Mối qua hệ giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất tiểu luận cao học triết

16 12 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 13:20

LỜI NÓI ĐẦUTrong công cuộc Đổi mới kinh tế hiện nay ở nước ta, việc nắm vững và vận dụng một cách đúng đắn, sáng tạo quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất đang là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng. Kinh nghiệm đã qua trên thế giới hay ở nước ta đều cho thấy mỗi khi coi nhẹ điều này thì phải trả giá như thế nào. Trước Đổi mới, chúng ta đã xây dựng QHSX mới bất chấp tình trạng thấp kém của LLSX. Sự vượt trước này của QHSX trong khi trình độ của LLSX chưa cho phép đã kìm hãm sự phát triển của sản xuất xã hội. Đất nước ta rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội.Đến Đại hội lần thứ VI của Đảng, với tư duy mới chúng ta nhận ra rằng QHSX là vật cản của LLSX không chỉ trường hợp QHSX đi sau mà còn cả trong trường hợp vượt lên trước, tách rời LLSX. Nguyên lý QHSX phải phù hợp với trình độ của LLSX bao giờ cũng đúng trên mỗi bước phát triển. Chính vì vậy từ sau Đại hội Đảng lần thứ VI, chúng ta luôn cố gắng thiết lập sự đồng bộ giữa các yếu tố trong QHSX, trong LLSX và giữa QHSX với LLSX. Đại hội Đảng VII đã chỉ rõ: “ ..... phù hợp vưói sự phát triển của LLSX, thiết lập từng bước QHSX XHCN từ thấp đến cao....”Lý luận và thực tiễn đã chứng minh tính chân lý của quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ LLSX. Chúng ta đang trong thời kỳ quá độ lên CNXH, muốn có QHSX mới theo định hướng XHCN thì trước tiên chúng ta phải xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH, phát triển LLSX. Ngược lại để thúc đẩy LLSX thì phải xây dựng từng bước QHSX mới phù hợp với trình độ phát triển của LLSX mới. Đây là một vấn đề vừa mang tính lý luận vừa mang tính thực tiễn rất lớn. Với kiến thức và thời gian có hạn trong khuôn khổ của tiểu luận này người viết chỉ xin được trình bày vấn đề ở khía cạnh hiện nay chúng ta đang xây dựng QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX như thế nào. TiĨu ln triÕt häc LỜI NĨI ĐẦU Trong cơng Đổi kinh tế nước ta, việc nắm vững vận dụng cách đắn, sáng tạo quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất vấn đề có ý nghĩa lý luận thực tiễn quan trọng Kinh nghiệm qua giới hay nước ta cho thấy coi nhẹ điều phải trả Trước Đổi mới, xây dựng QHSX bất chấp tình trạng thấp LLSX Sự vượt trước QHSX trình độ LLSX chưa cho phép kìm hãm phát triển sản xuất xã hội Đất nước ta rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội Đến Đại hội lần thứ VI Đảng, với tư nhận QHSX vật cản LLSX khơng trường hợp QHSX sau mà trường hợp vượt lên trước, tách rời LLSX Nguyên lý QHSX phải phù hợp với trình độ LLSX bước phát triển Chính từ sau Đại hội Đảng lần thứ VI, cố gắng thiết lập đồng yếu tố QHSX, LLSX QHSX với LLSX Đại hội Đảng VII rõ: “ phù hợp vưói phát triển LLSX, thiết lập bước QHSX XHCN từ thấp đến cao ” Lý luận thực tiễn chứng minh tính chân lý quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ LLSX Chúng ta thời kỳ độ lên CNXH, muốn có QHSX theo định hướng XHCN trước tiên phải xây dựng sở vật chất kỹ thuật CNXH, phát triển LLSX Ngược lại để thúc đẩy LLSX phải xây dựng bước QHSX phù hợp với trình độ phát triển LLSX Đây vấn đề vừa mang tính lý luận vừa mang tính thực tiễn lớn Với kiến thức thời gian có hạn khuôn khổ tiểu luận người viết xin trình bày vấn đề khía cạnh TiÓu luËn triÕt häc xây dựng QHSX phù hợp với trình độ phát triển LLSX TiÓu luËn triÕt häc I QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT Các khái niệm liên quan Lực lượng sản xuất (LLSX) LLSX toàn lực sản xuất xã hội định thời kỳ định LLSX biểu mối quan hệ tác động người với tự nhiên, biểu trình độ sản xuất người, lực hoạt động thực tiễn người trình sản xuất cải vật chất LLSX bao gồm TLSX người lao động, đó: - Tư liệu sản xuất bao gồm tư liệu lao động đối tượng lao động Tư liệu lao động lại chia thành ba loại là: công cụ lao động, tư liệu lao động dùng để bảo quản đối tượng lao động, gọi chung "Hệ thống bình chứa sản xuất" tư liệu lao động với tư cách kết cấu hạ tầng sản xuất Còn đối tượng lao động chia thành hai loại loại có sẵn tự nhiên gỗ rừng, quặng lòng đất, tơm cá sông biển loại trải qua lao động, cải biến nhiều bơng để kéo sợi, vải để may mặc - Người lao động với tri thức phương pháp sản xuất, kỹ năng, kỹ xảo thói quen lao động họ yếu tố chủ thể, LLSX bản, định xã hội - Ngoài tư liệu sản xuất người lao động hai yếu tố "truyền thống" LLSX, ngày khoa học xem thực trở thành LLSX trực tiếp Những thành tựu khoa học TiÓu luËn triÕt häc vật chất hóa tư liệu sản xuất thơng qua kỹ người lao động có hệ suất cao Quan hệ sản xuất (QHSX) QHSX quan hệ người với người trình sản xuất, phân phối, trao đổi tiêu dùng sản phẩm xã hội Trong q trình sản xuất, người khơng có quan hệ với tự nhiên, tác động vào giới tự nhiên, mà có quan hệ với nhau, tác động lẫn Hơn có quan hệ tác động lẫn người có tác động vào tự nhiên có sản xuất QHSX hình thức xã hội sản xuất, biểu mối quan hệ người với người ba mặt chủ yếu sau: - Quan hệ người với người việc chiếm hữu Tư liệu sản xuất chủ yếu xã hội ( quan hệ sở hữu) - Quan hệ người với người việc tổ chức quản lý sản xuất xã hội trao đổi hoạt động cho (quan hệ tổ chức quản lý) - Quan hệ người với người phân phối lưu thông sản phẩm xã hội ( quan hệ phân phối lưu thơng) Các mặt nói QHSX có mối quan hệ mật thiết với nhau, tác động qua lại lẫn nhau, quan hệ sở hữu giữ vai trò định Tuy vậy, quan hệ tổ chức quản lý quan hệ phân phối lưu thông có tác động trở lại quan hệ sở hữu QHSX tính thực khơng phải quan hệ ý chí, pháp lý mà quan hệ kinh tế biểu thành phạm trù, quy luật kinh tế QHSX mang tính khách quan, khơng phụ thuộc vào ý chí chủ quan người Sự thay đổi TiÓu luËn triÕt häc kiều quan hệ sản xuất phụ thuộc vào trình độ phát triển LLSX xã hội Phương thức sản xuất (PTSX) PTSX phương thức khai thác cải vật chất bao gồm tư liệu sản xuất tư liệu sinh hoạt cần thiết cho hoạt động tồn phát triển xã hội Sự thống tác động qua lại giữaLLSX với QHSX tạo thành PTSX Hay nói cách khác LLSX QHSX hai phận mà hai loại quan hệ thực thể thống cấu thành PTSX Về mặt nhận thức luận, hai góc độ tiếp cận để xem xét thực thể Tức phân tích PTSX theo quan hệ người với giới tự nhiên phân tích LLSX, phân tích PTSX theo quan hệ người với người phân tích QHSX Nội dung quy luật Lực lượng sản xuất định quan hệ sản xuất LLSX yếu tố động nhất, cách mạng nhất, nội dung vật chất QHSX hình thức xã hội sản xuất vật chất, nội dung định hình thức Sự vận động, phát triển LLSX đòi hỏi, thúc đẩy QHSX phát triển Do LLSX yếu tố động nhất, cách mạng nên thường phát triển nhanh QHSX thường sau bước Khi LLSX phát triển mà QHSX chưa theo kịp nảy sinh mâu thuẫn Trong xã hội có giai cấp, mâu thuẫn biểu thành mâu thuẫn giai cấp đối kháng Mâu thuẫn tất yếu dẫn đến đấu tranh giai cấp, nổ cách mạng xã hội, thay TiÓu luËn triÕt häc QHSX cũ, lạc hậu QHSX tiến hơn, đời PTSX cao lịch sử Lịch sử xã hội lồi người trải qua PTSX: cơng xã nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư chủ nghĩa độ lên PTSX cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu CNXH Sự tác động trở lại QHSX LLSX Trong thống biện chứng LLSX với QHSX, LLSX giữ vai trò định QHSX QHSX phải thay đổi cho phù hợp với trình độ phát triển LLSX Tuy nhiên QHSX khơng phải hồn tồn thụ động mà có tác động trở lại lực lượng sản xuất Nếu QHSX phù hợp với trình độ LLSX mở đường cho LLSX phát triển, ngược lại kìm hãm LLSX, kìm hãm tạm thời QHSX tác động đến LLSX quy định mục đích sản xuất, ảnh hưởng đến lợi ích thái độ người lao động sản xuất, yếu tố xã hội Tóm lại, LLSX QHSX nằm thể thống hai mặt đối lập PTSX xã hội định Chúng quy định, chế ước, tác động qua lại, thúc đẩy lẫn phát triển, LLSX ln ln giữ vai trò định, QHSX phải phù hợp với trình độ phát triển LLSX Sự thống mâu thuẫn không ngừng tự sản sinh tự giải quyết, động lực vận động nội PTSX, sở phát triển toàn lịch sử xã hội loài người II VẬN DỤNG QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀO SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI CỦA NƯỚC TA HIỆN NAY Trình độ LLS X thời kỳ Đổi nước ta TiÓu luËn triÕt häc Sau gần 20 năm Đổi mới, với tư kinh tế mới, với tâm cao với lãnh đạo đắn Đảng với xu tồn cầu hố kinh tế, LLSX nước ta dã phát triển cách mạnh mẽ từ tư liệu sản xuất đến người khoa học công nghệ Tuy nhiên, so với trình độ phát triển chung LLSX giới LLSX có hạn chế định Thứ nhất, trình độ LLSX so với mặt chung giới thấp, sau họ hàng thập kỷ Điều thể rõ tất mặt LLSX: Về tư liệu sản xuất: Trước nói có “rừng vàng biển bạc, đất phì nhiêu” , nguồn lực ngày cạn dần khai thác khơng có quy hoạch Vì đối tượng lao động ngành cơng nghiệp khai thác ỏi Còn đối tượng lao động nguyên liệu, đối tượng lao động ngành công nghiệp chế biến khơng khai thác có hiệu Cảnh xe mía ngun liệu nơng dân xếp hàng dài trước nhà máy đường chờ hàng hàng tuần hay hàng hà sa cà phê phải chặt mùa thu hoạch cảnh thường thấy thời gian gần Tư liệu lao động từ công cụ lao động, coi “ xương cốt bắp thịt” sản xuất đến tư liệu lao động với tư cách phương tiện để bảo quản đối tượng lao động mà gọi chung “hệ thống bình chứa sản xuất” tư liệu lao động với tư cách kết cấu hạ tầng sản xuất đường sá, bến cảng, sân bay, phương tiện giao thông vận tải, điện, nước, thuỷ lợi, bưu điện, thơng tin liên lạc nói chung lạc hậu so với nước NIC 20-30 năm 50 năm nước phát triển Chính cơng cụ lao động phần lớn lạc hậu mà lao động thủ cơng phổ biến TiĨu ln triÕt häc Việt Nam lĩnh vực nông nghiệp, “ hệ thống bình chứa”, kết cấu hạ tầng sản xuất kinh tế quốc dân thấp giá trị gia tăng nông sản phẩm thấp Về lực lượng lao động, yếu tố LLSX có nhiều vấn đề cần phải bàn Lực lượng lao động Việt Nam đánh giá dồi dào, cần cù, chịu khó thơng minh đáng tiếc trình độ lao động nhìn chung thấp Lực lượng lao động đa số thiếu kỹ năng, kỹ xảo chưa đào tạo chuyên sâu nghề nghiệp lại thiếu tác phong làm việc công nghiệp nên giá nhân công rẻ điều dễ hiểu Chúng ta có nguồn chất xám lớn nguồn lực vô giá lại chưa biến thành sức mạnh vật chất, thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển Về khoa học công nghệ, đến khoa học cơng nghệ nước ta có nhiều bước phát triển mới, thu thành tựu quan trọng, đóng góp đáng kể vào việc thúc đẩy LLSX phát triển, vào trình phát triển kinh tế xã hội Tuy nhiên so với yêu cầu Đảng Nhà nước đặt ra, so với phát triển vũ bảo Khoa học cơng nghệ giới khoa học cơng nghệ Việt Nam nhiều hạn chế, chưa thực trở thành yếu tố động lực cho tăng trưởng kinh tế, tiềm lực khoa học công nghệ chư a giải phóng nên trình độ khoa học cơng nghệ Việt Nam tốp sau giới Thứ hai, trình độ LLSX nước ta khơng thấp mà phát triển nhiều mức độ khác nhau, không đồng vùng, ngành Nền kinh tế nước ta kinh tế nông nghiệp, sản xuất nhỏ phổ biến, lại trải qua chiến tranh lâu dài Do đó, phát triển LLSX không đồng nhau, TiÓu luËn triÕt häc vùng, ngành kinh tế đất nước, miền xuôi với miền ngược, thành thị với nơng thơn Hiện nay, trình độ LLSX ba mặt tư liệu sản xuất, người lao động khoa học công nghệ vùng kinh tế đất nước Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng với vùng kinh tế khác đất nước đặc biệt vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, thành thị nơng thơn, đồng miền núi có chênh lệch rõ rệt Sự chênh lệch không tồn vùng, miền ngành kinh tế quốc dân Nếu sở vật chất kỹ thuật ngành bưu viễn thơng, ngân hàng, hàng khơng đại hố gần hết khâu, cơng đoạn ngành thuộc khu vực kinh tế nông nghiệp chủ yếu thủ cơng Nói tóm lại LLSX có bước tiến trình độ thấp khơng đồng ngành, vùng Vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất vào nghiệp đổi nước ta Đa dạng hoá hình thức sở hữu Sở hữu nội dung QHSX QHSX giữ vai trò định hai nội dung lại QHSX Sự vận động sở hữu hình thức, tính chất phạm vi, mức độ đòi hỏi khách quan phát triển LLSX Hiện nước ta thời ký chuyển đổi, LLSX đó, phân tích trên, phát triển chưa cao có nhiều trình độ TiĨu ln triÕt häc khác Chính đòi hỏi phải có hình thức sở hữu tương ứng, phù hợp với trình độ phát triển LLSX vùng, miền ngành kinh tế khác Hiện kinh tế nước ta tồn nhiều loại hình sở hữu tư liệu sản xuất, là: sở hữu cơng cộng, sở hữu tư nhân sở hữu hỗn hợp Trong loại hình sở hữu tư liệu sản xuất tồn hình thức sở hữu khác kinh tế có nhiều hình thức sở hữu: sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể, sở hữu thể, sở hữu tư tư nhân, sở hữu hỗn hợp nhà nước tư nhân Thực qn đường lối đa dạng hố hình thức sở hữu góp phần thúc đẩy phát triển LLSX, đưa kinh tế nước ta bước thoát khỏi khủng hoảng bước vào thời kỳđẩy mạnh CNH-HĐH Xây dựng cấu kinh tế nhiều thành phần Thành phần kinh tế khu vực kinh tế , kiểu quan hệ kinh tế dựa hình thức sở hữu định tư liệu sản xuất Trong thời kỳ Đổi nước ta, LLSX tồn nhiều thang bậc khác nhau, nêu trên, chế độ sở hữu TLSX có nhiều hình thức, tức kinh tế có nhiều thành phần Theo tinh thần Nghị IV Đảng nước ta trì sáu thành phần kinh tế kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể tiểu chủ, kinh tế tư tư nhân, kinh tế tư nhà nước kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo 10 TiĨu ln triÕt häc Việc chuyển đổi từ kinh tế với hai thành phần kinh tế chủ yếu kinh tế quốc doanh kinh tế tập thể trước sang kinh tế nhiều thành phần phù hợp với thực trạng thấp không đồng LLSX thời kỳ độ Sự phù hợp có tác dụng thúc đẩy tăng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, tạo điều kiện nâng cao hiệu kinh tế thành phần kinh tế toàn kinh tế quốc dân Mặt khác cấu kinh tế nhiều thành phần tạo tiền đề khắc phục tình trạng độc quyền, tạo quan hệ cạnh tranh, động lực quan trọng thúc đẩy cải tiến kỹ thuật, phát triển LLSX Thực nhiều hình thức phân phối thu nhập cá nhân Tương ứng với trình độ LLSX thấp lại khơng đồng kinh tế nhiều thành phân có nhiều hình thức sở hữu kéo theo tính tất yếu đa dạng hố hình thức phân phối thu nhập cá nhân Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng ta khẳng định Đại hội Đảng lần thứ IX tiếp tục khẳng định: “ thực nhiều hình thức phân phối, lấy phân phối theo kết lao động hiệu kinh tế chủ yếu, đồng thời phân phối dựa mức đóng góp nguồn lực khác vào kết sản xuất kinh doanh phân phối thông qua phúc lợi xã hội Sự biến đổi lịch sử LLSX QHSX kéo theo biến đổi quan hệ phân phối Đồng thời quan hệ phân phối có tác động trở lại quan hệ sở hữu LLSX Phân phối thu nhập cá nhân(phân phối hiểu theo nghĩa hẹp) phù hợp có vai trò đảm bảo tái sản xuất sức lao động, kích thích sản xuất phát triển 11 TiĨu ln triÕt häc Trước áp dụng hình thức phân phối làm thui chột động lực phát triển sản xuất cào lợi ích cá nhân, làm người lao động khơng có động lực phát triển Đây nguyên nhân dẫn tới tình trạng khủng hoảng kinh tế Việt Nam năm 1980 Việc thực nhiều hình thức phân phối kích thích lực lượng lao động thành phần kinh tế góp phần đẩy mạnh phát triển LLSX KẾT LUẬN Quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển LLSX quy luật chung cho PTSX Trong kinh tế chưa thật phát triển cao, LLSX tồn nhiều trình độ khác nhau, việc đa dạng hố hình thức sở hữư, xây dựng cấu kinh tế nhiều thành phần thực nhiều hình thức phân phối thu nhập “cởi trói” cho LLSX phát triển, vận dụng sáng tạo quy luật chung vào điều kiện cụ thể Việt Nam Việc vận dụng phát huy tốt vai trò nó, góp phần vào đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng GDP 7% nước ta, góp phần vào nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân, ổn định trị xã hội nâng cao vị Việt Nam trường quốc tế Tuy nhiên LLSX yếu tố cách mạng, yếu tố động, QHSX yếu tố nhạy cảm đòi hỏi phải ln nắm vững quy luật bám sát thực tiễn để có phương thức vận dụng đắn, sáng tạo nhằm xây dựng QHSX phù hợp với trình độ phát triển LLSX, phát huy tác dụng quy luật, góp phần thực thắng lợi nhiệm vụ 12 TiÓu luËn triÕt häc thời kỳ đổi mới, bước xây dựng thành cơng CNXH Việt Nam 13 TiĨu ln triÕt häc DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Triết học Mác - Lênin - Hội đồng Biên soạn giáo trình quốc gia NXB TCQG, Hà Nội - 2000 Giáo trình Triết học Mác - Lênin - tập - HVCTQG Hồ Chí Minh Mác - Ăng ghen toàn tập, NXB CTQG, 1997, tập 3, 4, 20 Lênin toàn tập, NXB Mát - xcơ - va, 1981, tập 33 14 TiÓu luËn triÕt häc Tài liệu tham khảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2001 Giáo trình triết học – Dùng cho nghiên cứu sinh học viên cao học không thuộc chuyên ngành triết học- Tập I, III, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2003 Giáo trình kinh tế trị Mác – Lênin – Dùng cho khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh trường đại học, cao đẳng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2004 Thượng tá, TS học viện trị quân Hoàng Minh Thảo: “ Một số vấn đề sở hữu tư liệu sản xuất sau gần 20 năm đổi Việt Nam”, Tạp chí cộng sản số 44, năm 2003 Đại tá, TS kinh tế học viện trị quân Nguyễn Minh Khải: “ Bảo đảm định hướng kinh tế đa dạng hoá hinh thức cơng hữu”, Tạp chí cộng sản số 48, năm 2003 GS Lê Xuân Tùng: “ Quan hệ sản xuất XHCN không phương tiện để phát triển LLSX”, Tạp chí cộng sản số 4, năm 2003 TS Hồ Ngọc Luật: “ Gắn khoa học công nghệ với sản xuất kinh doanh thành động lực thúc đẩy CNH-HĐH đất nước”, Tạp chí cộng sản số 84, năm 2005 Bài phát biểu Tổng bí thư Nơng Đức Mạnh khai mạc hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng khố IX: 15 TiĨu luËn triÕt häc “ Đánh giá thực trạng, kiến nghị giải pháp thực thắng lợi toàn diện nghị đại hội IX Đảng” PGS.TS Đặng Hữu Toàn “ Quá độ lên CNXH theo đường “Phát triển rút ngắn Việt Nam” – Tạp chí cộng sản số 16 ... LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT Các khái niệm liên quan Lực lượng sản xuất (LLSX) LLSX toàn lực sản xuất xã hội định thời kỳ định LLSX biểu mối quan hệ. .. lao động có hệ suất cao Quan hệ sản xuất (QHSX) QHSX quan hệ người với người trình sản xuất, phân phối, trao đổi tiêu dùng sản phẩm xã hội Trong q trình sản xuất, người khơng có quan hệ với tự... tác động vào giới tự nhiên, mà có quan hệ với nhau, tác động lẫn Hơn có quan hệ tác động lẫn người có tác động vào tự nhiên có sản xuất QHSX hình thức xã hội sản xuất, biểu mối quan hệ người
- Xem thêm -

Xem thêm: Mối qua hệ giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất tiểu luận cao học triết, Mối qua hệ giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất tiểu luận cao học triết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay