Doanh nghiệp nhà nước và các loại hình kinh doanh môn quản trị doanh nghiệp

24 10 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 12:43

LỜI MỞ ĐẦUTại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (121986), Đảng ta đã đề ra chủ trương đổi mới nền kinh tế một cách toàn diện, chuyển nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Lý luận kinh tế về thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội lúc này đã có những thay đổi căn bản, sự tồn tại khách quan của năm thành phần kinh tế được thừa nhận. Kinh tế quốc doanh nay được gọi là khu vực doanh nghiệp nhà nước, đồng thời thừa nhận sự tồn tại khách quan của các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh thì nhận thức về vai trò của khu vực kinh tế Nhà nước cũng được đổi mới. Trong quá trình thực hiện chính sách kinh tế nhiều thành phần, Đảng ta luôn khẳng định thành phần kinh tế Nhà nước đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân.Với định hướng xây dựng đất nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, cùng với sự tồn tại tất yếu của nền kinh tế thị trường, Đảng và Nhà nước ta đã và đang có những đường lối chính sách thiết thực nhằm khẳng định và phát huy vai trò chỉ đạo của kinh tế Nhà nước. Muốn phát huy vai trò kinh tế Nhà nước, cần phải đổi mới tổ chức sắp xếp cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước.Bài thu hoạch gồm 4 phần sau;1. Những điều kiện để một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân2. Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân và doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân3. Đặc điểm của Doanh nghiệp Nhà nước và so sánh với các doanh nghiệp còn lại4. Ưu điểm, nhược điểm và thực trạng của Doanh nghiệp Nhà nướcChúng em cảm ơn cô giáo Đặng Thị Lan đã tạo điều kiện và giúp đỡ chúng em hoàn thành bài thu hoạch nàyTuy nhiên, bài thu hoạch sẽ không tránh khỏi thiếu sót, chúng em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của cô giáo và bạn đọc. Mục lục LỜI MỞ ĐẦU Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12/1986), Đảng ta đề chủ trương đổi kinh tế cách tồn diện, chuyển kinh tế kế hoạch hố tập trung sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa Lý luận kinh tế thời kì độ lên chủ nghĩa xã hội lúc có thay đổi bản, tồn khách quan năm thành phần kinh tế thừa nhận Kinh tế quốc doanh gọi khu vực doanh nghiệp nhà nước, đồng thời thừa nhận tồn khách quan thành phần kinh tế ngồi quốc doanh nhận thức vai trò khu vực kinh tế Nhà nước đổi Trong q trình thực sách kinh tế nhiều thành phần, Đảng ta khẳng định thành phần kinh tế Nhà nước đóng vai trò chủ đạo kinh tế quốc dân Với định hướng xây dựng đất nước theo đường xã hội chủ nghĩa, với tồn tất yếu kinh tế thị trường, Đảng Nhà nước ta có đường lối sách thiết thực nhằm khẳng định phát huy vai trò đạo kinh tế Nhà nước Muốn phát huy vai trò kinh tế Nhà nước, cần phải đổi tổ chức xếp cấu doanh nghiệp Nhà nước Bài thu hoạch gồm phần sau; Những điều kiện để doanh nghiệp có tư cách pháp nhân Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân doanh nghiệp khơng có tư cách pháp nhân Đặc điểm Doanh nghiệp Nhà nước so sánh với doanh nghiệp lại Ưu điểm, nhược điểm thực trạng Doanh nghiệp Nhà nước Chúng em cảm ơn cô giáo Đặng Thị Lan tạo điều kiện giúp đỡ chúng em hoàn thành thu hoạch Tuy nhiên, thu hoạch khơng tránh khỏi thiếu sót, chúng em mong nhận ý kiến đóng góp cô giáo bạn đọc NỘI DUNG Câu 1: Nêu điều kiện để doanh nghiệp có tư cách pháp nhân? Theo quy định điều 94 (mục 1- chương 3) luật Dân sự, tổ chức coi có tư cách pháp nhân có đầy đủ yêu cầu sau: - Được quan Nhà nước có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập, đăng ký cơng nhận - Có cấu tổ chức chặt chẽ - Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác tự chịu trách nhiệm tài sản - Nhân danh tham gia quan hệ pháp luật cách độc lập Câu 2: Những doanh nghiệp loại chủ thể kinh doanh Việt Nam có tư cách pháp nhân? khơng có tư cách pháp nhân Sự khác doanh nghiệp có khơng có tư cách pháp nhân việc doanh nghiệp có hay khơng chịu trách nhiệm tồn tài sản trước pháp luật Đối với doanh nghiệp khơng có tư cách pháp nhân phải chịu trách nhiệm tồn tài sản có Điều có nghĩa là, doanh nghiệp làm ăn thua lỗ bị phá sản, thành viên cơng ty phải chịu trách nhiệm tồn tổng tài sản mà có, dộ rủi ro cao có tính chất mạo hiểm Còn doanh nghiệp có tư cách pháp nhân phải chịu trách nhiệm số vốn mà đóng góp thành lập doanh nghiệp Đối với loại hình cơng ty thường cơng ty nhà nước công ty cổ phần, phải báo cáo tài cơng khai hàng năm có độ rủi ro thấp so với loại hình lại Căn theo điều 94, mục 1, chương III, luật dân Việt Nam, loại chủ thể kinh doanh sau có tư cách pháp nhân: Doanh nghiệp nhà nước Hợp tác xã Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Cơng ty cổ phần Công ty trách nhiệm hữu hạn Công ty hợp danh Doanh nghiệp tư nhân Trong loại chủ thể kinh doanh, bán hàng rong vỉa hè hộ kinh doanh cá thể tư cách pháp nhân Câu 3: Nêu đặc điểm loại hình doanh nghiệp nhà nước so sánh khái quát với doanh nghiệp lại: a Chủ sở hữu (sáng lập viên) b Việc góp vốn thành lập, chuyển nhượng, tăng giảm vốn c Các hình thức phép huy động vốn d Ban quản lý (vai trò hội đồng thành viên hay hội đồng quản trị) Trả lời Những đặc điểm doanh nghiệp nhà nước so sánh khái quát với doanh nghiệp lại Chủ sở hữu( sáng lập viên): Nhà nước sở hữu toàn vốn điều lệ có cổ phần, vốn góp chi phối, tổ chức hình thức cơng ty nhà nước, cơng ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn * So sánh với tổ chức khác: -Hợp tác xã: Sáng lập viên cá nhân, hộ gia đình pháp nhân khởi xướng việc thành lập hợp tác xã tham gia hợp tác xã - Doanh nghiệp có vốn ĐTNN: Hai bên nhiều bên hợp tác với để thành lập doanh nghiệp liên doanh Việt Nam sở hợp đồng liên doanh Doanh nghiệp liên doanh hợp tác với nhà đầu tư nước với doanh nghiệp Việt Nam để thành lập doanh nghiệp liên doanh Việt Nam Doanh nghiệp liên doanh thành lập theo hình thức cơng ty trách nhiệm hữu hạn, có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam - Công ty cổ phần: Cổ đơng tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu ba không hạn chế số lượng tối đa - Công ty trách nhiệm hữu hạn: Thành viên tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt năm mươi - Cơng ty hợp danh: + Phải có hai thành viên hợp danh; thành viên hợp danh, có thành viên góp vốn; + Thành viên hợp danh phải cá nhân, có trình độ chun mơn uy tín nghề nghiệp phải chịu trách nhiệm tồn tài sản nghĩa vụ cơng ty; + Thành viên góp vốn chịu trách nhiệm khoản nợ cơng ty phạm vi số vốn góp vào công ty - Doanh nghiệp tư nhân: chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân cá nhân làm chủ tự chịu trách nhiệm toàn tài sản hoạt động doanh nghiệp - Hộ kinh doanh cá thể: cá nhân hộ gia đình làm chủ , kinh doanh địa điểm cố định, không thường xuyên thuê lao động, khơng có dấu chịu trách nhiệm tồn tài sản với hoạt động kinh doanh 2, Việc góp vốn thành lập, chuyển nhượng, tăng giảm vốn Vốn thành lập doanh nghiệp nhà nước vốn nhà nước cấp Về việc chuyển nhượng, tăng giảm vốn: Đối với Doanh nghiệp Nhà nước họat động kinh doanh: Tự huy động vốn để hoạt động kinh doanh, khơng thay đổi hình thức sở hữu; phát hành trái phiếu theo quy định pháp luật; chấp giá trị quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản thuộc quyền quảndoanh nghiệp ngân hàng Việt Nam để vay vốn kinh doanh theo quy định pháp luật (điều 8, luật Doanh nghiệp Nhà nước) Đối với Doanh nghiệp nhà nước hoạt động cơng ích: Được huy động vốn, gọi vốn liên doanh, chấp giá trị quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản thuộc quyền quảndoanh nghiệp ngân hàng Việt Nam để vay vốn phục vụ hoạt động công ích theo quy định pháp luật quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.(điều 8- luật Doanh nghiệp Nhà nước) * So sánh với tổ chức khác: - Hợp tác xã: Khi gia nhập hợp tác xã, xã viên phải góp vốn theo quy định Điều 24 Luật HTX Xã viên góp vốn lần từ đầu nhiều lần; mức, hình thức thời hạn góp vốn Điều lệ hợp tác xã quy định Vốn góp xã viên điều theo quy định Đại hội xã viên Xã viên trả lại vốn góp trường hợp quy định điểm b, c, d e khoản Điều 25 Luật HTX Việc trả lại vốn góp xã viên vào thực trạng tài hợp tác xã thời điểm trả lại vốn sau hợp tác xã toán năm giải xong quyền lợi, nghĩa vụ kinh tế xã viên hợp tác xã Hình thức, thời hạn trả lại vốn góp cho xã viên Điều lệ hợp tác xã quy định - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi: Phần vốn góp bên nước bên nước vào vốn pháp định doanh nghiệp liện doanh không bị hạn chế mức cao theo thoả thuận bên, không 30% vốn pháp định, trừ trường hợp Chính phủ quy định Đối với doanh nghiệp liên doanh nhiều bên, tỷ lệ góp vốn tối thiểu Bên Việt Nam Chính phủ quy định Đối với sở kinh tế quan trọng Chính phủ định, bên thoả thuận tăng dần tỷ trọng góp vốn Bên Việt Nam vốn pháp định doanh nghiệp liên doanh Các bên doanh nghiệp liên doanh có quyền chuyển nhượng giá trị phần vốn doanh nghiệp liên doanh, phải ưu tiên chuyển nhượng cho bên doanh nghiệp liên doanh Trong trường hợp chuyển nhượng cho doanh nghiệp ngồi liên doanh điều kiện chuyển nhượng khơng thuận lợi so với điều kiện đặt cho bên doanh nghiệp liên doanh Việc chuyển nhượng phải bên doanh nghiệp liên doanh thoả thuận - Công ty cổ phần: Vốn huy động cách bán cổ phần cho cổ đông: phát hành cổ phiếu, trái phiếu công chúng theo quy định pháp luật chứng khốn - Cơng ty trách nhiệm hữu hạn: + Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên trở lên: Thành viên phải góp vốn đầy đủ hạn cam kết Trường hợp có thành viên khơng góp đầy đủ hạn số vốn cam kết, số vốn chưa góp coi nợ thành viên cơng ty; thành viên phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh không góp đủ hạn số vốn cam kết Người đại diện theo pháp luật công ty phải thơng báo văn trường hợp nói đoạn khoản cho quan đăng ký kinh doanh thời hạn ba mươi ngày, kể từ thời điểm cam kết góp vốn; sau thời hạn này, khơng có thơng báo văn đến quan đăng ký kinh doanh, thành viên chưa góp đủ vốn người đại diện theo pháp luật công ty phải liên đới chịu trách nhiệm cơng ty phần vốn chưa góp thiệt hại phát sinh khơng góp đủ hạn số vốn cam kết + Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên: Chủ sở hữu công ty có nghĩa vụ phải góp vốn đầy đủ hạn đăng ký - Công ty hợp danh: Vốn thành viên hợp danh thành viên góp vốn góp - Doanh nghiệp tư nhân: Vốn đầu tư chủ doanh nghiệp tư nhân chủ doanh nghiệp tự khai Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ khai báo xác tổng số vốn đầu tư, nêu rõ số vốn tiền Việt Nam, ngoại tệ tự chuyển đổi, vàng tài sản khác; vốn tài sản khác phải ghi rõ loại tài sản, số lượng giá trị lại loại tài sản Trong trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng giảm vốn đầu tư vào hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Việc tăng giảm vốn đầu tư chủ doanh nghiệp phải ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp vốn đầu tư đăng ký, chủ doanh nghiệp tư nhân giảm vốn sau khai báo với quan đăng ký kinh doanh - Hộ kinh doanh cá thể: Vốn góp tư nhân Hộ gia đình chịu trách nhiệm dân tài sản chung hộ (gồm tài sản thành viên tạo lập nên lập cho chung tài sản khác mà thành viên thoả thuận tài sản chung hộ) tài sản chung hộ không đủ để thực nghĩa vụ chung hộ thành viên phải chịu trách nhiệm liên đới tài sản riêng 3, Cách thức huy động vốn Doanh nghiệp Nhà nước phép chấp giá trị quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản thuộc quyền quảndoanh nghiệp ngân hàng Việt Nam để vay vốn phục vụ hoạt động cơng ích theo quy định pháp luật quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép khơng thay đối hình thức sở hữu Riêng Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động kinh doanh phép phát hành trái phiếu để huy động vốn * So sánh với tổ chức khác - Hợp tác xã: Hợp tác xã vay vốn Ngân hàng theo quy định pháp luật, huy động vốn góp xã viên theo định Đại hội xã viên,được vay vốn xã viên, tổ chức theo điều kiện hai bên thoả thuận, không trái với quy định pháp luật,được nhận sử dụng vốn, trợ cấp Nhà nước, tổ chức, cá nhân nước bên thoả thuận theo quy định pháp luật - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi: vốn vay Ngồi ra, số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi hoạt động theo hình thức cơng ty cổ phần (theo nghị định số 38/2003/NĐ-CP ngày 15-04-2003 Chính phủ chuyển đổi số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi sang hoạt động theo hình thức cơng ty cổ phần) có thêm kênh huy động vốn phát hành chứng khốn - Cơng ty cổ phần: Có quyền phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi loại trái phiếu khác theo quy định pháp luật điều lệ công ty 10 - Công ty trách nhiệm hữu hạn: vốn vay, không phát hành chứng khốn - Cơng ty hợp danh: vốn vay, mở rộng số lượng thành viên góp vốn, khơng phát hành loại chứng khốn - Doanh nghiệp tư nhân: vốn vay - Hộ kinh doanh cá thể: 4, Vai trò hội đồng thành viên( hội đồng quản trị) - Hội đồng quản trị gồm chủ tịch, tổng giám đốc giám đốc số thành viên khác Tuỳ theo quy mô, loại hình doanh nghiệp, Chính phủ quy định số lượng thành viên Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị có thành viên chuyên trách thành viên kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị thành viên chuyên trách Theo điều 30 luật Doanh nghiệp Nhà nước hội đồng quản trị có vai trò sau: 1- Nhận vốn, đất đai, tài nguyên nguồn lực khác Nhà nước giao cho doanh nghiệp; 2- Trình thủ trưởng quan định thành lập doanh nghiệp phê duyệt lệ doanh nghiệp, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch năm, trừ doanh nghiệp quan trọng Thủ tướng định; 3- Trình thủ trưởng quan quảnNhà nước theo phân cấp Chính phủ phương án liên doanh, góp vốn, dự án đầu tư doanh nghiệp; 4- Trình Thủ tướng Chính phủ người Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật tổng giám đốc giám đốc doanh nghiệp; 11 5- Trình thủ trưởng quan quảnNhà nước Chính phủ phân cấp định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật phó tổng giám đốc phó giám đốc, kế tốn trưởng doanh nghiệp theo đề nghị tổng giám đốc giám đốc; 6- Trình thủ trưởng quan quảnNhà nước có thẩm quyền để phê duyệt tốn tài hàng năm doanh nghiệp; 7- Phê chuẩn phương án sử dụng, bảo toàn, phát triển vốn phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế tổng giám đốc giám đốc đề nghị; thơng qua tốn tài hàng năm doanh nghiệp thành viên (nếu có); thực việc cơng bố cơng khai báo cáo tài theo quy định Chính phủ; 8- Quyết định phương án huy động vốn để hoạt động kinh doanh khơng làm thay đổi hình thức sở hữu; 9- Phê chuẩn phương án tổ chức quản lý, tổ chức kinh doanh, biên chế máy quảndoanh nghiệp, quy hoạch đào tạo lao động điều lệ đơn vị thành viên (nếu có); đề nghị thành lập, tách, nhập, giải thể đơn vị thành viên (nếu có) theo quy định pháp luật; 10- Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật giám đốc đơn vị thành viên (nếu có) theo đề nghị tổng giám đốc; 11- Kiểm tra, giám sát tổng giám đốc giám đốc, đơn vị thành viên (nếu có) việc sử dụng, bảo toàn phát triển vốn, thực nghĩa vụ Nhà nước, mục tiêu Nhà nước giao cho doanh nghiệp thực định khác Hội đồng quản trị * So sánh với tổ chức khác: - Hợp tác xã: Ban quản trị quan quản lý điều hành công việc hợp tác xã Đại hội xã viên bầu trực tiếp, gồm Chủ nhiệm hợp tác xã thành viên khác Số lượng thành viên Ban quản trị Điều 12 lệ hợp tác xã quy định Những hợp tác xã có số xã viên mười lăm người bầu Chủ nhiệm hợp tác xã để thực nhiệm vụ, quyền hạn Ban quản trị Hợp tác xã có quy mơ lớn bầu Hội đồng quản trị để thực quyền hạn nhiệm vụ Ban quản trị quy định Luật HTX - Doanh nghiệp có vốn ĐTNN: Chủ tịch Hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh bên liên doanh thoả thuận cử Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập, chủ trì họp Hội đồng quản trị, giám sát việc thực nghị Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị trước pháp luật Việt Nam việc quản lý, điều hành hoạt động doanh nghiệp Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc thứ công dân Việt Nam - Công ty cổ phần: hội đồng quản trị định chiến lược phát triển công ty, kiến nghị loại cổ phần tổng số cổ phần quyền chào bán loại, định phương án đầu tư, giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị công nghệ, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức giám đốc( tổng giám đốc) cán quảnquan trọng khác công ty… - Công ty hợp danh: thành viên hợp danh có quyền quản lý cơng ty, tiến hành hoạt động kinh doanh nhân danh công ty, liên đới chịu trách nhiệm nghĩa vụ công ty Cơ cấu tổ chức công ty hợp danh thành viên hợp danh thoả thuận điều lệ cơng ty Các thành viên hợp danh có quyền ngang định vấn đề quản lý công ty - Công ty TNHH 13 Công ty TNHH có từ hai thành viên trở lên phải có hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc (Tổng giám đốc) Trong đó, hội đồng thành viên gồm tất thành viên quan định cao công ty bầu chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH thành viên: tuỳ thuộc vào quy mô ngành nghề kinh doanh, cấu tổ chức nội gồm HĐQT giám đốc (Tổng giám đốc) chủ tịch công ty giám đốc (Tổng giám đốc) với quyền nghĩa vụ điều lệ công ty quy định vào quy định Luật doanh nghiệp quy định pháp luật khác có liên quan - Doanh nghiệp tư nhân: chủ doanh nghiệp tư nhân có tồn quyền định hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, đại diện theo pháp luật doanh nghiệp Chủ doanh nghiệp tư nhân trực tiếp thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh Câu 4: Ưu điểm, hạn chế, thực trạng, vấn đề doanh nghiệp (hoặc khu vực kinh tế tương ứng) người đầu tư thành lập vận hành, quảndoanh nghiệp Nếu bạn chủ đầu tư ngành kinh doanh định bạn lựa chọn loại hình doanh nghiệp nào? Tại sao? 1, Ưu điểm Doanh nghiệp Nhà nước lực lượng đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, cho ngân sách lực lượng chủ yếu tham gia hoạt động cơng ích, hoạt động xã hội Đối với người đầu tư (ở Nhà nước) lợi hoạt động Doanh nghiệp Nhà nước có vai trò quan trọng kinh tế Việc hình thành tổng cơng ty Nhà nước nhằm tăng cường tích tụ tập trung sản xuất, thúc đẩy q trình phân cơng chun mơn hố, đảm 14 bảo mối quan hệ chặt chẽ, có hiệu đơn vị thành viên tổng cơng ty Nhờ tạo sức mạnh tập đồn lớn – loại hình doanh nghiệp giới có nhiều ưu Đồng thời, tổng cơng ty nhà nước hình thành nhằm thực nguyên tắc phân biệt quảnNhà nước kinh tế với quản lý sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp nhà nước mở đường, hỗ trợ thành phần kinh tế khác kinh tế Doanh nghiệp nhà nước đảm nhận lĩnh vực hoạt động có tính chiến lược phát triển kinh tế xã hội: cung ứng hàng hoá dịch vụ thiết yếu, lĩnh vực kết cấu hạ tầng sở (giao thông, thuỷ lợi, điện nước, thông tin liên lạc…), xã hội (giáo dục, y tế…), an ninh quốc phòng Đối với chế thị trường, doanh nghiệp nhà nước góp phần quan trọng khắc phục khiếm khuyết tất yếu đẩy lùi tượng cạnh tranh không lành mạnh, thủ tiêu độc quyền Doanh nghiệp nhà nước lực lượng xung kích tạo thay đổi cấu kinh tế, thúc đẩy nhanh việc ứng dụng tiến khoa học công nghệ sản xuất Doanh nghiệp nhà nước góp phần giữ vững ổn định trị - xã hội Doanh nghiệp nhà nước có chức đơn vị kinh tế độc lập tự chủ, chủ thể tham gia kinh doanh vào lĩnh vực hàng hoá cơng cộng, (thường lợi nhuận) góp phần tạo cung lớn theo nhu cầu thị trường, góp phần ổn định thị trường nhu cầu thiết yếu đời sống nhân dân Mặt khác, doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò chủ đạo kinh tế quốc dân, đưa kinh tế phát triển theo định hướng kinh tế thị trường XHCN Như vậy, ta thấy vai trò khơng thể thiếu DNNN kinh tế thị trường nói chung kinh tế quốc dân nói riêng 2, Nhược điểm 15 Năm 2006 thời điểm thực tất cam kết tự thương mại khuôn khổ AFTA năm 2009 Hiệp định thương mại Việt Mỹ Lúc rào cản bảo hộ, che chắn cho doanh nghiệp Việt Nam nói chung dỡ bỏ Sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp nhà nước đến thời điểm cạnh tranh thị trường sữ giúp ta phát huy lợi vượt qua thách thức Tuy nhiên, doanh nghiệp nhà nước tồn nhiều nhược điểm thực trạng mơ hình kinh tế này, là: a, Vốn ít, lãi thấp, tăng trưởng chậm Tổng vốn nhà nướcDoanh nghiệp Nhà nước khoảng 240000 tỷ đồng, bình qn doanh nghiệp có khoảng 45 tỷ đồng, vốn lưu động chưa đến 10 tỷ đồng Phần lớn vốn lại tập trung vào tổng cơng ty như; Dầu khí, xăng dầu, viễn thơng, điện lực, hàng hải, hàng khơng có tới 47% Doanh nghiệp Nhà nước có vốn chưa đầy tỷ đồng Khơng doanh nghiệp có vốn sổ sách, tài sản không dùng đến, nên vốn thực tế cho sản xuất kinh doanh 50% khơng tổng cơng ty, tổng tài sản gấp 10- 20 lần vốn tự có, tổng dư nợ ngân hàng gấp 6-8 lần vốn tự có Năm 2003, số 77% Doanh nghiệp Nhà nước làm ăn có lãi, chưa đầy 40% có mức lãi cao lãi suất cho vay ngân hàng thương mại Nếu đưa thêm giá trị quyền sử dụng đất vào chi phí cắt bỏ khoản ưu tiên, ưu đãi nhà nước, số doanh nghiệp có lãi Số thuế thu nhập Doanh nghiệp Nhà nước chiếm 8000 tỷ đồng tổng số 87000 tỷ đồng nộp cho ngân sách nhà nước Trong số mặt hàng xuất chủ lực năm 2003 có tới mặt hàng chủ yếu khu vực tư nhân đóng góp khơng phải Doanh nghiệp Nhà nước 16 b, Sức cạnh tranh yếu - Về vấn đề nắm bắt thông tin thị trường, bị coi điểm yếu Doanh nghiệp Nhà nước “Gần đây, nhà nước tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng giao lưu với bên ngoài, song Doanh nghiệp Nhà nước chưa xây dựng đội ngũ cán đủ trình độ , nhanh nhạy nắm bắt thơng tin nên nhiều doanh nghiệp bị động giá cả, áp lực cung cầu, khâu dự báo thi trường yếu Một số khơng nhiều doanh nghiệp lớn có khả nắm bắt thơng tin, khả xử lý thơng tin chiến lược thấp, lợi ích trước mắt doanh nghiệp, khó khăn ngồi tầm kiểm sốt mà phải lờ đi.” - Về cơng nghệ: nhiều Doanh nghiệp Nhà nước có trình độ cơng nghệ mức trung bình giới khu vực, Thiết bÞ, dây chuyền lạc hậu so với giới từ 10- 20 năm, có 38% chờ lý Chi phí sản xuất cơng nghiệp cao, hạn chế mức tăng giá trị gia tăng, tốc độ đổi cơng nghệ chậm, khồng 10% thời gian qua - Năng suất lao động Doanh nghiệp Nhà nước thấp, theo số liệu từ tổng cục thống kê, suất lao động thời ký 1996- 2000 Doanh nghiệp Nhà nước tăng bình quân năm 4, 8%, thấp mức tăng GDP 7% kỳ Giá bán sản phẩm Doanh nghiệp Nhà nước cao giá nhập khẩu, ví dụ với xi măng 115%, giấy 127%, thép 125%…nên sức cạnh tranh Doanh nghiệp Nhà nước yếu c Cơ cấu ngành, vùng, quy mơ bất hợp lý Xét tỷ trọng doanh nghiệp nhà nước, khu vực nông nghiệp chiếm 25%, thương mại dịch vụ chiếm 40% Như vậy, cấu DNNN bất hợp lý chỗ DNNN không tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế tạo, chế biến thời báo Kinh tế Sài gòn - số 40 ( 2005) 17 Bên cạnh đó, cấu quản lý bất hợp lý: tỷ trọng doanh nghiệp thuộc địa phương quản lý cao (trên 60% số lượng) Với cấu bất hợp lý trên, DNNN khó thực đầy đủ chức kì vọng vai trò mà Đảng Nhà nước mong đợi 3, Thực trạng Trước năm 1986, chế quản lý kiểu cũ DNNN tỏ kìm hãm sức sản xuất, triệt tiêu động lực phát triển, hậu kinh tế trì trệ, tụt dốc, khủng hoảng, đời sống nhân dân ngày giảm sút Đến Đại hội VI, Đảng ta khẳng định vai trò chủ đạo DNNN để thúc đẩy nhanh trình đổi DNNN cho phù hợp kịp thời với yêu cầu thực tế, Chính phủ hàng loạt định đổi DNNN thực tế tổ chức thực hàng loạt biện pháp mạnh hai phương diện: xếp tổ chức lại đổi chế quản lý DNNN Đó Quyết định 311115/HĐBT (9/1990), Nghị định 388/HĐBT (11/1991) … đặc biệt Luật Doanh nghiệp Nhà nước (4/1995) DNNN có chuyển biến tích cực vai trò, cấu, lực, hiệu Trước hết chuyển biến tổ chức quản lý: mơ hình tổng công ty (chủ yếu công ty 91) bắt đầu phát huy tác dụng DNNN nòng cốt kinh tế nhà nước Về hiệu hoạt động kinh doanh: Mặc dù số lượng DNNN giảm đáng kể khu vực DNNN có tăng trưởng cao giữ vị trí đáng kể đóng góp vào ngân sách nhà nước (GDP năm 2000 gấp lần GDP năm 1990) Về chuyển đổi hình thức sở hữu chế tài chính: Thời kì 19881998 tỷ lệ tài trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước tất hình thức 18 (đầu tư, cấp vốn lưu động, bù lỗ) giảm từ mức 8,5% GDP xuống 0,5% GDP Tiến trình xếp Doanh nghiệp Nhà nước “Chính phủ phê duyệt phương án điều chỉnh, xếp Doanh nghiệp Nhà nước nước Theo đó, số Doanh nghiệp Nhà nước phải xếp tăng lên 783, cổ phần hóa 506 Kể kế hoạch tồn đọng năm trước chuyển sang, đến hết năm 2006 nước phải xếp 1500 đơn vị, cổ phần hóa 1230 cơng ty”.2 “Chính phủ u cầu bộ, ngành cần đẩy mạnh việc xếp đổi Doanh nghiệp Nhà nước theo hướng hình thành doanh nghiệp kinh doanh đa ngành có nhiều chủ sở hữu ( chủ yếu công ty cổ phần) để nâng cao hiệu sức cạnh tranh Chính phủ tăng cường đầu tư có trọng điểm vào lĩnh vực kinh tế cần chi phối, tập trung đạo xây dựng chế để tập đoàn kinh tế( thí điểm) hoạt động có hiệu quả, đồng thời chuyển doanh nghiệp nhà nước giữ 100% vốn sang hoạt động theo luật doanh nghiệp.”.3 Nếu bạn chủ đầu tư ngành kinh doanh định bạn lựa chọn loại hình doanh nghiệp nào? Tại sao? Một ngy no ú, em chủ đầu t ngành kinh doanh, với lợng vốn không lớn, em chọn loại hình doanh nghiệp t nhân Trong giai đoạn đầu doanh nghiệp t nhân giải pháp tốt số lợng nhân không lớn, dễ dàng làm bạn bè, dễ hùn vốn; chủ động hoạt ®éng kinh doanh, thư nghiƯm nh÷ng ý tëng míi cđa riêng Thi bỏo Kinh t Sài Gòn- số 40( 2005) Thời báo Kinh tế Sài Gũn- s ( 2006) 19 thành công mở rộng công ty theo hớng chọn Mặt hµng mµ doanh nghiƯp lùa chän lµ trang phơc b»ng chÊt liƯu trun thèng cđa ViƯt Nam nh lơa, gÊm, tơ tằm, đũi, thổ cẩm Đó áo dài, loại áo cách tân sở áo truyền thống, loại túi xách, khăn, ví Đây mặt hàng có nhiều kiểu dáng đẹp, phong phú, mang đậm nét văn hóa truyền thống Việt Nam Hơn việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu, nguồn hàng dễ dàng, có sẵn đợc lợng lao động khéo tay, tiền công rẻ làng nghề ngoại thành Hà Nội tỉnh lân cận Những mặt hàng có tiềm phát triển lớn đón nhận đợc a chuộng khách hàng quốc tế với giá phải chăng, kiểu dáng độc đáo Việc bán mặt hàng nớc tơng đối khó khăn lợng khách du lịch chủ yếu tập trung Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Nam thành phố này, lợng cung đáp ứng đủ lợng cầu, lợng khách du lịch vào Việt Nam cha lớn, việc cạnh tranh đợc không dễ dàng Vì vậy, nghĩ đến việc xuất sản phẩm nớc Với số lợng Việt kiều đông, thông qua doanh nghiệp, thơng nhân Việt Nam nớc cung cấp hàng bán shop họ phố Việt Nam Đợc biết Nhật, Mỹ, Nga số quốc gia khác có phố Việt Nam Sản phẩm truyền thống Việt Nam đất bạn không thu hút đợc ngời địa mà ngời Việt xa Tổ quốc Nếu có đợc quan hệ rộng hơn, liên hệ với 20 hãng thời trang nớc ngoài, giới thiệu sản phẩm mẫu sau làm theo đơn đặt hàng xuất sang nớc bạn Điều nghe to tát nhng doanh nghiệp nhỏ Việt Nam làm đợc điều cung cấp mặt hàng túi xách cho hãng thời trang Hồng Kông mở rộng sang kinh đô thời trang Paris Riêng Nhật Bản xuất thành công sang thị trờng bớc thuận lợi nghệ thuật ẩm thực áo dài Việt Nam đợc a chuộng đây, áo dài bán đợc với giá triệu đồng Dĩ nhiên tất ý tởng hớng sơ khai Việc thực thành công đòi hỏi tìm tòi nguồn hàng ổn định, phong phú; có đợc lao động khéo tay, tỉ mỉ yêu cầu thị trờng giới khắt khe Bên cạnh yếu tố trên, yếu tố định có mẫu mã đẹp liên tục cải tiến cho phù hợp thị trờng xuất Điều đòi hỏi u tiên tâm vào khâu thiết kế Việc tìm đợc bạn hàng quan trọng, thông qua mối quan hệ sẵn có, thông qua việc liên hệ trực tiếp, gửi sản phẩm giới thiệu sang nớc ngoài, lập trang web giới thiệu riêng cho doanh nghiệp Những ý tởng sáng tạo, say mê bắt tay vào công việc hy vọng đem lại thành công cho doanh nghiệp 21 KẾT LUẬN Doanh nghiệp Nhà nước chủ thể kinh tế, không phụ thuộc vào việc Nhà nước sở hữu % vốn cổ phần Doanh nghiệp Nhà nước thực hoạt động sản xuất kinh doanh tạo sản phẩm cho xã hội liên tục trình tái sản xuất xã hội Doanh nghiệp Nhà nước chịu ảnh hưởng trực tiếp sách Đảng Nhà nước, lực lượng kinh tế vĩ mơ - lực lượng kinh tế nòng cốt dẫn dắt mở đường cho thành phần kinh tế khác phát triển Để khắc phục nhược điểm doanh nghiệp nhà nước nêu ta đưa số giải pháp sau: Thứ nhất, tiếp tục thực cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước cần xem xét hồn chỉnh sách biện pháp thực hiện, để khắc phục hai khuynh hướng là: mặt, nhiều giám đốc công nhân khơng muốn cổ phần hố mà cố bám vào chế bao cấp Nhà nước Thứ hai, chuyển tồn doanh nghiệp nhà nước có sang hình thức Cơng ty trách nhiệm hữu hạn chủ (chủ sở hữu nhà nước) công ty cổ phần (cũng thuộc chủ sở hữu nhà nước) theo Luật doanh nghiệp thời gian định Thứ ba, hợp Luật doanh nghiệp nhà nước hành với Luật doanh nghiệp Tiếp tục điều chỉnh văn pháp lý phù hợp tính chất kinh tế thị trường tập quán quốc tế, luật pháp quốc tế mà Việt Nam tham gia Thứ tư, đồng thời với trình cải cách doanh nghiệp nhà nước cần phải quan tâm đến việc phát triển doanh nghiệp (tức công ty nhà nước mới) nhằm yêu cầu đảm bảo vai trò chủ đạo kinh tế 22 Tài liệu tham khảo Luật dân sửa đổi 2005, Nhà xuất trị quốc gia Luật doanh nghiệp 1999, 2005, Nhà xuất trị quốc gia Luật doanh nghiệp Nhà nước http://www.vietnamnet.vn http://www.mpi.gov.vn 23 Mục lục L ời 24 ... – loại hình doanh nghiệp giới có nhiều ưu Đồng thời, tổng cơng ty nhà nước hình thành nhằm thực ngun tắc phân biệt quản lý Nhà nước kinh tế với quản lý sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp nhà nước. .. lập doanh nghiệp nhà nước vốn nhà nước cấp Về việc chuyển nhượng, tăng giảm vốn: Đối với Doanh nghiệp Nhà nước họat động kinh doanh: Tự huy động vốn để hoạt động kinh doanh, khơng thay đổi hình. .. Những điều kiện để doanh nghiệp có tư cách pháp nhân Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân doanh nghiệp khơng có tư cách pháp nhân Đặc điểm Doanh nghiệp Nhà nước so sánh với doanh nghiệp lại Ưu điểm,
- Xem thêm -

Xem thêm: Doanh nghiệp nhà nước và các loại hình kinh doanh môn quản trị doanh nghiệp, Doanh nghiệp nhà nước và các loại hình kinh doanh môn quản trị doanh nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay