Chemistry raymond chang 10e 2

470 199 0
  • Loading ...
1/470 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 13:19

... Amphoteric oxide Na2O MgO B2O3 CO2 N2O5 Al2O3 SiO2 P4O10 SO3 Cl2O7 K2O CaO Ga2O3 GeO2 As2O5 SeO3 Br2O7 Rb2O SrO In2O3 SnO2 Sb2O5 TeO3 I2O7 Cs2O BaO Tl2O3 PbO2 Bi2O5 PoO3 At2O7 Figure 15.8 3B... Hydrogen sulfide ion† H2S HS2 HOSOH HOS2 9.5 1 028 1 021 9 HS2 S 22 1.1 1 027 105 7.5 1 023 H2PO24 1.3 1 021 2 6 .2 1 028 HPO 22 1.6 1 027 4.8 1 021 3 PO 32 2.1 1 022 Sulfurous acid* Hydrogen sulfite ion Carbonic... 6.5 1 022 HC2O24 1.5 1 021 3 Oxalic acid H2C2O4 O O B B HOOOCOCOOOH Hydrogen oxalate ion HC2O24 O O B B HOOOCOCOOϪ 6.1 1 025 C2O 22 1.6 1 021 0 H2SO3 O B HOOOSOOOH 1.3 1 022 HSO23 7.7 1 021 3 HSO23 O B
- Xem thêm -

Xem thêm: Chemistry raymond chang 10e 2 , Chemistry raymond chang 10e 2 , 1 Chemistry: A Science for the Twenty-First Century, 3 Atomic Number, Mass Number, and Isotopes, 2 Avogadro's Number and Molar Mass of an Element, 6 Dalton's Law of Partial Pressures, 3 Bohr's Theory of the Hydrogen Atom, 3 pH—A Measure of Acidity

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay