Chemistry raymond chang 10e 1 2

300 193 0
  • Loading ...
1/300 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 13:29

... Kr 1. 9 1. 9 1. 6 1. 6 1. 8 2. 0 2. 4 2. 8 3.0 8B 5B 6B 7B Ti V Cr Mn Fe Co 1. 5 1. 6 1. 6 1. 5 1. 8 1. 9 7A Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 0.8 1. 0 1. 2 1. 4 1. 6 1. 8 1. 9 2. 2 2. 2 2. 2 1. 9 1. 7... 1. 9 2. 2 2. 2 2. 2 1. 9 1. 7 1. 7 1. 8 1. 9 2 .1 2. 5 2. 6 Cs Ba La-Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At 0.7 0.9 1. 0 -1. 2 1. 3 1. 5 1. 7 1. 9 2. 2 2. 2 2. 2 2. 4 1. 9 1. 8 1. 9 1. 9 2. 0 2. 2 Fr Ra 0.7 0.9 Figure... 326 568 .2 4 31. 9 366 .1 29 8.3 414 347 620 8 12 27 6 615 8 91 3 51 745 26 3 COS C“S NON N“N N‚N NOO N“O OOO O“O OOP O“S POP P “P SOS S“S FOF ClOCl BrOBr IOI 25 5 477 19 3 418 9 41. 4 17 6 607 14 2 498.7 502
- Xem thêm -

Xem thêm: Chemistry raymond chang 10e 1 2 , Chemistry raymond chang 10e 1 2 , 1 Chemistry: A Science for the Twenty-First Century, 3 Atomic Number, Mass Number, and Isotopes, 2 Avogadro's Number and Molar Mass of an Element, 6 Dalton's Law of Partial Pressures, 3 pH—A Measure of Acidity

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay