Chemistry and chemical reactivity 8e by kotz, terichel and townsend 2 pdf

798 58 0
  • Loading ...
1/798 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 13:18

Chemistry and chemical reactivity 8e Chemistry and chemical reactivity 8e by kotz, terichel and townsend 2 pdf Chemistry and chemical reactivity 8e by kotz, terichel and townsend 2 pdf Chemistry and chemical reactivity 8e by kotz, terichel and townsend 2 pdf Chemistry and chemical reactivity 8e by kotz, terichel and townsend 2 pdf Chemistry and chemical reactivity 8e by kotz, terichel and townsend 2 pdf Chemistry and chemical reactivity 8e by kotz, terichel and townsend 2 pdf ... Odor of Ester O CH3 CH3CO2H CH3CHCH2CH2OH CH3COCH2CH2CHCH3 acetic acid 3-methyl-1-butanol 3-methylbutyl acetate Banana O CH3CH2CH2CO2H CH3CH2CH2CH2OH CH3CH2CH2COCH2CH2CH2CH3 butanoic acid 1-butanol... amines, putrescine and cadaverine, add to the odor of urine, rotten meat, and bad breath H2NCH2CH2CH2CH2NH2 H2NCH2CH2CH2CH2CH2NH2 putrescine 1,4-butanediamine cadaverine 1,5-pentanediamine The smallest... acid palmitic acid stearic acid oleic acid CH3(CH2)10CO2H CH3(CH2)12CO2H CH3(CH2)14CO2H CH3(CH2)16CO2H CH3(CH2)7CHPCH(CH2)7CO2H The reaction of fats and oils with methanol (in the presence of a catalyst
- Xem thêm -

Xem thêm: Chemistry and chemical reactivity 8e by kotz, terichel and townsend 2 pdf, Chemistry and chemical reactivity 8e by kotz, terichel and townsend 2 pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay