Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt và đề xuất giải pháp x ử lý nước cấp cho hộ gia đình tại xã Kim Phượng, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

64 14 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 13:30

Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt và đề xuất giải pháp x ử lý nước cấp cho hộ gia đình tại xã Kim Phượng, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên.Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt và đề xuất giải pháp x ử lý nước cấp cho hộ gia đình tại xã Kim Phượng, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên.Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt và đề xuất giải pháp x ử lý nước cấp cho hộ gia đình tại xã Kim Phượng, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên.Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt và đề xuất giải pháp x ử lý nước cấp cho hộ gia đình tại xã Kim Phượng, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên.Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt và đề xuất giải pháp x ử lý nước cấp cho hộ gia đình tại xã Kim Phượng, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên.Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt và đề xuất giải pháp x ử lý nước cấp cho hộ gia đình tại xã Kim Phượng, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên.Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt và đề xuất giải pháp x ử lý nước cấp cho hộ gia đình tại xã Kim Phượng, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên.Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt và đề xuất giải pháp x ử lý nước cấp cho hộ gia đình tại xã Kim Phượng, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên.Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt và đề xuất giải pháp x ử lý nước cấp cho hộ gia đình tại xã Kim Phượng, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên. I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM - CHU V N TÙNG Tên tài: H “ ÁNH GIÁ CH T L NG N C SINH HO T XU T GI I PHÁP X N C C P CHO GIA ÌNH T I KIM PH NG, HUY N NH HOÁ, T NH THÁI NGUYÊN” KHOÁ LU N T T NGHI P H t o : Chính quy Chuyên ngành :Khoa h c mơi tr Khoa : Mơi tr Khố h c :2010 - 2014 Giáo viên h IH C ng ng ng d n : ThS Nguy n Huy Trung Thái Nguyên, n m 2014 L IC M N hoàn thành t t ch ng trình t o nhà tr ng v i ph ng châm h c i ôi v i hành, m i sinh viên sau tr ng c n ph i chu n b cho l ng ki n th c c n thi t, chuyên môn v ng vàng Th i gian th c t p t t nghi p giai o n c n thi t i v i m i sinh viên tr ng chuyên nghi p, nh m h th ng l i toàn b ch ng trình ã h c, v n d ng thuy t vào th c ti n Qua ó sinh viên tr ng s hoàn thành v ki n th c, lu n, ph ng pháp làm vi c, n ng l c công tác, nh m áp ng nhu c u c a th c ti n nghiên c u khoa h c cs ng ý c a ban ch nhi m khoa Môi Tr ng em c phân công v th c t p t i Kim Ph ng, huy n nh Hóa,t nh Thái Nguyên, v i tài nghiên c u: “ ánh giá ch t l ng n c sinh ho t xu t gi i pháp x n c c p cho h gia ình t i Kim Ph ng, huy n nh Hoá,t nh Thái Nguyên” K t thúc th c t p, hoàn thành tài t t nghi p c ng hồn thành khóa h c, nhân d p em xin bày t lòng bi t n t i Th y giáo, Cô giáo khoa Môi Tr ng ã truy n t ki n th c quý báu su t th i gian h c t p rèn luy n t i Tr ng i h c Nông Lâm – Thái Nguyên Em xin chân thành c m n cán b Kim Ph ng,huy n nh Hóa,t nh Thái Ngyên ã nhi t tình giúp em su t th i gian th c t p c bi t em xin bày t lòng bi t n Th y giáo Ths: Nguy n Huy Trung ã nhi t tình ch b o, h ng d n em hồn thành tài t t nghi p M c dù b n thân em có nhi u c g ng, song ki n th c th i gian có h n, b c u làm quen v i ph ng pháp nghiên c u, nên khóa lu n c a em không tránh kh i nh ng h n ch thi u sót Em r t mong c s óng góp c a th y, giáo, b n bè ng viên khóa lu n c a em c hoàn ch nh h n Em xin chân thành c m n! Thái Nguyên, ngày 28 tháng n m 2014 Sinh viên Chu V n Tùng DANH M C CÁC T VI T T T ADB : Ngân hàng Châu Á BYT :B Yt BTNMT : B Tài nguyên Môi tr DTTN : Di n tích t nhiên DDT C : Di dân tái GPMB : Gi i phóng m t b ng HVS : H p v sinh H ND :H i KQPT : K t qu phân tích MTQG : M c tiêu qu c gia MTTQ : M t tr n t qu c NN & PTNN : Nông nghi p Phát tri n nông thôn QCVN : Quy chu n Vi t Nam TCVN : Tiêu chu n Vi t Nam TW : Trung TDTT : Th d c th thao TCCP : Tiêu chu n cho phép UNDP : Ch UNICEF : Qu Nhi UBND : y ban nhân dân VSMT : V sinh môi tr WB : Ngân hàng th gi i YTDP : Y t d phòn ng nh c ng nhân dân ng ng trình phát tri n c a Liên H p Qu c ng Liên H p Qu c ng DANH M C CÁC B NG B ng 3.1: Ch tiêu ph ng pháp phân tích n B ng 4.1: S dân s d ng n c sinh ho t 26 c sinh ho t HVS a bàn n m 2013 33 B ng 4.2: K t qu ánh giá ch t l ng n c Gi ng 35 B ng 4.3: K t qu ánh giá ch t l ng n c Gi ng Khoan 38 B ng 4.4: K t qu ánh giá ch t l ng n c Máy 41 B ng 4.5: Ý ki n ng i dân s d ng n c sinh ho t 44 DANH M C CÁC HÌNH Hình 4.1: Bi u c c u hi n tr ng s d ng Hình 4.2: Bi u ch tiêu n c gi ng khoan G 37 Hình 4.3: Bi u ch tiêu n c gi ng khoan G 37 Hình 4.4: Bi u ch tiêu n c gi ng khoan G 38 Hình 4.5: Bi u ch tiêu n c gi ng khoan GK1 40 Hình 4.6: Bi u ch tiêu n c gi ng khoan GK2 40 Hình 4.7: Bi u ch tiêu n c gi ng khoan NM1 42 Hình 4.8: Bi u ch tiêu n c gi ng khoan NM2 43 Hình 4.9: B l c n t n m 2013 29 c h gia ình 46 M CL C Ph n 1:M U 1.1 Tính c p thi t c a tài 1.2 M c ích, m c tiêu yêu c u c a tài 1.2.1 M c ích nghiên c u 1.2.3 M c tiêu nghiên c u 1.2.4 Yêu c u nghiên c u 1.3 Ý ngh a c a tài Ph n 2:T NG QUAN TÀI LI U 2.1 C s khoa h c 2.1.1 C s lu n 2.1.2 C s th c ti n 2.1.3 C s pháp 2.2 Tình hình s d ng n c sinh ho t th gi i 10 2.3 Tình hình s d ng n c Tình hình s d ng n c 13 2.3.2 Hi n tr ng môi tr 2.33 Tài nguyên n Vi t Nam 13 ng n c m t nh ng thách th c t 2.3.4 Tình hình cung c p n ng trình n ng lai 17 c s ch 18 2.3.5 Th c tr ng qu n ch t l 2.4 Ch c 14 ng n c sinh ho t nơng thơn 2.4.2 Ch ng trình n 2.4.2 Ch ng trình cung c p n c 19 vi t nam 21 c sinh ho t nông thôn vi t nam 21 c sinh ho t nông thôn Kim Ph ng 22 Ph n 3: 3.1 IT it 3.1.1 NG, N I DUNG PH NG PHÁP NGHIÊN C U 24 ng nghiên c u ph m vi nghiên c u 24 it ng nghiên c u 24 3.1.2 Ph m vi nghiên c u 24 3.1.3 a i m th i gian nghiên c u 24 3.2 N i dung nghiên c u 24 3.2.1 i u ki n t nhiên, kinh t -xã h i c a Kim Ph ng, huy n nh Hóa, t nh Thái Nguyên 24 3.2.2 T ng quan hiên tr ng s d ng, qu n n Kim Ph ng, huy n 3.2.3 ánh giá ch t l c sinh ho t c a nh Hóa, t nh Thái Nguyên 24 ng ngu n n c sinh ho t c a Kim Ph ng, huy n nh Hóa,t nh Thái Nguyên 24 3.2.4 xu t m t s gi i pháp x n Kim Ph ng, huy n 3.3 Ph c c p cho h gia ình t i nh Hóa, t nh Thái Nguyên 25 ng pháp nghiên c u 25 3.3.1 Ph ng pháp thu th p t ng h p thông tin 25 3.2.2 Ph ng pháp l y m u phân tích phòng thí nghi m 25 3.2.3 Ph ng pháp ánh giá, so sánh 26 Ph n 4:K T QU NGHIÊN C U TH O LU N 27 4.1 i u ki n t nhiên, kinh t -xã h i c a Kim Ph ng, huy n nh Hóa, t nh Thái Nguyên 27 4.1.1 i u ki n t nhiên 27 4.1.2 i u ki n kinh t -xã h i 30 4.1.3.Hi n tr ng c s h t ng 31 4.2 T ng quan hiên tr ng s d ng, qu n n Ph ng, huy n c sinh ho t c a Kim nh Hóa, t nh Thái Nguyên 33 4.2.1 Hi n tr ng ch t l ng n 4.2.2 Hi n tr ng qu n n 4.3 ánh giá ch t l c sinh ho t 33 c sinh ho t 34 ng ngu n n c sinh ho t c a Kim Ph ng, huy n nh Hóa,t nh Thái Nguyên 35 4.3.1 ánh giá ch t l ng n c sinh ho t thơng qua m u n c phân tích 35 4.1.2 ánh giá thông qua ý ki n ng 4.4 Ph xu t m t s gi i pháp x n ng, huy n i dân s d ng 43 c c p cho h gia ình t i Kim nh Hóa, t nh Thái Nguyên 45 4.4.1 N c gi ng khoan 45 4.4.2 N c gi ng 48 4.4.3 N c máy 49 Ph n 5:K T LU N KI N NGH 50 5.1 K t lu n 50 5.2 Ki n ngh 51 TÀI LI U THAM KH O 52 Ph n M 1.1 Tính c p thi t c a tài Trong di n àn v n nh Vi t Nam ch t l thi u n c s ch U c s ch môi tr ng n c s ch ang giai o n báo thơn vi c cung c p n tn c s ch ch c mà ng Tuy Vi t Nam ã t c t p trung.T i vùng nông m c h n 30%, ây s nh i dân nông thôn chi m g n 2/3 dân s c n c t ti n b nhanh chóng vi c c i thi n tình hình c p c vào nh ng th p k qua, song nhi u n i Vi t Nam, có nhi u , ng h p ngo i l T i Vi t Nam, hi n ch có kho ng 60% th có h th ng c p n n ng s d ng ang áp l c chung c a nhi u qu c gia th gi i, ó Vi t Nam khơng ph i tr so v i m t ng g n ây th gi i c ng c bi t nh ng vùng ng bào dân t c thi u s sinh s ng nh ng c ng thôn vùng xa vùng sâu th ng dân c nông ng nghèo nh t ã b t t h u Tình tr ng thi u n c s ch ph c v cho sinh ho t hàng ngày nguyên nhân ch y u gây nh ng h u qu n ng n v s c kh e làm rõ h n v hi n tr ng s d ng n Kim Ph ng, t t tiêu chu n v v sinh môi tr t c a ng i dân.Nh m góp ph n c i thi n ng tr l ng n i s ng ng i c sinh ho t c a ng ó tìm gi i pháp nâng cao hi u qu ch t l sinh ho t, b o v môi tr iv i ng cho ng i dân a ph t i Kim Ph ng, huy n ng n c ng phù h p v i i u ki n kinh i s ng, nâng cao s c kh e ng c th c tr ng v tình hình n c sinh ho t i dân c s ch ó, vi c:“ ánh giá ch t xu t gi i pháp x n c c p cho h gia ình nh Hoá,t nh Thái Nguyên” hêt s c c n thi t c p bách hi n 1.2 M c ích, m c tiêu yêu c u c a tài 1.2.1 M c ích nghiên c u ánh giá ch t l cho h gia ình ng n c sinh ho t xu t gi i pháp x n cc p 1.2.2 M c tiêu nghiên c u - T ng quan hi n tr ng s d ng n c ch t l ng n c sinh ho t c a h gia ình; - ánh giá c ch t l ng c a ngu n n c ng i dân a bàn hi n ang s d ng; tr a gi i pháp x ngu n n ng cho ng phù h p v i i dân Kim Ph nh h ng, huy n c t tiêu chu n v sinh mơi nh Hố, t nh Thái Nguyên, ng phát tri n kinh t - h i c a a ph ng 1.2.3 Yêu c u nghiên c u - ánh giá ng i dân, c hi n tr ng n xu t gi i pháp c p n c sinh ho t s d ng n c cho ng c sinh ho t c a i dân - Ch p hành úng tiên chu n, quy chu n v n c s ch dùng cho sinh ho t (QCVN 02: 2009/BYT); - Các s li u thu th p -M un c nghiên c u ph i - Nh ng ki n ngh a ph c ph n ánh trung th c khách quan; i di n cho khu v c nghiên c u a ph i phù h p v i th c tr ng, tình hình c a ng 1.3 Ý ngh a c a tài * Ý ngh a h c t p nghiên c u khoa h c: - Là c h i giúp sinh viên bi t cách nghiên c u khoa h c, áp d ng nh ng ki n th c ã h c c a nhà tr ng vào th c t ; - Nâng cao ki n th c th c t ; - B sung t li u cho h c t p; - Tích l y kinh nghi m cho công vi c sau tr ng * Ý ngh a th c ti n: - ánh giá c ch t l ng n c sinh ho t nhu c u s d ng n ho t c a xã, ph c v cho công tác qu n lý,b o v n c c pcho h gia ình - Ch ho t xu t gi i pháp x a bàn c nh ng khó kh n, t n t i trình c p n xu t nh ng gi pháp th c hi n tôt ch ho t c a c sinh ng trình c p n c sinh c sinh 42 Hình 4.7: Bi u Qua bi u n ch tiêu n ng n c máy m u c l y tai gia ình Ơng Nguyên V n Lâm, b n Lanh-Kim ph ng h u nh ch tiêu th hi n ch tiêu phân tích ch t l t tiêu chu n Tuy nhiên ch tiêu h n cho phép 10mg/l Nguyên nhân làm c l y t ngu n n c ng v t gi i c ng t ng ó ngu n n c khe v s lý, ngu n n núi vôi quanh ngu n n n c gi ng khoan NM1 nh h ng b i c,m t khác trình s n c nhà máy c có kh n ng ch a x tri t c khe b c c ch tiêu ho c s c s 43 Hình 4.8: Bi u Qua bi u n ch tiêu n th hi n ch tiêu phân tích ch t l c l y tai gia ình Ơng Hồng V n C nh ch tiêu ng h u t gi i c ng t ng nhà x n c i dân ti p c n v i h c s ch h n ch Các h gia ình v n s d ng ngu n c t nhiên ph c v cho nhu c u sinh ho t c a ng k t qu c ng v i dân s d ng tra v tình hình nhu c u s d ng n Ph ng, b n M i-Kim ph ng m t khó kh n nên vi c ng th ng cung c p n n c máy m u c ch tiêu 4.3.2 ánh giá thông qua ý ki n ng Kim Ph ng n t tiêu chu n Tuy nhiên ch tiêu h n cho phép 15mg/l Nguyên nhân làm ch a s tri t c gi ng khoan NM2 c th hi n b ng sau: tài ti n hành i u c sinh ho t c a ng i dân Kim 44 B ng 4.5:Hi n tr ng ngu n n TT Ch tiêu S h Lo i n i u tra T l H 60 c s d ng N c máy % 23,3% N c gi ng % 53,4% N c gi ng khoan % 23,3% T t % 100% Trung bình % 0% Ơ nhi m % 0% Có % 11,7% Khơng % 88,3% % 45% C ng th i l thiên % 16,7% Khơng có c ng th i % 38,3% Lo i khác % ng s d ng Thi t b l c n nv i u tra Ch t l c theo k t qu Ki u thoát n c c C ng th i có n p (Ngu n: K t qu y i u tra ph ng v n h gia ình c a Kim Ph Nh n xét: Qua b ng 4.5 ta th y r ng: K t qu i u tra 60 h gia ình tr ng 100% ng i dân nhân c ang s d ng cho sinh ho t khơng có d u hi u nh v ngu n n b nhi m có ch t l N n c i u tra u a ng t t c sinh ho t mà ng ch y u lo i là: N a bàn c a ng) i dân s d ng có nhi u ngu n khác nh ng c máy chi m 23,3%, N c gi ng khoan chi m 23,3% N c gi ng chi m 53,4%, c sinh ho t c a ng i dân h u h t c 45 s d ng mà không qua thi t b l c chi m 88,3% 11,7% có s d ng thi t b l c n c Ng i dân cho r ng ngu n n c s d ng có ch t l ng t t m t khác di u ki n khó kh n nên vi c n c c a ng N i dân c ng g p khó kh n c th i sinh ho t c a ng ã có c ng th i có n p i dân ph n l n th i ngồi mơi tr t vi c b o v ngu n n c b o v mơi tr c quy n c ng nh có bi n pháp h tr ng 4.4 Ph ng y chi m 45%, 16,7% l thiên 38,3% khơng có c ng th i k t qu thoát n u t thi t b l c a ph ng, th ng ã tr ng t i ng xuyên tuyên truy n i dân vi c xây d ng h th ng c h p v sinh xu t m t s gi i pháp x n ng, huy n 4.4.1 N c c p cho h gia ình t i Kim nh Hóa, t nh Thái Nguyên c gi ng khoan ây lo i gi ng c khoan sâu xu ng t l yn c t ngu n n ng m Gi ng khoan có th khoan b ng tay ho c b ng máy Ngu n n i m ch a vi khu n gây b nh nh ng th gi m ch t l ng n - Ph c có u ng ch a nh u ch t hòa tan làm c sinh ho t Vì v y s d ng ta ph i l c làm n s ch h n Có ph ng pháp ng pháp l ng trong: L y n m t th i gian nh t c c l c la: c tr c ti p t ngu n n nh r i em dùng, tr d ng ngay, có th làm b ng cách kh phèn ho c keo t c, l ng c n ng h p c n s ây ph ng pháp n gi n nh ng ch s s b v m t c h c - Ph ng pháp l c: Cho n c iqua v t li u cát s i, than….v i hai lo i l c nhanh l c ch m L c nhanh: Dùng cho quy mô c p n c t p trung l n c n h tr c a công o n s b ng hóa ch t, thi t b ph c v vi c r a l c s d ng i n n ng… 46 L c ch m: S d ng ph hi u qu Ph Chính ph phù h p cho ng pháp l c dân gian, phù h p phát huy ng pháp v n phát huy c hi u qu iv i ng pháp giá thành r v t li u d ki m nên ây ph a ph ng, ph ng pháp ã ng pháp ng pháp c ng d ng ph bi n r ng rãi cho h gia ình Kim Ph ng c ng d ng t i m t s h gia ình nh gia ình Ông Nguyên V n Gia… Ph c n a ph a bàn ng Hình 4.9: B l c n c h gia ình Cách xây d ng b : - Dùng b xây có kích th c (DxRxC) (80cm x 80 cm x 1m), có th dùng b nh a, thùng nh a, thùng Inox có th tích t 200 (lít) tr lên, v i b l c kích th -D c quan tr ng nh t i áy b dùng ng l c nh a PVC cao ph i 48 ho c l i c t 1m tr lên i Inox nh , làm ng 47 thu n c theo n ng l c, l i l c có tác d ng ng n không cho v t li u l c ch y c - L p v t li u th 1: Dùng s i nh kích th nên c 0,5-1cm ( l pd i áy b 10cm)khơng nhi u s i ch có tác d ng làm thống,ch ng t c ng l c - L p v t li u th 2: Cát vàng ho c cát th ch anh chuyên dùng cho b l c n c( dày 25-30cm) - L p v t li u th 3: V t li u than ho t tính (khơng nên dùng than HOA) dùng c, m u,mùi t p ch t h u c n c( kh dày 10cm ) L p v t li u th 4: V t li u l c FILOX dùng x s t, mangan, Asen(th ch tín) ây l p v t li u r t quan tr ng b l c ( dày 10cm) - L p v t li u th 5: - Cát vàng h t to ho c cát th ch anh chuyên dùng cho b l c n ( c dày 10-15cm) - Trên dùng giàn phun m a ho c b tr n khí oxy hóa ngu n n c Chú ý: - Ph i - mb o dày t ng l p v t li u t 50cm tr lên x tri t c s t, mangan, Asen (th ch tín) l p v t li u FILOX r t quan tr ng - K thu t l p ng n c ra, ng x quy t nh ch t l ng, b n c a v t li u l c - T tr ng cát s i: 1300kg/m3, t tr ng than ho t tính 650-700kg/m3, t tr ng v t li u FILOX: 1500kg/m3 48 - H th ng l c cho phép x ngu n n c b ô nhi m g p 30 l n tiêu chu n cho phép ( hi u qu x Fe 95-98%, x Asen 95-99%, x Mangan 92 – 95% m b o ngu n n c t tiêu chu n v sinh n u ng ) 49 4.4.2 N c gi ng Là lo i gi ng c sâu kho ng 5-10m ng m nông.Ngu n n b i ngu n n tr ng thi u n c c ch a nhi u khống ch t nh ng d b nhi m c m t, khơng thích h p v i vùng có th b nhi m ngu n n ho c ng khai thác m c n t th p, ngu n n c c th i, nhà v sinh chuông tr i gia súc, i s d ng vơ ý khơng gi gìn v sinh, mùa khơ x y tình c V y nên xây d ng gi ng c n ý: - Cách xa ngu n n c b n, chu ng tiêu, chu ng tr i - Mi ng gi ng nên xây g ch hay tráng bê tơng 1m, c s n l có ng kính m b o bao kín xung quanh - Thành gi ng cách xa m t y 0,8m b ng g ch ho c bê tông - Sân gi ng xây g ch láng xi có rãnh n nh t 1m, ph i - Có n p m b o có d c y, có giá g u n pháp d làm có hi u qu cao, v n N ng u t th p c máy n c c s nhà máy n c máy có th b nhi m b n c M t s h dân s d ng máy l c n m b o v sinh s d ng n Ch a lu, b , téc n un sơi i dân ây ph c máy nhiên n s n c t cao so v i m t gi ng Lo i gi ng r t phù h p v i ng 4.4.3 N c, cách thành gi ng c hay t m c p n ng ng d n n c, c, s c c nh cho h gia ình c máy h gia ình c n: c cho l ng c n bay h i ch t kh trùng, u ng, có th dùng viên kh khu n cho vào lu, téc, b ti t trùng, sau ó cho vào bình l c hi u qu phù h p v i i u c a ng u ng ây ph i dân Kim Ph ng pháp làm ng mb o n gi n 50 Ph n K T LU N KI N NGH 5.1 K t lu n Kim Ph nglà m t mi n núi n m phía B c huy n hóa,t nh Thái Ngun, có nh a hình a d ng ph c t p B chia c t m nh b i dãy núi h th ng sông, su i gây h n ch t i cung c p n c cho sinh ho t s n xu t - Khóa lu n ã qu n n a c m t cách khái quát v hi n tr ng ngu n n c sinh ho t c a Kim Ph ng nh ng k t qu t c c n h t n m 2013 - Ch t l ch t l ng n ng n c gi ng khoan u t so v i Quy chu n 02:2009 v c sinh ho t c v ch tiêu c m quan, thành ph n vô c vi sinh v t - Ch t l ng n 02:2009 V ch t l tiêu chu n c máy h u h t ch tiêu i u ng n c sinh ho t Ch có tiêu chu n m u NM1 10mg/l - Ch t l ng n t tiêu chu n ng n c ng v t m u NM2 15mg/l c gi ng h u h t ch tiêu (QCVN 02:2009 Vè ch t l v t quy chu n (QCVN u t quy chu n c sinh ho t ch có tiêu chuân COD m u G 19mg/l, G 17mg/l G 21,5mg/l - K t qu cho ng n n i u tra l y ý ki n c a ng i dân cho r ng n c mà ng c có ch t l i dân s d ng n c 88,3% i dân v ch t l ng n c, 100% ng t t, khơng phát hi n b ô nhi m c không c n ph i l c qua thi t b l c 51 5.2 Ki n ngh - Do c thù v i u ki n t nhiên, kinh t h i nhi u khó kh n, phong t c t p quán nhi u l c h u c a vùng nơng thơn hun nh Hóa nói chung Kim Ph ng nói riêng v y s ch c a Kim Ph ng c n có s quan tâm c a c p, ngành t Trung ng n Kim Ph sách a ph ng, hoàn thành m c tiêu v c p n c bi t s quan tâm ch c o c a U ban nhân dân ng ngh UBND t nh, huy n hàng n m giành m t ph n kinh phí ngân a ph ng h tr cho l nh v c c p n c s ch - UBND t o i u ki n cho nhân dân vay v n tín d ng cơng trình c p n xây d ng c, nh ng công trình mang tính h i, khơng sinh l i tr c ti p v y c u u tiên lãi su t th p - L p k ho ch xây d ng d án kh thi cung c p n nông thôn c a t ng liên c sinh ho t ph c v cho công tác xây d ng k ho ch hàng n m - UBND có c ch qu n lý, có bi n pháp b o v quy n l i h p pháp cho t ch c, cá nhân u t s n xu t kinh doanh n c sinh ho t, làm d ch v cung ng thi t b , ph tùng ph c v cho cơng trình c p n c sinh ho t nơng thơn - cho cơng trình c p n v ng hi u qu , Trung tâm n Kim Ph d c sinh ho t nông thôn ho t c s ch v sinh mơi tr ng c n có k ho ch t ng c ng b n ng nông thôn ng n ng l c qu n lý, v n hành b o ng cơng trình b ng cách có k ho ch t o trang b ki n th c cho T qu n cơng trình c p n c V lâu dài, c n chuy n giao vi c qu n v n hành khai thác cơng trình cho c quan, t ch c áp ng i u ki n v chuyên mơn qu n cơng trình 52 TÀI LI U THAM KH O B NN & PTNT (2012), Ch ng trình m c tiêu Qu c gia n c s ch VSMT nông thôn gai o n 2007 – 20011 B NN & PTNT s 51/2008-Q -BNN (2008), Quy t s theo dõi v ánh giá n B Tài Nguyên Môi Tr l ng n ng n ng nông thôn ng(2008), Quy chu n k thu t qu c gia v ch t c m t (QCVN 08:2008) B Tài Nguyên Môi Tr l c s ch v sinh môi tr nh ban hành b ch ng(2008), Quy chu n k thu t qu c gia v ch t c ng m (QCVN 09:2008) B Y t (2009), Quy chu n k thu t qu c gia v ch t l ng n c sinh ho t (QCVN 02:2009) B Y t (2009), Quy chu n k thu t qu c gia v ch t l ng n c n u ng (QCVN 01:2009) Nguy n S D ng (2007), “N c s ch v sinh môi tr tồn h i”, T p chí mơi tr tr ng v n c a ng cu c s ng, H i n c s ch-Mơi ánh giá tình hình cung c p n c sinh ho t ng Vi t Nam, Tr.3 Lê Th Thanh Giang (2008), huy n An Lão – H i Phòng, i h c Nông Lâm Thái Nguyên Tr n H ng Hà cs (2006), Tài li u h ng d n v b o v môi tr ng cho truy n thơng ồn viên niên, Hà N i Qu c H i (2012), Lu t tài nguyên n Hà N i c, Nxb Chính tr Qu c gia 53 Trí Nguyên (2007), “17% dân s th gi i thi u n c s ch”, http://nuoc.com.vn H Th Hồng Oanh (2009), Ơ nhi m mơi tr ng h u qu c a nó, i h c Nơng Lâm TP H Chí Minh Minh S n (2004), UNICEF v i ch ng trình n c sinh ho t nông thôn, Báo Doanh nghi p Nguy n Vi t Tôn (2007), “Hi u qu thi t th c t s ch”, T p chí n c s ch v sinh môi tr ch ng trình n c ng nơng thơn, B nơng nghi p phát tri n nông thôn Nguy n Vi t Tôn (2007), “Hi u qu thi t th c t ch tr ng trình n c s ch”, T p chí n c s ch v sinh mơi ng nông thôn, B nông nghi p phát tri n nơng thơn Minh Trang (2012), Tìm ki m ngu n n c s ch cho ng i dân Lê Kh c Trúc (2007), “C ch sách s th m gia c a c ng trog ho t môi tr ng c p n ng c s ch v sinh ng nông thôn – B nông nghi p phát tri n nông thôn 17 UBND Kim Ph Ph c s ch nông thôn”, T p chí n ng ng, báo cáo v i u ki n kinh t , h i c a Kim PH L C Ph l c 1: Quy chu n qu c gia v ch t l ng n c sinh ho t (QCVN 02:2009/BYT) B ng gi i h n ch tiêu ch t l TT Tên ch tiêu Màu s c(*) Mùi v (*) c(*) nv tính TCU NTU Clo d mg/l pH(*) - 10 11 12 Hàm l ng Amoni(*) Hàm l ng S t t ng s (Fe2+ + Fe3+)(*) Ch s Pecmanganat c ng tính theo CaCO3(*) Hàm l ng Clorua(*) Hàm l ng Florua Hàm l ng Asen t ng s 13 Coliform t ng s 14 E coli ho c Coliform ch u nhi t mg/l ng: Gi i h n t i a cho phép I II 15 15 Khơng có Khơng có mùi v l mùi v l 5 Trong kho ng 0,3-0,5 Trong Trong kho ng kho ng 6,0 - 8,5 6,0 - 8,5 3 M c giám sát A A A A A A mg/l 0,5 0,5 B mg/l 4 A mg/l 350 - B mg/l mg/l mg/l Vi khu n/ 100ml Vi khu n/ 100ml 300 1.5 0,01 0,05 A B B 50 150 A 20 A Ghi chú: - (*) Là ch tiêu c m quan - Gi i h n t i a cho phép I: Áp d ng i v i c s cung c p n c - Gi i h n t i a cho phép II: Áp d ng i v i hình th c khai thác n c c a cá nhân, h gia ình (các hình th c c p n c b ng ng ng ch qua x n gi n nh gi ng khoan, gi ng ào, b m a, máng l n, ng ng t ch y) Ph c l c M U PHI U I U TRA PHI U PH NG V N H Ng GIA ÌNH i P/v :………………… Ng i c P/v :…………………… a i m :………………… Ngày…/…/2014 V tình hình nhu c u s d ng n c sinh ho t t i thôn:…………………… Ph n A Gi i thi u Xin chào Ơng (bà), tơi Chu V n Tùng, sinh viên th c t p Khoa Môi tr ng, tr ông (bà) ng i h c Nông Lâm Thái Ngun Hơm tơi n gia ình tìm hi u m t s thơng tin v tình hình s d ng n c sinh ho t c ng nh nhu c u s d ng c a gia ình Nh ng thông tin ông (bà) cung c p ch nghiên c u, r t mong ông (bà) giúp c s d ng cho m c ích Ph n B N i dung b ng h i T ng s nhân kh u c a h ? Hi n nay, ngu n n N c máy Gi ng khoan Gi ng sâu m c gia ình Anh (Ch ) ang s d ng là: Nh n xét v l u l sâu m Ngu n khác (ao, sông, su i) ng ngu n n c gia ình ang s d ng (N u không ph i gi ng ho c gi ng khoan chuy n câu 3)? c tính m i ngày gia ình dùng h t lít n Ngu n n c hi n t i gia khơng (Khoanh tròn ph ình ng án ang s d ng có c? m b o v sinh c ch n)? a) Có b) Khơng, gi i thíc t i sao? Ngu n n c dùng cho sinh ho t có c l c qua thi t b ho c h th ng l c: Khơng Ngu n n Khơng có Có, theo ph ng pháp nào……………………………… c gia ình s d ng hi n cho n u ng có v n Mùi V ……… v ? Khác Gia ình Ông (Bà) hi n có: C ng th i có n p y (ng m) C ng th i l thiên Khơng có c ng th iLo i khác Ý ki n b sung: Xin chân thành c m n! ... t i x Kim Ph ng, huy n nh Hóa,t nh Thái Nguyên, v i tài nghiên c u: “ ánh giá ch t l ng n c sinh ho t xu t gi i pháp x lý n c c p cho h gia ình t i x Kim Ph ng, huy n nh Hoá,t nh Thái Nguyên ... a x , ph c v cho công tác qu n lý, b o v n c c pcho h gia ình - Ch ho t xu t gi i pháp x lý a bàn x c nh ng khó kh n, t n t i trình c p n xu t nh ng gi pháp th c hi n tôt ch ho t c a x c sinh. .. qu n lý n Kim Ph ng, huy n 3.2.3 ánh giá ch t l c sinh ho t c a x nh Hóa, t nh Thái Nguyên 24 ng ngu n n c sinh ho t c a x Kim Ph ng, huy n nh Hóa,t nh Thái Nguyên 24 3.2.4 xu t
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt và đề xuất giải pháp x ử lý nước cấp cho hộ gia đình tại xã Kim Phượng, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt và đề xuất giải pháp x ử lý nước cấp cho hộ gia đình tại xã Kim Phượng, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay