Đánh giá hiện trạng nước thải của bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng (Khóa luận tốt nghiệp)

48 8 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 13:10

Đánh giá hiện trạng nước thải của bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng nước thải của bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng nước thải của bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng nước thải của bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng nước thải của bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng nước thải của bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng nước thải của bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng nước thải của bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng nước thải của bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng nước thải của bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng nước thải của bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM - L Tên NG TH TH Y tài: “ ÁNH GIÁ HI N TR NG N C TH I C A B NH VI N A KHOA T NH CAO B NG” KHÓA LU N T T NGHI P H t o : Chính quy Chuyên ngành : Khoa h c môi tr Khoa : Môi tr ng Khoá h c : 2010 - 2014 Thái Nguyên, n m 2014 IH C ng I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM - L Tên NG TH TH Y tài: “ ÁNH GIÁ HI N TR NG N C TH I C A B NH VI N A KHOA T NH CAO B NG” KHÓA LU N T T NGHI P H t o Chuyên ngành Khoa Khố h c Giáo viên h Khoa Mơi tr : Chính quy : Khoa h c mơi tr : Môi tr ng : 2010 - 2014 IH C ng ng d n: ThS Hoàng Th Lan Anh ng - Tr ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên, n m 2014 L IC M N L i u tiên cho phép em c g i l i c m n chân thành n Ban Giám hi u tr ng i h c Nông lâm Thái Nguyên, Ban Ch nhi m khoa Môi tr ng, th y giáo, cô giáo ang gi ng d y tr ng khoa ã d y d truy n t nh ng kinh nghi m quý báu cho em su t nh ng n m h c ng i gi ng ng i h c Em xin bày t lòng bi t n sâu s c t i giáo Th.S Hồng Th Lan Anh, ng i ã t n tâm giúp em su t th i gian th c t p hồn thành khóa lu n t t nghi p Em c ng xin c g i l i c m n n t p th cô, chú, anh, ch ang công tác t i Chi c c B o v Môi tr ng t nh Cao B ng ã nhi t tình giúp t o m i i u ki n thu n l i giúp em tìm hi u nghiên c u tài li u t th c t p t t nghi p v a qua Cu i em xin g i l i c m n n gia ình, b n bè, ng i thân nh ng ng i ã theo sát ng viên em su t trình theo h c vào t o m i i u ki n em hồn thành t t khóa lu n t t nghi p Em xin chân thành c m n! Thái Nguyên, ngày 25 tháng 05 n m 2014 Sinh viên L ng Th Th y DANH M C CÁC B NG B B B B B B B B B Trang ng 2.1: S phân b n c trái t ng 2.2: K t qu o c, phân tích m t s ch tiêu mơi tr ng n c th i c a B nh vi n y h c c truy n t nh Cao B ng 15 ng 4.1: Quy mô c a b nh vi n a khoa t nh Cao B ng 21 ng 4.2: Kh i l ng ch t th i y t nguy h i c a t ng khoa trung bình m i ngày 24 ng 4.3: Các ngu n phát sinh n c th i c a b nh vi n a khoa t nh Cao B ng 25 ng 4.4: K t qu phân tích m t s ch tiêu c a n c th i b nh vi n a khoa t nh Cao B ng t 28 ng 4.5: K t qu phân tích m t s ch tiêu c a n c th i b nh vi n a khoa t nh Cao B ng t 30 ng 4.6: K t qu phân tích t ng h p m t s ch tiêu c a n c th i b nh vi n a khoa t nh Cao B ng 31 ng 4.7: K t qu phân tích ch t l ng n c sơng B ng 33 DANH M C CÁC HÌNH Trang Hình 2.1: S cơng ngh c a ph ng án 16 Hình 2.2: S cơng ngh c a nhóm 17 Hình 2.3: S cơng ngh ph ng án 18 Hình 2.4 Cơng ngh c a h th ng x lý n c th i s d ng công ngh x lý gián o n theo m 18 Hình 4.1: S h th ng t ch c c a b nh vi n a khoa t nh Cao B ng 22 Hình 4.2 Rác th i thông th ng 23 Hình 4.3: Rác th i nguy h i 24 Hình 4.4: Hình nh n c th i sau ã x lý x th i ngu n ti p nh n 25 Hình 4.5 S nguyên lý ho t ng c a c a h th ng x lý n c th i b nh vi n 27 Hình: 4.6 Bi u th hi n hi n tr ng n c th i c a B nh vi n a khoa t nh Cao B ng t 29 Hình 4.7: Bi u th hi n hi n tr ng n c th i c a B nh vi n a khoa t nh Cao B ng t 30 Hình 4.8: Bi u th hi n hi n tr ng n c th i c a B nh vi n a khoa t nh Cao B ng 32 Hình 4.9: th th hi n k t qu phân tích ch t l ng n c sơng B ng Giang 33 DANH M C CÁC T , C M T BVMT BYT BTNMT BOD5 COD QCVN TCVN TDS TSS UBND H NN TP.HCM VI T T T : B o v môi tr ng :B yt : B tài nguyên môi tr ng : Nhu c u oxy sinh hóa : Nhu c u oxy hóa h c : Quy chu n Vi t Nam : Tiêu chu n Vi t Nam : T ng hàm l ng ch t r n hòa tan : T ng hàm l ng ch t r n l l ng : y ban nhân dân : H i ng nhân dân :Thành ph h chí minh M CL C Trang Ph n 1: M U 1.1 t v n 1.2 M c tiêu nghiên c u c a tài 1.3 Yêu c u c a tài 1.4 Ý ngh a c a tài Ph n 2: T NG QUAN TÀI LI U NGHIÊN C U 2.1 C s khoa h c c a tài 2.1.1 C s lý lu n 2.1.2 C s pháp lý 2.2 T ng quan v tài nguyên n c th gi i Vi t Nam 2.2.1 Tài nguyên n c th gi i 2.2.2 Tài nguyên n c t i Vi t Nam 2.2.3 Tài nguyên n c a bàn t nh Cao B ng 2.2.3.1 T ng quan v tài nguyên n c a bàn t nh Cao B ng 2.2.3.2 Th c tr ng ngu n n c a bàn t nh Cao B ng 2.3 c i m c a n c th i b nh vi n 2.3.1 Thành ph n tính ch t n c th i b nh vi n 2.3.2 Các ch tiêu ánh giá n c th i b nh vi n 11 2.3.3 c tính c a m t s ch t có n c th i b nh vi n t i môi tr ng ng i 11 2.4 Hi n tr ng n c th i b nh vi n t i Vi t Nam 13 2.5 Các công ngh x lý n c th i hi n 16 Ph n 3: IT NG, N I DUNG VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U 19 3.1 i t ng nghiên c u ph m vi nghiên c u 19 3.2 a i m, th i gian ti n hành nghiên c u 19 3.3 N i dung nghiên c u 19 3.4 Ph ng pháp nghiên c u 19 3.4.1 Ph ng pháp thu th p s li u th c p 19 3.4.2 Ph ng pháp l y m u 19 3.4.3 Ph ng pháp phân tích 19 3.4.4 Ph ng pháp t ng h p x lý s li u 20 Ph n 4: K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 21 4.1 T ng quan v b nh vi n a khoa t nh Cao B ng 21 4.1.1 Gi i thi u v b nh vi n a khoa t nh Cao B ng 21 4.1.2 Các lo i ngu n th i bi n pháp b o v môi tr ng t i b nh vi n a khoa t nh Cao B ng 23 4.1.2.1 L u l ng ch t th i r n phát sinh c a b nh vi n 23 4.1.2.2 N c th i 25 4.2 ánh giá hi n tr ng n c th i c a B nh vi n a khoa t nh Cao B ng 28 4.2.1 ánh giá hi n tr ng n c th i t 28 4.2.2 ánh giá hi n tr ng n c th i t 29 4.2.3 T ng h p k t qu ánh giá hi n tr ng n c th i c a b nh vi n a khoa t nh Cao B ng 31 4.4 xu t m t s gi i pháp nâng cao hi u qu x lý n c th i b nh vi n 34 4.4.1 Bi n pháp qu n lý 34 4.4.2 M t s bi n pháp x lý n c th i b nh vi n 34 4.4.2.1 Công ngh x lý n c th i b nh vi n theo mơ hình DEWAT 34 4.4.2.2 Cơng ngh x lý n c th i b nh vi n theo nguyên lý h p kh i 36 4.4.2.3 Bi n pháp x lý b ng ph ng pháp hóa sinh 37 4.4.2.4 X lý n c th i b ng b l c sinh h c 37 Ph n 5: K T LU N VÀ KI N NGH 38 5.1 K t lu n 38 5.2 Ki n ngh 39 TÀI LI U THAM KH O 40 Ph n M U 1.1 tv n Ch m sóc, b o v nâng cao s c kh e ng i dân nhi m v quan tr ng c a ngành y t Nh m áp ng k p th i nhu c u khám ch a b nh ch m sóc s c kh e c a ng i dân, c s quan tâm c a ng, Nhà n c, h th ng c s y t không ng ng c t ng c ng, m r ng hoàn thi n Cùng v i ó vi c qu n, lý x lý n c th i y t v n c n c quan tâm c bi t n c ang phát tri n, ó có Vi t Nam Theo th ng kê, n m 2012 Vi t Nam có kho ng 1186 b nh vi n h n 12.569 c s khám ch a b nh v i 187.843 gi ng b nh T n m 1997, v n b n v qu n lý ch t th i b nh vi n c ban hành, nh ng h u h t b nh vi n n c ta v n ch a trang b ph ng pháp x lý t tiêu chu n, v n tình tr ng x th i mơi tr ng mà ch a qua q trình x lý N c th i b nh vi n m t nh ng m i quan tâm, lo ng i chúng có th gây nhi m môi tr ng nghiêm tr ng nguy h i n i s ng ng i i u quan tâm hàng u i v i n c th i c a b nh vi n v n vi trùng gây b nh thu c kháng sinh, thu c sát trùng Ngoài ra, ch t kháng sinh thu c sát trùng xu t hi n v i dòng n c th i s tiêu di t vi khu n có l i có h i gây s phá v h cân b ng sinh thái h vi khu n t nhiên c a môi tr ng n c th i, làm m t kh n ng x lý n c th i c a vi sinh v t nói chung Các vi trùng gây b nh có th t n t i m t th i gian nh t nh ngồi mơi tr ng, có c h i s phát tri n m t v t ch khác ó hi n t ng lây lan b nh truy n nhi m ây i m khác bi t c a n c th i b nh vi n so v i lo i n c th i khác [5] B nh vi n a khoa t nh Cao B ng thu c ph ng Tân Giang thành ph Cao B ng b nh vi n h ng II, có di n tích 33.462m2, có 500 gi ng b nh, l u l ng ng i n khám t 150 - 300 ng i /ngày, vào i u tr trung bình kho ng 20 - 50 ng i/ngày, ó l ng n c th i phát sinh trình khám, ch a b nh t ng i l n Xu t phát t th c tr ng em ti n hành th c hi n tài: “ ánh giá hi n tr ng n c th i c a b nh vi n a khoa t nh Cao B ng” 1.2 M c tiêu nghiên c u c a tài - Tìm hi u v b nh vi n a khoa t nh Cao B ng - ánh giá nh h ng c a n c th i b nh vi n n môi tr ng xung quanh - ánh giá hi n tr ng n c th i c a b nh vi n a khoa t nh Cao B ng xu t m t s gi i pháp 1.3 Yêu c u c a tài - S li u thu th p ph i ph n ánh trung th c, khách quan - K t qu phân tích ph i xác - Nh ng ki n ngh a ph i kh thi phù h p v i tình hình th c t a ph ng 1.4 Ý ngh a c a tài - Ý ngh a h c t p nghiên c u khoa h c: + ánh giá th c tr ng ch t l ng n c th i c a b nh vi n a khoa t nh Cao B ng + T o cho sinh viên c h i v n d ng lý thuy t vào th c ti n + Nâng cao ki n th c, k n ng t ng h p phân tích s li u rút nh ng kinh nghi m th c t ph c v cho công tác sau - Ý ngh a th c ti n + ánh giá c l ng n c th i phát sinh, tình hình thu gom x lý n c th i b nh vi n a khoa t nh Cao B ng + xu t m t s gi i pháp kh thi giúp cho công tác thu gom x lý n c th i y t m t cách phù h p khoa h c v i i u ki n c a b nh vi n nh m gi m thi u ô nhi m môi tr ng 26 Qua b ng 4.3: Ta th y l ng n 120m3/ngày êm, ó có n nh t chi m g n 66,67%, n c th i trung bình c a b nh vi n c th i sinh ho t c a b nh vi n ch a nhi u c th i th i sinh ho t c a b nh nhân có ch a nhi u ch t h u c d phân h y sinh h c ch t dinh d c tính ng c a nito(N), ph t (P), ch t r n l l ng vi trùng, vi khu n gây N ngu n n c th i t phòng m ch chi m t l nh 12,5% nh ng ây c th i ch a nhi u ngu n vi sinh v t m m b nh nguy hi m N êm) n khoa ch ng nhi m khu n chi m 16,67% (20m3/ ngày c th i t c th i c a ngu n mang tác v sinh, kh trùng khơng c tính ch a hóa ch t n u công c t t, vi trùng vi sinh v t gây b nh s c x th y v c ti p nh n, làm gia t ng nguy c d ch b nh, nh h nghiêm tr ng t i môi tr N c m t ph ng s c kh e c ng ng ng ti n lan truy n ngu n b nh, trình lan truy n có th qua trùng trung gian, qua th c ph m qua s d ng n nhi m b n, qua ng i sang ng c h p kh i, x lý b ng thi t b x lý sinh h c, có u t h th ng x lý n u t h th ng x lý n ng trình ho t ánh giá v ph vi n ã có ph nguy h i c ng nh v c b n b nh ng án thu gom x lý rác th i sinh ho t, ch t th i r n có tính i v i ph c th i ã c v i chi u dài c th i, b nh vi n ã ki m soát ng án thu gom, x lý: Theo nh n ng án thu gom x lý rác th i sinh ho t t phù h p v i i u ki n c a b nh vi n n c th i m vi sinh h p kh i, công xu t 300m3/ngày/ êm có h th ng c ng rãnh n nhi m mơi tr cb i Cùng v i ó n m 2005, b nh vi n 1.327m Sau ng ng it t c bi t rác th i có tính ch t nguy h i c x lý ki m sốt nhi m trình ho t ng 27 *Quy trình x lý n c th i b nh vi n N c th i b nh vi n Song ch n rác B N c tách bùn i u hòa Máy th i khí B l ng Bùn tu n hồn B Aerotank Hình 4.5 S B l ng B nén bùn B kh trùng Sân ph i bùn Ngu n ti p nh n Phân bón nguyên lý ho t ng c a c a h th ng x lý n c th i b nh vi n N c th i t khoa c a b nh vi n theo m ng l i thoát n c riêng , n c ch y qua m ng d n có t song ch n rác, ây n c th i s c lo i b ch t h u c ho c nh ng ch t có kích th c l n nh bao ni lơng, ng chích, bơng b ng, v i v n,… nh m tránh gây t c ngh n cơng trình phía sau Sau ó n c th i c d n vào b i u hòa n nh l u l ng n ng , tránh hi n t ng t i vào gi cao i m, ó giúp h th ng x lý làm vi c n nh gi m kích th c cơng trình n v ti p sau Trong b 28 i u hòa có b trí h th ng th i khí nh m xáo tr n hồn tồn n c th i khơng cho c n l ng b ng th i cung c p O2 gi m m t ph n BOD Sau ó n c th i ch y vào b l ng nh m l ng c n l l ng m t ph n BOD Sau ó n c th i s c a vào b Aerotank th c hi n q trình phân h y hi u khí ch t h u c có kh n ng phân h y sinh h c d ng hòa tan d ng l l ng Trong b Aerotank c c p khí khu y tr n nh m t ng hàm l ng oxy hòa tan trình oxy hóa ch t h u c n c th i Sau ó n c th i ch y vào b l ng l ng c n sinh h c bùn ho t tính T b l ng n c ch y sang b kh trùng lo i vi sinh v t gây b nh tr c th i vào ngu n ti p nh n Bùn ho t tính t b l ng m t ph n tu n hoàn l i vào b Aerotank, ph n l i c d n vào b nén bùn.T i b nén bùn, bùn c tách n c làm gi m m c a bùn, ph n n c tách t bùn s c tu n hồn vào b i u hòa Ph n bùn t b nén bùn s c v n chuy n sân ph i bùn kh hoàn tồn n c bùn có th s d ng làm phân bón 4.2 ánh giá hi n tr ng n c th i c a B nh vi n a khoa t nh Cao B ng ánh giá hi n tr ng n c th i c a b nh vi n a khoa t nh Cao B ng, t i a ti n hành quan tr c n c th i t 4.2.1 ánh giá hi n tr ng n c th i t K t qu phân tích n c th i c a b nh vi n a khoa t nh Cao B ng t c th hi n qua b ng sau: B ng 4.4: K t qu phân tích m t s ch tiêu c a n c th i b nh vi n a khoa t nh Cao B ng t QCVN K t qu STT Ch tiêu nv 28:2010/BTNMT phân tích (B) PH 8,68 6,5-8,5 BOD5 mg/l 13,9 50 COD mg/l 31 100 TSS mg/l 12 100 Colifrorm MPN/100ml 2900 5000 29 Hình: 4.6 Bi u th hi n hi n tr ng n c th i c a B nh vi n a khoa t nh Cao B ng t Nh n xét: Qua b ng s li u bi u cho th y: Ch có ch tiêu pH v t tiêu chu n cho phép, ch tiêu l i u n m QCVN 28:2010/BTNMT c th là: - Ch tiêu pH 8,68 so v i QCVN 28:2010/BTNMT v t 1,02 l n - Ch tiêu BOD5 13,9 mg/l so v i QCVN 28:2010/BTNMT th p h n 3,6 l n - Ch tiêu CODlà 31 mg/l so v i QCVN 28:2010/BTNMT th p h n 3,2 l n - Ch tiêu TSSlà 12 mg/l so v i QCVN 28:2010/BTNMT th p h n 8,3 l n - Ch tiêu Coliform 2900 MPN/100ml so v i QCVN 28:2010/BTNMT th p h n 1,72 l n 4.2.2 ánh giá hi n tr ng n c th i t K t qu phân tích n c th i c a b nh vi n a khoa t nh Cao B ng c th hi n qua b ng sau: t2 30 B ng 4.5: K t qu phân tích m t s ch tiêu c a n khoa t nh Cao B ng t c th i b nh vi n a QCVN STT Ch tiêu nv K t qu 28:2010/BTNMT (C t B) TSS mg/l 18,2 100 BOD5 mg/l 16,1 50 pH - 8,02 6,5-8,5 COD mg/l 20,5 100 Coliforms MPN/100ml 9000 5000 Hình 4.7: Bi u th hi n hi n tr ng n c th i c a B nh vi n a khoa t nh Cao B ng t 31 Nh n xét: Qua b ng s li u bi u cho th y: Hàm l ng ch tiêu u gi m nh ng riêng ch tiêu Coliform v n cao ch a phù h p v i tiêu ch n cho phép C th là: - Ch tiêu pH 8,02 mg/l so v i QCVN 28:2010/BTNMT v t 1,02 l n - Ch tiêu BOD5 16,1 mg/l so v i QCVN 28:2010/BTNMT th p h n 3,1 l n - Ch tiêu COD 20,5 mg/l so v i QCVN 28:2010/BTNMT th p h n 4,9 l n - Ch tiêu TSS 18,2 mg/l so v i QCVN 28:2010/BTNMT th p h n 5,5 l n - Ch tiêu Coliform 9000 MPN/100ml so v i QCVN 28:2010/BTNMT v t 1,8 l n 4.2.3 T ng h p k t qu ánh giá hi n tr ng n c th i c a b nh vi n a khoa t nh Cao B ng K t qu ánh giá hi n tr ng n c th i c a b nh vi n a khoa t nh Cao B ng c th hi n qua b ng sau: B ng 4.6: K t qu phân tích t ng h p m t s ch tiêu c a n c th i b nh vi n a khoa t nh Cao B ng K t qu phân tích STT Ch tiêu nv t1 t2 Trung QCVN 28:2010/BTNMT bình pH mg/l 8,68 8,02 8,35 6,5 - 8,5 COD mg/l 31 20,5 25,5 100 BOD5 mg/l 13,9 16,1 15 50 TSS mg/l 12 18,2 15,1 100 2900 9000 5950 5000 Coliform MPN/100ml 32 Hình 4.8: Bi u th hi n hi n tr ng n c th i c a B nh vi n a khoa t nh Cao B ng Qua b ng s li u bi u cho th y: k t qu phân tích trung bình c a t quan tr c n c th i b nh vi n a khoa t nh Cao B ng g n nh t QCVN 08:2010/BTNMT, riêng ch tiêu Coliform cao v n ch a t tiêu chu n cho phép C th là: - Ch tiêu pH 8,35 so v i QCVN 08:2010/BTNMT th p h n 1,0 l n - Ch tiêu BOD5 15 mg/l so v i QCVN 08:2010/BTNMT th p h n 3,3 l n - Ch tiêu COD 25,5 mg/l so v i QCVN 08:2010/BTNMT th p h n 3,9 l n - Ch tiêu TSS 15,1 mg/l so v i QCVN 08:2010/BTNMT th p h n 6,6 l n - Ch tiêu Coliform 5950 MPN/100ml so v i QCVN 08:2010/BTNMT v t 1,19 l n 4.3 ánh giá nh h ng c a n c th i b nh vi n a khoa t nh Cao B ng n môi tr ng xung quanh N c th i b nh vi n a khoa t nh Cao B ng sau h th ng x lý c vào sông B ng Giang ánh giá nh h ng c a n c th i b nh vi n n 33 ngu n ti p nh n, ã ti n hành l y m u n c sông B ng Giang sau i m ti p nh n n c th i, k t qu phân tích c th hi n qua b ng sau: B ng 4.7: K t qu phân tích ch t l ng n c sông B ng STT Ch tiêu pH TSS COD BOD5 Coliform Hình 4.9: nv mg/l mg/l mg/l MPN/100ml K t qu 8,39 10 13 4,8 710 QCVN 08:2008/BTNMT A2 6-8,5 30 15 5000 th th hi n k t qu phân tích ch t l B ng Giang ng n c sông th th hi n k t qu phân tích ch t l B ng Giang ng n c sơng Nh n Hình 4.9: 34 Nh n Qua b ng s li u bi u T t c ch tiêu cho th y: u n m gi i h n c a QCVN 08:2008/BTNMT C th là: - Ch tiêu pH 8,39 so v i QCVN 08:2008/BTNMT th p h n 1,0 l n - Ch tiêu BOD5 4,8 mg/l so v i QCVN 08:2008/BTNMT th p h n 1,25 l n - Ch tiêu COD 13 mg/l so v i QCVN 08:2008/BTNMT th p h n 1,15 l n - Ch tiêu TSS 10 mg/l so v i QCVN 08:2008/BTNMT th p h n l n - Ch tiêu Coliform 710 MPN/100ml so v i QCVN 08:2008/BTNMT th p h n 7,04 l n Qua ó cho th y ch t l ng môi tr ng n c m t t i ây bình th ng 4.4 xu t m t s gi i pháp nâng cao hi u qu x lý n c th i b nh vi n Thông qua k t qu phân tích có th nh n th y ch t l ng n c th i c a b nh vi n sau c x lý ã t tiêu chu n cho phép th i môi tr ng B nh vi n nên th ng xuyên trì v n hành h th ng ki m tra, b o d ng, giám sát vi c v n hành c a h th ng có h th ng v n hành t t m b o tiêu chu n Bên c nh ó b nh vi n có th tham kh o m t s bi n pháp sau nâng cao hi u qu x lý c a h th ng 4.4.1 Bi n pháp qu n lý - Nâng cao trách nhi m nh n th c v môi tr công nhân ng cho cán b , - Ti n hành ki m tra nh k , theo dõi vi c v n hành c a h th ng bi n pháp x lý k p th i có s c x y C ng c thêm i ng cán b mơi tr ng có chun mơn, trình n ng cao hi u qu qu n lý 4.4.2 M t s bi n pháp x lý n c th i b nh vi n 4.4.2.1 Công ngh x lý n c th i b nh vi n theo mô hình DEWAT có Cơng ngh DEWATS ã ang c BORDA ph bi n phát tri n r ng rãi nh m t gi i pháp h u hi u cho x lý n c th i phân tán t 35 c m dân c , b nh vi n, khách s n, trang tr i, lò gi t m gia súc, gia c m cho doanh nghi p v a nh t i n c ang phát tri n 36 * Nguyên lý ho t ng DEWATS - h th ng x lý n c th i phân tán: m t gi i pháp m i cho x lý n c th i h u c v i quy mô d i 1000m3/ngày êm H th ng DEWATS g m có b n b c x lý c b n v i cơng trình c tr ng: - X lý s b m t b c: Quá trình l ng lo i b c n l l ng có kh n ng l ng c, gi m t i cho cơng trình x lý phía sau - X lý b c hai: Quá trình x lý nh vi sinh v t k khí lo i b ch t r n l l ng hòa tan n c th i Giai o n có hai cơng ngh c áp d ng b ph n ng k khí (BR) có vách ng n b l ng k khí (AF) - X lý b c ba: Quá trình x lý hi u khí - Kh trùng: H ch th v i chi u sâu l p n c nông c thi t k lo i b vi khu n gây b nh nh b c x m t tr i xuyên qua l p n c h 4.4.2.2 Công ngh x lý n c th i b nh vi n theo nguyên lý h p kh i * Nguyên lý ho t ng Nguyên lý h p kh i cho phép th c hi n k t h p nhi u trình c b n x lý n c th i ã bi t không gian thi t b c a m i mô un t ng hi u qu gi m chi phí v n hành x lý n c th i Thi t b x lý h p kh i m t lúc th c hi n ng th i trình x lý sinh h c thi u khí hi u khí.Vi c k t h p a d ng s t o m t màng sinh v t t i a mà không gây t c l p m, ng th i th c hi n oxy hóa m nh tri t ch t h u c n c th i Thi t b h p kh i áp d ng ph ng pháp l ng có l p b n m ng (lamen) cho phép t ng b m t l ng rút ng n th i gian l u i kèm v i gi i pháp công ngh h p kh i có hóa ch t ph tr g m: ch t keo t PACN-95 ch ph m vi sinh v t DW-97-H giúp nâng cao hi u xu t x lý, t ng công xu t thi t b * u i m công ngh - Có th ki m sốt nhi m th c p nh ti ng n mùi hôi m b o lo i tr ch t gây ô nhi m xu ng d i tiêu chu n cho phép tr c th i môi tr ng - Ti t ki m chi phí u t cho gi m thi u c ph n u t xây d ng - D qu n lý v n hành - Ti t ki m di n tích t xây d ng 37 * Nh c i m c a cơng ngh - Chi phí u t ban u cao 4.4.2.3 Bi n pháp x lý b ng ph ng pháp hóa sinh Bi n pháp x lý b ng ph ng pháp hóa sinh bi n pháp k t h p gi a x lý sinh h c ph ng pháp x lý hóa h c u i m: Cơng ngh cơng trình linh ng, phù h p v i i u ki n t ng b nh vi n Chi phí u t không cao 4.4.2.4 X lý n c th i b ng b l c sinh h c X lý n c th i b ng b l c sinh h c, d xây d ng, l p t, v n hành, b o qu n, giá thành r N c th i sau x lý s ch có th th i mơi tr ng, khơng nh h ng n môi tr ng s c kh e c ng ng 38 Ph n K T LU N VÀ KI N NGH 5.1 K t lu n Sau th i gian nghiên c u tìm hi u v n c th i c a b nh vi n a khoa t nh Cao B ng, tài rút m t s k t lu n sau: -L ng n c th i phát sinh là: 120m2/ngày êm, l ng n c th i c x lý qua h th ng x lý g m b i u hòa, b l ng, b Aroten, b kh trùng -N c th i sau x lý a s ch tiêu n c th i ã t tiêu chu n nh ng bên c nh ó ch tiêu coliform v n cao ch a t QCVN 28: 2010/BTNMT.C th là: + Ch tiêu pH 8,35 so v i QCVN 28:2010/BTNMT th p h n 1,0 l n + Ch tiêu BOD5 15 mg/l so v i QCVN 28:2010/BTNMT th p h n 3,3 l n + Ch tiêu COD 25,5 mg/l so v i QCVN 28:2010/BTNMT th p h n 3,9 l n + Ch tiêu TSS 15,1 mg/l so v i QCVN 28:2010/BTNMT th p h n 6,6 l n + Ch tiêu Coliform 5950 MPN/100ml so v i QCVN 28:2010/BTNMT v t 1,19 l n -N c sông B ng Giang t QCVN 08: 2008/BTNMT C th là: + Ch tiêu pH 8,39 so v i QCVN 08:2008/BTNMT th p h n 1,0 l n + Ch tiêu BOD5 4,8 mg/l so v i QCVN 08:2008/BTNMT th p h n 1,25 l n + Ch tiêu COD 13 mg/l so v i QCVN 08:2008/BTNMT th p h n 1,15 l n + Ch tiêu TSS 10 mg/l so v i QCVN 08:2008/BTNMT th p h n l n + Ch tiêu Coliform 710 MPN/100ml so v i QCVN 08:2008/BTNMT th p h n 7,04 l n 39 5.2 Ki n ngh T k t qu phân tích s li u thu th p c, tài a m t s ki n ngh sau: - H th ng x lý n c th i ch a c tri t , b nh vi n c n c i t o, nâng c p hoàn thi n h th ng t hi u qu cao h n - Nâng c p h th ng x lý a th i h n ch ng t chu n m i cho phép x th i - Ban giám c c ng nh cán b công nhân viên c a b nh vi n a khoa t nh Cao B ng c n nâng cao ý th c v b o v môi tr ng, t ng c ng u t nâng c p h th ng x lý n c th i cho phù h p v i l ng n c th i phát sinh c a b nh vi n - Các n v ch c n ng t ng c ng ki m tra, giám sát th ng xuyên, k p th i phát hi n nh ng vi ph m v v n môi tr ng - Ti n hành quan tr c n c th i nh kì, k p th i phát hi n ô nhi m - Ph i h p v i c quan có ch c n ng th c hi n t ki m tra t xu t s v n hành c a h th ng x lý n c th i công tác v sinh môi tr ng c a b nh vi n - H tr kinh phí, thi t b , b sung thêm nhân l c, cán b chuyên trách v môi tr ng - T ch c l p h c b i d ng cho công nhân qu n lí h th ng nâng cao tay ngh 40 TÀI LI U THAM KH O B nh vi n a khoa t nh Cao B ng (2012), Báo cáo t ng k t quý I Chi c c B o v môi tr ng t nh Cao B ng (2010), Báo cáo ánh giá tác ng mơi tr ng c a cơng trình c i t o, nâng c p m r ng B nh vi n a khoa t nh Cao B ng Chi c c B o v môi tr ng t nh Cao B ng (2010), Báo cáo ánh giá tác ng mơi tr ng c a cơng trình c i t o, nâng c p m r ng B nh vi n Y h c C truy n t nh Cao B ng C c niêm giám th ng kê t nh Cao B ng (2010), Niên giám th ng kê t nh Cao B ng n m 2009 Tr nh Lê Hùng (2009), K thu t x lý n c th i, NXBGDVN Lê V n Khoa (2001), Khoa h c Môi tr ng, NXB Giáo d c Lu t B o v môi tr ng Vi t Nam 2005, NXB Lao ng - xã h i, Hà N i Nguy n Xuân Nguyên (2004), Công ngh x lý rác th i ch t th i r n, NXB Khoa h c k thu t QCVN 28:2010/BTNMT: B Tài nguyên Môi tr ng v n c th i y t 10 Nguy n Thanh S n (2005), ánh giá tài nguyên n c Vi t Nam 2005 11 Nguy n D ng Tùng (2011), ánh giá hi n tr ng ch t l ng n c th i b nh vi n a khoa t nh Thái Nguyên 12 D Ng c Thành (2009), Bài gi ng Công ngh môi tr ng, i h c Nông lâm Thái Nguyên 13 D Ng c Thành (2009), Bài gi ng Qu n lí tài ngun n c khống s n, i h c Nông lâm Thái Nguyên 14 Tr nh Th Thanh (2000), c h c môi tr ng s c kh e ng i, NXB i h c Qu c gia Hà N i 15 y ban nhân dân thành ph Cao B ng (2011), Báo cáo hi n tr ng môi tr ng t nh Cao B ng tr c thu c t nh Cao B ng 16 U ban nhân dân t nh Cao B ng (2011), D án quy ho ch b o v môi tr ng t nh Cao B ng giai o n 2011 - 2020 17 y ban nhân dân thành ph Cao B ng (2011), án thành l p thành ph Cao B ng gian o n ... S c Khoa c p c u Khoa n i tim m ch Khoa n i cán b Khoa h i s c c p c u Khoa lây Khoa da li u Khoa khám Khoa tâm th n Khoa y h c c truy n 10 .Khoa nhi 11 .Khoa s n 12 Khoa ngo i t ng h p 13 Khoa. .. quan tr ng ng y t ch c oàn th GIÁM C Và phó giám Các khoa c n lâm sàng (5 khoa) Các khoa lâm sang (16 khoa) Khoa hóa sinh Khoa thuy t h c Khoa d c Khoa v t lý tr li u Khoa c n lâm sàng khác (vi... TH TH Y tài: “ ÁNH GIÁ HI N TR NG N C TH I C A B NH VI N A KHOA T NH CAO B NG” KHÓA LU N T T NGHI P H t o Chuyên ngành Khoa Khoá h c Giáo viên h Khoa Mơi tr : Chính quy : Khoa h c môi tr : Môi
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng nước thải của bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá hiện trạng nước thải của bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay