Nghiên cứu ứng dụng sử dụng cỏ linh lăng (Medicago sativa) trong xử lý đất ô nhiễm sau khai thác khoáng sản tại vùng mỏ chì (Pb) – kẽm (Zn) Tú Lệ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (Khóa luận tốt nghiệp)

62 10 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 13:09

Nghiên cứu ứng dụng sử dụng cỏ linh lăng (Medicago sativa) trong xử lý đất ô nhiễm sau khai thác khoáng sản tại vùng mỏ chì (Pb) – kẽm (Zn) Tú Lệ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ứng dụng sử dụng cỏ linh lăng (Medicago sativa) trong xử lý đất ô nhiễm sau khai thác khoáng sản tại vùng mỏ chì (Pb) – kẽm (Zn) Tú Lệ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ứng dụng sử dụng cỏ linh lăng (Medicago sativa) trong xử lý đất ô nhiễm sau khai thác khoáng sản tại vùng mỏ chì (Pb) – kẽm (Zn) Tú Lệ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ứng dụng sử dụng cỏ linh lăng (Medicago sativa) trong xử lý đất ô nhiễm sau khai thác khoáng sản tại vùng mỏ chì (Pb) – kẽm (Zn) Tú Lệ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ứng dụng sử dụng cỏ linh lăng (Medicago sativa) trong xử lý đất ô nhiễm sau khai thác khoáng sản tại vùng mỏ chì (Pb) – kẽm (Zn) Tú Lệ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ứng dụng sử dụng cỏ linh lăng (Medicago sativa) trong xử lý đất ô nhiễm sau khai thác khoáng sản tại vùng mỏ chì (Pb) – kẽm (Zn) Tú Lệ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN TR NG L Tên chuyên I H C NÔNG LÂM NG TRUNG D NG : NGHIÊN C U NG D NG, S D NG C LINH L NG MEDICAGO SATIVA) TRONG X T Ô NHI M SAU KHAI THÁC KHOÁNG S N T I VÙNG M CHÌ (Pb) K M (Zn) L , HUY N V N CH N, T NH YÊN BÁI KHÓA LU N T T NGHI P H t o : Chính quy Chuyên ngành : Khoa h c mơi tr Khoa : Mơi tr Khố : 2010 2014 Gi ng viên h IH C ng ng d n : TS Tr n Th Ph Thái Nguyên, 2014 ng L IC M Th c hi n ph th i gian N ng châm “H c i ôi v i hành”, th c t p t t nghi p m i sinh viên sau giai o n h c t p nghiên c u t i tr ki n c ng c v n d ng ki n th c ã h c vào th c t không th thi u tr ng c i v i m i sinh viên tr ng ng i u ây giai o n i h c nói chung i h c Nơng Lâm Thái Ngun nói riêng V i lòng kính tr ng bi t n sâu s c, em xin chân thành c m n giáo Th.s Tr n Th Ph ng d n giúp em su t th i Em xin chân thành c m n Ban giám hi u nhà tr ng, Ban ch nhi m gian th c hi n ã t n tình h tài Khoa Tài nguyên Môi tr truy n ng, th y giáo, giáo, cán b khoa ã t cho em nh ng ki n th c, kinh nghi m quý báu trình h c t p rèn luy n t i tr ng Em xin c m n gia ình, ng i thân, b n bè ã giúp ng viên em su t trình h c t p Trong trình th c t p làm tài, em ã c g ng h t nh ng kinh nghi m thi u ki n th c h n ch nên khóa lu n t t nghi p c a em không tránh kh i thi u sót Em r t mong th y giáo b n bè óng góp ý ki n khóa lu n t t nghi p c a em c hoàn thi n h n Em xin chân thành c m n! Thái Nguyên, ngày tháng n m 2014 Sinh viên L ng Trung D ng DANH M C B NG Trang B ng 2.1: Hàm l ng c a kim lo i i n hình lo i B ng 2.2: Hàm l ng KLN ch t th i c a m t s m vàng i n hình t i Úc B ng 2.3: Hàm l ng KLN ngu n phân bón nơng nghi p (ppm) B ng 2.4: M t s loài th c v t kh n ng tích lu kim lo i n ng cao [21] 16 B ng 3.1: c tính hóa KLN B ng 3.2: Các ch tiêu ph t dùng nghiên c u 28 ng pháp phân tích 29 ch tiêu thí nghi m 29 B ng 4.1: K t qu phân tích m u kim lo i n ng t i khu v c nghiên c u 38 B ng 4.2: S bi n ng v chi u cao c linh l ng môi tr ng tô nhi m KLN 39 B ng 4.3: S bi n ng v chi u dài r c linh l ng môi tr ng tô nhi m KLN 39 B ng 4.4: Hàm l ng KLN tích l y thân + r c a c linh l ng t ô nhi m sau khai thác khoáng s n 41 B ng 4.5: Kh n ng x kim lo i n ng t ng s t sau tr ng c linh l ng t i vùng m chì k m L 43 B ng 4.6: Hàm l ng KLN c linh l ng sau th i gian thí nghi m 45 DANH M C HÌNH Trang Hình 2.1 C linh l ng 24 Hình 4.1 N ng Hình 4.2 S bi n t ban u so v i QCVN: 03:2008/BTNMT 38 ng v chi u cao c linh l ng 40 chi u dài r c linh l ng 40 Hình 4.3 Hàm l ng KLN tích l y thân + c a c linh l ng tơ nhi m sau khai thác khống s n 41 Hình 4.4 Hàm l ng KLN tích l y r c a c linh l ng t ô nhi m sau khai thác khoáng s n 42 Hình 4.5 Kh n ng x kim lo i n ng t ng s t 44 sau tr ng c linh l ng 44 Hình 4.6 T ng quan gi a hàm l ng KLN t hàm l ng KLN tích l y b ph n c a c linh l ng 46 Hình 4.7 T ng quan gi a hàm l ng KLN t hàm l ng KLN tích l y b ph n c a c linh l ng 46 M CL C Trang U Ph n 1: M 1.1 tv n 1.2 M c ích nghiên c u 1.3 M c tiêu c a tài 1.4 Ý ngh a c a tài Ph n 2: T NG QUAN TÀI LI U 2.1 C s khoa h c 2.1.1 C s lu n 2.1.2 C s th c ti n 2.1.2.1 Ngu n gây ô nhi m KLN 2.1.2.2 Tính t c c a m t s lo i kim lo i n ng 2.1.3 M t s ph ng pháp truy n th ng x t ô nhi m kim lo i n ng 12 2.1.3.1 Ph ng pháp chuy n ch (Dig and Haul): 12 2.1.3.2 Ph ng pháp c 2.1.3.3 Ph ng pháp thu tinh hoá (Vitrification) 13 2.1.3.4 Ph ng pháp r a nh ho c c (Stabilization/Solidification) 12 t (Soil washing) 13 2.2 T ng quan v công ngh x ô nhi m KLN th gi i t b ng th c v t Vi t Nam 14 2.2.1 Tình hình nghiên c u 14 2.2.1.1 Trên th gi i 14 2.2.1.2 Vi t Nam 17 2.2.2 Các y u t mơi tr ng nh h ng n q trình h p ph KLN c a th c v t 18 2.2.3 Các c ch c a công ngh th c v t x KLN t 19 2.2.3.1 C ch chi t tách ch t ô nhi m b ng th c v t 19 2.2.3.2 C ch c nh ch t ô nhi m b ng th c v t 19 2.2.3.3 C ch x ch t nhi m nh q trình thoát h i n 2.2.4 c th c v t 19 u i m h n ch c a công ngh th c v t x KLN 2.2.4.1 t 21 u i m 21 2.2.4.2 H n ch 22 2.2.5 M t s v n môi tr ng c n quan tâm i v i công ngh x KLN t 23 2.3 Gi i thi u v c linh l ng ti m n ng ng d ng c a b o v môi tr ng 24 24 2.3.1.Ngu n g c c a c linh l ng 24 2.3.2 c i m c a c linh l ng 24 Ph n 3: IT NG, N I DUNG VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U 26 3.1 it 3.2 a i m th i gian nghiên c u 26 3.2.1 ng nghiên c u 26 a i m nghiên c u 26 3.2.2 Th i gian nghiên c u 26 3.3 N i dung nghiên c u 26 3.4 Ph ng pháp nghiên c u ch tiêu theo dõi 27 3.4.1 Các ch tiêu theo dõi 27 3.4.2 Ph ng pháp nghiên c u 27 3.4.2.1 Ph ng pháp k th a 27 3.4.2.2 Ph ng pháp i u tra thu th p s li u, tài li u th c p 27 3.4.2.3 Ph ng pháp b trí thí nghi m 3.4.2.4 Ph ng pháp theo dõi thí nghi m 28 3.4.2.5 Ph ng pháp t ng h p phân tích s li u 29 ng ru ng 27 3.4.2.6 Ph ng pháp ánh giá ch tiêu nghiên c u 29 Ph n 4: D KI N K T QU Error! Bookmark not defined 4.1 i u ki n t nhiên, kinh t - xã h i 30 4.1.1 i u ki n t nhiên 30 4.1.2 i u ki n kinh t xã h i 32 4.2 ánh giá hi n tr ng ô nhi m kim lo i n ng m u t t i vùng m chì k m L 37 4.3 ánh giá kh n ng sinh tr ng phát tri n c a c linh l ng tơ nhi m sau khai thác khống s n t i vùng m chì k m L 39 4.3.1 S bi n ng v chi u cao c linh l ng t ô nhi m sau khai thác khoáng s n t i vùng m chì k m L 39 4.3.2 S bi n ng v chi u dài r c linh l ng t nhi m sau khai thác khống s n t i vùng m chì k m L 39 4.4 ánh giá kh n ng h p th KLN c a c linh l ng t ô nhi m sau khai thác khoáng s n t i vùng m chì k m L 41 4.5 ánh giá kh n ng x KLN c a c linh l ng t ô nhi m sau khai thác kho ng s n t i vùng m chì k m L 43 4.5.1 tr ng 4.6 T ánh giá kh n ng x KLN t ng s c a c linh l ng môi t nhi m sau khai thác khống s n 43 ng quan gi a hàm l ng KLN t v hàm l ng KLN 44 Ph n 5: K T LU N VÀ KI N NGH 47 5.1 K t lu n 47 5.2 Ki n ngh 49 TÀI LI U THAM KH O 50 I Ti ng Vi t 50 II Ti ng Anh 51 Ph n M 1.1 tv n Trong nh ng n m g n ây nh n U ng l i i m i kinh t c a ng nhà c ã, ang t o i u ki n thu n l i cho n n kinh t phát tri n nhanh chóng, v ng ch c m nh m Cùng v i s phát tri n kinh t kéo theo ó v n môi tr ng c bi t xung tr ng di n ngày ph c t p Mơi tr ng ang tình tr ng báo nh ng qu c gia ang phát tri n n i nhu c u s ng ngày t m nh m v i s c n thi t ph i b o v tài nguyên thiên nhiên mơi ng B t kì ho t ng i ng kinh t xã h i c ng nh u ph i s d ng ngu n n ng l ng tài nguyên khác t n t i M c dù ã nhi u sách quy ch nh c a h n n m c th p nh t vi c suy thoái ngu n tài nguyên khoáng s n , nh ng áp ng nhu c u c a cu c s ng ng khai thác khống s n nh h gây nhi m mơi tr c môi tr nh h i s ng sinh ho t ng ng r t l n i v n c n ph i s d ng Vi c nv n mơi tr ng khơng ch ng mà gây suy thối tài ngun d n n s ng n u không khai thác m t cách h p , vi c khai thác không ch n môi tr ng khai thác mà nh h sau ã khai thác ó nh ng kh i l thác N u nh ng kh i t khơng gây nhi m suy thối mơi tr ng ng lâu dài t kh ng l sau khai c s s ti m n nguy c ng Theo nghiên c u, nh t 400 loài thu c 45 h th c v t kh n ng h p th , tích l y kim lo i cao g p hàng tr m l n so v i loài th c v t khác Và th c v t sau h p thu kim lo i n ng s c thu ho ch x nh x ch t th i nguy h i.Trong ó c linh l ng m t lo i c kh n ng tích l y kim lo i n ng cao ang c nghiên c u ng d ng x lo i n ng t i r t nhi u n i th gi i c ng nh Xu t phát t nh ng v n Giám Hi u nhà tr t nhi m kim Vi t Nam th c ch t ng, ban ch nhi m khoa Môi Tr c s ng ý c a Ban ng , d is h ng d n tr c ti p c a giáo ThS Tr n Th Ph em ã ti n hành th c hi n tài “Nghiên c u ng d ng s d ng c linh l ng (Medicago sativa) x t nhi m sau khai thác khống s n t i vùng m chì (Pb) k m (Zn) L , huy n V n Ch n, t nh Yên Bái.” 1.2 M c ích nghiên c u Th c hi n tài ánh giá kh n ng x t b ô nhi m KLN (Zn, Pb, Cd, As) c a c linh l ng 1.3 M c tiêu c a tài ánh giá hi n tr ng ô nhi m kim lo i n ng t t i vùng m chì k m L , huy n V n Ch n, t nh Yên Bái ánh giá kh n ng h p th , tích l y KLN c a c linh l ng; kh n ng ch ng ch u, s ng sót sau h p thu nh h ng d ng a vào th c ti n x tri t ng t i vùng vùng t tr ng t ô nhi m sau khai thác khoáng s n di n r ng c a c linh l ng Làm t ng di n tích t canh tác sau x 1.4 Ý ngh a c a tài - Ý ngh a h c t p nghiên c u khoa h c + Nâng cao ki n th c k n ng rút kinh nghi m th c t ph c v cho công tác nghiên c u sau + V n d ng phát huy ki n th c ó vào th c t + Là c h i ng d ng nh ng ki n th c ã h c i v i sinh viên vào th c ti n qua ó sinh viên kh n ng phát tri n sâu h n r ng h n l nh v c cu c s ng i v i -Ý ngh a th c ti n ánh giá kh n ng tích l y KLN thân, r c a c linh l ng ánh giá ch t l ng môi tr ng t sau s d ng c linh l ng 41 4.4 ánh giá kh n ng h p th KLN c a c linh l ng t nhi m sau khai thác khống s n t i vùng m chì k m L B ng 4.4 Hàm l ng KLN tích l y thân + r c a c linh l ng t ô nhi m sau khai thác khoáng s n ( Ban u Hàm l ng Zn Hàm l ng Pb Hàm l ng Cd Hàm l ng As Hình 4.3 Hàm l Thân + R Thân + R Thân + R Thân + R 1540,80 281,24 21,18 246,31 ng KLN tích l y Sau tháng n v : mg/kg) Sau tháng 18,96±0,72 33,11±0,77 23,91±0,46 39,45±0,95 7,40±0,06 10,19±0,85 10,04±0,49 16,01±0,58 2,65±0,21 3,98±0,14 3,67±0,11 6,81±0,54 24,03±0,45 41,53±5,73 43,98±0,56 67,25±0,80 thân + c a c linh l ng nhi m sau khai thác khống s n tơ 42 Sau tháng tr ng, kim lo i n ng As, sau ó c tích l y cao nh t n Zn, Pb cu i Cd C th nh sau: hàm l ng kim lo i n ng As tích l y r c a c linh l ng sau tháng tr ng tháng tr ng l n l t 24,03mg/kg 41,53mg/kg; hàm l 33,11kg/kg; hàm l l ng Pb 7,40mg/kg 10,19mg/kg th p nh t hàm ng Cd 2,65mg/kh 3,98mg/kg Hàm l thu n v i n ng T kim loai n ng ng t tích l y hàm l i v i hàm l 67,25mg/kg t n Zn, Pb Cd C th sau tháng ng kim lo i n ng tích l y r i v i As; 23,91mg/kg 39,45mg/kg 16,01mg/kg KLN tích l y ng kim lo i n ng t l ng kim lo i n ng r , c linh l ng c ng ng As l n nh t sau ó tháng hàm l ng Zn 18,96mg/kg i v i Pb; 3,67mg/kg 6,81mg/kg r cao h n Hình 4.4 Hàm l c 43,98mg/kg i v i Zn; 10,04mg/kg i v i Zn Hàm l ng thân ng KLN tích l y r c a c linh l ng sau khai thác khoáng s n t ô nhi m 43 4.5 ánh giá kh n ng x KLN c a c linh l ng t ô nhi m sau khai thác kho ng s n t i vùng m chì k m L 4.5.1 ánh giá kh n ng x KLN t ng s c a c linh l ng môi tr ng t ô nhi m sau khai thác khống s n KLN l i t sau 2tháng tháng nghiên c u c th hi n b ng 4.5 S li u As) b ng 4.5 cho th y, hàm l t xu h ng kim lo i n ng (Zn, Pb, Cd, ng gi m sau tr ng c linh l ng Do ó c linh l ng lo i thích h p c it o t ô nhi m kim lo i n ng B ng 4.5: Kh n ng x kim lo i n ng t ng s t sau tr ng c linh l ng t i vùng m chì k m L Kim QCVN Hàm lo i 03:2008 l n ng ng KLN Hi u KLN Hi u t sau su t t sau su t x tr ng x (%) tháng (%) KLN tr ng tháng t tr c (mg/kg) tr ng (mg/kg) (mg/kg) Zn 200 1540,80 1448,62±2,21 5,98 1130,11±2,24 26,65 Pb 70 281,24 258,29±2,51 8,16 221,15±1,48 21,36 Cd 21,18 18,77±1,29 11,80 15,38±0,58 27,38 As 12 246,31 221,09±2,08 10,24 182,09±1,07 26,07 44 Hình 4.5 Kh n ng x kim lo i n ng t ng s t sau tr ng c linh l ng Sau tháng tháng tr ng k t qu cho ta th y hi u su t x Cd cao nh t sau ó - Hàm l n As, Zn Pb c th nh sau: ng Cd t 10,24%, Zn gi m 8,16% hàm l gi m 11,80%, hàm l ng As gi m ng Pb gi m 5,98% sau tháng tr ng c linh l ng - Sau tháng tr ng n ng s trong t gi m 27,38%, hàm l gi m 26,65% hàm l 4.6 T KLN gi m m nh Hàm l ng Cd t ng ng As gi m 26,07%, hàm l ng Zn ng Pb gi m 21,36% ng quan gi a hàm l ng KLN t v hàm l ng KLN D a s li u phân tích v hàm l ng KLN c linh l ng h p th r thân+lá sau th i gian nghiên c u, ta b ng sau: 45 B ng 4.6: Hàm l ng KLN c linh l ng sau th i gian thí nghi m Kim Hàm l lo i KLN n ng ng t ban Hàm l ng Hàm l ng Hàm l ng Hàm l ng KLN KLN KLN KLN thân+lá c r c linh thân+lá c r c linh l ng sau linh l ng l ng sau tháng tháng sau tháng tháng (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) u(mg/kg) linh l ng sau Zn 1540,80 18,96 23,91 33,11 39,45 Pb 281,24 7,40 10,04 10,19 16,01 Cd 21,18 2,65 3,67 3,98 6,81 As 246,31 24,03 43,98 41,53 67,25 K t qu KLN hình 4.6 hình 4.7 cho th y, m i quan h gi a hàm l t c linh l ng theo quy lu t ng ng cong tích l y y = a.ln(x) + b Trong ó, h s t ng quan gi a hàm l sau tháng tháng l n h n r (R2 TL2= 0,462; R2TL4 = 0,440) cao h n so v i h s t ng quan gi a KLN 0,264) Nhìn chung, m i t linh l ng m i t t r (R2R2 = 0,238; R2R4 = ng quan gi a KLN ng quan y u ng KLN thân t v i KLN c 46 Hình 4.6 T ng quan gi a hàm l ng KLN t hàm l ng KLN tích l y b ph n c a c linh l ng Hình 4.7 T ng quan gi a hàm l ng KLN t hàm l tích l y b ph n c a c linh l ng ng KLN 47 Ph n K T LU N VÀ KI N NGH 5.1 K t lu n Trên c s k t qu nghiên c u thu c, b c u i nm ts k t lu n sau: Loài th c v t nghiên c u c linh l ng sinh tr nghèo ki t b ô nhi m KLN ho t ng t i t t ng khai thác chì Hàm l lo i n ng tích l y b ph n thân r c a t tr ng lo i ã tác d ng c i t o ng ng t ng kim i cao Vi c t làm gi m m c ô nhi m t rõ r t C th nh sau: * Kh n ng thích nghi, sinh tr ng, phát tri n c a c linh l ng K t qu thu th p sau tháng nghiên c u, cho th y c linh l ng tr ng t nhi m sau khai thác chì v n sinh tr theo c tính c a * Hàm l Môi tr hi n t ng kim lo i n ng ng t t tr ng b ô nhi m KLN Hàm l 21,18mg/kg, hàm l ng c tr ng a bàn L t i khu v c th c hi n thí nghi m ng Zn, As, Cd, Pb chu n cho phép QCVN 03:2008 (hàm l ng, phát tri n bình th ng Pb uv tiêu t 281,24mg/kg, Cd ng As 246,31mg/kg, hàm l ng Zn 1540,80 mg/kg) * Ch t l ng t sau tr ng - Sau tháng tr ng c linh l ng c i t o t hàm l ng KLN c tích l y qua thân lá, r c a nên ã gi m m t cách k Kh n ng tích l y Zn, Pb, Cd, As r cao h n so v i thân - Hàm l (Pb) t mg/kg; Hàm l ng k m (Zn) t t 221,15 mg/kg; hàm l ng asen (As) t 1130,11mg/kg; hàm l ng cadimi (Cd) t tr ng d ng chì t 15,38 ng x 182,09 mg/kg 48 * Kh n ng tích l y KLN c a c linh l ng + i v i thân (mg/kg) - Hàm l ng Zn tích l y sau tháng 18,96 , sau tháng 33,11 t ng1,74 l n - Hàm l ng Pb tích l y sau tháng 7,40,sau tháng 10,19 t ng 1,37 l n - Hàm l ng Cd tích l y sau tháng 2,65, sau tháng 3,98 t ng 1,5 l n - Hàm l ng As tích l y sau tháng 24,03, sau tháng 41,53 t ng 1,72 l n + i v i r (mg/kg) - Hàm l ng Zn tích l y sau tháng 23,1, sau tháng 39,45 t ng 1,64 l n - Hàm l ng Pb tích l y sau tháng 10,04, sau tháng 16,01 t ng 1,59 l n - Hàm l ng Cd tích l y sau tháng 3,67, sau tháng 6,81 t ng 1,85 - Hàm l ng As tích l y sau tháng 43,98, sau tháng 67,25 t ng 1,52 l n Nhìn chung c linh l ng tích l y KLN * Kh n ng x KLN Hàm l u cao c thân r t c a c linh l ng ng Zn sau tháng gi m 1,06 l n; hi u su t 5,98%, sau tháng gi m 1,36 l n, hi u su t 26,65% Hàm l ng Pb sau tháng gi m 1,08 l n; hi u su t 8,16%, sau tháng gi m 1,27 l n, hi u su t 21,36% Hàm l ng Cd sau tháng gi m 1,12 l n; hi u su t 11,80%, sau tháng gi m 1,37 l n, hi u su t 27,08% Hàm l ng As sau tháng gi m 1,11 l n; hi u su t 10,27%, sau 4tháng gi m 1,35 l n, hi u su t 26.07% 49 Sau tháng tr ng cho th y hàm l m chì k m gi m k , v n v ng KLN t t i bãi th i vùng t QCVN 03:2008 nh ng ã gi m k , n u phát tri n v lâu dài c linh l ng hồn tồn kh n ng x KLN a v hàm l t sau c i t o th ng cho phép quy chu n, qua ó c i t o t t t, a vào s d ng v i m c ích nơng nghi p 5.2 Ki n ngh Qua k t qu nghiên c u t c, tài xin m t s ngh nh sau: - Ki n ngh v i c p, ngành c n s quan tâm, ut ,t om i i u ki n cho trình kh c ph c x ô nhi m - Ki n ngh v i UBND xã L bi n pháp qu n ch t ch nh ng di n tích h p cho ng tránh iv i t sau khai thác khống s n, bi n pháp tuyên truy n phù i dân v nh ng tác h i c a ô nhi m môi tr ng, t ó th c nh ng h u qu x u ô nhi m gây - Khuy n khích ng i dân c i t o t ô nhi m KLN b ng lo i th c v t Bi n pháp c i t o thân thi n v i mơi tr ng, chi phí hi u qu t t - Ti p t c nghiên c u bi n pháp k thu t cho lo i kh n ng c i t o qu ng c n t b ô nhi m kim lo i n ng c a khu v c bãi th i khai thác c - C n nghiên c u ti p theo vi c s d ng x lo i sau tr ng c it o t ô nhi m sau khai thác kim lo i 50 TÀI LI U THAM KH O I Ti ng Vi t Mai Ái, Mai Trong Thuân, Nguy n Kh c Vinh (1999) “M t s i m phân b As t nhiên v n tr ng ô nhi m Arsen môi Vi t Nam”, Hi n tr ng ô nhi m As thông tin l u tr c Vi t Nam, Trung tâm a ch t trang 20 c Ch t Môi Tr GS.TSKH Lê Huy Bá “ ng” (ph n chuyên ) nhà xu t b n Khoa H c K Thu t Trang 332 Nguy n Xuân C , 2009, Nghiên c u s hút Cu, Pb, Zn tìm hi u kh n ng s d ng phân bón gi m thi u s tích l y chúng rau c i xanh rau xà lách, HKHTN, HQGHN Lê V n Khoa (2000), “ t Môi tr ng”, Nxb Giáo d c, Hà N i Lê V n Khoa, Nguy n Xuân Quýnh, Nguy n Qu c Vi t (2007), Ch th sinh h c môi tr ng, Nxb Giáo d c, Hà N i Ph m V n Khang, Lê Tu n Anh, Nguy n Ng c Minh (2001), M t s nghiên c u v ô nhi m Pb th gi i Vi t Nam, T p chí Khoa h c t s 18 Võ V n Minh (2009), “ Nghiên c u kh n ng h p th m t s KLN t c a c vetiver ánh giá hi u qu c i t o ti n s khoa h c môi tr ng, tr ng t ô nhi m”, Lu n án i h c Qu c Gia Hà N i Nguy n Ng c Nông (2007), giáo trình “lu t sách mơi tr tr ng i h c Nông Lâm, i h c Thái Nguyên ng Xuy n Nh nnk (2004), “Nghiêm c u xác sinh h c (th c v t vi sinh v t) th i Thái Nguyên”, nh m t s gi i pháp x ô nhi m KLN n c tài c p B n m 2003 2004 10 Tr n Th Ph ( 2008), Bài gi ng “ Hóa h c mơi tr Lâm Thái Nguyên ng” ng” Tr ng H Nông 51 II Ti ng Anh 11 ANZ (1992), Australian and New Zealand Guidelines for the Assessment and Management of Contaminated Sites Australian and New Zealand Ennvironment and Conservation Council, and National Health and Medical Research Council, January 1992 12 Cunningham et al (1995), Phytoremediation of contaminated soils Treds Biotechnol 13 Diels L, M Desmet, L Hooyberghs, P Corbisier (1999), "Heavy metal bioremediation of soil", Mol Biotechnol, 13(2), pp 171 14 Ellis & A.Mellor, (1995), Soil and Environment Printed and bound in Great Britain by Biddles Ltd, Guildford and King’s Lynn 15 EPA (1999), Phytoremediation Resoure Guide U.S Washington, DC: Environment Protection Agency Office of solid Waste and Emergency Responnse Technology Innovation Office 16 Han D.H cs (2004), Effects of liming on uptake of lead and cadmium by Raphanus sativa Archives of Environment contamination and Toxicology, Springer New York, 11/2004 17 Lasat (2000), The use of plants for the removal of toxic metals from contaminated soils: (SuDoc EP 1.2:2002011154): U.S Environmental Protection Agency 18 Raskin & Ensley (2000), Phytoremediation of Toxic Metals: Using Plants to Clean Up the Environment Jon Wiley & Sons, Inc., New York 19 Shu,W S., Xia, H P., Zhang, Z Q., Lan, C Y and Wong, M H (2002), "Use of vetiver and three other grasses for regevetation of Pb/Zn mine tailings: field experiment", International Journal of Phytoremediation: Vol 4, No 1, pp 47-57 52 PH L C Ph l c 1: Hàm l ng KLN t c linh l ng sau tháng tr ng ( V: mg/kg) N ng KLN c a t sau tháng tr ng c linh l ng Sau tháng Công th c Ban u I II III TB SD Zn 1540,8 1446,12 1449,43 1450,32 1448,62 2,21 Pb Cd As 281,24 21,18 246,31 256,31 18,87 223,43 257,45 17,43 219,43 261,12 20,01 220,41 258,29 18,77 221,09 2,51 1,29 2,08 Hàm l Zn Pb Cd As ng KLN thân + c linh l ng sau tr ng tháng 1540,80 281,24 21,18 246,31 Hàm l Zn Pb Cd As 18,14 7,39 2,89 24,44 19,43 7,46 2,48 23,55 19,32 7,34 2,59 24,11 18,96 7,40 2,65 24,03 0,72 0,06 0,21 0,45 ng KLN r c linh l ng sau tr ng tháng 1540,80 281,24 21,18 246,31 23,64 9,49 3,77 44,44 24,45 10,41 3,56 43,35 23,65 10,23 3,69 44,15 23,91 10,04 3,67 43,98 0,46 0,49 0,11 0,56 53 Ph l c 2: Hàm l ng KLN t c linh l ng sau tháng tr ng ( V: mg/kg) N ng KLN c a t sau tr ng c linh l ng tháng Sau tháng Công th c Ban u I II III TB SD Zn Pb Cd As 1540,80 281,24 21,18 246,31 1132,34 222,14 15,26 182,87 1127,87 219,45 14,87 180,87 1130,12 221,87 16,01 182,54 1130,11 221,15 15,38 182,09 2,24 1,48 0,58 1,07 Hàm l Zn Pb Cd As ng KLN thân + c linh l ng sau tr ng tháng 1540,80 281,24 21,18 246,31 Hàm l Zn Pb Cd As 32,34 9,24 4,14 37,88 33,87 10,45 3,89 38,57 33,12 10,87 3,91 48,14 33,11 10,19 3,98 41,53 0,77 0,85 0,14 5,73 ng KLN r c linh l ng sau tr ng tháng 1540,80 281,24 21,18 246,31 38,36 15,34 6,24 67,13 39,89 16,41 6,87 66,52 40,11 16,27 7,32 68,11 39,45 16,01 6,81 67,25 0,95 0,58 0,54 0,80 54 Ph l c 3: Chi u cao c linh l ng sau tr ng ( V: cm) Chi u cao tháng S l nl y C1 C2 C3 TB1 5,00 4,7 5,30 5,00 5,10 4,3 5,50 4,97 4,90 5,6 5,00 5,17 TB SD 5,04 0,11 9,27 0,15 18,94 0,20 31,16 0,37 Chi u cao tháng 10,00 8,60 9,43 9,70 8,90 9,50 9,00 9,13 9,20 9,80 8,70 9,23 Chi u cao tháng 19,00 18,60 18,77 18,70 20,00 19,50 18,00 19,17 19,20 19,00 18,50 18,90 Chi u cao tháng 30,00 30,20 30,77 32,10 31,00 33,00 30,50 31,50 29,50 31,60 32,50 31,20 55 Ph l c 4: Chi u dài r c linh l ng sau tr ng ( V: cm) Chi u dài r tháng S l nl y C1 C2 C3 TB1 10,80 10,50 9,30 10,89 10,50 10,00 9,80 10,56 10,20 9,50 9,00 10,17 TB SD 10,54 0,36 17,00 0,23 Chi u dài r tháng 16,80 16,50 16,77 17,00 17,20 16,50 18,00 17,23 17,00 17,30 16,70 17,00 ... c a c linh l ng t ô nhi m sau khai thác khống s n t i vùng m chì – k m Tú L 41 4.5 ánh giá kh n ng x lý KLN c a c linh l ng t ô nhi m sau khai thác kho ng s n t i vùng m chì – k m Tú L ... u cao c linh l ng t ô nhi m sau khai thác khoáng s n t i vùng m chì – k m Tú L 39 4.3.2 S bi n ng v chi u dài r c linh l ng t nhi m sau khai thác khống s n t i vùng m chì – k m Tú L ... c khai thác không ch n môi tr ng khai thác mà nh h sau ã khai thác ó nh ng kh i l thác N u nh ng kh i t không gây ô nhi m suy thoái môi tr ng ng lâu dài t kh ng l sau khai c s lý s ti m n nguy
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ứng dụng sử dụng cỏ linh lăng (Medicago sativa) trong xử lý đất ô nhiễm sau khai thác khoáng sản tại vùng mỏ chì (Pb) – kẽm (Zn) Tú Lệ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu ứng dụng sử dụng cỏ linh lăng (Medicago sativa) trong xử lý đất ô nhiễm sau khai thác khoáng sản tại vùng mỏ chì (Pb) – kẽm (Zn) Tú Lệ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay