Chemistry the central science 13e by theodore l brown 2

546 546 0
  • Loading ...
1/546 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 13:19

Chemistry the central science 13e by theodore l brown 2 Chemistry the central science 13e by theodore l brown 2 Chemistry the central science 13e by theodore l brown 2 Chemistry the central science 13e by theodore l brown 2 Chemistry the central science 13e by theodore l brown 2 Chemistry the central science 13e by theodore l brown 2 Chemistry the central science 13e by theodore l brown 2 ... O21g2 (d) C1s2 + H21g2 ∆ CH41g2 (e) HCl1aq2 + O21g2 ∆ H2O 1l2 + Cl21g2 (f) C8H18 1l2 + 25 O21g2 ∆ 16 CO21g2 + 18 H2O1g2 (g) C8H18 1l2 + 25 O21g2 ∆ 16 CO21g2 + 18 H2O 1l2 15.17When the following reactions... O21g2 ∆ Cl21g2 + H2O1g2? (b) What is the value of Kp for the reaction Cl21g2 + H2O1g2 ∆ HCl1g2 + 12 O21g2? (c) What is the value of Kc for the reaction in part (b)? 15 .27 The following equilibria... Bromthymol blue Phenolphthalein Alizarin yellow R Methyl red Yellow Red pH range for color change 10 12 14 Violet Yellow Red Yellow Blue Yellow Red Yellow Yellow Blue Colorless Pink Yellow Red ▲ Figure
- Xem thêm -

Xem thêm: Chemistry the central science 13e by theodore l brown 2, Chemistry the central science 13e by theodore l brown 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay