Đề tài NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÔ HÌNH Ổ CẮM ĐIỆN ĐƯỢC ĐIỀU KHIỂN TỪ XA QUA MẠNG INTERNET 3G SỬ DỤNG RASPBERRY PI B+ VỚI GIAO DIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỒNG NHẤT TRÊN ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH ANDROID, WINDOWSPHONE

159 189 0
  • Loading ...
1/159 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 13:12

Hệ thống giám sát hoạt động đóng cắt điện trên thiết bị di động theo thời gian thực qua internet với cơ chế cảnh báo quá tải và không tải. Nội dung tài liệu bao gồm:Hướng dẫn lập trình board mạch Raspberry piHướng dẫn lập trình Android theo công nghệ HTML 5Hướng dẫn lập trình ứng dụng trên Windows 10 dùng HTML 5Phần cứng giao tiếp raspberry PI
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÔ HÌNH Ổ CẮM ĐIỆN ĐƯỢC ĐIỀU KHIỂN TỪ XA QUA MẠNG INTERNET 3G SỬ DỤNG RASPBERRY PI B+ VỚI GIAO DIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỒNG NHẤT TRÊN ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH ANDROID, WINDOWSPHONE, Đề tài NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÔ HÌNH Ổ CẮM ĐIỆN ĐƯỢC ĐIỀU KHIỂN TỪ XA QUA MẠNG INTERNET 3G SỬ DỤNG RASPBERRY PI B+ VỚI GIAO DIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỒNG NHẤT TRÊN ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH ANDROID, WINDOWSPHONE, CHƯƠNG 1. MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN QUA INTERNET 3G, Tổng quan TCP/IP và mạng 3G, Mô hình kết nối và mã hóa dữ liệu điều khiển ổ cắm điện, Xây dựng websocket cho webserver, CHƯƠNG 2. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN Ổ CẮM ĐIỆN TRÊN THIẾT BỊ HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID VÀ WINDOWSPHONE, Tổng quan về jQuery Mobile, Tổng quan về CSS, Tổng quan về Javascript, Xây dựng bảng điều khiển ổ cắm điện, Xây dựng chương trình điều khiển trên thiết bị di động, Đóng gói chương trình cho thiết bị di động, CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG PHẦN CỨNG Ổ CẮM ĐIỆN SỬ DỤNG BOARD MẠCH RASPBERRY PI B+ VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN, Giới thiệu Raspberry Pi B+, Xây dựng phần cứng ổ cắm điện, Xây dựng chương trình điều khiển board mạch Raspberry Pi B+, CHƯƠNG 4. CHẾ TẠO MÔ HÌNH Ổ CẮM ĐIỆN VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM, Chế tạo mô hình ổ cắm điện, Thực nghiệm và kiểm tra, C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay