Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng bản đồ ô nhiễm không khí khu vực huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

88 22 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 13:24

Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng bản đồ ô nhiễm không khí khu vực huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng bản đồ ô nhiễm không khí khu vực huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng bản đồ ô nhiễm không khí khu vực huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng bản đồ ô nhiễm không khí khu vực huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng bản đồ ô nhiễm không khí khu vực huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng bản đồ ô nhiễm không khí khu vực huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng bản đồ ô nhiễm không khí khu vực huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng bản đồ ô nhiễm không khí khu vực huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp) ... Nông lâm Thái Nguyên d i s h ng d n tr c ti p c a th y giáo TS Hoàng v n Hùng em ti n hành th c hi n tài “ ng d ng công ngh GIS xây d ng b n ô nhi m khơng khí khu v c huy n i T , t nh Thái Nguyên ... khơng khí quy c t l ng ô nhi m môi tr ng không khí c a ng ng v i m c nh h ng i v i s c kh e ây 22 B ng 2.6 Tr ng thái nh h ng n s c kh e c a ch t ô nhi m không khí ng v i ch s ch t l ng khơng khí. .. c qu n lý tài nguyên môi tr ng c n s d ng C s d li u n n GIS ph n giao c a t ng c s d li u công tác qu n lý tài nguyên môi tr ng C s d li u n n GIS bao g m ph n: - C s d li u không gian - C s
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng bản đồ ô nhiễm không khí khu vực huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng bản đồ ô nhiễm không khí khu vực huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay