Đánh giá diễn biến chất lượng môi trường nước sông Hiến từ năm 2011 đến tháng 4 năm 2014 và đề xuất các giải pháp kiểm soát chất lượng môi trường nước (Khóa luận tốt nghiệp)

72 4 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 13:27

Đánh giá diễn biến chất lượng môi trường nước sông Hiến từ năm 2011 đến tháng 4 năm 2014 và đề xuất các giải pháp kiểm soát chất lượng môi trường nước.Đánh giá diễn biến chất lượng môi trường nước sông Hiến từ năm 2011 đến tháng 4 năm 2014 và đề xuất các giải pháp kiểm soát chất lượng môi trường nước.Đánh giá diễn biến chất lượng môi trường nước sông Hiến từ năm 2011 đến tháng 4 năm 2014 và đề xuất các giải pháp kiểm soát chất lượng môi trường nước.Đánh giá diễn biến chất lượng môi trường nước sông Hiến từ năm 2011 đến tháng 4 năm 2014 và đề xuất các giải pháp kiểm soát chất lượng môi trường nước.Đánh giá diễn biến chất lượng môi trường nước sông Hiến từ năm 2011 đến tháng 4 năm 2014 và đề xuất các giải pháp kiểm soát chất lượng môi trường nước.Đánh giá diễn biến chất lượng môi trường nước sông Hiến từ năm 2011 đến tháng 4 năm 2014 và đề xuất các giải pháp kiểm soát chất lượng môi trường nước.Đánh giá diễn biến chất lượng môi trường nước sông Hiến từ năm 2011 đến tháng 4 năm 2014 và đề xuất các giải pháp kiểm soát chất lượng môi trường nước.Đánh giá diễn biến chất lượng môi trường nước sông Hiến từ năm 2011 đến tháng 4 năm 2014 và đề xuất các giải pháp kiểm soát chất lượng môi trường nước. TR I H C THÁI NGUYÊN NG I H C NÔNG LÂM - INH V N TI N Tên tài: “ ÁNH GIÁ DI N BI N CH T L NG MÔI TR NG N C SÔNG HI N T NH CAO B NG T N M 2011 N THÁNG N M 2014 XU T CÁC GI I PHÁP KI M SỐT CH T L NG MƠI TR NG N C” KHÓA LU N T T NGHI P H t o Chuyên ngành Khoa Khoá h c : Chính quy : Khoa h c mơi tr : Mơi tr ng : 2010 - 2014 Thái Nguyên, n m 2014 IH C ng TR I H C THÁI NGUYÊN NG I H C NÔNG LÂM - INH V N TI N Tên tài: “ ÁNH GIÁ DI N BI N CH T L NG MÔI TR NG N C SÔNG HI N T NH CAO B NG T N M 2011 N THÁNG N M 2014 XU T CÁC GI I PHÁP KI M SOÁT CH T L NG MƠI TR NG N C” KHĨA LU N T T NGHI P H t o Chuyên ngành Khoa Khố h c : Chính quy : Khoa h c môi tr : Môi tr ng : 2010 - 2014 IH C ng Giáo viên h ng d n: ThS ng Th H ng Ph ng Khoa Môi tr ng - Tr ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên, n m 2014 L IC M L i u tiên cho phép em Giám hi u tr tr ng N c g i l i c m n chân thành i h c Nông lâm Thái Nguyên, Ban Ch nhi m khoa Môi ng, th y giáo, cô giáo ang gi ng d y tr d truy n H ng Ph ng khoa ã d y t nh ng kinh nghi m quý báu cho em su t nh ng n m h c ng i gi ng Em xin n Ban ng i h c c bi t bày t lòng bi t n sâu s c t i cô giáo Th.S: ng, ng i ã t n tâm giúp ng Th , ch b o em su t th i gian th c t p hồn thành khóa lu n t t nghi p Em xin cg il ic m n n t p th cô, chú, anh, ch ang công tác t i Chi c c B o v Môi tr Cao B ng ã nhi t tình giúp t o m i i u ki n thu n l i giúp hi u nghiên c u tài li u i ã theo sát vào t o m i i u ki n ng t nh em tìm t th c t p t t nghi p v a qua Cu i em xin g i l i c m n nh ng ng ng, S tài nguyên Mơi tr n gia ình, b n bè, ng i thân ng viên em su t trình theo h c em hồn thành t t khóa lu n t t nghi p Em xin chân thành c m n! Thái Nguyên, ngày … tháng … n m 2014 Sinh Viên inh V n Ti n DANH DANH M C T VI T T T BOD Nhu c u oxy sinh hóa BTNMT B tài ngun Mơi tr BVMT B o v Môi tr COD Nhu c u oxy hóa h c DO N ng DS Ch t r n hòa tan HCBVTV Hóa ch t b o v th c v t LVS L u v c sông N -CP Ngh QC Quy chu n QCVN Quy chu n Vi t nam SS Ch t r n l l ng TC Tiêu chu n TCCP Tiêu chu n cho phép TNMT Tài nguyên Môi tr TSS T ng ch t r n TT Thông t UBND ng oxy hòa tan nh - Chính Ph y ban Nhân dân VT1 V trí VT2 V trí VT3 V trí ng ng M C CÁC B NG Trang B ng 4.1: K t qu phân tích ch t l ng n c sông Hi n t nh Cao B ng th ng ngu n sông Minh Khai xã Minh Khai - Th ch An 20 B ng 4.2: K t qu phân tích ch t l ng n c sông Hi n t nh Cao B ng th ng ngu n sông Tài H Sìn - Lê Chung - Hòa An 21 B ng 4.3: K t qu phân tích ch t l ng n c sơng Hi n t nh Cao B ng t i cách i m h p l u Pác Háo (sông Minh Khai sơng Tài H Sìn) 200m 22 B ng 4.4: K t qu phân tích ch t l ng n c sông Hi n t nh Cao B ng t i h ngu n (chân c u Sông Hi n) 23 B ng 4.5: K t qu phân tích ch t l ng n c sông Hi n t nh Cao B ng th ng ngu n sông Minh Khai xã Minh Khai - Th ch An 28 B ng 4.6: K t qu phân tích ch t l ng n c sông Hi n t nh Cao B ng th ng ngu n sơng Tài H Sìn - Lê Chung - Hòa An 28 B ng 4.7: K t qu phân tích ch t l ng n c sông Hi n t nh Cao B ng t i cách i m h p l u Pác Hao (sông Minh Khai sông Tài H Sìn) 200m 29 B ng 4.8: K t qu phân tích ch t l ng n c sơng Hi n t nh Cao B ng t i h ngu n (chân c u Sông Hi n) 30 B ng 4.9: K t qu phân tích ch t l ng n c sông Hi n t nh Cao B ng th ng ngu n sông Minh Khai xã Minh Khai - Th ch An 34 B ng 4.10: K t qu phân tích ch t l ng n c sông Hi n t nh Cao B ng th ng ngu n sơng Tài H Sìn - Lê Chung - Hòa An 35 B ng 4.11: K t qu phân tích ch t l ng n c sông Hi n t nh Cao B ng t i Cách i m h p l u Pác Háo (sơng Minh Khai sơng Tài H Sìn) 200m 36 B ng 4.12: K t qu phân tích ch t l ng n c sông Hi n t nh Cao B ng t i h ngu n (chân c u sông Hi n - thành ph Cao B ng) 37 B ng 4.13: K t qu phân tích ch t l ng mơi tr ng n c sông Hi n n m 2014 t i v trí quan tr c 42 DANH M C CÁC HÌNH Trang Hình 4.1: Di n bi n ch tiêu c, TSS, PH, COD, DO, BOD5 ch t l ng n c sông Hi n t nh Cao B ng n m 2011 qua v trí quan tr c 24 Hình 4.2: Di n bi n ch tiêu NO2-,NO3-, NH4+, PO43-, CN-, pb, Zn, Cu, Fe, Hg, D u m ch t l ng n c sông Hi n t nh Cao B ng n m 2011 qua v trí quan tr c 26 Hình 4.3: Di n bi n ch s Coliforms ch t l ng n c sông Hi n t nh Cao B ng n m 2011 qua v trí quan tr c 27 Hình 4.4: Di n bi n ch tiêu c, TSS, pH, COD, DO, NO3- ch t l ng n c sông Hi n t nh Cao B ng n m 2012 qua v trí quan tr c 31 Hình 4.5: Di n bi n ch tiêu NH4+, NO2-, PO43-, CN-, Zn, Fe, Cu ch t l ng n c sông Hi n t nh Cao B ng n m 2012 qua v trí quan tr c 32 Hình 4.6: Di n bi n ch tiêu PH, DO, COD, BOD5, c ch t l ng n c sông Hi n t nh Cao B ng n m 2013 qua v trí quan tr c 38 Hình 4.7: Di n bi n ch tiêu NO2-, PO43-, CN-, Fe, Cu,Zn, Cr6+, NO3NH4+, Cl-, pb, Hg, D u m ch t l ng n c sông Hi n t nh Cao B ng n m 2013 qua v trí quan tr c 40 Hình 4.8: Di n bi n ch s Coliforms ch t l ng n c sông Hi n t nh Cao B ng n m 2013 qua v trí quan tr c 41 Hình 4.9: Di n bi n ch s ch t l ng n c sông Hi n t nh Cao B ng n m 2014 qua v trí quan tr c 43 Hình 4.10 Di n bi n mơi tr ng n c sông Hi n t i th ng ngu n sông Minh Khai xã Minh Khai - Th ch An qua n m 2011, 2012, 2013, 2014 ch s PH, DO, TSS, COD, BOD5, c 45 Hình 4.11: Di n bi n mơi tr ng n c sông Hi n t i th ng ngu n sông Minh Khai xã Minh Khai - Th ch An qua n m 2011, 2012, 2013 ch s NO2-, NO3-, NH4+, PO43-, CN-, Zn, Cu, Fe 46 Hình 4.12: Di n bi n mơi tr ng n c sông Hi n t i th ng ngu n sơng Tài H Sìn -Lê Chung - Hòa An qua n m 2011, 2012, 2013, 2014 ch s pH, DO, TSS, COD, BOD5, c 47 Hình 4.13: Di n bi n mơi tr ng n c sông Hi n t i th ng ngu n sơng Tài H Sìn -Lê Chung - Hòa An qua n m 2011, 2012, 2013 ch s NO2-, NO3-, NH4+, PO43-, CN-, Zn, Cu, Fe 48 Hình 4.14: Di n bi n môi tr ng n c sông Hi n t i t i cách i m h p l u Pác Háo (sông Minh Khai sông Tài H Sìn) 200m qua n m 2011, 2012, 2013,2014 ch s pH, DO, TSS, COD, BOD5, c 49 Hình 4.15: Di n bi n mơi tr ng n c sông Hi n t i t i cách i m h p l u Pác Háo (sông Minh Khai sơng Tài H Sìn) 200m qua n m 2011, 2012, 2013 ch s NO2-, NO3-, NH4+, PO43-, CN-, Zn, Cu, Fe 50 Hình 4.16: Di n bi n môi tr ng n c sông Hi n t i h ngu n chân c u sông Hi n thành ph Cao B ng qua n m n m 2011, 2012, 2013,2014 ch s pH, DO, TSS, COD, BOD5, c 51 Hình 4.17: Di n bi n mơi tr ng n c sông Hi n t i h ngu n chân c u sông Hi n thành ph Cao B ng qua n m 2011, 2012, 2013 ch s NO2-, NO3-, NH4+, PO43-, CN-, Zn, Cu, Fe 52 M CL C Trang Ph n 1: M U 1.1 Tính c a 1.2 M c tiêu, m c ích, ý ngh a yêu c u c a tài 1.2.1 M c tiêu c a tài 1.2.2 M c ích c a tài 1.2.3 Yêu c u c u tài 1.2.4 Ý ngh a c a tài Ph n 2: T NG QUAN TÀI LI U 2.1 C s khoa h c c a tài 2.1.1 C s lí lu n 2.1.1.1 M t s khái ni m v môi tr ng, ô nhi m môi tr ng, ô nhi m môi tr ng n c 2.1.1.2 Nh ng ch tiêu c b n ánh giá ngu n n c b ô nhi m 2.1.2 C s pháp lí 2.2 Tình hình nghiên c u ngồi n 2.2.1 V n ô nhi m môi tr 2.2.2 V n ô nhi m n 2.3 Tài nguyên n ng n c c th gi i c t i Vi t Nam c c a t nh Cao B ng 11 Ph n 3: IT NG, N I DUNG PH NG PHÁP NGHIÊN C U 13 3.1 it ng ph m vi nghiên c u 13 3.2 a i m th i gian ti n hành 13 3.3 N i dung nghiên c u 13 3.4 Ph ng pháp nghiên c u 13 3.4.1 Ph ng pháp th ng kê 13 3.4.2 Ph ng pháp i u tra, kh o sát hi n tr 3.4.3 Ph ng pháp k th a 14 ng 14 3.4.4 Ph ng pháp l y m u …………….………………………………….14 3.4.5 Ph ng pháp phân tích…………….………………………………….14 3.4.6 Ph ng pháp so sánh ánh giá 15 3.4.7 Ph ng pháp x lí s li u 15 Ph n 4: K T QU NGHIÊN C U 16 4.1 i u ki n t nhiên, kinh t - xã h i c a LVS Hi n t nh Cao B ng 16 4.1.1 i u ki n t nhiên 16 4.1.2 i u ki n kinh t - xã h i 17 4.1.2.1 Dân s ngu n nhân l c 17 4.1.2.2 Th c tr ng phát tri n ngành kinh t 18 4.2 Di n bi n môi tr ng n c sông Hi n t nh Cao B ng 20 4.2.1 Di n bi n ch t l ng n c sông n c sông Hi n t nh Cao B ng n m g n ây 20 4.2.1.1 Ch t l ng n c sông sông Hi n t nh Cao B ng n m 2011 20 4.2.1.2 Ch t l ng n c sông sông Hi n t nh Cao B ng n m 2012 27 4.2.1.3 Ch t l ng môi tr ng n c sông sông Hi n t nh Cao B ng n m 2013 33 4.2.1.4: Ch t l ng môi tr ng n c sông sông Hi n t nh Cao B ng n m 2014 42 4.2.2 Di n bi n môi tr ng n c sông Hi n t nh Cao B ng qua n m 44 4.2.2.1 Di n bi n môi tr ng n c sông Hi n t i th ng ngu n sông Minh Khai xã Minh Khai - Th ch An 44 4.2.2.2 Di n bi n môi tr ng n c sông Hi n t i th ng ngu n nhánh sơng Tài H Sìn -Lê Chung - Hòa An 46 4.2.2.3 Di n bi n môi tr ng n c sông Hi n t i cách i m h p l u Pác Háo (sông Minh Khai sơng Tài H Sìn) 200m 49 4.2.2.4 Di n bi n môi tr ng n c sông Hi n t i h ngu n (chân c u sông Hi n thành ph Cao B ng) qua n m 51 4.2.3 Các ngu n gây ô nhi m môi tr ng n c sông Sông Hi n t nh Cao B ng 53 4.2.3.1 Y u t t nhiên 53 4.2.3.2 Y u t nhân t o 54 4.3 xu t gi i pháp nâng cao ch t l ng n c Sông Hi n t nh Cao B ng 56 4.3.1 Gi i pháp qu n lý 57 4.3.2 Gi i pháp k thu t 58 Ph n 5: K T LU N KI N NGH 60 5.1 K t lu n 60 5.2 Ki n ngh 60 TÀI LI U THAM KH O 61 I Tài li u ti ng Vi t 61 II Tài li u t Internet 61 48 Hình 4.13: Di n bi n môi tr ng n c sông Hi n t i th ng ngu n sông Tài H Sìn -Lê Chung - Hòa An qua n m 2011, 2012, 2013 ch s NO2-, NO3-, NH4+, PO43-, CN-, Zn, Cu, Fe Nh n xét: Qua bi u cho th y: CN- h u nh không thay i qua n m, dao ng kho ng 0,002 – 0,003 mg/l Fe: hàm l ng Fe có s thay i qua n m, t ng t n m 2011 n 2012 t ng t 0,09 mg/l n 0,15 mg/l, nh ng n n m 2013 l i gi m xu ng 0,08 mg/l PO43-: t ng d n qua n m, t ng t 0,003 lên 0,3 mg/l Cu: có s thay i qua n m, gi m t n m 2011 n n m 2012 gi m t 0,09 mg/l xu ng n 0,06 mg/l n n m 2013 l i t ng lên n 0,09 mg/l NH4+: có s thay i qua n m, t ng t n m 2011 n n m 2012 t ng t 0,06 mg/l lên n 0,08 mg/l n n m 2013 gi m xu ng n 0,05 mg/l Zn: có s thay i qua n m, t ng t n m 2011 n n m 2012 t ng t 0,03 mg/l lên n 0,04 mg/l n n m 2013 gi m xu ng n 0,03 mg/l NO2- có s u thay i dao ng kho ng 0,002 mg/l n 0,004 mg/l NO3- có s u thay i dao ng kho ng 0,25 mg/l n 0,27 mg/l 49 4.2.2.3 Di n bi n môi tr ng n c sông Hi n t i cách i m h p l u Pác Háo (sông Minh Khai sông Tài H Sìn) 200m Di n bi n mơi tr ng n c sông Hi n t i t i cách i m h p l u Pác Háo (sông Minh Khai sơng Tài H Sìn) 200m qua n m 2011, 2012, 2013,2014 ch s pH, DO, TSS, COD, BOD5, c Hình 4.14: Di n bi n mơi tr ng n c sông Hi n t i t i cách i m h p l u Pác Háo (sông Minh Khai sơng Tài H Sìn) 200m qua n m 2011, 2012, 2013,2014 ch s pH, DO, TSS, COD, BOD5, c Nh n xét: Qua bi u cho th y: pH: di n bi n pH t i v trí quan tr c gi m d n t n m 2011 n 2014, gi m t 9,78 xu ng 6,74 DO: gi m d n t 2011 n 2013, gi m t 7,29 mg/l xu ng 5,92 mg/l, nh ng n n m 2014 l i t ng lên t 6,42 mg/l TSS: hàm l ng TSS gi m d n t n m 2011 n 2013, gi m t 17 mg/l xu ng 15 mg/l, nh ng l i t ng lên n m 2014 t 19,6 mg/l BOD5 : hàm l ng BOD5 gi m d n qua n m, n m 2011 5,8 mg/l nh ng n n m 2014 4,8 mg/l 50 c: gi m d n t n m 2011 n n m 2013, gi m t 45 NTU xu ng 9,09 NTU COD: t n m 2011 n 2013 hàm l ng có s bi n thiên nh , dao ng kho ng 11,2 - 12,8 mg/l Nh ng n n m 2014 l i t ng lên n 18,5 mg/l Di n bi n môi tr ng n c sông Hi n t i t i cách i m h p l u Pác Háo (sông Minh Khai sơng Tài H Sìn) 200m qua n m 2011, 2012, 2013 ch s NO2-, NO3-, NH4+, PO43-, CN-, Zn, Cu, Fe Hình 4.15: Di n bi n môi tr ng n c sông Hi n t i t i cách i m h p l u Pác Háo (sơng Minh Khai sơng Tài H Sìn) 200m qua n m 2011, 2012, 2013 ch s NO2-, NO3-, NH4+, PO43-, CN-, Zn, Cu, Fe Nh n xét: Qua bi u di n bi n cho th y: NO2-: nhìn chung ch s t ng t n m 2011 n 2012 t ng t 0,004 mg/l lên n 0,006mg/l,gi m t n m 2012 n n m 2013 gi m xu ng 0,002 mg/l NO3-: t ng t o,25 mg/l n m 2011 lên n 0,5 mg/l n m 2012 r i l i gi m xu ng n 0,3 mg/l n m 2013 NH4+: ch s không thay i qua n m 51 Hàm l ng PO43- gi m d n t n m 2011 n 2013, gi m t 0,2 mg/l xu ng 0,1 mg/l CN-: gi m d n t n m 2011 n 2013, gi m t 0,002 mg/l xu ng 0,001 mg/l Zn: gi m d n t n m 2011 n 2013, gi m t 0,04 mg/l xu ng 0,03 mg/l Cu: t ng t 0,05 mg/l n m 2011 lên n 0,06 n m 2012 r i gi m xu ng 0,04 mg/l n m 2013 Hàm l ng Fe t ng t n m 2011 n 2012 t 0,1 lên 0,15 mg/l r i gi m xu ng n n m 2013 0,13 mg/l 4.2.2.4 Di n bi n môi tr ng n c sông Hi n t i h ngu n (chân c u sông Hi n thành ph Cao B ng) qua n m Di n bi n môi tr ng n c sông Hi n t i h ngu n chân c u sông Hi n thành ph Cao B ng qua n m n m 2011, 2012, 2013,2014 ch s pH, DO, TSS, COD, BOD5, c Hình 4.16: Di n bi n môi tr ng n c sông Hi n t i h ngu n chân c u sông Hi n thành ph Cao B ng qua n m n m 2011, 2012, 2013,2014 ch s pH, DO, TSS, COD, BOD5, c 52 Nh n xét: Qua bi u cho th y: pH: gi m d n qua n m t 8,11 n m 2011 gi m xu ng 7,93 n m 2014 DO: t ng t 5,12 mg/l n m 2011 lên n 6,31 n m 2012, r i gi m xu ng n 5,72 mg/l n m 2013 nh ng n m 2014 l i t ng lên n 6,4 mg/l nhìn chung ch s DO t ng t n m 2011 n n m 2014 TSS: gi m d n t n m 2011 n n m 2013, gi m t 166,3 mg/l xu ng 14 mg/l, r i t ng lên n 16,7 mg/l n m 2014 BOD5: nhìn chugn ch s gi m qua n m, n m 2011 12,8 mg/l n n m 2014 7,3 mg/l c: gi m d n t n m 2011 152 mg/l xu ng 7,4 mg/l n m 2013 COD: ch s COD t ng t n m 2011 n n m 2012, t ng t 18,7 mg/l lên n 30 mg/l, nh ng l i gi m xu ng n n m 2014 16,5 mg/l Di n bi n môi tr ng n c sông Hi n t i h ngu n chân c u sông Hi n thành ph Cao B ng qua n m n m 2011, 2012, 2013 qua ch s NO2-, NO3-, NH4+, PO43-, CN-, Zn, Cu, Fe Hình 4.17: Di n bi n môi tr ng n c sông Hi n t i h ngu n chân c u sông Hi n thành ph Cao B ng qua n m 2011, 2012, 2013 ch s NO2-, NO3-, NH4+, PO43-, CN-, Zn, Cu, Fe 53 Nh n xét: Qua bi u cho th y: NO2-: gi m d n t n m 2011 n n m 2013, c th gi m t 0,022 mg/l xu ng 0,006 mg/l NO3-: hàm l ng NO3- có s thay i, gi m t n m 2011 n n m 2012, gi m t 0,63 mg/l xu ng 0,02 mg/l, nh ng n m 2013 l i t ng lên n 0,4 mg/l NH4+: gi m t n m 2011 n n m 2013, gi m t 0,143 mg/l xu ng 0,11 mg/l PO43-: nhìn chung khơng có s bi n i, dao ng kho ng 0,27 – 0,29 mg/l CN-: n m 2011 2012 thây i nh , dao ng kho ng 0,0068 – 0,007 mg/l, n n m 2013 gi m xu ng 0,002 mg/l Zn: gi m d n t n m 2011 n 2013, c th gi m t 0,07 mg/l xu ng 0,02 mg/l Cu: t ng m nh t n m 2011 n n m 2012, c th t ng t 0,006 mg/l lên n 0,08 mg/l r i gi m xu ng 0,07 mg/l n m 2013 Fe: nhìn chung hàm l ng Fe gi m t n m 2011 n n m 2013, c th gi m t 0,31 mg/l xu ng 0,23 mg/l 4.2.3 Các ngu n gây ô nhi m môi tr ng n c sông Sông Hi n t nh Cao B ng Ô nhi m n c s bi n i ch t l ng n c so v i tr ng thái n c ban u, không phù h p v i i u ki n s d ng y u t tác ng bên Các y u t tác ng: - Y u t t nhiên: khí h u, th i ti t, thiên tai, y u t a hình, a ch t, s v n ng c a v trái t - Y u t t nhân t o ng i X ch t th i vào ngu n n c: n c th i, ch t th i r n Do ho t ng kinh t xã h i khác: Ng n sông, khai thác tài nguyên sơng, p p làm kìm hãm qua trình t làm s ch ph c h i ch t l ng n c ban u 4.2.3.1 Y u t t nhiên Do LVS Hi n n m vùng B n a vùng núi t bao g m núi 54 t, i th p xen k cánh d c l n nên s y m a, l , l b sông h u h t trôi sông tác ng, thung l ng nh , có a hình chia c t, t ch t th i, rác th i n ng tr c ti p n môi tr ng n c th i bên c sông 4.2.3.2 Y u t nhân t o Ho t ng sinh ho t *Ch t th i r n sinh ho t - Ngu n phát sinh: Rác th i sinh ho t ngu n ch t th i b lo i b có ho c khơng giá tr s d ng trình sinh ho t c a ng i Rác th i sinh ho t phát sinh ch y u t h gia ình, khu v c công c ng, trung tâm th ng m i, c quan, công s , tr ng h c… - Thành ph n t i l ng: Thành ph n ch t th i r n sinh ho t nói chung khơng n nh Lo i ch t th i có thành ph n g m: ch t h u c chi m kho ng 55% (rau, c , qu …), l i ch t vô c nh kim lo i, thu tinh, bao gói nilon,… T i l ng ch t th i r n sinh ho t ph thu c vào s dân c i m kinh t - xã h i vùng Nhu c u cho ho t ng s ng c a ng i nh l ng th c, th c ph m, i l i, mua s m, du l ch ngày l n ã làm t ng m c phát sinh ch t th i môi tr ng V i nh m c phát th i 0,65 kg/ng i/ngày i v i khu v c thành th 0,5 kg/ng i/ngày i v i khu v c nông thơn l ng ch t th i r n sinh ho t phát sinh l u v c sông Hi n t nh Cao B ng t i khu v c ô th c a l u v c sơng 58464,26 kg/ngày t i khu v c nông thôn 70216 kg/ngày * N c th i sinh ho t - Ngu n phát sinh: N c th i sinh ho t n c th i phát sinh t ho t ng sinh ho t hàng ngày c a ng i nh n u ng, t m r a, gi t gi , v sinh - Thành ph n t i l ng: Thành ph n c b n c a n c th i sinh ho t ch a ch t h u c d b phân h y sinh h c (cacbohydrat, protein, d u m ), ch t dinh d ng (photpho, nito), ch t r n l l ng vi trùng 55 N c th i t h gia ình s ng ven sơng h u h t khơng c x lí mà tr c ti p sông Ngu n n c th i ch a nhi u ch t dinh d ng, ch t h u c cao ch t t y r a t sinh ho t hàng ngày c a ng i T i thành ph Cao B ng ã có h th ng c ng thoát n c nh ng n c th i v n ch a c x lí mà th ng sông tác ng r t l n n ch t l ng n c sông Theo nghiên c u c a JICA vào n m 1997 n m 2000, l ng n c c p trung bình cho m i ng i t i khu v c th 120 lít/ng i/ngày nơng thơn 80 lít/ng i/ngày L ng n c th i phát sinh b ng 80% l ng n c c p C n c vào s dân l u v c sơng n m 2013 l ng n c th i phát sinh hàng ngày c tính kho ng 8634776,16 lít thành th 8987464 lít nơng thôn Ho t ng công nghi p * Khai thác ch bi n khoáng s n - Ngu n phát sinh ch t th i: Tu theo t ng lo i khoáng s n, ph ng pháp m v a, h th ng khai thác thi t b s d ng, c s s có cơng ngh khai thác riêng nên ngu n phát sinh ch t th i i v i t ng ho t ng khai thác c ng khác Vì v y, khai thác khống s n r n, có t ph c ng ch t th i ch y u phát sinh t khâu bóc t ph , khoan n mìn, nghi n p Khi khai thác khống s n d ng sa khoáng aluvi, êluvi, êluvi,… khâu bóc t ph , khoan n mìn, nghi n p khơng có dây chuy n cơng ngh i v i ho t ng ch bi n khoáng s n, khâu gia công ch bi n t i m có ho t ng nghi n, sàng phân lo i sau ó chuy n v x ng n tinh, trình th ng phát sinh m t l ng l n bùn n c th i - Thành ph n t i l ng ch t th i: Ch t th i t ho t ng khai thác khống s n có thành ph n ch y u t b ph n, chi ti t máy h ng (máy móc trình n nh p, nghi n, sàng máy móc, thi t b khai thác nh máy khoan, máy xúc, ô tô v n chuy n…) Ho t ng khai thác khống s n t o dòng th i axit m Dòng th i axit m c hình thành t q trình oxy hố qu ng có ch a sunfua nh pyrit (FeS2), chancopyrit (CuFeS2), sfalerit (ZnS)… chúng khai thác lên kh i m t t ti p xúc v i không khí ho c n c Ho t 56 ng ch bi n khoáng s n th ng t o m t l ng l n bùn n c th i có thành ph n nguyên t kim lo i n ng c h i nh Pb, Hg,… Ho t ng th ng m i, kinh doanh d ch v - Ngu n g c phát sinh ch t th i: Ch t th i phát sinh t ho t ng c a th ng m i, ch , kinh doanh d ch v bao g m ch t th i t ho t ng sinh ho t c a ng i ch t th i q trình bn bán, kinh doanh - Thành ph n t i l ng phát sinh: N c th i ho t ng th ng m i, ch bao g m ch t h u c , vô c vi sinh v t L ng ch t h u c chi m 50 - 60% t ng ch t bao g m ch t h u c nh : rau xanh, hoa, qu ,… L ng ch t vô c n c th i g m cát, t, túi nilon… Các vi sinh v t nh vi khu n, giun sán ngu n n c ngu n ô nhi m c bi t Ho t ng y t - Ngu n g c phát sinh ch t th i: Ch t th i t c s y t bao g m ch t th i t phòng khám b nh ho t ng sinh ho t c a b nh nhân, ng i nuôi b nh cán b công nhân viên làm vi c b nh vi n T i trung tâm y t l n nh b nh vi n ch t th i phát sinh t phòng ph u thu t, phòng xét nghi m, phòng thí nghi m, t nhà v sinh, khu gi t là, r a th c ph m, bát a, t vi c làm v sinh - Thành ph n t i l ng ch t th i: Ngoài nh ng y u t ô nhi m c tr ng thông th ng nh ch t h u c , d um ng th c v t, ch t t y r a, vi khu n, có nh ng ch t b n khoáng h uc c thù nh ph ph m thu c, ch t kh trùng, dung mơi hóa h c, d l ng thu c kháng sinh c s d ng trình i u tr b nh 4.3 xu t gi i pháp nâng cao ch t l ng n c Sông Hi n - t nh Cao B ng L u v c sông Hi n m t l u v c sông l n c a t nh Cao B ng, có v trí a lí c bi t, a d ng phong phú v tài nguyên c ng nh v l ch s phát tri n kinh t - xã h i c a t nh Tuy nhiên áp l c c a phát tri n kinh t , công tác môi tr ng ch a t t, ã làm cho môi tr ng c nh quan sinh thái ngày b suy thối góp ph n b o v môi tr ng phát tri n kinh t b n 57 v ng l u v c sông Hi n t nh Cao B ng c n th c hi n gi i pháp t ng h p sau: 4.3.1 Gi i pháp qu n lý Xây d ng sách chi n l c, k ho ch hành ng b o v môi tr ng LVS Ki n toàn t ng c ng b máy qu n lý nhà n c v b o v môi tr ng t Trung ng n a ph ng B sung biên ch v i i ng cán b c t o c b n v môi tr ng cho huy n, xã, ph ng T ng c ng trang thi t b ph c v công tác quan tr c phân tích mơi tr ng, kinh phí cho ho t ng quan tr c, phân tích môi tr ng kp th i phát hi n ngu n gây ô nhi m m b o t n su t quan tr c T ng c ng công tác qu n lý môi tr ng: T ch c t tra theo k ho ch hàng n m tra, ki m tra t xu t i v i c s có d u hi u vi ph m Lu t b o v môi tr ng, Lu t tài nguyên n c T ng c ng ki m soát th ng xuyên ngu n th i, c bi t ngu n th i c a c s gây ô nhi m môi tr ng nghiêm tr ng i v i n v m i thành l p LVS nh t thi t ph i l p báo cáo TM ho c b n cam k t b o v môi tr ng c c p có th m quy n phê t Khi n v b t u ti n hành s n xu t kinh doanh ph i m b o t t c ngu n th i ã c x lý theo quy nh Tuyên truy n, giáo d c xã h i hố cơng tác b o v môi tr ng: C n y m nh bi n pháp tuyên truy n giáo d c nhân dân c ng nh doanh nghi p, h ch công tác ho t ng nghiên c u BVMT, c n ph i phát tri n giáo d c v môi tr ng Ph i h p v i c quan có th m quy n l nh v c môi tr ng tài nguyên n c m t cách t p th ng b c th là: C n y m nh ngu n tài tr cho ho t ng phân phát t r i, tài li u mi n phí l h i, s ki n c a a ph ng hay c n c nh m cung c p thơng tin m t cách có hi u qu giúp cho c ng ng tham gia m t cách tích c c h n cơng cu c b o v môi tr ng Khuy n khích ng i dân tham gia làm s ch rác b sông, tr ng xanh ng th i cung c p s h tr c n thi t cho ho t ng nh : ngu n 58 tài chính, cơng tác tun truy n ch m sóc b o v ng i dân trình tham gia C n khu y ng phong trào thi ua làm t t gi a c m kh i dân c , nên có ch khen th ng b i d ng tho cho nh ng ng i tham gia khích l ng viên tinh th n 4.3.2 Gi i pháp k thu t * iv in c th i sinh ho t - Các h gia ình khu dân c t p trung n c th i c n ph i qua b ph t, b t ho i tr c th i môi tr ng c x lý - C i t o b t ho i hi u qu , ho c c , xây d ng không úng k thu t Khuy n khích s d ng b t ho i theo công ngh m i nh t - Khi quy ho ch t ng th khu ô th c n ph i quy ho ch t ng th h th ng thoát n c, h th ng x lý n c th i cho t ng vùng m t cách h p lý n c th i tr c môi tr ng ph i t quy chu n cho phép (QCVN 14: 2008/BTNMT) áp d ng i v i n c th i sinh ho t - Xây d ng c ng n c th i sinh ho t th chung, h x lý sinh h c x lý n c th i t p trung công su t l n tr c T ng b c di chuy n nhà dân n m hành lang b o v công l i tránh rác th i ho c xây d ng cơng trình v sinh b kênh m ch a, h vào sơng trình thu ng - a d ng hố lo i hình thu gom rác th i nh công ty t nhân t qu n ho c mơ hình h p tác xã t qu n nh m h tr cho công ty môi tr ng ô th vi c thu gom rác th i th tránh tình tr ng v t rác b a bãi t i khu v c d c b sông - Khuy n khích trang b ph ng ti n thu gom phân ch n th gia súc t do, ti p t c khuy n khích x lý ch t th i ch n nuôi b ng vi c h tr kinh phí k thu t xây d ng b Biogas t i h gia ình trang tr i l n * iv in c th i công nghi p - Các n v s n xu t công nghi p th i n c th i ph i u t xây d ng h th ng x lý n c th i m b o th i ph i t QCCP theo QCVN 24: 2009/BTNMT (Quy chu n k thu t qu c gia v n c th i công nghi p), ng th i có bi n pháp thu gom tri t ch t th i r n 59 - Các khách s n, nhà hàng c n ph i có h th ng x lý n c th i s b lo i tr hoá ch t c h i, lo i d u m gi m thi u ch t h u c tr vào h th ng x lý n c th i t p trung h th ng thoát n c chung c - ng d ng công ngh s n xu t s ch h n gi m thi u ch t gây ô nhi m, ti t ki m n ng l ng c ng nh nguyên li u cho m t n v s n ph m, h n ch tác ng t i môi tr ng - C n ti n hành th m nh ch t ch báo cáo ki m TM i v i m i d án u t * iv in TM th c hi n h u c th i y t - N c th i b nh vi n c n rà soát l i h th ng thu gom n c th i, n u khơng t u c u c n thay th m i, n c th i b nh vi n c n ph i c x lý tri t t i ngu n tr c th i môi tr ng B nh vi n c n u t kinh phí vào x lý n c th i, rác th i y t - C n th c hi n phân lo i t i ngu n i v i ch t th i r n sinh ho t ch t th i y t tránh v t rác b a bãi gây ô nhi m ngu n n c + Ch t th i r n sinh ho t c thu gom vào thùng ng rác + Các d ng c bao bì ng v n chuy n ch t th i y t c ut theo úng tiêu chu n v trang thi t b ng ch t th i c a B Y t ã ban hành, d ng c thùng ng, bao bì c phân bi t màu s c h ng d n s d ng kèm theo 60 PH N K T LU N KI N NGH 5.1 K t lu n - Ch t l ng n c Sông Hi n t nh Cao B ng ã xu t hi n d u hi u ô nhi m, n ng BOD5 t i ba v trí l y m u n m 2013 u v t QCVN 08:2008/BTNMT, t i ví trí quan tr c t i sơng Minh Khai xã Minh Khai - Th ch An cao h n quy chu n c t A2 1,95 l n, t i v trí quan tr c t i sơng Tài H Sìn - Lê Chung - Hòa An cao h n quy chu n c t A2 1,033 l n, t i v trí quan tr c t i chân c u sông Hi n - thành ph Cao B ng cao h n quy chu n c t A2 1,217 l n - Di n bi n n ng ch t t n m 2011-2014 u theo xu h ng t ng d n, ó giá tr COD nh nh t quan tr c c t i v trí ba n m g n ây th p nh t 10 mg/l, cao nh t 18,5 mg/l N ng TSS th p nh t mg/l cao nh t 166,3 mg/l Riêng n ng Coliform có n ng t ng d n qua v trí v h ngu n 5.2 Ki n ngh - N ng cao h th ng x lí n c th i t i khu v c ông dân c - Th ng xuyên th c hi n công tác quan tr c mơi tr ng nhanh chóng phát hi n x lý s c liên quan n ô nhi m môi tr ng, c s không tuân th công tác b o v môi tr ng l u v c sông bi n pháp qu n lí ngu n n c m t h p lí m b o ngu n n c cho sinh ho t s n xu t c a ng i dân - T ng c ng ki m tra, giám sát, x lí nghiêm tr ng h p vi ph m - T ng c ng công tác tuyên truy n, giáo d c nh m nâng cao nh n th c cho c ng ng v ho t ng b o v môi tr ng - T ng c ng u t cho công tác b o v môi tr ng 61 TÀI LI U THAM KH O I Tài li u ti ng Vi t Báo cáo thuy t minh t ng h p l p quy ho ch khai th c s d ng b o v tài nguyên n c t nh Cao B ng n n m 2020 D Ng c Thành (2006), Qu n lí tài nguyên n L c, ng Th Di p (2013) ánh giá hi n tr ng môi tr Giang o n ch y qua thành ph Cao B ng i h c Nông lâm ng n c sông B ng xu t gi i pháp gi m thi u ô nhi m Qu c h i n Môi tr c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam, 2005,Lu t B o v ng, NXB Chính tr Qu c Gia, H N i II Tài li u t Internet H ng Thái, Kh c Bách, ng T nh (2009), “Ô nhi m n c th gi i” Tailieu.vn, ngày truy c p 21/04/2013 http://www.vietnamplus.vn/10-dong-song-lon-tren-the-gioi-dang-bi-o-nhiem/79235.vnp “Phóng s 10 dòng sơng s nh t th gi i’’ http://vtc.vn, http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=411&idmid=4&ItemID=1335 http://www.caobangpro.com/index.php/bo-suu-tap-anh/component/user/tintuc-su-kien/templates/system/css/tin-tuc-su-kien/304-bao-dong-o-nhiemmoi-truong-nuoc.html 10 http://tnmtcaobang.gov.vn/index.php/vi/news/Moi-truong/Bao-dong-onhiem-nguon-nuoc-song-Hien-829/ 11 http://yeumoitruong.vn/threads/luong-nuoc-thai-sinh-hoat-cua-1nguoi.7620/ 12 Ph m V n (2012), “Các thông s ánh giá ch t l ng n c’’ http://baigiang.violet.vn/present/same/entry_id/7504186 13 Thanh Huy n, Thu Dung, 2012 “Ti u lu n th c tr ng ô nhi m n th gi i Vi t Nam’’.http://baigiang.violet.vn, 14 http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_Hi%E1%BA%BFn c 62 15.http://www.caobang.gov.vn/content/s%E1%BA%A3n-xu%E1%BA%A5tn%C3%B4ng-l%C3%A2m-nghi%E1%BB%87p-v%C3%A0th%E1%BB%A7y-s%E1%BA%A3n-n%C4%83m-2013-t%C4%83ng-6 16 http://www.caobang.gov.vn/content/ch%E1%BB%89-s%E1%BB%91s%E1%BA%A3n-xu%E1%BA%A5t-c%C3%B4ngnghi%E1%BB%87p-n%C4%83m-2013-t%C4%83ng-1143 17.http://tonghoidiachat.vn/index.php?option=com_content&view=article&id =356:hin-trng-o-nhim-moi-trng-nc vit-nam&catid=11:t-vn&Itemid=18 18 http://www.sihymete.vn/vi-vn/zone/435/item/414/item.cco ... 13 3 .4. 1 Ph ng pháp th ng kê 13 3 .4. 2 Ph ng pháp i u tra, kh o sát hi n tr 3 .4. 3 Ph ng pháp k th a 14 ng 14 3 .4. 4 Ph ng pháp l y m u …………….…………………………………. 14 3 .4. 5 Ph ng pháp. .. Hi n t nh Cao B ng n m 20 14 42 4. 2.2 Di n bi n môi tr ng n c sông Hi n t nh Cao B ng qua n m 44 4. 2.2.1 Di n bi n môi tr ng n c sông Hi n t i th ng ngu n sông Minh Khai xã Minh Khai... Khai sông Tài H Sìn) 200m 49 4. 2.2 .4 Di n bi n môi tr ng n c sông Hi n t i h ngu n (chân c u sông Hi n thành ph Cao B ng) qua n m 51 4. 2.3 Các ngu n gây ô nhi m môi tr ng n c sông Sông
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá diễn biến chất lượng môi trường nước sông Hiến từ năm 2011 đến tháng 4 năm 2014 và đề xuất các giải pháp kiểm soát chất lượng môi trường nước (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá diễn biến chất lượng môi trường nước sông Hiến từ năm 2011 đến tháng 4 năm 2014 và đề xuất các giải pháp kiểm soát chất lượng môi trường nước (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay