Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng bản đồ ô nhiễm không khí khu vực huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

88 5 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 13:24

Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng bản đồ ô nhiễm không khí khu vực huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng bản đồ ô nhiễm không khí khu vực huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng bản đồ ô nhiễm không khí khu vực huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng bản đồ ô nhiễm không khí khu vực huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng bản đồ ô nhiễm không khí khu vực huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng bản đồ ô nhiễm không khí khu vực huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng bản đồ ô nhiễm không khí khu vực huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng bản đồ ô nhiễm không khí khu vực huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM - - HÀ M H NH Tên tài: NG D NG CÔNG NGH GIS XÂY D NG B N NHI M KHƠNG KHÍ KHU V C HUY N Ô IT T NH THÁI NGUYÊN KHÓA LU N T T NGHI P H t o : Chính quy Chuyên nghành : Khoa h c mơi tr Khoa : Mơi tr Khóa h c : 2010 – 2014 Gi ng viên h IH C ng ng ng d n :TS Hoàng V n Hùng Thái Nguyên, n m 2014 L IC M N Trong su t th i gian t b t u h c t p nay, em ã nh n gi ng c r t nhi u s quan tâm, giúp ình b n bè Em xin g i ng ih c n c a quý Th y Cô, gia n quý Th y Cô Khoa Môi Tr ng – Tr ng i H c Nơng Lâm Thái Ngun lòng bi t n sâu s c nh t Th y cô v i tri th c tâm huy t c a ã truy n su t th i gian h c t p t i tr t v n ki n th c quý báu cho chúng em ng m t ph n quan tr ng không th thi u viên i h c nói chung sinh viên kho ng th i gian c n thi t thuy t ã c bi t, th i gian th c t p t t nghi p c ch ng trình t o sinh i h c Nơng lâm nói riêng ây m i sinh viên c ng c l i nh ng ki n th c lý c h c m t cách có h th ng nâng cao kh n ng v n d ng lý thuy t vào th c ti n, xây d ng phong cách làm vi c c a m t k s Em xin chân thành c m n th y giáo T.S Hoàng V n Hùng, KS Ph m V n Tu n ã t n tình ch d n, giúp em hồn thành khóa lu n N u khơng có nh ng l i h ng d n, d y b o c a th y em ngh tài c a em r t khó có th hồn thi n c M t l n n a, em xin chân thành c m n th y Em c ng xin bày t lòng bi t n n cán b thu c phòng Quan tr c hi n tr ng- Trung tâm Quan Tr c Công Ngh Môi Tr ng Thái Nguyên ã t o i u ki n giúp em su t trình th c t p M c dù ã n l c h t mình, nh ng v i kh n ng, ki n th c h n ch khơng th tránh kh i nh ng sai sót q trình th c hi n khóa lu n Em kính mong q th y ch d n, giúp em ngày hồn thi n v n ki n th c c a thành công cu c s ng Em xin chân thành c m n! Thái Nguyên, tháng n m 2014 Sinh viên Hà M H nh DANH M C CÁC B NG B ng 2.1: Xác Trang nh giá tr AQI 13 B ng 2.2 Các m c AQI t i Hoa K 17 B ng 2.3 Các m c AQI giá tr t B ng 2.4 Tiêu chu n môi tr B ng 2.5 Cách xác khác m ts n h ng c a Hong Kong 19 nh kho ng chia ch s ch t l ng khơng khí (AQI) c 20 B ng 2.6 Tr ng thái nh h ng v i ch s ch t l ng ng t i H ng Kông………………18 ng n s c kh e c a ch t nhi m khơng khí ng khơng khí (AQI) kho ng t - 500 ng d n cách phòng tránh 22 B ng 4.1 : Hi n tr ng thu l i t i tiêu huy n B ng 4.2.V trí i m quan tr c môi tr i T 39 ng khơng khí huy n i T 45 B ng 4.3 Ph ng pháp o, phân tích l y m u khơng khí t i hi n tr ng 49 B ng 4.4 K t qu phân tích ch t l ng khơng khí a bàn huy n iT 51 B ng 4.5 Tính tốn ch s AQI 58 DANH M C CÂC HÌNH Trang a lý Hình 2.1: Mơ hình d li u Hình 2.2: C s d li u khơng gian thu c tính Hình 2.3 B n d a theo d li u th ng kê t n m 1850 t i n m 2000 16 Hình 3.1:M i quan h gi a s nh h ng kho ng cách 28 Hình 3.2: B m t n i suy i m m u 28 Hình 3.3 B n huy n Hình 3.4 D li u Hình 3.5 Cài i T s hóa 29 d ng MS Excel sheet 30 t chuy n t Mcrostation sang ArcGIS 30 Hình 3.6 N i suy giá tr IDW 31 Hình 3.7 Phân kho ng giá tr nhi m cho ch tiêu 31 Hình 4.1 B n ranh gi i huy n i T , t nh Thái Nguyên 32 Hình 4.2 : S v trí i m quan tr c 46 Hình 4.3 K t qu phân tích TSP 52 Hình 4.4 K t qu phân tích SO2 53 Hình 4.5 K t qu phân tích NO2 54 Hình 4.6 K t qu phân tích CO 54 Hình 4.7: K t qu phân tích ti ng n 55 Hình 4.8: K t qu phân tích b i PM10 56 Hình 4.9 B n ch t l ng khơng khí t i i m quan tr c – ch tiêu NO2 60 Hình 4.10 B n ch t l ng khơng khí t i i m quan tr c – ch tiêu SO2 62 Hình 4.11 B n ch t l ng khơng khí t i i m quan tr c – ch tiêu ti ng n 64 Hình 4.12 B n ch t l ng khơng khí t i i m quan tr c – ch tiêu TSP 66 Hình 4.13 B n ch t l ng khơng khí t i i m quan tr c – ch tiêu PM10 68 Hình 4.14 B n ch t l ng khơng khí t i i m quan tr c – ch tiêu AQI 70 DANH M C CÁC T VI T T T Ký hi u TCVN Ti ng Vi t Tiêu chu n Vi t Nam QCVN Quy chu n Vi t Nam GIS H th ng thông tin AQI Ch s ch t l PM10 B i TSP B i t ng s TCCP Tiêu chu n cho phép BVMT B o v môi tr DT Di n tích UBND QL ng khơng khí 10 m ng y ban nhân dân Qu n lý a lý M CL C Trang U PH N M 1.1 Tính c p thi t c a 1.2 M c tiêu tài tài 1.2.1 M c tiêu t ng quát 1.2.2 M c tiêu c th 1.3 Yêu c u c a tài 1.4 Ý ngh a c a tài 1.4.1 Ý ngh a h c t p nghiên c u khoa h c: 1.4.2 Ý ngh a th c ti n s n xu t PH N T NG QUAN TÀI LI U 2.1 T ng quan v GIS 2.1.1 Gi i thi u chung v GIS 2.1.2 Gi i thi u chung v ArcGIS 2.2 C s khoa h c 2.2.1 M t s khái ni m liên quan 2.2.2 Ph ng pháp ch tiêu t ng h p ánh giá ch t l ng môi tr ng thành ph n 2.3 C s pháp lý 14 2.4 C s th c ti n 15 2.4.1 Tình hình nghiên c u th gi i 15 2.4.2 Tình hình nghiên c u n PH N I T c 21 NG, N I DUNG VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U 26 3.1 Ph m vi, it ng, a i m th i gian th c hi n 26 3.1.1 it ng nghiên c u c a tài 26 3.1.2 a i m th i gian nghiên c u 26 3.2 N i dung nghiên c u 26 3.3 Ph ng pháp nghiên c u 27 3.3.1.Ph ng pháp thu th p s li u 27 3.3.2 Ph ng pháp phân tích s li u, li t kê, t ng h p, so sánh 27 3.3.3 Ph ng pháp xác 3.3.4 Ph ng pháp ng d ng GIS nghiên c u 27 nh i m l y m u khơng khí 27 PH N K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 32 4.1 i u ki n t nhiên, c i m kinh t - xã h i c a huy n i T , t nh Thái nguyên 32 4.1.1 i u ki n t nhiên: 32 4.1.2 i u ki n kinh t - xã h i 37 4.2 K t qu quan tr c 45 4.2.1 V trí quan tr c 45 4.2.2 Th c hi n quan tr c 47 4.2.3 K t qu quan tr c ch t l 4.3 ánh giá ch t l ng môi tr ng mơi tr ng khơng khí 50 ng khơng khí theo ch tiêu riêng l 52 4.3.1 Thông s b i t ng s (TSP) 52 4.3.2 Thông s SO2 52 4.3.3 Thông s NO2 53 4.3.4 Thông s CO 54 4.3.5 Thông s ti ng n 55 4.3.6 Thông s b i PM10 56 4.3.7 Thông s b i Pb 57 4.4 ánh giá ch t l 4.4.1 Xây d ng b n 4.4.2 ng mơi tr ng khơng khí theo ch tiêu t ng h p 58 hi n tr ng môi tr ng 58 xu t gi i pháp 71 PH N K T LU N VÀ NGH 73 5.1 K t lu n 73 5.2 ngh 73 TÀI LI U THAM KH O 75 PH N M U 1.1 Tính c p thi t c a tài Hi n nay, v n ô nhi m môi tr ng không khí, c bi t t i th khơng ph i v n riêng l c a m t qu c gia hay m t khu v c mà ã tr thành v n tồn c u (Tr n Yêm, Tr nh Th Thanh, 2003)[23] Th c tr ng phát tri n kinh t - xã h i c a qu c gia th gi i th i gian qua ã có nh ng tác ng l n n môi tr ng, ã làm cho môi tr ng s ng c a ng i b thay i ngày tr nên t i t h n (Ph m Ng c H , 2007)[9] Nh ng n m g n ây nhân lo i ã ph i quan tâm nhi u n v n nhi m mơi tr ng khơng khí ó là: s bi n i c a khí h u – nóng lên tồn c u, s suy gi m t ng ơzơn m a axít v.v (Lê Thanh Hòa, Th Thanh Th o, 2010)[7] Vi t Nam nhi m mơi tr ng khơng khí ang m t v n b c xúc i v i môi tr ng ô th , công nghi p làng ngh Ơ nhi m mơi tr ng khơng khí khơng ch tác ng x u i v i s c kh e ng i ( c bi t gây b nh ng hơ h p) mà nh h ng n h sinh thái bi n i khí h u nh : hi u ng nhà kính, m a axít suy gi m t ng ôzôn v.v (Ph m Ng c H , 2012)[10] Cơng nghi p hóa m nh, th hóa phát tri n ngu n th i gây ô nhi m môi tr ng khơng khí nhi u, áp l c làm bi n i ch t l ng khơng khí theo chi u h ng x u l n Vi t Nam, t i khu công nghi p, tr c ng giao thông l n u b ô nhi m v i c p khác nhau, n ng ch t ô nhi m u v t tiêu chu n cho phép Và s gia t ng dân s , gia t ng t bi n c a ph ng ti n giao thông c s h t ng th p làm cho tình hình nhi m tr nên tr m tr ng (Ph m Ng c ng, 2003)[4] Thái Nguyên m t nh ng t nh có t c phát tri n kinh t cao v i nhi u khu công nghi p, ng giao thông qu c l t nh l Các ho t ng ã gây nh h ng không nh t i ch t l ng mơi tr ng khơng khí t nh Thái Nguyên nói chung huy n i T nói riêng (Hồng V n Hùng Nguy n Ng c Anh, 2013)[13] Do ó, vi c xem xét ánh giá ch t l ng môi tr ng không khí t nh Thái Ngun nói chung huy n i T nói riêng m tv n c n c quan tâm hi n Xu t phát t nh ng v n nh n th y c t m quan tr ng c a công tác ánh giá hi n tr ng ch t l ng môi tr ng xây d ng b n nhi m khơng khí nh m mơ ph ng m c ô nhi m giúp cho ng i dân nhà qu n lí có c s gi i pháp phòng ng a, gi m thi u tác ng h t s c c n thi t c s nh t trí c a Ban giám hi uhà tr ng, Ban Ch nhi m khoa Môi tr ng, Tr ng i h c Nông lâm Thái Nguyên d i s h ng d n tr c ti p c a th y giáo TS Hoàng v n Hùng em ti n hành th c hi n tài “ ng d ng công ngh GIS xây d ng b n nhi m khơng khí khu v c huy n i T , t nh Thái Nguyên” nh m ph c v công tác qu n lý nhà n c v b o v môi tr ng t i huy n i T , qua ó xu t m t s gi i pháp nh m b o v c i thi n môi tr ng h ng t i m c tiêu phát tri n b n v ng 1.2 M c tiêu tài 1.2.1 M c tiêu t ng quát Xây d ng b n ch t l ng môi tr ng không khí xu t gi i pháp gi m thi u tác ng c a nhi m khơng khí khu v c huy n iT , t nh Thái Nguyên 1.2.2 M c tiêu c th - ánh giá hi n tr ng mơi tr ng khơng khí huy n i T n m 2013 – 2014 - Xác nh m t s nguyên nhân ch y u gây ô nhi m môi tr ng không khí m t s v n mơi tr ng khơng khí b c xúc c n gi i quy t a bàn huy n - Xây d ng b n hi n tr ng ch t l ng môi tr ng khơng khí nh ng gi i pháp phù h p v i i u ki n th c t nh m kh c ph c ô nhi m môi tr ng a bàn huy n i T , t nh Thái Nguyên 1.3 Yêu c u c a tài - S li u thu th p ph i khách quan, xác, trung th c; - Các m u nghiên c u ph i i di n cho khu v c l y m u a bàn nghiên c u; xu t gi i pháp ph i có tính kh thi, th c t , phù h p v i i u ki n th c t huy n i T , t nh Thái Nguyên 1.4 Ý ngh a c a tài 1.4.1 Ý ngh a h c t p nghiên c u khoa h c: + V n d ng phát huy nh ng ki n th c ã h c t p vào nghiên c u + Nâng cao ki n th c, k n ng rút nh ng kinh nghi m th c t ph c v cho công tác nghiên c u sau + Nâng cao kh n ng t h c t p, nghiên c u tìm tài li u + B sung t li u cho h c t p 1.4.2 Ý ngh a th c ti n s n xu t ng d ng công ngh thông tin vào ngành mơi tr ng ã góp ph n l n vi c qu n lý d li u v mơi tr ng, ki m sốt tình hình ô nhi m, ánh giá hi n tr ng môi tr ng m t cách y 67 Nh n xét: Ch tiêu TSP (B i t ng s ) c phân thành 10 kho ng màu th hi n b n t ng ng v i 10 kho ng giá tr th c t Khu v c Núi Pháo (Vica) c th hi n màu xanh m có ch s AQI cao nh t (107) so v i khu v c khác Ti p theo, hai khu v c Ngã ba vào La B ng khu v c ch Phúc Xuânng i H Núi C c có giá tr AQI 77 83 c th hi n b ng màu xanh nh t h n Khu v c C u Quân Chu- Th tr n Qn Chu khu v c khơng có bi u hi n ô nhi m TSP c bi u th b ng màu vàng b n Nh v y, mơi tr ng khơng khí huy n i T ang b ô nhi m b i t ng s (TSP) m c trung bình 69 Nh n xét: Nh ánh giá bi u 4.6 khu v c huy n i T có kh n ng nhi m b i PM10 Các giá tr c phân thành kho ng màu b n u có ch s cao nh ng không v t qua gi i han cho phép Tuy nhiên, Ngã ba vào Khuôn Ngàn B u i n Th tr n i T có ch s AQI ch m m c nh h ng n s c kh e ng i (100) c th hi n b ng màu nâu m b n B i PM10 lo i b i nguy hi m i v i s c kh e ng i, c bi t ph i v y huy n i T c n có gi i pháp k p th i gi m thi u tránh làm gia t ng l ng b i PM10 a bàn huy n 71 Nh n xét: B n ch t l ng không khí – ch tiêu AQI b n t ng h p c a b n thành ph n B n c th hi n b ng màu t ng ng v i kho ng giá tr tính tốn Khu v c Núi Pháo (Vica) khu v c có ch s AQI cao nh t (107) c th hi n b ng màu nâu m b n Ti p theo khu v c B u i n Th Tr n i T ( AQI = 102), Ngã ba vào Khuôn Ngàn ( AQI = 100) c th hi n b ng màu vàng m b n Các khu v c l i có giá tr AQI n m gi i h n cho phép Nhìn chung, mơi tr ng khơng khí huy n i T có khu v c B u i n Th tr n i T khu v c Núi Pháo (Vica) hai khu v c có d u hi u nhi m khơng khí i v i nhóm ng i nh y c m Các khu v c khác hi n ch a có d u hi u b nhi m ô nhi m 4.4.2 xu t gi i pháp nâng cao ch t l ng môi tr ng không khí huy n i T c n ti n hành ng b bi n pháp sau: * Gi i pháp quy ho ch qu n lý: - Xây d ng, b sung h ng quy ho ch môi tr ng nh m t n i dung c a quy ho ch t ng th , t ng ng v i quy ho ch ngành toàn khu v c huy n i T Nó c xem nh m t bi n pháp b o v môi tr ng ch o i u ch nh d án chi ti t, ho t ng kinh t quan i m phát tri n b n v ng - Các c s cơng nghi p, xí nghi p, nhà máy xây d ng ph i có báo cáo ánh giá tác ng môi tr ng y nh m tìm gi i pháp c th , h n ch ch t th i c h i gây ô nhi m môi tr ng - T ng c ng ho t ng qu n lý nhà n c v môi tr ng; m i c p quy n th c hi n y ch c n ng, nhi m v , quy n h n, v ho t ng b o v môi tr ng ã c quy nh Lu t BVMT v n b n pháp lu t liên quan Yêu c u c s s n xu t ph i l p t h th ng l c b i khí th i t t c cơng o n ng th i ti n hành ki m tra th ng xuyên - T ch c quan tr c th ng k hi n tr ng môi tr ng khu công nghi p khu v c xung quanh có nguy c nhi m mơi tr ng - M t khác, lo i hình ph ng ti n giao thơng v n t i ng b c ng phát b i th i ch t c h i Vì v y, gi i pháp gi m 72 thi u ô nhi m môi tr ng ho t ng giao thông v n t i c n t p trung vào c i t o ng sá lo i ph ng ti n giao thông nh : ô tô t i, xe công nông, xe máy,…; ban hành quy nh, sách l nh v c giao thơng nh m có c s lo i b lo i xe c , tiêu th nhi u nhien li u, th i ch t c h i làm ô nhi m môi tr ng * Gi i pháp k thu t kh c ph c tình tr ng nhi m - u t l p t thi t b x lý b i i v i ngu n th i b ng h th ng nh : L c b i t nh i n, h p thu khí c,… Ngồi ra, c n quan tâm n công ngh s n xu t s ch, cơng ngh t o ph th i ti t ki m n ng l ng - T ng c ng tr ng xanh ven ng, tr ng vào lo i có kh n ng h p th b i khí c cao - Nâng c p ng giao thông ti n hành bi n pháp gi m thi u b i - Các ph ng ti n giao thông v n chuy n v t li u: t, cát, vôi,… ph i che ch n m b o v t li u v n chuy n không r i vãi * Gi i pháp giáo d c - truy n thông Không ng ng nâng cao nh n th c cho c ng ng, c quan, nhà máy, xí nghi p a bàn thành ph v v n b o v môi tr ng phát tri n b n v ng 73 PH N K T LU N VÀ NGH 5.1 K t lu n Trên c s ti n hành i u tra, kh o sát, phân tích ánh giá ch t l ng môi tr ng không khí khu v c huy n i T , có th a m t s k t lu n sau: - Nhìn chung ch t l ng mơi tr ng khơng khí khu v c huy n i T ch a b ô nhi m Tuy nhiên, t i khu v c B u i n Th tr n, khu v c Núi Pháo (Vica), n ng giao thông, khu v c dân c xung quanh có nơng b i cao Các thơng s TSP, NO2, CO, … u d i ng ng cho phép C th : -N ng trung bình khí SO2 0,094 mg/m3 - N ng trung bình khí NO2 0,07 mg/m3 -N ng trung bình khí CO 1,2 mg/m3 - N ng b i TSP trung bình 0,241 mg/m3, Khu v c Núi Pháo có n ng 0,32 mg/m3 v t TCCP 1,7 l n - N ng trung bình ti ng n 65 dB, Khu v c B u i n Th tr n i T có n ng 71,2 dB v t TCCP 1,1 l n - N ng trung bình b i PM10 0,12 mg/m3, Khu v c B u i n Th tr n i T khu v c ngã ba vào Khn Ngàn có n ng b i b ng v i TCCP 0,15 mg/m3 - Vi c s d ng ph ng pháp ánh giá theo ch tiêu t ng h p ã ánh giá nhanh ch t l ng khơng khí m t cách t ng quát; cung c p thông tin môi tr ng cho c ng ng m t cách n gi n, d hi u, tr c quan có th c s d ng nh m t ngu n d li u xây d ng b n hi n tr ng mơi tr ng khơng khí c a huy n i T B n mô t c b c tranh t ng h p v ch t l ng mơi tr ng khơng khí, ph c v cho q trình qu n lý, giám sát quy ho ch môi tr ng 5.2 ngh - Môi tr ng không khí huy n i T ch a c x p vào khu v c ô nhi m nh ng m t s khu v c nghiên c u ang có kh n ng nhi m b i 74 TSP , b i PM10 ti ng n nh khu v c Núi Pháo (Vica), khu v c B u i n huy n i T , Ngã ba vào Khuôn Ngàn ngh UBND huy n i T , Phòng Tài Ngun Mơi tr ng huy n i T , c p có th m quy n doanh nghi p khu v c qu n lý a gi i pháp kh c ph c tình tr ng nhi m khơng khí k p th i - Do th i gian nghiên c u h n ch nên em ch ti n hành ánh giá m t s ch tiêu c b n ngh ti p t c ti n hành nghiên c u phân tích, ánh giá thêm m t s ch tiêu nhi m khác ánh giá c tồn di n h n v ch t l ng môi tr ng khơng khí khu v c huy n i T 75 TÀI LI U THAM KH O Ti ng Vi t Tr n Th Mai Anh, Nguy n Th Thu H ng, Hoàng V n Hùng, Bùi Thanh H i (2013) ánh giá th c tr ng xu t gi i pháp nâng cao hi u qu s d ng t b n v ng t i xã M Yên, huy n i T , t nh Thái Nguyên T p chí Khoa h c – Công ngh HTN 107(7): 135-143 B Tài nguyên Môi tr ng (2005) Các tiêu ch n Vi t Nam v môi tr ng Hà N i Nguy n Xuân C , Nguy n ng Quân (2012) ng d ng GIS xây d ng b n phơng phóng x mơi tr ng khu v c n i thành Hà N i Ph m Ng c ng (2003) Mơi tr ng khơng khí NXB Khoa h c k thu t, Hà N i Nguy n Thanh H i,(2013) ng d ng H th ng thông tin a lý (GIS) vào công tác qu n lý thu gom, v n chuy n ch t th i r n sinh ho t t i thành ph Thái Nguyên, t nh Thái Nguyên Phan Th Thu H ng, (2012) ng d ng công ngh GIS mô t m c nhi m th ch tín (arsen) h th ng n c ng m n c c p sinh ho t a bàn thành ph Thái Nguyên Lê Thanh Hòa, Th Thanh Th o (2010) ng d ng GIS xây d ng c s d li u qu n lý môi tr ng KCN ven sông Th V i, t nh Bà R a – V ng Tàu Ph m Ng c H (2007) Báo cáo t ng h p k t qu d án “Quy ho ch môi tr ng t nh Thái Nguyên giai o n 2006 - 2020” S Tài nguyên Môi tr ng t nh Thái Nguyên Ph m Ng môi tr 2006 tr ng Nam c H (2007) C s khoa h c ph ng pháp lu n quy ho ch ng, ng d ng quy ho ch môi tr ng t nh V nh Phúc giai o n 2020, Tuy n t p Báo cáo H i ngh khoa h c - công ngh môi - nghiên c u ng d ng Vi n Khoa h c & Công ngh Vi t 76 10 Ph m Ng c H (2012) C s khoa h c ph ng pháp lu n xây d ng b n môi tr ng Tuy n t p báo cáo Khoa h c H i ngh môi tr ng toàn qu c 11 Ph m Ng c H (2005) Nghiên c u c s khoa h c xây d ng b n hi n tr ng môi tr ng thành ph n t ng h p thành ph Hà N i - ng d ng thành l p b n mơi tr ng khơng khí Báo cáo t ng h p k t qu nghiên c u tài c p thành ph , Mã s 01C - 09/04 - 2004 12 Ph m Ng c H (2005) Ph ng pháp ánh giá ch t l ng môi tr ng t ng h p ng d ng l p b n hi n tr ng môi tr ng thành ph n K y u h i ngh mơi tr ng tồn qu c l n th II 13 Hoàng V n Hùng, Nguy n Ng c Anh (2013) Nghiên c u xây d ng mơ hình tính tốn n ng ch t nhi m mơi tr ng khơng khí d a cơng th c tính khu ch tán c a GAUSS b ng ngơn ng Visual Basic T p chí Nơng nghi p Phát tri n Nơng thơn 9: 75-81 14 Hồng V n Hùng, Nguy n V n Ngh a (2013) ánh giá hi n tr ng xây d ng b n ch t l ng môi tr ng không khí khu v c thành ph V nh Yên, t nh V nh Phúc T p chí Nơng nghi p Phát tri n Nơng thơn 9: 35-40 15 Hồng V n Hùng, Ph m T t t, Tr n Th Mai Anh (2013) ánh giá hi n tr ng môi tr ng n c m t h Núi C c t nh Thái Nguyên T p chí Khoa h c – Công ngh HTN 13(113): 95-100 16 Nguy n Ng c Tâm Huyên ,V Minh Tu n, H s Anh Tu n (2011) ng d ng GIS thu t tốn n i suy d báo m c nhi m khơng khí t i Tp H Chí Minh 17 Tr n Th Ph 1, ng V n Minh1, Hoàng V n Hùng1, àm Xuân V n1 (2013) Nghiên c u kh n ng x lý kim lo i n ng c a s y (Phragmites Autralis) t sau khai thác t i m s t Tr i Cau – huy n ng H m thi c Hà Th ng, huy n i T , t nh Thái Ngun T p chí Nơng nghi p PTNT 9: 66-74 18 Tr n Th Ph , àm Xuân V n, ng V n Minh, Lê c, Hoàng V n Hùng (2013) Nghiên c u kh n ng h p thu kim lo i n ng c a s y 77 (Phramites australis) môi tr ng t v i hàm l ng kim lo i n ng khác T p chí Khoa h c t 42: 76-82 19 S Tài nguyên Môi tr ng t nh Thái Nguyên (2013) Báo cáo hi n tr ng môi tr ng n m 2013 20 S KH&CN B c Ninh - Vi n a ch t Môi tr ng xây d ng (2010) i u tra hi n tr ng xây d ng c s d li u v ô nhi m t, n c khơng khí - m c nh h ng t i s c kh e c ng ng t i làng ngh thu c t nh B c Ninh 21 y ban nhân huy n i T (2011) K ho ch phát tri n kinh t - xã h i n m 2011 - 2015 huy n i T , t nh Thái Nguyên 22 àm Xuân V n, Tr n Th Ph , ng V n Minh, Hoàng V n Hùng (2013) Nghiên c u s phân b , kh n ng sinh tr ng phát tri n c a s y (Phragmite australis) t sau khai thác qu ng t i t nh Thái Nguyên T p chí Khoa h c – Công ngh HTN 107(7): 91-97 23.Tr n Yêm, Tr nh Th Thanh (2003) Giáo trình Ơ nhi m mơi tr ng i h c Qu c gia Hà N i Ti ng Anh 24 W.Michaelis Air pollution 78 PH L C Ph l c I: Giá tr gi i h n thông s c b n khơng khí xung quanh (QCVN 05:2009/BTNMT) n v : Microgam mét kh i ( g/m3) TT Thông s Trung Trung Trung bình Trung bình gi - 24 gi 125 bình n m 50 SO2 bình gi 350 CO 30000 10000 5000 - NOx 200 - 100 40 O3 180 120 80 - B i l l ng (TSP) 300 - 200 140 B i (PM10) m - - 150 50 Pb - - 1,5 0,5 10 Ghi chú: D u (-) không quy nh 79 Ph l c II: N ng TT t i a cho phép c a m t s ch t c h i không khí xung quanh (QCVN 06:2009/BTNMT) n v : Microgam mét kh i ( g/m3) Thông s Công th c hóa h c Th i gian trung bình N ng cho phép gi 0,03 N m 0,005 gi 0,3 N m 0,05 24 gi 60 gi 400 24 gi 150 gi 300 24 gi 50 N m gi 150 24 gi - 50 - s i/m3 gi 0,4 gi 0,2 N m 0,005 gi 100 24 gi 30 gi 0,007 24 gi 0,003 N m 0,002 gi 20 24 gi Các ch t vô c Asen (h p ch t, tính theo As) As Asen hydrua (Asin) AsH3 Axit clohydric HCl Axit nitric HNO3 Axit sunfuric H2SO4 B i có ch a ơxít silic > 50% B i ch a ami ng Chrysotil Cadimi (khói g m ơxit kim lo i - theo Cd Cd) Mg3Si2O3(OH) Clo 10 Crom VI (h p ch t, tính theo Cr) Cr+6 Hydroflorua HF 11 Cl2 80 12 Hydrocyanua 13 Mangan h p ch t (tính theo MnO2) 14 Niken (kim lo i h p ch t, tính theo Ni) 15 Th y ngân (kim lo i h p ch t, tính theo Hg) HCN Mn/MnO2 N m 1 gi 10 gi 10 24 gi N m 0,15 24 gi 24 gi 0,3 gi 50 24 gi 45 N m 22,5 gi 50 24 gi 30 N m 54 gi 22 N m 10 gi KPHT 24 gi 16 N m 0,04 gi 5000 24 gi 1500 gi 20 gi 500 24 gi 120 Ni Hg Các ch t h u c 16 Acrolein CH2=CHCHO 17 Acrylonitril CH2=CHCN 18 Anilin C6H5NH2 19 Axit acrylic C2H3COOH 20 Benzen C6H6 21 Benzidin NH2C6H4C6H4NH2 22 Cloroform CHCl3 23 Hydrocabon CnHm 24 Fomaldehyt HCHO 25 Naphtalen C10H8 26 Phenol C6H5OH gi 10 27 Tetracloetylen C2Cl4 24 gi 100 81 28 Vinyl clorua CICH=CH2 Các ch t gây mùi khó ch u 29 Amoniac NH3 24 gi 26 gi 200 gi 45 N m 30 30 Acetaldehyt CH3CHO 31 Axit propionic CH3CH2COOH gi 300 32 Hydrosunfua H2S gi 42 33 Methyl mecarptan CH3SH gi 50 24 gi 20 34 Styren C6H5CH=CH2 24 gi 260 N m 190 M tl nt i a 1000 gi 500 N m 190 gi 1000 35 36 Toluen Xylen C6H5CH3 C6H4(CH3)2 Chú thích: KPHT: khơng phát hi n th y ... Nông lâm Thái Nguyên d i s h ng d n tr c ti p c a th y giáo TS Hoàng v n Hùng em ti n hành th c hi n tài “ ng d ng công ngh GIS xây d ng b n ô nhi m khơng khí khu v c huy n i T , t nh Thái Nguyên ... khơng khí quy c t l ng ô nhi m môi tr ng không khí c a ng ng v i m c nh h ng i v i s c kh e ây 22 B ng 2.6 Tr ng thái nh h ng n s c kh e c a ch t ô nhi m không khí ng v i ch s ch t l ng khơng khí. .. c qu n lý tài nguyên môi tr ng c n s d ng C s d li u n n GIS ph n giao c a t ng c s d li u công tác qu n lý tài nguyên môi tr ng C s d li u n n GIS bao g m ph n: - C s d li u không gian - C s
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng bản đồ ô nhiễm không khí khu vực huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng bản đồ ô nhiễm không khí khu vực huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay