MỐI QUAN hệ GIỮA NGOẠI THƯƠNG và đầu tư TRỰC TIẾP nước NGOÀI thương mại quốc tế

14 11 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 13:36

Trong bối cảnh hiện nay, khi xu hướng toàn cầu hóa, tự do hoá thương mại đã và đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết, thực tiễn trên thế giới cho thấy Ngoại thương đã thực sự trở thành một động lực không thể thiếu để phát triển kinh tế của các quốc gia. Đặc biệt, các nước đều đang thực hiện chính sách mở cửa nhằm thu hút Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài để thúc đẩy Ngoại thương phát triển, ngược lại, Ngoại thương cũng là một nhân tố quan trọng giúp thu hút Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Vì vậy, mỗi một nước cần phải nhận thức rõ mối quan hệ giữa ngoại thương và đầu tư trực tiếp nước ngoài để có những chính sách thích hợp có lợi cho quốc gia mình. I. TỔNG QUAN VỀ NGOẠI THƯƠNG VÀ FDI1.Khái niệm ngoại thươngNgoại thương là một hình thức của quan hệ xã hội phản ánh sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nhà sản xuất riêng biệt của các quốc gia. Ngày nay ngoại thương không chỉ mang ý nghĩa thuần túy là buôn bán với bên ngoài, mà thực chất là cùng với các quan hệ kinh tế đối ngoại khác tham gia vào phân công lao động quốc tế. Do vậy, cần coi ngoại thương không chỉ là một nhân tố bổ sung cho kinh tế trong nước mà cần coi sự phát triển kinh tế trong nước phải thích nghi với lựa chọn phân công lao động quốc tế. 2. Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)Đầu tư trực tiếp là hình thức đầu tư quốc tế mà chủ đầu tư nước ngoài đóng góp một số vốn đủ lớn vào lĩnh vực sản xuất hoặc dịch vụ, cho phép họ trực tiếp tham gia đIều hành đối tượng mà họ tự bỏ vốn đầu tư. Đặc điẻm của hình thức đầu tư trực tiếp:Các chủ đầu tư nước ngoài phải đóng góp một số vốn tối thiểu, tuỳ theo quy định của luật đầu tư từng nước, ví dụ như ở Việt Nam quy định số vốn đóng góp tối thiểu là 30% vốn pháp định của dự án.Quyền hành quản lý xí nghiệp phụ thuôc vào mức độ góp vốn, nếu đóng góp 100% vốn thì chủ đầu tư có quyền đIều hành hoàn toàn xí nghiệp.Lợi nhuận của các chủ đầu tư nước ngoài thu được phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của xí nghiệp. Lời và lỗ được chia theo tỉ lệ góp vốn trong vốn pháp định sau khi đã nộp thuế lợi tức cho nước chủ nhà.Đầu tư trực tiếp nước ngoài được thực hiện dưới các hình thức: Đóng góp vốn để xây dựng xí nghiệp mới. Mua lại toàn bộ hoặc từng phần xí nghiệp đang hoạt động. Mua cổ phiếu để thôn tính hoặc sát nhập.II. MỐI QUAN HỆ GIỮA NGOẠI THƯƠNG VÀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀINgoại thương và đầu tư trực tiếp nước ngoài có mối quan hệ chặt chẽ ràng buộc lẫn nhau. Ngoại thương có tác dụng thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài. Ngược lại, khi đầu tư nước ngoài gia tăng nó quay trở lại tác động làm cho ngoại thương phát triển. Chính sách thơng mại quốc tế Trong bi cnh hin nay, xu hướng tồn cầu hóa, tự hố thương mại phát triển mạnh mẽ hết, thực tiễn giới cho thấy Ngoại thương thực trở thành động lực thiếu để phát triển kinh tế quốc gia Đặc biệt, nước thực sách mở cửa nhằm thu hút Vốn đầu trực tiếp nước để thúc đẩy Ngoại thương phát triển, ngược lại, Ngoại thương nhân tố quan trọng giúp thu hút Vốn đầu trực tiếp nước ngồi Vì vậy, nước cần phải nhận thức rõ mối quan hệ ngoại thương đầu trực tiếp nước ngồi để có sách thích hợp có lợi cho quốc gia I TỔNG QUAN VỀ NGOẠI THƯƠNG FDI Khái niệm ngoại thương Ngoại thương hình thức quan hệ xã hội phản ánh phụ thuộc lẫn nhà sản xuất riêng biệt quốc gia Ngày ngoại thương không mang ý nghĩa túy bn bán với bên ngồi, mà thực chất với quan hệ kinh tế đối ngoại khác tham gia vào phân công lao động quốc tế Do vậy, cần coi ngoại thương không nhân tố bổ sung cho kinh tế nước mà cần coi phát triển kinh tế nước phải thích nghi với lựa chọn phân cơng lao động quốc tế Khái niệm đầu trực tiếp nước (FDI) Đầu trực tiếp hình thức đầu quốc tế mà chủ đầu nước ngồi đóng góp số vốn đủ lớn vào lĩnh vực sản xuất dịch vụ, cho phép họ trực tiếp tham gia đIều hành đối tượng mà họ tự bỏ vốn đầu Đặc điẻm hình thức đầu trực tiếp: Chính sách thơng mại quốc tế Cỏc ch u nước ngồi phải đóng góp số vốn tối thiểu, tuỳ theo quy định luật đầu nước, ví dụ Việt Nam quy định số vốn đóng góp tối thiểu 30% vốn pháp định dự án Quyền hành quản lý xí nghiệp phụ thc vào mức độ góp vốn, đóng góp 100% vốn chủ đầu có quyền đIều hành hồn tồn xí nghiệp Lợi nhuận chủ đầu nước thu phụ thuộc vào kết kinh doanh xí nghiệp Lời lỗ chia theo tỉ lệ góp vốn vốn pháp định sau nộp thuế lợi tức cho nước chủ nhà Đầu trực tiếp nước thực hình thức: - Đóng góp vốn để xây dựng xí nghiệp - Mua lại toàn phần xí nghiệp hoạt động - Mua cổ phiếu để thơn tính sát nhập II MỐI QUAN HỆ GIỮA NGOẠI THƯƠNG ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ngoại thương đầu trực tiếp nước ngồi có mối quan hệ chặt chẽ ràng buộc lẫn Ngoại thương có tác dụng thúc đẩy đầu trực tiếp nước Ngược lại, đầu nước gia tăng quay trở lại tác động làm cho ngoại thương phát triển 1.Ngoại thương FDI thống nhất, hỗ trợ làm tiền đề cho thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Đầu quốc tế nói chung hay đầu trực tiếp nước ngồi nói riêng liên hệ với việc di chuyển yếu tố sản xuất nước ngồi Ngày nay, có nhiều rào cản đưa làm cản trở việc buôn bán sản phẩm hoàn chỉnh, việc di chuyển quốc tế yếu tố sản xuất thực phổ biến Chính sách thơng mại quốc tế mt s la chọn khác ngồi bn bán truyền thống để sử dụng nguồn lực có Mặt khác, góc độ nhà sản xuất, vốn đầu trực tiếp nước phận cấu thành quan trọng việc hình thành tổng lượng vốn cần thiết cho doanh nghiệp, nhằm đưa vào kinh doanh tạo lợi nhuận Trong đó, Ngoại thương, chủ yếu xuất nhập khẩu, góp phần giải vấn đề tiêu thụ sản phẩm sản xuất Nói cách khác, kinh doanh vốn giúp giải vấn đề đầu vào kinh doanh ngoại thương giúp giải vấn đề đầu cho doanh nghiệp Như vậy, Ngoại thương FDI có quan hệ qua lại mật thiết, hỗ trợ bổ sung cho Các cơng ty có động tiến hành đầu trực tiếp nước hay tiến hành hoạt động ngoại thương Đó mở rộng thị trường cách bán hàng nước đạt việc cung cấp nguồn lực, cụ thể lao động, nguyên nhiên liệu… dễ dàng kinh tế Sau 20 năm tiến hành công đổi mới, với việc tăng cường thu hút vốn đầu nước với phát triển hoạt động xuất nhập khẩu, Việt Nam đạt thành tựu khả quan tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, bước đưa đất nước thoát khỏi tình trạng nghèo nàn lạc hậu Tốc độ tăng kim ngạch xuất nhập khẩu, FDI GDP cho thấy điều Tốc độ tăng kim ngạch ngoại thương, GDP FDI cuả Việt Nam thời kỳ 1988-2003 Xuất Nhập FDI Kim % tăng % tăng Tổng kim % tăng Năm Kim ngạch Vốn đăng ký ngạch trưởng trưởng ngạch trưởng 1988 1038.4 21.6 2756.7 12.3 3795.1 321.8 63.3 1989 1946 87.4 2565.8 -6.9 4511.8 525.5 39.9 1990 2404.0 23.5 2752.4 7.3 5156.4 735 73.5 1991 2087.1 -13.2 2338.1 -15.1 4425.2 1275 59 1992 2580.7 23.7 2540.8 8.7 5121.5 2027 27.7 % GDP 6.01 4.68 5.09 5.81 8.7 tng Chính sách thơng mại quốc tế 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2985.2 4054.3 5448.9 7255.9 9185.0 9360.3 11541.4 14482.7 15029.2 16706.1 20149.3 15.7 35.8 34.4 33.2 26.6 1.9 23.3 25.5 3.8 11.2 18.9 3923.9 5825.8 8155.4 11143.6 11592.3 11499.6 11742.1 15636.5 16217.9 19745.6 25255.8 54.4 48.5 40 36.6 -0.8 2.1 33.2 3.4 21.7 26.4 6909.1 2589 44.7 9880.1 3746 82.8 13604.3 6848 31.1 18399.5 8979 -45.5 20777.3 4894.2 -15.5 20859.9 4138 -62.1 23283.5 1568 28.7 30119.2 2018 28.4 31247.1 2592 -37.5 36451.7 1621 217.2 45405.1 1899.6 (đơn vị kim ngạch: triệu USD) 8.08 8.83 9.54 9.34 8.15 5.76 4.77 6.79 6.89 7.04 7.24 FDI tác động đến ngoại thương a Đầu trực tiếp nước ngồi dẫn đến hạn chế hay thúc đẩy ngoại thương Hợp tác quốc tế đầu hay thu hút vốn đầu nước ngồi suy cho biện pháp nhằm đạt tới mục tiêu tăng trưởng xuất nhập tức ngoại thương Những nước chậm phát triển giai đoạn đầu phát triển kinh tế thường gặp vấn đề nan giải vốn Điều hạn chế đến qui mô đầu đổi kỹ thuật gây tình trạng cân đối xuất nhập khẩu, cán cân toán thường xuyên bị thiếu hụt, đất nước thiếu ngoại tệ Vốn đầu trực tiếp nước ngồI giải vấn đề cách bù đắp khoản thiếu hụt ngoại tệ cán cân tốn Khi có đầu trực tiếp nước ngồi hoạt động xuất tăng lên, từ mở rộng qui mô đầu vào thị trường nhập Đối với nước phát triển đầu trực tiếp nước ngồi tạo mơi trường cạnh tranh để thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại, nhà nước tăng thu ngân sách phục vụ cho việc nhập đáp ứng nhu cầu nc Chính sách thơng mại quốc tế Tuy vy sử dụng vốn đầu trực tiếp nước ngồi khơng hiệu dẵn đến hạn chế ngoại thương Một khoản đầu nước ngồi khơng hướng vào mở mang phát triển sản xuất sản phẩm xuất khả nhập bị thu hẹp Đầu trực tiếp nước giúp nước chậm phát triển tiếp thu công nghệ tiên tiến, học hỏi kinh nghiệm quản lý nhà đầu nước ngồi Từ giúp tăng suất lao động, hoạt động hiệu giúp tránh lãng phí nguồn lực Đối với nước phát trỉên đầu trực tiếp nước ngồi thường hình thức sáp nhập nhằm đa dạng hóa, thu hút ý cơng ty có lượng tiền mặt lớn Đầu trực tiếp nước ngồi góp phần cải tiến cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hố đưa kinh tế tham gia phân công lao động quốc tế cách mạnh mẽ Trước hết đầu trực tiếp nước ngồi giữ vai trò quan trọng việc cải tiến cấu kinh tế Mặc dù tỷ trọng đầu trực tiếp tổng số vốn đầu số nước khơng cao thương chiếm tỷ trọng lớn đầu tài sản cố định số ngành quan trọng kinh tế Ở kinh tế cơng nghiệp hố, đầu công ty đa quốc gia tập trung vào lĩnh vực cơng nghiệp chế tạo Ví dụ Hàn Quốc, đầu trực tiếp nước chiếm 7% cố định ngành công nghiệp chế tạo khoảng thời gian từ năm 1970-1971 10% giai đoạn 1972-1974 Ở Singapore, cơng ty nước ngồi chiếm 66-75% số đầu vào công nghiệp chế tạo khoảng thời gian 1977-1981 Ở Thái Lan gần 90% tập trung vào cơng nghiệp Đó ngun nhân giải thích đầu trực tiếp nước ngồi đóng góp vai trò tích cực việc thúc đẩy q trình sản xuất xuất sản phẩm cơng nghip nhng nc ny Chính sách thơng mại quèc tÕ Ở Việt Nam, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu nước ngồi có vai trò đáng kể việc mở rộng xuất Năm 1998, kim ngạch xuất doanh nghiệp có vốn đầu nước đạt 2,000 triệu USD, chiếm 21.4% giá trị xuất hàng hoá nước Năm 2000, số tương ứng 6,580 triệu USD 47% Năm 2003, kim ngạch xuất doanh nghiệp có FDI chiếm 50.2% tổng giá trị xuất (kể dầu thô) Đến năm 2005, Việt Nam đạt 5.8 tỷ USD vốn FDI, cao từ năm 1997, tăng 25% so với năm trước, có 120 dự án Tổng doanh thu hàng năm khu vực đầu nước ngồi đạt 21 tỷ USD Các doanh nghiệp có vốn đầu trực tiếp nước đạt 10.3% tỷ USD trị giá xuất khẩu, tăng 26.6% so với năm 2004, thu hút 870,000 lao động Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế lớn nước, năm 2005 thu hút 376 triệu USD vốn FDI, bao gồm 279 dự án Cũng năm này, doanh thu xuất thành phố đạt 12.4 tỉ USD, tăng 26% so với năm 2004 Các doanh nghiệp có vốn đầu trực tiếp nước ngồi chiếm 23.5% tổng trị giá xuất thành phố, xuất dệt may tăng 4.8%, da giày tăng 6.8%, hải sản tăng 8.1%, sản phẩm từ sữa tăng 197.1% b Việc di chuyển yếu tố sản xuất nước ngồi thơng qua đầu trực tiếp thường kích thích hoạt động thương mại nhu cầu đối với: thiết bị cho cơng trình, chi nhánh, sản phẩm bổ sung, phận rời… Mặc dù nhiều trường hợp dẫn đến gia tăng tái nhập khẩu, công ty gia tăng xuất quy mơ lớn sang sở nước ngồi họ Lý tượng đơn vị hoạt động nước đưa vật phận rời đến sở họ nc ngoi s dng Chính sách thơng m¹i quèc tÕ việc sản xuất hay lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh Các chi nhánh nước hay cơng ty liên kết mua tài sản cố định cung cấp công ty nước tin tưởng họ vào chất lượng, thời gian giao hàng hay để đạt đồng tối đa sản phẩm Cơ sở nước ngồi đóng vai trò đại lý bán hàng cho việc xuất sản phẩm khác công ty mẹ Mười tám năm qua kể từ Luật Đầu nước đời Việt Nam( 12/1997- 12/2005) hoạt động đầu trực tiếp nước ngồi có đóng góp to lớn cho phát triển ngoại thương Với hoạt động xuất dự án đầu FDI góp phần cải thiện cán cân thương mại cán cân toán quốc tế Việt Nam Khơng kể dầu khí kim ngạch xuất khu vực đầu nước thời kì 19911995 đạt 1.12 tỷ USD, thời kỳ 1996-2000 đạt 10.6 tỷ, năm 2001 đạt 3.67 tỷ USD, 2002 đạt 4,5 tỷ USD Nhiều mặt hàng xuất quan trọng dự án FDI thực xuất dầu thô 100%, giày dép 42%, hàng dệt may 25%, 84% hàng điện tử, máy vi tính linh kiện Tỷ trọng trị giá hàng xuất so với doanh thu dự án FDI tăng nhanh 30% thời kỳ 1991-1995, lên 48% thời kỳ 1996-2000 đạt 50% vào năm 2002 Việt Nam đã, đang, thị trường đầy tiềm hấp dẫn nhà đầu nước ngồi, có cơng ty xun quốc gia Bảng cho biết top 20 doanh nghiệp FDI dẫn đầu giá trị hàng xuất/ nhập khẩu: Xuất ST Tên công ty Giá Nhập trị ST Tên công ty Giỏ tr Chính sách thơng mại quốc tế T (USD) T 477,743,86 Fuitsu Vietnam (USD) 311,366,5 Canon Vietnam 81 199,158,7 415,793,9 Canon Vietnam 81 352,164,2 Formosa 88 196,816,8 Pou Yeun Vietnam 08 157,966,4 Pou Yuen Vietnam 85 196,715,6 Tae Kwang Vina 03 Furukawa Automotive 137,795,4 Toyota Vietnam 38 148,252,4 Part VN 58 124,758,0 Honda Vietnam 06 135,042,5 Pou Chen Vietnam 80 117,892,6 Yamaha motor Vietnam 04 120,413,5 Nidec Tosok Vietnam 51 110,097,5 Ford Vietnam 85 113,119,75 Chang Shin Vietnam 99 106,939,9 Vinakyoei Furukawa 9 Yazaki Eds Vietnam 19 Sumitomo Bakelite 110,731,2 10 Vietnam 85 Parts VN Autmotive 112,563,9 88 109,348,2 10 Vedan Vietnam 53 Nguồn: Tổng cục thuế quan Ngoại thương tác động đến FDI Ngoại thương có tác dụng thúc đẩy đầu trực tiếp nước Ngày nước đẩy mạnh buôn bán với nước ngồi thực tốt phân cơng lao động quốc tế thu hút nhiều đầu trực tiếp nước ngồi.Vì nướcngoại thương phát triển có dung lượng thị trường lớn, nhu cầu đa dạng, môi trường đầu thuận lợi sở hạ tầng đại, trị ổn định, vốn đối ứng sẵn có, mơi trường pháp lý đồng ổn định, Chính sách thơng mại quốc tế hon chnh v minh bạch Chính xu hướng đầu năm gần có thay đổi vể địa bàn đầu tượng nước phát triển đầu lẫn gia tăng Ngoại thương, quan trọng xuất nhập khẩu, tiền đề nơi thể kết đạt hoạt động đầu Hoạt động đầu quốc tế việc xuất nhập vốn kèm với việc xuất nhập thiết bị cơng nghệ, sau xuất nhập sản phẩm đạt sau dầu Có thể nói, xét cho Ngoại thương mục tiêu quan trọng để đầu trực tiếp nước hướng tới Cùng với việc nhận vốn đầu trực tiếp từ nước ngoài, quan hệ ngoại thương ngày mở rộng sang nhiều nước khu vực, đầu Việt Nam nước ngồi nhìn chung dần mở rộng, bảng thống kê đầu nước Việt Nam theo năm từ 1989 đến Tháng 4-2006: ĐẦU RA NƯỚC NGỒI PHÂN THEO NĂM (tính tới ngày 20/4/2006 - tính dự án hiệu lực) ST T Năm cấp Số dự án TVĐT 1989 380 1990 - Vốn pháp định Đầu thực 563, 563,38 4,000,00 4,000, 1991 000 5,282, 1992 1993 051 - 2,000,000 5,282,05 690, - 690,83 1,300,000 - Chính sách thơng mại quốc tế 831 1,306, 1994 811 706,81 1,850, 1998 000 1,850,00 12,337, 1999 10 793 2000 15 370 11 2002 13 452 172,82 15 6,576 13 2004 25 485 155,528,20 11,596,1 17 14 2,213,558 26,214,01 1,956,412 9,919,86 37 598 2,376,186 153,975,28 34,498, 15 T4/2006 2,522,000 368,452, 14 2005 1,210,160 7,696,45 27,309, 12 2003 6,682,37 7,696, 10 2001 1,500,000 6,773,18 6,865, - 843 200,000 34,498,84 655,276, 15,278,31 414,381,27 Tổng số 153 304 Nguồn: Cục đầu nước ngoài- Bộ kế hoạch đầu Theo Bộ kế hoạch đầu tư, tính đến cuối năm 2005, Việt Nam có tất 140 dự án đầu nước ngoài, trị giá 320 triệu USD, 40% số dự án vào khu vực cơng nghiệp xây dựng, trị giá 66 triệu USD, 40% vào lĩnh vực dich vụ, trị giá triệu USD, số dự án lại dành cho lĩnh vực nơng nghiệp, trị giá 25 triệu USD, nhiều vào nc Lo, Irac, Liờn 10 Chính sách thơng mại quốc tÕ Bang Nga, Campuchia, Angiêri, Singapo, Malaysia, Indonesia… Chúng ta thấy hầu hết nướcquan hệ hợp tác ngoại thương chặt chẽ với Việt Nam III/ CÁC BIỆN PHÁP NHẰM HUY ĐỘNG SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ FDI ĐỂ ĐẨY MẠNH NGOẠI THƯƠNG: Nhằm huy động sử dụng có hiệu FDI để đẩy mạnh ngoại thương, cần phải tạo mơi trường trị- kinh tế ổn định; đổi mới, hoàn thiện sở pháp lý, biện pháp, sách kinh tế, khuyến khích nhà đầu nước yên tâm, mạnh dạn bỏ vốn đầu hình thức để thành lập khu cơng nghiệp liên doanh, liên kết hướng xuất khẩu, khu công nghiệp chế xuất, công ty cổ phần chuyên sản xuấtkinh doanh xuất nhập phù hợp với thông lệ quốc tế pháp luật Nhà nước Việt Nam Cải thiện môi trường đầu tư: Về môi trường pháp lý, với việc ban hành luật đầu nước ngồi sửa đổi, luật khuyến khích đầu nước sửa đổi văn quy phạm pháp luật liên quan, xây dựng khung pháp lý điều chỉnh xác lập sách khuyến khích đầu Tuy nhiên tồn số bất bình đẳng hai khối nước FDI.Chẳng hạn, vị trí đầu nước nâng cao số lĩnh vực nước chưa đối xử doanh nghiệp có vốn đầu nước ngồi Để khắc phục tình trạng cầnhồn thiện sách đâu theo hướng tạo mơi trường kinh doanh bình đẳng loại hình doanh nghiệp Chủ động điều chỉnh luật đầu nước theo quy định WTO v TRIMS, 11 Chính sách thơng mại quốc tế giảm dần tiến tới xoá bỏ phân biệt sách nhà đầu nước nước Chúng ta cần tiếp tục tiến hành cải cách hành theo hướng đơn giản, minh bạch, công khai tạo điều kiện thuận lợi cho đầu nước phát triển, hạn chế tối thiểu can thiệp quan hành nhà nước vào trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Các quan trở thành nơi xây dựng chế sách hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển theo luật định Việc phát triển sở hạ tầng có ý nghĩa quan trọng hoạt động đầu Các khu chế xuất khu công nghiệp tập trung xây dựng với hạ tầng đầy đủ tác nhân kích thích doanh nghiệp bỏ vốn đầu phát triển sản xuất Thúc đẩy đầu đổi công nghệ Thực trạng công nghệ yếu lạc hậu vấn đề cộm việc thu hút FDI Hiện nay, tình hình cơng nghệ sản xuát quản lý chậm cải thiện kìm hãm chất lượng khả cạnh tranh hàng hoá Việt Nam thị trường giới.Trước hết việc đầu doanh nghiệp sản xuất vừa nhỏ phải đặt chiến lược kinh doanh tổng thể đẳm bảo cân đối hài hoà đồng vón trình độ cơng nghệ khả kết hợp yếu tố đầu vào khác(như sử dụng lao động), khả tiêu thụ sản phầm, thu hồi vốn Nói cách khác, đầu phải đơi với hiệu kinh doanh.Do không thiết phải nhập thiết bị tiên tiến đại cho ngành sản xuất, hiệu quả, khả quản lý vận hành sở Trong chừng mực định, việc đầu vượt yêu 12 Chính sách thơng mại quốc tế cu cn thit cng tác hại tương tự việc đầu công nghệ thiết bị lạc hậu Tuy nhiên số ngành then chốt lượng, tin học, điện tử viễn thơng, cơng nghệ sinh học vật liệu thiết phải trọng nhập thiết bị tiên tiến nhằm kiến tạo sở hạ tầng vững góp phần đẩy nhanh q trình tạo mặt hàng cho xuất Một phần vốn đầu cho khoa học công nghệ nên dành để thành lập Ngân hàng Dữ liệu nhằm cung cấp cho doanh nghiệp thông tin cập nhật lĩnh vực công nghệ mà họ quan tâm Việc làm quy mơ nhỏ, lại thiếu quảng cáo nên doanh nghiệp biết tồn trung tâm vậy.Trong thời gian tới nên tiến hành đầu cách cho lĩnh vực này, đồng thời tăng cường phổ biến tới doanh nhân để họ biết có điều kiện tham khảo liệu trước định đầu Nhà nước cần tạo lập thị trường công nghệ để sản phẩm khoa học công nghệ trả giá mức lưu thơng bình thường dạng hàng hoá đặc biệt Đây biện pháp có ý nghĩa quan trọng việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học gắn bó với q trình phát triển, đồng thời rút ngắn khoảng thời gian nghiên cứu ứng dụng Để tạo lập thị trường cơng nghệ nên khuyến khích việc ký hợp đồng nhà đầu với sở nghiên cứu khoa học thiết lập Quỹ Hỗ Trợ Đầu Phát Triển Công Nghệ Quốc Gia Phát triển nguồn nhân lực Phát triển nguồn nhân lực xu hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi phải phù hợp với chế thị trường thơng lệ quốc tế trình độ kỹ thuật, ngoại ngữ, chun mơn nghiệp vụ 13 ChÝnh s¸ch thơng mại quốc tế Bờn cnh vic nõng cao kin thức kỹ năng, cần có chiến lược nâng cao sức khỏe đạo đức ý thức cho người lao động Cần có chủ trương tổ chức việc đào tạo quy, kể nước ngồi, quan tâm đến đối tượng trẻ chính, mở rộng giao lưu văn hố kiến thức ngồi nước để tiếp thu cơng nghệ phát triển nước tiên tiến 14 ... THƯƠNG VÀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ngoại thương đầu tư trực tiếp nước ngồi có mối quan hệ chặt chẽ ràng buộc lẫn Ngoại thương có tác dụng thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước Ngược lại, đầu tư nước. .. quan trọng để đầu tư trực tiếp nước hướng tới Cùng với việc nhận vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, quan hệ ngoại thương ngày mở rộng sang nhiều nước khu vực, đầu tư Việt Nam nước ngồi nhìn chung... thuế quan Ngoại thương tác động đến FDI Ngoại thương có tác dụng thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước Ngày nước đẩy mạnh bn bán với nước ngồi thực tốt phân công lao động quốc tế thu hút nhiều đầu tư trực
- Xem thêm -

Xem thêm: MỐI QUAN hệ GIỮA NGOẠI THƯƠNG và đầu tư TRỰC TIẾP nước NGOÀI thương mại quốc tế, MỐI QUAN hệ GIỮA NGOẠI THƯƠNG và đầu tư TRỰC TIẾP nước NGOÀI thương mại quốc tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay