Chemistry the central science 13e by theodore l brown 1

700 586 0
  • Loading ...
1/700 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 13:19

... Unit Cells and Crystal Lattices  483  Filling the Unit Cell  485 12 .3 Metallic Solids  486 The Structures of Metallic Solids  487  Close Packing  488 Alloys  4 91 12.4 Metallic Bonding  494 Electron-Sea... ISBN -13 : 978-0-3 21- 910 41- 7   ISBN -10 : 0-3 21- 910 41- 9   Chemistry Textbooks I Title   QD 31. 3.B765 2 014  540—dc23 2 013 036724 10 —CRK— 17 16 15 14 www.pearsonhighered.com Student Edition: 0-3 21- 910 41- 9... in Living Systems  10 11 A Closer Look  Charge-Transfer Color  10 28 24 The Chemistry of Life: Organic and Biological Chemistry 10 40 24 .1  General Characteristics of Organic Molecules  10 42 The
- Xem thêm -

Xem thêm: Chemistry the central science 13e by theodore l brown 1 , Chemistry the central science 13e by theodore l brown 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay