Mối qua hệ giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất tiểu luận cao học triết

16 28 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 13:20

LỜI NÓI ĐẦUTrong công cuộc Đổi mới kinh tế hiện nay ở nước ta, việc nắm vững và vận dụng một cách đúng đắn, sáng tạo quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất đang là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng. Kinh nghiệm đã qua trên thế giới hay ở nước ta đều cho thấy mỗi khi coi nhẹ điều này thì phải trả giá như thế nào. Trước Đổi mới, chúng ta đã xây dựng QHSX mới bất chấp tình trạng thấp kém của LLSX. Sự vượt trước này của QHSX trong khi trình độ của LLSX chưa cho phép đã kìm hãm sự phát triển của sản xuất xã hội. Đất nước ta rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội.Đến Đại hội lần thứ VI của Đảng, với tư duy mới chúng ta nhận ra rằng QHSX là vật cản của LLSX không chỉ trường hợp QHSX đi sau mà còn cả trong trường hợp vượt lên trước, tách rời LLSX. Nguyên lý QHSX phải phù hợp với trình độ của LLSX bao giờ cũng đúng trên mỗi bước phát triển. Chính vì vậy từ sau Đại hội Đảng lần thứ VI, chúng ta luôn cố gắng thiết lập sự đồng bộ giữa các yếu tố trong QHSX, trong LLSX và giữa QHSX với LLSX. Đại hội Đảng VII đã chỉ rõ: “ ..... phù hợp vưói sự phát triển của LLSX, thiết lập từng bước QHSX XHCN từ thấp đến cao....”Lý luận và thực tiễn đã chứng minh tính chân lý của quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ LLSX. Chúng ta đang trong thời kỳ quá độ lên CNXH, muốn có QHSX mới theo định hướng XHCN thì trước tiên chúng ta phải xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH, phát triển LLSX. Ngược lại để thúc đẩy LLSX thì phải xây dựng từng bước QHSX mới phù hợp với trình độ phát triển của LLSX mới. Đây là một vấn đề vừa mang tính lý luận vừa mang tính thực tiễn rất lớn. Với kiến thức và thời gian có hạn trong khuôn khổ của tiểu luận này người viết chỉ xin được trình bày vấn đề ở khía cạnh hiện nay chúng ta đang xây dựng QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX như thế nào. ... LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT Các khái niệm liên quan Lực lượng sản xuất (LLSX) LLSX toàn lực sản xuất xã hội định thời kỳ định LLSX biểu mối quan hệ. .. lao động có hệ suất cao Quan hệ sản xuất (QHSX) QHSX quan hệ người với người trình sản xuất, phân phối, trao đổi tiêu dùng sản phẩm xã hội Trong q trình sản xuất, người khơng có quan hệ với tự... tác động vào giới tự nhiên, mà có quan hệ với nhau, tác động lẫn Hơn có quan hệ tác động lẫn người có tác động vào tự nhiên có sản xuất QHSX hình thức xã hội sản xuất, biểu mối quan hệ người
- Xem thêm -

Xem thêm: Mối qua hệ giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất tiểu luận cao học triết, Mối qua hệ giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất tiểu luận cao học triết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay