Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của giống cam V2 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

59 6 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 13:06

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của giống cam V2 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của giống cam V2 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của giống cam V2 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của giống cam V2 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của giống cam V2 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của giống cam V2 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của giống cam V2 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của giống cam V2 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của giống cam V2 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của giống cam V2 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của giống cam V2 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của giống cam V2 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp) T tài : KHĨA LU N T T NGHI H o:chính qui Chuyên ngành:Nông Lâm K t H p Khoa:Lâm Nghi p Khóa h c : 2011 -2015 IH C T tài: NGHIÊN C M NÔNG SINH H C C A GI NG CAM V2 T I THÁI NGUYÊN KHÓA LU N T T NGHI H IH C o:chính qui Chun ngành: Nơng Lâm K t H p L p : 43 Nông Lâm K t H p Khoa: Lâm Nghi p Khóa h c: 2011 -2015 Gi ng d n: TS Tr n Công Quân i Th c t p t t nghi p th th ch c m i sinh viên trau r i l i nh ng ki n ng th c v n d ng i vào th c t nh ng ki n th c quan tr ng v hành, lý lu n g n li n v i th c ti n nhi i H c Nông Lâm Thái Nguyên u ki n thu n l c h c h i thêm u m i t th c ti n ch Nâng t m tri th c, ch p chúng em nh ng th h ti iH c ng quan tâm trang b nh ng ki n th c c n thi cho m ng s nhanh chóng h i nh p v i m i, chun mơn v ng vàng, có l m v ng thành công ng s nghi p sau V i lòng kính tr ng bi cg il ic ng d n em su t th i gian th c hi n khóa lu n c chân thành c ng, ban ch nhi m khoa lâm nghi p th y cô giáo, cán b n t cho em nh ng ki n th c b ích nh ng kinh nghi m quý báu su t trình h c t p rèn luy n t cg il ic ng n ban lãnh oCông ty C ph n Khai khống Mi n Núi xóm G c G o, xã T c Tranh, Huy Nguyên u ki n v m th c t nh Thái em hồn thành t t khóa lu n t t nghi p c a Thái nguyên Sinh viên ii n k t qu nghiên c u t th c hi n, không chép c a Các tài li u tham kh o vi t, giáo trình, t p trí, lu c ghi ph n tài li u tham kh o c a khóa lu n ng d n Sinh viên TS Tr XÁC NH N C A GIÁO VIÊN CH M PH N BI N ( Xác nh nh s a sai sót sau h (Ký ghi rõ h , tên) m) iii M u b ng 3.1 M t s ch tiêu phát tri n c a gi ng cam V2 26 M u b ng 3.2 Phân lo i c p cành c a gi ng cam V2 27 M u b ng c 27 M u b ng 3.4 Th i gian xu t hi n, k t l c ch ng t l c c a gi ng cam V2 28 M u b ng 3.5 Th i gian hoa, n r k t thúc n hoa 29 M u b ng 3.6 T l u qu gi ng cam V2 29 M u b ng ng c a qu cam V2 30 M u b ng 3.8 Thành ph n sâu, b nh h i cam V2 31 B ng 4.1.M t s ch ng c a gi ng cam V2 32 B ng 4.2 K t qu phân lo i c p cành c a gi ng cam V2 34 B ng 4.3 K t qu c c a gi ng cam V2 TN1 36 B ng 4.4 Th i gian xu t hi n, k t l c ch t l c c a gi ng cam V2 37 B ng 4.5 Th i gian hoa, n r k t thúc n hoa 39 B ng 4.6 T l u qu nh gi c tr ng t i xã T c Tranh 40 B ng kính chi u cao c a qu cam V2 cam TN1 41 B ng 4.8 Thành ph n sâu, b nh h i cam V2 42 iv Hình nh 4.1 Bi th hi n s phát tri n c a gi ng cam V2 gi ng cam TN1 t i vùng nghiên c u 32 Hình nh 4.2 Bi V2 th hi n kh m khác 33 Hình nh 4.3 Phân cành Hình gi ng cam V2 TN1 35 c hình thái c a cam V2 TN1 36 Hình nh 4.5 Bi Hình ng phát tri n cam c m khác 37 th bi u di n t l hoa theo th i gian c a gi ng cam V2 t i xã T c Tranh .ian gi qu c a cam V2 lâu nh t Cây cam V2 có kh b o qu n qu r t t t So v c tr ng t i Cao Phong Ngh An th Hòa Bình Qu H p u qu non c mu c tr ng t i xã T c Tranh u cho th y nh ng y u t n vi c hình thành qu xã T ng c thu n l Qu H p c T l u qu ng c a qu B ng 4.6 T l u qu nh gi c tr ng t i xã T c Tranh T ng s hoa T ng s qu S qu cây(hoa) r ng(qu ) l i(qu ) qu (%) Cam V2 11.303 3500 136 1,203 Cam TN1 11.766 3200 147 1,249 Công th c m xã T c Tranht l T l u c a gi ng cam V2 1,203% ng s hoa 11.303 hoa, s hoa r ng 7.666 hoa (bao g mc t l i gi u qu 1,249 % Cam V2 có t l u qu th t so v i gi ng cam TN1 Các nghiên c u v cam V2 Ngh u cho t l u qu c Cao Phong Hòa Bình Qu H p [6] 41 B ng 4.7 ng kính chi u cao c aqu cam V2 cam TN1 : cm Th i gian theo dõi Tháng Công th c ng kính Tháng Chi u cao ng kính Chi u cao Cam V2 1,24 1,27 3,64 4,1 Cam TN1 1,21 1,23 2,5 2,6 Trong ph m vi v th i gian nghiên c kho tài th u qu vào t qu nghiên c u ch t p trung vào s li u cv ng c a qu hai tháng B ng 4.7 cho th y, gi v chi c qu ng kính, v ng m nh chi u cao qu c c a qu m nh, so sánh v i gi ng cam TN1 v ng m p2l nc v nghiên c u v H p Ngh cam V2 t ng c a qu u cho th n tháng [6] ng c qu gi ng cam V2 ng kính chi u cao Các k t qu Cao Phong Hòa Bình Qu ng m nh nh t c a qu 42 Hình nh 4.7 th th hi c a qu 4.1.3.M ng n gây h i c a m t s lo i sâu b nh h i cam V2 tr ng t i xã T c tranh n nghiên c m nông sinh h c c a gi ng cam V2, th y có lo i sâu h i ch y u r p sáp gi cam, c u c u, r y m m Ngoài g p lo i b nh loét cam B ng 4.8 Thành ph n sâu, b nh h i cam V2 STT sâu b nh h i R p sáp gi cam C uC u R ym m B nh loét Tên khoa h c Planococcus citri Risso Hypomeces squamosus B ph n M c h i Lá, cành, qu L c non, ng n Lá Lá, qu , cành +++ ++ + + 43 Ghi : gây h i c a sâu: + : r t g p, m th p, t n su t b t g p gây h i c a b nh: < 10% + : 25 b t g p > 10 - 20% +++: G 50% b b nh +++: >50 % b b nh ng xuyên, m cao, t n su t b t g p > 20% R p sáp gi cam gây h i v i m m cao, g t hi n loài r p h i C u c iv i trung bình, chúng ch y u h i ng n c a t t c có n khơng ngo i tr u b chúng gây h i nh ng ng n l c v a m ng xuyên t n công u b h i b i r y m m b nh lt t g p, ch có vài Nh t sâu, b nh xu t hi n b h i u c x lý k p th i b ng m i bi n n cam không b h i nhi u Nh ng k t qu nghiên c u t i m xã T c Tranh cho th h i nhi u m t ph c a gi ng cam V2 t c tr ng t c ti m a bàn xã không b 44 T nh ng k t qu nghiên c u c nêu V ph t lu n ng t i, u,thoáng, phân cành c u, xanh, tán c l n S ng phân cành c p c a cam V2 không nhi u, nhiên chi u dài chi u r ng cành l n, r t kh e kho n V lá: Nhìn chung m u ki n sinh thái cam V2 nh so v i cam TN1 Nhìn màu s c cam V2 có màu xanh nh t, b n ph ng, m n,dày, b m t b l c nên vi c ti p nh n ánh sáng cho ng c a gi ng cam V2 t V t nhi u so v i gi ng cam TN1 m l c: Cam V2 b u xu t hi n L c xuân t ngày m ng c c a gi ng cam V2 b ng i gi ng kính cành l c 0,21 cm S cành l c c a gi ng cam V2 trung bình Cây v n mang nh c a gi ng : v n mang qu c a v c n phân hóa m m hoa v sau V m hoa: Cam V2 b u xu t hi n n t ngày 29 tháng t thúc n ng c ng di n n n r di n vòng ngày hoa r ng d V qu hình thành qu non di n vòng 17 ngày m qu : T l ng m nh v chi cm, v chi u cao qu u qu c ng kính, v ... ch c nông nghi p th gi i (FAO), http://faostat.fao.org/, [l n truy c p: HÌNH NH CÀNH L C C A CÂY CAM V2 VÀ CÂY CAM TN1 L c cam V2 L c cam TN1 HOA C A CÂY CAM V2 VÀ CAM TN1 Cam V2 QU C A CAM V2. .. ng cam V2 29 M u b ng ng c a qu cam V2 30 M u b ng 3.8 Thành ph n sâu, b nh h i cam V2 31 B ng 4.1.M t s ch ng c a gi ng cam V2 32 B ng 4.2 K t qu phân lo i c p cành c a gi ng cam. .. chi u cao c a qu cam V2 cam TN1 41 B ng 4.8 Thành ph n sâu, b nh h i cam V2 42 iv Hình nh 4.1 Bi th hi n s phát tri n c a gi ng cam V2 gi ng cam TN1 t i vùng nghiên c u
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của giống cam V2 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của giống cam V2 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay