tong quan kinh doanh nha hang

61 49 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 13:35

bai giang quan tri kinh doanh nha hangdac diem kinh doanh nha hang, san phamAFFILIATED HOTEL:A hotel that is a member of a chain, franchise, or referral system. Membership provides special advantages, particularly a national reservation system.AIRLINERELATED GUESTS:Airplane crew members and passengers who need emergency accommodations.ACCESS AISLE:An aisle that is a necessary part of an accessible parking space.The aisle allows disabled individuals with a device, such as a wheelchair, to enter and exit vehicles and travel to the sidewalk or building entrance.AFFILIATED HOTEL:A hotel that is a member of a chain, franchise, or referral system. Membership provides special advantages, particularly a national reservation system.AIRLINERELATED GUESTS:Airplane crew members and passengers who need emergency accommodations.ACCESS AISLE:An aisle that is a necessary part of an accessible parking space.The aisle allows disabled individuals with a device, such as a wheelchair, to enter and exit vehicles and travel to the sidewalk or building entrance. ... HÀNG • Về thời gian và tổ chức lao động + 24/24 (Lễ, tết) + 6-9h; 11 -14 h; 18 -21h 1. 4 CHU KỲ HOẠT ĐỘNG TRONG KINH DOANH NHÀ HÀNG 1. 5 PHÂN LOẠI NHÀ HÀNG • Theo quy mơ, đẳng cấp a.Nhà hàng phục vụ... ngành nhà hàng • 1. 2 Khái niệm kinh doanh nhà hàng • 1. 3 Đặt điểm kinh doanh nhà hàng • 1. 4 Chu kỳ hoạt động kinh doanh nhà hàng • 1. 5 Phân loại nhà hàng • 1. 6 Các loại hình phục vụ • 1. 7 Xu hướng... ẩm thực 1. 1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH NHÀ HÀNG • 17 65, ông Boulanger pháp mở nhà hàng • Đặt tên soup thịt “ restaurant” 1. 1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH NHÀ HÀNG • 17 86,
- Xem thêm -

Xem thêm: tong quan kinh doanh nha hang, tong quan kinh doanh nha hang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay