Fundamentals of analytical chemistry 9e by douglas a skoog 2 pdf

590 255 0
  • Loading ...
1/590 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 13:21

... Br2(aq) 2e2 2Br2 Br2(l ) 2e2 2Br2 Ag1 e2 Ag(s) Fe31 e2 Fe21 I 321 2e2 3I2 Cu21 2e2 Cu(s) UO 221 4H1 2e2 U41 2H2O Hg2Cl2(s) 2e2 2Hg(l ) 2Cl2 AgCl(s) e2 Ag(s)1Cl2 Ag(S2O3 )23 2 e2 Ag(s) 2S2O 322 2H1 2e2... Precipitates or Complex Ions In Table 18-1, we find several entries involving Ag(I) including Ag1 e2 Ag(s) EAg /Ag 10.799 V AgCl(s) e2 Ag(s) Cl2 EAgCl/Ag 10 .22 2 V Ag(S2O3 )23 2 e2 Ag(s) 2S2O 322 32 EAg(S... * (a)   MnO 42 VO21 S Mn21 V(OH)41 (b)  I2 H2S(g) S I21S(s) *(c)  Cr2O 722 U41 S Cr31 UO 221  (d)  Cl2 MnO2(s) S Cl2(g) Mn21 *(e)  IO 32 I2 S I2(aq)  (f )  IO 32 I2 Cl2 S ICl 22 *(g)  HPO 322 1 MnO 42 1OH2
- Xem thêm -

Xem thêm: Fundamentals of analytical chemistry 9e by douglas a skoog 2 pdf , Fundamentals of analytical chemistry 9e by douglas a skoog 2 pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay