Phát triển sản phẩm du lịch biển đảo Phú Yên

112 121 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 12:43

... 2.7: Doanh thu du lịch tỉnh Phú Yên giai đoạn 2005 -2 015 55 Bảng 2.8: Khả chi trả trung bình khách du lịch biển đảo Phú Yên giai đoạn 200 5- 2015 56 Bảng 2.9: Kết điều tra mức độ... đề tài đặt nhiệm vụ sau: - Thu thập tổng quan tài liệu vấn đề liên quan tài liệu, cơng trình nghiên cứu sản phẩm du lịch biển đảo, điều kiện phát triển du lịch biển đảo - Thu thập liệu sơ cấp thông... địa, vấn chuyên gia, điều tra xã hội học để bổ sung thông tin - Đánh giá thực trạng phát triển sản phẩm du lịch biển đảo Phú Yên - Đề xuất giải pháp nhằm phát triển sản phẩm du lịch biển đảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển sản phẩm du lịch biển đảo Phú Yên, Phát triển sản phẩm du lịch biển đảo Phú Yên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay