,0 -1- Dòng điện dây định mức S đm 450  11,81 [A] 3U 1đm 3.22 I1đm I1P  0,5 Điện trở ngắn mạch rn  Pn 3200  7,65 [Ω] 3.I1đm 3.11,812 0,5 Câu 3,0 Dòng điện pha định mức động 1,0 Công suất điện đầu vào P1đm  P2 đm 10  12,50 [KW]  0,80 0,5 Dòng điện mở máy trực tiếp Ip  I1đm  P1đm 1 12,50  22,02 [A] 3.U 1đm cos 3.220.0,86 Moment mở máy động 0,5 1,0 Vận tốc góc động 2 nđm 2.3,14.1200  đm   125,60 [rad/s] 60 0,5 60 Moment mở máy trực tiếp M mm 2.M đm P2 đm 10.10 2  79,62 [N.m] đm 125,60 Công suất điện từ động 0,5 1,0 Hệ số trượt động sđm  n1  nđm 1500  1200  0,2 n1 1500 0,5 Công suất điện từ P P 10 Pđt  Co  đm  12,5 [KW]  s  s  0,2 0,5 Câu 2,0 Điện trở Rư 1,0 Hiệu suất động  P2 đm P 3,5.10  đm  0,875 P1đm U đm I đm 200.20 0,5 Điện trở phần ứng U 1 200 Ru  1    1đm  1  0,875 0,63 [Ω] I1đm 20 -2- 0,5 KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM Học phần: MÁY ĐIỆN Lớp: Học kỳ: - Năm học: Thời gian làm bài: 90 phút ĐÁP ÁN SỐ: 08 NỘI DUNG ĐIỂM Câu 2,0 Công suất nguồn điện 1,0 Từ áp mạch từ F .R 10000.2.10  200 [AV] 0,5 Công suất nguồn điện P U I U `0,5 F 200 100 200 [W] N 100 Cường độ điện trường H 1,0 Hệ số từ thẩm tuyệt đối  0,5 L 20.10   20.10  [H/m] 4 R.S 10000.10.10 Cường độ điện trường H H 0,5 B  2.10    1000 [H]  S  10.10  4.20.10  Câu 3,0 Điện áp ngắn mạch 1,0 Điện áp sơ cấp U 1đm K U đm K S đm 25000 50 12500 [V] I đm 100 0,5 Điện áp ngắn mạch 0,5 4,5 U n U n %.U1đm  12500 562,5 [V] 100 Điện kháng không tải 1,0 Dòng điện khơng tải I I %.I1đm I % I đm 100  0,08 [A] K 100 50 Điện kháng không tải 0,5 0,5 -1- 2 2 U   P   12500   800  x0  Z  r   1đm    02       93750 [Ω] I , 08 I , 08        0 2 Hệ số tải 1,0 Điện áp ngắn mạch thành phần điện kháng điện trở U nx %  I1đm xn 100 250 100  100 4 % U 1đm 50 12500 0,5   562,5   12500   100  100  100 2,06% 12500 U n2  U xn2 U nr %  U 1đm Hệ số tải U %  0,6   1,25 U nr % cos t  U nx %.sin  t 2,06.0,8  4  0,6  0,5 Câu 3,0 Số đôi cực động 1,0 Công suất điện từ Pđm  Pf 3500  268 P Pđt  co   3925 [W]  sđm  sđm  0,04 0,5 Số đôi cực động 2. f 2. f 2. f M đt 2.3,14.50.50 p    4 Pđt  đt Pđt 3925 0,5 M đt Dòng điện định mức động 1,0 Góc lệch pha dòng điện điện áp tg  P1đm P 3500  đm  0,88 Q1đm  Q1đm 0,88.4500 0,5 Dòng điện định mức I đm  Q1đm 4500  17,89 [A] 3.U đm sin  3.220.0,66 Hệ số trượt động Moment 0,5 1,0 Vận tốc gốc động 2. 60 f 1  sđm  p 60 2. nđm 2. n1 1  sđm    60 60 60.50 1  0,04 2.3,14  75,36[rad / s ] 60  đm  Moment định mức động 0,5 0,5 -2- M đm  Pđm 3500  46,44 [N.m]  đm 75,36 Câu 2,0 Điện trở cuộn kích từ 1,0 Điện áp cuộn dây kích từ 0,5 U kt U đm  I đm Ru  Eu 200  1.5  150 45 [V] Điện trở cuộn kích từ U 45 Rkt  kt  45 [Ω] I đm 0,5 Công suất định mức động 1,0 Tốc độ định mức động nđm  Eu 150  312,5 [vòng/phút] Ce  0,48 0,5 Cơng suất định mức Pđm M đm  đm M đm 2. nđm 2.3,14.312,5 5 163,54 [W] 60 60 CÁN BỘ RA ĐỀ (Họ tên chữ ký) Tiền Giang, ngày… tháng… năm NGƯỜI DUYỆT (Họ tên chữ ký) -3- 0,5 -1- KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP - ĐỀ THI Học phần: MÁY ĐIỆN Mã học phần: 40203 Thời gian làm bài: 90 phút Lớp: Học kỳ: - Năm học: ĐỀ THI: 09 (Đề thi có 02 trang) Câu 1: (2,0 điểm) Cho mạch từ có tiết diện hình chữ vng S = 20 [cm] với từ thông chạy mạch từ θ = 4.10-2 [Wb] Cuộn dây quấn L2 có số vòng dây N2 = 100 [vòng] với điện áp U = 100V Cuộn dây quấn L1 sinh từ áp F1 = 218,47 [AV] Hãy xác định: Từ áp cuộn dây quấn L2 sinh Công suất nguồn điện cấp cho cuộn dây quấn L2 Biết mạch từ có chu vi L = 10 [cm] hệ số từ thẩm μ =100μ0 Hình Câu 2: (3,0 điểm) Máy biến áp phân phối pha có thơng số sau: r0 = 12000 [Ω]; I0% = 4%; Zn = 120 [Ω]; xn = 115 [Ω]; Un = 800 [V]; Sđm = 75 [KVA]; U2đm = 440 [V] Hãy xác định: Công suất tác dụng không tải Hệ số tải cho tổn thất công suất thấp Điện áp định mức phía sơ cấp Câu 3: (3,0 điểm) Động khơng đồng pha có thơng số sau: ∆PCu1 = 200 [W]; ∆PFe = 300 [W]; ∆PCu2 = 250 [W]; ∆Pf = 100 [W]; P2 = [KW]; f = 50 [Hz]; 2p = 4; Uđm = 220 [V] Hãy xác định: -1- Công suất phản kháng định mức cung cấp cho động biết cosφ = 0,8 Tốc độ quay định mức Moment định mức Câu 4: (2,0 điểm) Máy phát điện chiều kích từ song song có thơng số sau: n = 730 [vòng/phút]; Rư = [Ω]; Ceθ = 0,24Wb; Rkt = 100 [Ω] Máy phát nối với tải có điện trở R = 10 [Ω] Hãy xác định: Dòng điện cung cấp cho tải Tốc độ quay máy phát để dòng tải 10 [A] Giả sử từ thơng cuộn kích từ thay đổi khơng đáng kể dòng điện thay đổi -HẾT -Ghi chú: - Thí sinh sử dụng tài liệu - Nộp lại đề thi sau làm xong Tiền Giang, ngày tháng NGƯỜI DUYỆT (Họ tên chữ ký) CÁN BỘ RA ĐỀ (Họ tên chữ ký) -2- năm KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM Học phần: MÁY ĐIỆN Lớp: Học kỳ: - Năm học: Thời gian làm bài: 90 phút ĐÁP ÁN SỐ: 09 NỘI DUNG Câu ĐIỂM 2,0 Từ áp cuộn dây quấn L2 sinh 1,0 Từ áp mạch từ 0,5 L 10.10  4 F .R  2.10 318,47 [AV]  S 100.4. 10  7.20.10  Từ áp sinh từ cuộn dây quấn L2 `0,5 F2 F  F1 318,47  218,47 100 [AV] Công suất nguồn điện cấp cho cuộn dây L2 1,0 Dòng điện cung cấp cho cuộn dây quấn L2 I2  F2 100  1 [A] N 100 0,5 Công suất nguồn cấp 0,5 P U I 100.1 100 [W] Câu 3,0 Công suất không tải 1,0 Dòng điện định mức sơ cấp U 800 I1đm  n  6,67 [A] Z n 120 0,5 Công suất không tải P0  I r0  I %.I1đm  2 0,5   r0  6,67  12000 854,19 [W]  100  Hệ số tải ứng với công suất cực đại 1,0 Công suất ngắn mạch 0,5 Pn  I12đm rn  I12đm Z n2  xn2 6,67 120  115 1525 [W] Hệ số tải  0,5 P0 854,19  0,75 Pn 1525 Điện áp định mức phía sơ cấp 1,0 -1- Dòng điện định mức phía sơ cấp S 75000 I đm  đm  170,46 [A] U đm 440 0,5 Điện áp định mức sơ cấp U 1đm K U đm  I đm 170,46 U  440 11244 ,73 [V] I1đm 6,67 Câu 0,5 3,0 Công suất phản kháng đầu 1,0 Công suất điện cung cấp cho động P1đm P2 đm  Pf  PCu  PFe  PCu1 2000  100  250  300  200 2850 0,5 [W] Công suất phản kháng định mức Q1đm U đm I đm sin   P1đm sin   P1đm tg 2850.0,75 2137,5 [Var] cos  Tốc độ quay định mức động 0,5 1,0 Hệ số trượt động sđm  PCu PCu 250   0,106 Pđt P2 đm  Pf  PCu 2000  100  250 0,5 Tốc độ quay định mức động n n1 1  s đm   0,5 60 f 60.50 1  sđm   1  0,106 1341 [vòng/phút] p Moment định mức động 1,0 Vận tốc gốc động 2 nđm 2.3,14.1341 đm   140,36 [rad/s] 60 0,5 60 Moment định mức M Co  P2 đm  Pf 2000  100 PCo   14,96 [rad/s]  đm đm 140,36 Câu 0,5 2,0 Dòng điện cung cấp cho tải 1,0 Sức điện động cảm ứng Eu Ce n 0,24.730 175,2 [V] 0,5 Dòng điện cung cấp cho tải I t I u Rkt  Rkt  Rt Eu Rkt 175,2 100  11,3 Rt Rkt Rkt  Rt 10.100 10  100 [A] 5 Ru  10  100 Rt  Rkt -2- 0,5 Tốc độ quay máy phát 1,0 Điện áp tải 0,5 U t Rt I t 10.10 100 [V] Tốc độ quay máy phát  U U t   I t  Rkt U I R  n t u u  Ce Ce CÁN BỘ RA ĐỀ (Họ tên chữ ký)  .Ru 100  10  100 .5 [vòng/phút] 100     645,83 0,24 Tiền Giang, ngày… tháng… năm NGƯỜI DUYỆT (Họ tên chữ ký) -3- 0,5 -1- KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP - ĐỀ THI Học phần: MÁY ĐIỆN Mã học phần: 40203 Thời gian làm bài: 90 phút Lớp: Học kỳ: - Năm học: ĐỀ THI: 10 (Đề thi có 02 trang) Câu 1: (2,0 điểm) Cho mạch từ có tiết diện hình chữ vng với cường độ từ trường H = 1200 [A/m] từ trở R = 2500000 [Wb/A] Từ áp cuộn dây quấn sinh từ áp F = 1000 [AV] Biết μ = 100μ Hãy xác định: Diện tích mặt cắt (tiết diện) mạch từ Chiều dài chiều rộng mạch từ biết chiều dài gấp 2,5 lần chiều rộng Hình Câu 2: (3,0 điểm) Máy biến áp phân phối pha có thơng số sau: U1đm = [KV]; U2đm = 440 [V]; P0 = 1000 [W]; xn = 30 [Ω]; Un = 400 [V]; Sđm = 50 [KVA] Hãy xác định: Điện áp ngắn mạch phần trăm thành phần điện trở Hiệu suất máy biến áp biết tải có Pt = 60 [KW] Qt = 80 [KVar] Điện áp thực tế tải dung với St = 45 [KVA] Pt = 30 [KW] Câu 3: (3,0 điểm) Động khơng đồng pha có thơng số sau: Pđt = [KW]; ∆Pf = 100 [W]; Pđm = [KW]; f = 50 [Hz]; 2p = 4; η = 0,88; Uđm = 250 [V]; cosφ = 0,8 Hãy xác định: Tốc độ quay định mức trục động Moment định mức trục động -1- Dòng điện định mức cung cấp cho động tổn thất cơng suất phía Stator Câu 4: (2,0 điểm) Máy phát điện chiều kích từ độc lập có thơng số sau: n = 730 [vòng/phút]; Rư = [Ω]; Ceθ = 0,24 [Wb] Máy phát nối với tải có điện trở R = 10 [Ω] Hãy xác định: Công suất tác dụng tải Moment trục quay máy phát cho điện áp tải 180 [V] Giả sử, tổn thất trục động không đáng kể -HẾT -Ghi chú: - Thí sinh sử dụng tài liệu - Nộp lại đề thi sau làm xong Tiền Giang, ngày tháng NGƯỜI DUYỆT (Họ tên chữ ký) CÁN BỘ RA ĐỀ (Họ tên chữ ký) -2- năm KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM Học phần: MÁY ĐIỆN Lớp: Học kỳ: - Năm học: Thời gian làm bài: 90 phút ĐÁP ÁN SỐ: 10 NỘI DUNG Câu ĐIỂM 2,0 Diện tích mặt cắt 1,0 Từ thơng mạch từ  0,5 F 1000  0,4.10  [Wb] R 2500000 Tiết diện mạch từ   0,4.10  S   26,53 [cm2] 7 B  H 100.4. 10 1200 Chiều dài chiều rộng mạch từ `0,5 1,0 Chu vi mạch từ L  R..S 2500000.100.4. 10  7.26,53.10  83 [cm] 0,5 Chiều dài chiều rộng mạch từ  L 2a  2b    b 2,5a 83  a  [cm] 83  a  b     415  2,5a  b b  [cm]  14 0,5 Câu 3,0 Điện áp ngắn mạch phần trăm thành phần điện trở 1,0 Dòng điện định mức S 50000 I1đm  đm  8,33 [A] U 1đm 6000 0,5 Điện áp ngắn mạch phần trăm thành phần điện trở 2 U   400  I đm  n   xn2 8,33    30 I , 33  đm    U nr %  100  100 3,69% U 1đm 6000 Điện áp thực tế tải 0,5 1,0 Hệ số tải hệ số công suất 0,5 Pt  Qt2 St 40  25    0,94 S đm S đm 50 -1- cos  t  Pt Pt 40   0,85 2 St Pt  Qt 40  25 Hiệu suất máy biến áp  S đm cos  t 0,94.50.0,85   0,92  S đm cos  t  P0   Pn 0,94.50.0,85   0,94 2.8,332.37,49.10  3 Điện áp thực tế tải 0,5 1,0 Điện áp ngắn mạch thành phần điện kháng hệ số công suất tải U nx %  I đm xn 8,33.30 100  100 4,17% U 1đm 6000 cos t  Pt 30  0,67 S t 45 0,5 Điện áp thực tế tải U %.U đm   U nr %.cos  U nx %.sin   U đm  U đm 100 100 45  3,69.0,67  4,17.0,74 440  50 440 442[V ] 100 U U đm  Câu 0,5 3,0 Hệ số trượt định mức động 1,0 Công suất 0,5 PCo P2 đm  Pf 5000  500 5500 [W] Tốc độ quay định mức động nđm n1 1  sđm   60 f p 0,5  Pđt  Pco  60.50   5,5  1   1   1375 [vòng/phút] Pđt     Moment định mức trục động 1,0 Vận tốc gốc định mức 2. nđm 2.3,14.1375  đm   143,92 [rad/s] 60 0,5 60 Moment định mức động M đm  Pđm 5000  34,74 [M.m]  đm 143,92 0,5 Dòng điện định mức qua động tổn thất cơng suất phía Stator 1,0 Dòng điện định mức P2 đm 5000 I đm   28,41 [A] .U cos  0,88.250.0,8 0,5 Tổn thất cơng suất phía Stator 0,5 -2- PSta P1  Pđt  P2 đm 5000   P2 đm  Pf     5000  500  181,82 [W]  0,88 Câu 2,0 Công suất tác dụng tải 1,0 Sức điện động cảm ứng Eu Ce n 0,24.730 175,2 [V] 0,5 Công suất tác dụng tải  Eu P  I Rt   Ru  Rt u 2 0,5  175,2   Rt   10 1364,22 [W]  10    Moment trục quay máy phát 1,0 Dòng điện cung cấp cho tải U 180 I t I u  t  18 [A] Rt 10 0,5 Moment quay trục máy phát M C M  I u  30 30 Ce I u  0,24.18 41,27 [N.m]   CÁN BỘ RA ĐỀ (Họ tên chữ ký) Tiền Giang, ngày… tháng… năm NGƯỜI DUYỆT (Họ tên chữ ký) -3- 0,5
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp đề thi và đáp án chi tiết môn Máy điện, Tổng hợp đề thi và đáp án chi tiết môn Máy điện

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay