Organic chemistry 9e john mcmurry 2

818 329 0
  • Loading ...
1/818 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 13:22

... AB3C1 C2 AB1C2 AB3C2 AB2C1 AB4C1 AB2C2 AB4C2 D1 AB1C1D1 AB1C2D1 AB1C3D1 AB1C4D1 AB2C1D1 AB2C2D1 AB2C3D1 AB2C4D1 AB3C1D1 AB3C2D1 AB3C3D1 AB3C4D1 C3 AB1C3 AB3C3 AB2C3 AB4C3 D2 AB4C1D1 AB4C2D1 AB4C3D1... each? (a) CN CN CH3CH2COCl, AlCl3 HNO3, H2SO4 O2N C CH2CH3 O (b) Cl Cl CH3CH2CH2Cl, AlCl3 Cl2, FeCl3 CH3CH2CH2 Cl Something Extra Combinatorial Chemistry Traditionally, organic compounds have... Br2 + HBr (c) Chlorination (Section 16 -2) Cl Cl2, FeCl3 + HCl (d)Iodination (Section 16 -2) I + I2 CuCl2 + HI (e) Nitration (Section 16 -2) NO2 + HNO3 H2SO4 + H2O (f) Sulfonation (Section 16 -2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Organic chemistry 9e john mcmurry 2 , Organic chemistry 9e john mcmurry 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay