MỐI QUAN hệ GIỮA NGOẠI THƯƠNG và đầu tư TRỰC TIẾP nước NGOÀI thương mại quốc tế

14 35 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 13:36

Trong bối cảnh hiện nay, khi xu hướng toàn cầu hóa, tự do hoá thương mại đã và đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết, thực tiễn trên thế giới cho thấy Ngoại thương đã thực sự trở thành một động lực không thể thiếu để phát triển kinh tế của các quốc gia. Đặc biệt, các nước đều đang thực hiện chính sách mở cửa nhằm thu hút Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài để thúc đẩy Ngoại thương phát triển, ngược lại, Ngoại thương cũng là một nhân tố quan trọng giúp thu hút Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Vì vậy, mỗi một nước cần phải nhận thức rõ mối quan hệ giữa ngoại thương và đầu tư trực tiếp nước ngoài để có những chính sách thích hợp có lợi cho quốc gia mình. I. TỔNG QUAN VỀ NGOẠI THƯƠNG VÀ FDI1.Khái niệm ngoại thươngNgoại thương là một hình thức của quan hệ xã hội phản ánh sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nhà sản xuất riêng biệt của các quốc gia. Ngày nay ngoại thương không chỉ mang ý nghĩa thuần túy là buôn bán với bên ngoài, mà thực chất là cùng với các quan hệ kinh tế đối ngoại khác tham gia vào phân công lao động quốc tế. Do vậy, cần coi ngoại thương không chỉ là một nhân tố bổ sung cho kinh tế trong nước mà cần coi sự phát triển kinh tế trong nước phải thích nghi với lựa chọn phân công lao động quốc tế. 2. Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)Đầu tư trực tiếp là hình thức đầu tư quốc tế mà chủ đầu tư nước ngoài đóng góp một số vốn đủ lớn vào lĩnh vực sản xuất hoặc dịch vụ, cho phép họ trực tiếp tham gia đIều hành đối tượng mà họ tự bỏ vốn đầu tư. Đặc điẻm của hình thức đầu tư trực tiếp:Các chủ đầu tư nước ngoài phải đóng góp một số vốn tối thiểu, tuỳ theo quy định của luật đầu tư từng nước, ví dụ như ở Việt Nam quy định số vốn đóng góp tối thiểu là 30% vốn pháp định của dự án.Quyền hành quản lý xí nghiệp phụ thuôc vào mức độ góp vốn, nếu đóng góp 100% vốn thì chủ đầu tư có quyền đIều hành hoàn toàn xí nghiệp.Lợi nhuận của các chủ đầu tư nước ngoài thu được phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của xí nghiệp. Lời và lỗ được chia theo tỉ lệ góp vốn trong vốn pháp định sau khi đã nộp thuế lợi tức cho nước chủ nhà.Đầu tư trực tiếp nước ngoài được thực hiện dưới các hình thức: Đóng góp vốn để xây dựng xí nghiệp mới. Mua lại toàn bộ hoặc từng phần xí nghiệp đang hoạt động. Mua cổ phiếu để thôn tính hoặc sát nhập.II. MỐI QUAN HỆ GIỮA NGOẠI THƯƠNG VÀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀINgoại thương và đầu tư trực tiếp nước ngoài có mối quan hệ chặt chẽ ràng buộc lẫn nhau. Ngoại thương có tác dụng thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài. Ngược lại, khi đầu tư nước ngoài gia tăng nó quay trở lại tác động làm cho ngoại thương phát triển. ... THƯƠNG VÀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ngoại thương đầu tư trực tiếp nước ngồi có mối quan hệ chặt chẽ ràng buộc lẫn Ngoại thương có tác dụng thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước Ngược lại, đầu tư nước. .. quan trọng để đầu tư trực tiếp nước hướng tới Cùng với việc nhận vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, quan hệ ngoại thương ngày mở rộng sang nhiều nước khu vực, đầu tư Việt Nam nước ngồi nhìn chung... thuế quan Ngoại thương tác động đến FDI Ngoại thương có tác dụng thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước Ngày nước đẩy mạnh bn bán với nước ngồi thực tốt phân công lao động quốc tế thu hút nhiều đầu tư trực
- Xem thêm -

Xem thêm: MỐI QUAN hệ GIỮA NGOẠI THƯƠNG và đầu tư TRỰC TIẾP nước NGOÀI thương mại quốc tế, MỐI QUAN hệ GIỮA NGOẠI THƯƠNG và đầu tư TRỰC TIẾP nước NGOÀI thương mại quốc tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay