Doanh nghiệp nhà nước và các loại hình kinh doanh môn quản trị doanh nghiệp

24 27 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 12:43

LỜI MỞ ĐẦUTại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (121986), Đảng ta đã đề ra chủ trương đổi mới nền kinh tế một cách toàn diện, chuyển nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Lý luận kinh tế về thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội lúc này đã có những thay đổi căn bản, sự tồn tại khách quan của năm thành phần kinh tế được thừa nhận. Kinh tế quốc doanh nay được gọi là khu vực doanh nghiệp nhà nước, đồng thời thừa nhận sự tồn tại khách quan của các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh thì nhận thức về vai trò của khu vực kinh tế Nhà nước cũng được đổi mới. Trong quá trình thực hiện chính sách kinh tế nhiều thành phần, Đảng ta luôn khẳng định thành phần kinh tế Nhà nước đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân.Với định hướng xây dựng đất nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, cùng với sự tồn tại tất yếu của nền kinh tế thị trường, Đảng và Nhà nước ta đã và đang có những đường lối chính sách thiết thực nhằm khẳng định và phát huy vai trò chỉ đạo của kinh tế Nhà nước. Muốn phát huy vai trò kinh tế Nhà nước, cần phải đổi mới tổ chức sắp xếp cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước.Bài thu hoạch gồm 4 phần sau;1. Những điều kiện để một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân2. Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân và doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân3. Đặc điểm của Doanh nghiệp Nhà nước và so sánh với các doanh nghiệp còn lại4. Ưu điểm, nhược điểm và thực trạng của Doanh nghiệp Nhà nướcChúng em cảm ơn cô giáo Đặng Thị Lan đã tạo điều kiện và giúp đỡ chúng em hoàn thành bài thu hoạch nàyTuy nhiên, bài thu hoạch sẽ không tránh khỏi thiếu sót, chúng em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của cô giáo và bạn đọc. ... – loại hình doanh nghiệp giới có nhiều ưu Đồng thời, tổng cơng ty nhà nước hình thành nhằm thực ngun tắc phân biệt quản lý Nhà nước kinh tế với quản lý sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp nhà nước. .. lập doanh nghiệp nhà nước vốn nhà nước cấp Về việc chuyển nhượng, tăng giảm vốn: Đối với Doanh nghiệp Nhà nước họat động kinh doanh: Tự huy động vốn để hoạt động kinh doanh, khơng thay đổi hình. .. Những điều kiện để doanh nghiệp có tư cách pháp nhân Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân doanh nghiệp khơng có tư cách pháp nhân Đặc điểm Doanh nghiệp Nhà nước so sánh với doanh nghiệp lại Ưu điểm,
- Xem thêm -

Xem thêm: Doanh nghiệp nhà nước và các loại hình kinh doanh môn quản trị doanh nghiệp, Doanh nghiệp nhà nước và các loại hình kinh doanh môn quản trị doanh nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay