Encyclopedia of chromatography by jack cazes 2

679 280 0
  • Loading ...
1/679 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 13:20

... analysis of organic acids by thin layer chromatography, such as chloroform, ethyl acetate, methanol, benzene, etc Encyclopedia of Chromatography DOI: 10.1081/E-ECHR- 120 041 125 Copyright D 20 04 by Marcel... film 120 °C for min, to 22 5°C at 4°C/min mL (splitless), T = 21 0°C FID 350° 20 0 – 28 0°C at 8°C/min HP1, 50  0 .25 mm J&W DB-5, 30 m  0. 32 mm, 0 .25 -mm film Split injection T = 25 0°C FID 28 0°C... chloroform/MEOH 25 4 A = water/ACN (85:15), B = ACN/water (85:15)b 20 mL, mL/min 20 mL, 1.5 mL/min 28 0 ACN/tetrahydrofuran (THF) (95:5) 25 4 22 5 MEOH/phosphate buffer, pH 5.5 (1:1) 20 mL, 0.8 or 0.17 mL/min 20
- Xem thêm -

Xem thêm: Encyclopedia of chromatography by jack cazes 2 , Encyclopedia of chromatography by jack cazes 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay