quá trình chuyển đổi cơ cấu ngành kinh tế của nước ta kinh tế chính trị

34 27 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 13:24

LỜI MỞ ĐẦUCơ cấu kinh tế có vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân của mỗi quốc gia trên thế giới, bởi vì cơ cấu hợp lý sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và vững chắc hơn. Hiện nay, khi toàn cầu hóa kinh tế đã trở thành xu thế tất yếu khách quan thì việc xây dựng cơ cấu kinh tế nói chung và cơ cấu ngành kinh tế nói riêng không thể chỉ căn cứ vào điều kiện trong nước, mà còn phải tính đến yếu tố bên ngoài, trong đó có xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực.Việt Nam đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, để đáp ứng yêu cầu và bước đi trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế thì việc chuyển đổi cơ cấu ngành kinh tế là một trong những nội dung quan trọng của đường lối đổi mới do Đảng Cộng Sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. Từ khi thực hiện đường lối đổi mới đến nay, cơ cấu ngành kinh tế nước ta đã có sự chuyển đổi theo hướng tích cực, góp phần làm cho nền kinh tế tăng trưởng nhanh và khá ổn định, đồng thời tạo điều kiện để quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam ngày càng hiệu quả hơn.Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi cơ cấu ngành kinh tế của nước ta diễn ra còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Chính vì vậy, muốn đạt mục tiêu: đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, thì vấn đề chuyển đổi cơ cấu ngành kinh tế cần được tiếp tục nghiên cứu.  ...TiĨu ln Kinh tÕ chÝnh trÞ NỘI DUNG I KHÁI NIỆM VỀ CƠ CẤU, NGÀNH KINH TẾ, CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ, MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ Khái niệm cấu ngành kinh tế Triết học... vùng kinh tế trọng điểm III QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CƠ BẢN VỀ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ Quan điểm chuyển đổi cấu ngành kinh tế Một là, chuyển đổi cấu ngành kinh tế phải đảm bảo ổn định trị. .. ln Kinh tÕ chÝnh trÞ Qua phân tích thực trạng chuyển đổi cấu ngành kinh tế khái quát thành tựu to lớn trình chuyển đổi cấu ngành kinh tế quốc dân theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa tiến trình
- Xem thêm -

Xem thêm: quá trình chuyển đổi cơ cấu ngành kinh tế của nước ta kinh tế chính trị, quá trình chuyển đổi cơ cấu ngành kinh tế của nước ta kinh tế chính trị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay