Phát triển sản phẩm du lịch biển đảo Phú Yên

112 92 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 12:43

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  LÊ VĂN ĐÁNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH BIỂN ĐẢO PHÚ YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH Hà Nội, 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  LÊ VĂN ĐÁNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH BIỂN ĐẢO PHÚ YÊN Chuyên ngành: Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm) LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS VŨ MẠNH HÀ Hà Nội, 2016 MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU .5 Lí chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu .7 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu .8 Bố cục luận văn .9 Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH BIỂN ĐẢO CỦA ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH .10 1.1 Các khái niệm 10 1.1.1 Khái niệm biển, đảo 10 1.1.2 Du lịch biển đảo 12 1.1.3 Sản phẩm du lịch biển đảo 12 1.2 Các nhân tố tạo nên sản phẩm phẩm du lịch biển đảo điểm đến du lịch 14 1.2.1 Sức hấp dẫn tài nguyên du lịch điểm đến biển đảo 15 1.2.2 Tiện nghi dịch vụ điểm đến biển đảo .16 1.2.3 Mức độ thuận lợi tiếp cận điểm đến 18 1.3 Điều kiện phát triển sản phẩm du lịch biển đảo điểm đến du lịch 19 1.3.1 Điều kiện cung sản phẩm du lịch biển đảo 19 1.3.2 Điều kiện cầu sản phẩm du lịch biển đảo 22 1.4 Các sản phẩm du lịch biển đảo 24 1.4.1 Sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển đảo .24 1.4.2 Sản phẩm du lịch văn hóa biển đảo 25 1.4.3 Sản phẩm du lịch thể thao biển đảo 26 1.4.4 Sản phẩm du lịch sinh thái biển đảo 27 1.4.5 Sản phẩm du lịch lặn biển ngắm san hô 28 1.4.6 Sản phẩm du lịch biển đảo khác 29 Tiểu kết chƣơng 29 Chƣơng ĐIỀU KIỆN VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH BIỂN ĐẢO PHÚ YÊN .31 2.1 Điều kiện phát triển sản phẩm du lịch biển đảo Phú Yên .31 2.1.1 Điều kiện cung sản phẩm du lịch biển đảo Phú Yên 31 2.1.2 Điều kiện cầu sản phẩm du lịch biển đảo Phú Yên .49 2.2 Thực trạng phát triển sản phẩm du lịch biển đảo Phú Yên 57 2.2.1 Mức độ hấp dẫn thực trạng khai thác, bảo tồn tài nguyên du lịch biển đảo Phú Yên 57 2.2.2 Thực trạng tiện nghi dịch vụ du lịch biển đảo Phú Yên .59 2.2.3 Mức độ thuận lợi tới Phú Yên điểm tham quan 61 2.2.4 Các loại sản phẩm du lịch biển đảo Phú Yên 62 2.3 Đánh giá chung sản phẩm du lịch biển đảo Phú Yên 67 2.3.1 Ưu điểm .67 2.3.2 Hạn chế .68 2.3.3 Nguyên nhân .69 Tiểu kết chƣơng 70 Chƣơng GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH BIỂN ĐẢO PHÚ YÊN 72 3.1 Cơ sở đề giải pháp phát triển du lịch biển đảo Phú Yên 72 3.1.1 Định hướng phát triển du lịch Phú Yên đến năm 2020 72 3.1.2 Cơ sở thực tiễn 74 3.2 Giải pháp hoàn thiện phát triển sản phẩm du lịch biển đảo Phú Yên75 3.2.1.Giải pháp hoàn thiện sản phẩm du lịch biển đảo Phú Yên 75 3.2.2 Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch biển đảo Phú Yên 83 3.3 Kiến nghị 87 3.3.1 Kiến nghị đến Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Tổng cục Du lịch 88 3.3.2 Kiến nghị đến tỉnh Phú Yên .88 * Tiểu kết chƣơng 89 KẾT LUẬN 90 Tài liệu tham khảo 92 Phụ lục 94 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Số lượng sở lưu trú Phú Yên giai đoạn 2005 – 2015 40 Bảng 2.2: Kết điều tra giới tính độ tuổi du khách 50 Bảng 2.3: Kết điều tra nghề nghiệp du khách 50 Bảng 2.4: Kết điều tra nơi đến du khách 51 Bảng 2.5: Lượng khách đến Phú Yên giai đoạn 2005 – 2015 53 Bảng 2.6: Kết hoạt động du lịch biển đảo du khách trải nghiệm 54 Bảng 2.7: Doanh thu du lịch tỉnh Phú Yên giai đoạn 2005 -2015 55 Bảng 2.8: Khả chi trả trung bình khách du lịch biển đảo Phú Yên giai đoạn 2005- 2015 56 Bảng 2.9: Kết điều tra mức độ hấp dẫn du lịch biển đảo Phú Yên 57 Biểu đồ 2.10: Đánh giá du khách yếu tố tạo nên sức hấp dẫn du lịch biển đảo Phú Yên 58 Bảng 2.11: Đánh giá du khách công tác bảo tồn tài nguyên du lịch biển đảo Phú Yên 59 Bảng 2.12: Kết điều tra đánh giá tiện nghi dịch vụ du lịch 60 Bảng 2.13: Đánh giá du khách mức độ thuận tiện giao thông 66 Bảng 2.14: Kết điều tra đánh giá sản phẩm du lịch biển đảo Phú Yên 65 Bảng 2.15: Đánh giá chung du khách sản phẩm du lịch biển đảo Phú Yên 66 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Phát triển sản phẩm du lịch biển đảo xu hướng phát triển du lịch quốc gia ven biển Nhu cầu sử dụng sản phẩm du lịch biển đảo chiếm tỷ trọng lớn cấu sản phẩm du lịch, khoảng 80% tổng lượt khách du lịch giới sử dụng sản phẩm du lịch biển đảo mang lại lợi ích kinh tế to lớn cho quốc gia ven biển Bên cạnh đó, du lịch biển đảo góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, giúp xóa đói giảm nghèo cho người dân ven biển góp phần bảo vệ mơi trường ven biển Chính thế, quốc gia ven biển với lợi xây dựng phát triển thành trung tâm du lịch thu hút khách du lịch khắp nơi giới như: Singapore, Thái Lan,v.v Việt Nam quốc gia ven biển với 3260km bờ biển, gần 4000 đảo lớn nhỏ, 125 bãi tắm đẹp nhiều vịnh biển đẹp tiếng Hạ Long (Quảng Ninh), Lăng Cô (Thừa Thiên), Non Nước (Đà Nẵng), Quy Nhơn (Bình Định), Xuân Đài (Phú Yên), Vân Phong (Khánh Hòa), v.v lợi để Việt Nam phát triển du lịch gắn với biển đảo Hơn phủ Việt Nam có chủ chương định hướng phát triển kinh tế tỉnh duyên hải theo hướng dịch vụ du lịch Phú Yên với 189km bờ biển với vịnh Xn Đài, đầm Ơ Loan, cảng Vũng Rơ tiếng nhiều bãi tắm đẹp bãi tắm Tuy Hòa, Long Thủy, v.v số đảo gần bờ đảo Hòn Chùa, Cù lao Mái Nhà,v.v điều kiện thuận lợi để Phú Yên xây dựng sản phẩm du lịch biển đảo đáp ứng nhu cầu ngày cao khách du lịch Mặc dù Phú Yên có nhiều lợi mặt tài nguyên du lịch biển đảo việc phát triển sản phẩm du lịch biển đảo Phú Yên chưa tương xứng với tiềm tỉnh, đa dạng sản phẩm du lịch biển đảo chưa cao chất lượng sản phẩm thấp chưa đáp ứng nhu cầu ngày cao du khách Hơn nữa, việc nghiên cứu sản phẩm du lịch biển đảo để nâng cao chất lượng đa dạng hóa sản phẩm du lịch yêu cầu cần thiết Hiện nay, địa bàn tỉnh Phú Yên chưa có đề tài nghiên cứu lĩnh vực Chính vậy, tác giả chọn đề tài “Phát triển sản phẩm du lịch biển đảo Phú Yên” để nghiên cứu trạng sản phẩm du lịch biển đảo, đồng thời đưa giải pháp nhằm phát triển sản phẩm du lịch biển đảo Phú Yên tưng ứng với tiềm có tỉnh Lịch sử nghiên cứu Trên giới Vấn đề du lịch biển đảo thu hút nhiều quan tâm học giả nhiều phương diện khác Trong phải kể đến cơng trình nghiên cứu: Marine Tourism: Deverlopment, Impacts and Management, Mark Orams 1999 Cơng trình nghiên cứu Marine Du lịch xem xét hai du lịch thành công không thành công môi trường biển ven biển Tác giả cung cấp nhìn tổng quan lịch sử, phát triển tăng trưởng du lịch biển mô tả đặc điểm khách du lịch biển "và" nhà cung cấp "của hoạt động du lịch Cuốn sách bao gồm nghiên cứu trường hợp loại hình cụ thể du lịch biển Phần cuối xem xét tác động du lịch hệ sinh thái biển cộng đồng ven biển khám phá kỹ thuật quản lý nhằm giảm tác động tiêu cực tối đa hóa lợi ích du lịch biển Global Trends in Coastal Tourism, Martha Honey and David Krantz, 2007 Trung tâm du lịch sinh thái phát triển bền vững (CESD), viện nghiên cứu theo định hướng sách cam kết cung cấp phân tích cơng cụ cho phát triển du lịch bền vững, ủy quyền Chương trình biển Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới (WWF) Washington, DC để phân tích xu hướng để kiểm tra giả thuyết WWF trình điều khiển đằng sau du lịch biển ven biển, từ đề xuất biện pháp can thiệp hữu ích nên WWF phát triển chương trình du lịch Ở Việt Nam Ở Việt Nam công trình nghiên cứu du lịch biển đảo quan tâm kể tới cơng trình nghiên cứu như: Viện nghiên cứu phát triển du lịch (2011), Quy hoạch phát triển tổng thể du lịch Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Đề án đề cập đến vấn đề quan điểm phát triển du lịch, mục tiêu phát triển du lịch, định hướng phát triển chủ yếu nhóm giải pháp thực việc quy hoạch phát triển du lịch Việt Nam Viện nghiên cứu phát triển du lịch (2013), Đề án phát triển du lịch biển đảo vùng ven biển Việt Nam đến năm 2020 Đề án nghiên cứu nguồn lực trạng phát triển du lịch biển Việt Nam từ đưa định hướng phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 tổ chức thực du lịch biển đảo Việt Nam đến năm 2020 Cao Mỹ Khanh (2014), Nghiên cứu phát triển du lịch dải Hà Tiên- Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, luận văn đề cập đến thực trạng phát triển du lịch Hà TiênKiên Giang từ đề xuất giải pháp để phát triển Phạm Đông Nhựt (2015), Nghiên cứu sản phẩm du lịch biển đảo Quảng Nam, luận văn đề cập đến tiềm thực trạng sản phẩm du lịch biển đảo Quảng Nam đề xuất giải pháp hoàn thiện phát triển sản phẩm du lịch biển đảo Quảng Nam Ngồi cơng trình nghiên cứu nêu trên, có nhiều đề tài cấp Bộ Tổng cục Du lịch, viện nghiên cứu, nhiều báo nghiên cứu đề cập đến loại hình du lịch biển đảo Việt Nam Riêng Phú Yên, phát triển sản phẩm du lịch biển đảo quan tâm nhấn mạnh quy hoạch phát triển tổng thể du lịch Tỉnh Tuy nhiên, chưa có đề tài nghiên cứu liên quan đến sản phẩm du lịch biển đảo Phú n Chính vậy, việc triển khai đề tài “Phát triển sản phẩm du lịch biển đảo Phú Yên” cần thiết, khách quan đáp ứng nhu cầu đòi hỏi địa phương Để đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, tìm hiểu văn hóa địa phương, thưởng thức ẩm thực biển đảo, tìm hiểu hệ sinh thái,v.v Phú Yên cần phát triển loại hình sản phẩm du lịch biển đảo khác nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao khách du lịch thúc đẩy ham muốn quay trở lại tham quan du lịch biển đảo Phú Yên 3.3 Kiến nghị Nhằm hoàn thiện, phát triển nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch biển đảo tỉnh Phú Yên đáp ứng nhu cầu ngày cao khách du lịch Luận văn có số kiến nghị gởi đến quan ban ngành sau: 3.3.1 Kiến nghị đến Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Tổng cục Du lịch Tạo sách thơng thống để thu hút đầu tư số loại hình sản phẩm du lịch thể thao, vui chơi giải trí, vui chơi giải trí có casino, v.v., nhằm tạo đột phá phát triển sản phẩm du lịch biển đảo Tăng cường vốn ngân sách cho việc đầu tư, tơn tạo bảo tồn di tích lịch sử văn hóa bị xuống cấp Triển khai chương trình hành động nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng du lịch Triển khai chương trình đào tạo nghiệp vụ du lịch, hướng dẫn viên du lịch nhằm chuẩn hóa cơng tác phục vụ du lịch 3.3.2 Kiến nghị đến tỉnh Phú Yên Hoàn thiện tuyến đường giao thông liên kết đến khu điểm du lịch tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch tiếp cận điểm đến sản phẩm du lịch Xây dựng số cầu cảng phục vụ tàu du lịch tạo điều kiện cho việc phát triển sản phẩm du lịch gắn với biển đảo 96 Thu hút dự án đầu tư dịch vụ vào số khu điểm du lịch điểm tỉnh nhằm tăng thêm tính hấp dẫn cho khu điểm du lịch, tiến hành trồng xanh tạo bóng mát cho khu điểm du lịch gành Đá Đĩa, Hải Đăng- Đại Lãnh, Gành Ông,v.v Cần có thống ban ngành quy hoạch tổng thể không gian phát triển du lịch theo vùng địa phương Quy định trách nhiệm cho đơn vị, tránh chồng chéo đơn vị Giám sát việc thực dự án đầu tư du lịch nhằm đảm bảo việc khai thác hoạt động du lịch không ảnh hưởng đến tài nguyên du lịch hệ sinh thái xung quanh khu vực khai thác hoạt động du lịch Thúc đẩy tiến độ thực dự án du lịch trọng điểm nhằm tạo đột phá sản phẩm du lịch biển đảo Phú n Có sách ưu tiên phát triển du lịch dự án đầu tư vào khu vực đảo Hòn Chùa, Nhất Tự Sơn,v.v Đẩy mạnh xây dựng hạ tầng cung cấp điện, nước cho nhu cầu phục vụ du lịch Thúc đẩy hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm quà lưu niệm cho khách hàng để đáp ứng nhu cầu mua sắm khách du lịch Hỗ trợ phát triển loại hình du lịch biển đảo gắn với cộng đồng nhằm tạo điểm nhấn sản phẩm du lịch biển đảo tạo lợi ích cho cộng đồng địa phương Giáo dục nhận thức người dân bảo vệ tài nguyên du lịch lợi ích phát triển du lịch đời sống kinh tế tỉnh Liên kết với tổ chức du lịch tiến hành xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch biển đảo Phú Yên nhằm thu hút khách du lịch đến với biển đảo Phú Yên * Tiểu kết chƣơng Sản phẩm du lịch biển đảo Phú Yên điểm nhấn thu hút khách du lịch ngành du lịch tỉnh Do vậy, phát triển sản phẩm du lịch biển đảo nhiệm 97 vụ quan trọng nhằm thúc đẩy ngành du lịch tỉnh hoạt động có hiệu Với ý nghĩa thực tiễn đó, luận văn nêu giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống sản phẩm du lịch biển đảo tỉnh Dựa chiến lược phát triển du lịch tỉnh Phú Yên sở nghiên cứu thực tế, kết đánh giá du khách chuyên gia du lịch địa bàn tỉnh, luận văn nêu giải pháp hoàn thiện sản phẩm có, phát triển sản phẩm Song song với giải pháp tài nguyên, luận văn nêu giải pháp khả tiếp cận điểm đến, giải pháp hoàn chỉnh chất lượng dịch vụ phục vụ du lịch biển đảo đưa kiến nghị Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, tỉnh Phú Yên Hi vọng rằng, giải pháp thiết thực hệ thống sản phẩm du lịch biển đảo nói riêng ngành du lịch tỉnh nói chung, mang lại hiệu hoạt động ngành cho tỉnh KẾT LUẬN Đề tài nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch biển đảo Phú Yên nghiên cứu mối quan hệ cung cầu sản phẩm du lịch biển đảo Phú Yên thực trạng phát triển sản phẩm du lịch biển đảo Phú Yên Trên sở điều tra thực tiễn sản phẩm du lịch biển đảo Đề tài đưa nhận xét đánh giá sản phẩm từ đưa giải pháp nhằm hồn thiện phát triển sản phẩm du lịch biển đảo Phú Yên Từ kết nghiên cứu sản phẩm du lịch biển đảo Phú Yên rút kết luận sau: Phát triển sản phẩm du lịch biển đảo Phú n đóng vai trò to lớn phát triển kinh tế tỉnh Phú Yên góp phần làm tăng doanh thu, tạo cơng ăn việc làm, tạo động lực phát triển ngành nghề kinh tế khác phát triển 98 Tài nguyên để phát triển sản phẩm du lịch biển đảo Phú Yên lớn với nhiều vịnh biển đẹp, bãi tắm đẹp, cảnh hoang sơ, nhiều lễ hội, làng nghề nguồn thủy hải sản phong phú,v.v Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ nhu cầu du lịch biển đảo yếu kém, khu điểm du lịch chưa đầu tư, sở nhà hàng- khách sạn chưa đáp ứng nhu cầu, thiếu khu vui chơi giải trí để giữ chân du khách, dịch vụ mua sắm chưa đáp ứng nhu cầu,v.v Dịch vụ vận chuyển điểm đến thiếu số lượng, yếu quy mô chất lượng dịch vụ Các tuyến đường giao thông đến khu điểm du lịch nhỏ hẹp cần nâng cấp Nhu cầu sản phẩm du lịch biển đảo Phú Yên có xu hướng tăng nhanh thời gian gần đây, Nguồn khách tỉnh khu vực Hà Nội Tp Hồ Chí Minh với mục đích chuyến du lịch tham quan, nghỉ dưỡng biển đảo thưởng thức thủy hải sản Sự đầu tư cho sản phẩm du lịch biển đảo mức độ thấp, nhiều sản phẩm du lịch khai thác mang tính tự phát nhu du lịch thể thao, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa, du lịch vui chơi giải trí Dựa sở lý luận, định hướng phát triển sản phẩm du lịch biển đảo Việt Nam, chiến lược phát triển kinh tế xã hội Phú Yên đến năm 2020 Dựa sở thực tiễn ưu điểm nhược điểm sản phẩm du lịch biển đảo Phú Yên luận văn đưa giải pháp để hoàn thiện phát triển sản phẩm du lịch biển đảo Phú Yên Bên cạnh luận văn có kiến nghị Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch kiến nghị tới Chính quyền tỉnh Phú Yên Hiện tại, du lịch Phú Yên du khách nước giới biết đến điểm với vẻ đẹp hoang sơ chưa bị tàn phá nhiều du lịch Điều rằng, trình độ du lịch Phú Yên mức thấp, tương lai, cần định hướng phát triển, hoàn thiện sản phẩm dịch vụ, đặc biệt phát triển sản phẩm du 99 lịch biển đảo, hệ thống sản phẩm chủ đạo ngành đại bàn tỉnh để Phú n ln điểm đến có sức hút du khách Tài liệu tham khảo Tiếng Việt Đào Đình Bắc, (2000), Địa mạo đại cương, Nxb ĐHQG Hà Nội Nguyễn Văn Dung (2009), Marketing du lịch, NXB Giao thông Vận tải Ngô Quang Duy (2008), Phát triển du lịch biển đảo Vân Đồn – Quảng Ninh, luận văn cao học Nguyễn Hồng Giáp (2002), Kinh tế du lịch, NXB Trẻ, TP Hồ Chí Minh Vũ Mạnh Hà (2014), Giáo trình Kinh tế du lịch, NXB Giáo dục Việt Nam Đỗ Thị Thu Hải (2008), Giáo trình Marketing du lịch, NXB Hà Nội Trần Dũng Hải (2013), Chuyên nghiệp hóa xúc tiến quảng bá du lịch, Tạp chí du lịch Việt Nam, số 8, tr 21-22 Nguyễn Đình Hòe, Vũ Văn Hiếu (2001), Du lịch bền vững, NXB Đ HQG Hà Nội Cao Mỹ Khanh (2014), Nghiên cứu phát triển du lịch dải Hà Tiên- Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, luận văn cao học 10 Huỳnh Thị Mỹ Lệ (2012), Phát triển du lịch biển Đà Nẵng, luận văn cao học 11 Trần Ngọc Nam (2000), Marketing du lịch, NXB Tổng Hợp Đồng Nai 12 Phan Đông Nhựt (2015), Nghiên cứu sản phẩm du lịch biển đảo Quảng Nam, luận văn cao học 13 Quyết định 128 (19/1/2012), Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên 14 Trần Văn Thông (2002), Tổng Quan Du Lịch, NXB GD 100 15 Trần Văn Thông (2005), Quy hoạch Du lịch, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh 16 Phạm Ngọc Thùy (2013), Phát triển sản phẩm du lịch Côn Đảo theo hướng bền vững, luận văn cao học 17 Viện nghiên cứu phát triển du lịch (2011), Quy hoạch phát triển tổng thể du lịch Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 18 Viện nghiên cứu phát triển du lịch (2013), Đề án phát triển du lịch biển đảo vùng ven biển Việt Nam đến năm 2020 19 Bùi Thị Hải Yến, Phạm Thị Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Lê Thị Huyền Thanh, Phạm Bích Thủy (2012), Du lịch cộng đồng, NXB Giáo Dục Việt Nam Tiếng Anh 20 Du lịch biển ven biển (Coastal and Maragement), M Wilson- Molina, 1991 21 Global Trends in Coastal Tourism, Martha Honey and David Krantz, 2007 22 Robert T Langnai, Robert T Hollier, Marketing du lịch, NXB Thế giới, 2002 23 Marine Tourism: Deverlopment, Impacts and Management, Mark Orams 1999 101 Phụ lục Phụ lục I: Điều tra vấn khách Để thu thập ý kiến đánh giá sản phẩm du lịch biển đảo Phú Yên từ khách du lịch đến sử dụng sản phẩm du lịch biển đảo Phú Yên, tác giả thực điều tra bảng hỏi  Cơ cấu mẫu điều tra: Số phiếu phát 120 phiếu Số phiếu thu 120 phiếu Số phiếu đạt yêu cầu 120 phiếu Số phiếu thu từ khách du lịch nội địa 95 phiếu Số phiếu thu từ khách du lịch quốc tế 25 phiếu  Các điểm điều tra: - Khách sạn: khách sạn Cendeluxe, khách sạn Kaya, khách sạn Long Beach, khách sạn Hùng Vương, khách sạn Thy Hùng - Điểm tham quan: Bãi Xép, gành Đá Đĩa, Hải Đăng – Mũi điện, bãi biển Tuy Hòa  Lựa chọn điều tra Điều tra khách sạn: Gửi phiếu khảo sát đến khách sạn có thứ hạng khác thành phố Tuy Hòa Nhân viên khách sạn giúp đỡ điều tra ngẫu nhiên nhiều đối tượng khách khác Điều tra điểm tham quan: Lựa chọn ngẫu nhiên khách lẻ khách đoàn khác (10% đoàn khách)  Thời gian tiến hành Từ ngày 1/7/2016 – 15/9/2016 102  Phiếu thăm dò ý kiến (dành cho khách nội địa) PHIẾU THĂM DỊ Ý KIẾN Để có sở cho việc xây dựng phát triển sản phẩm du lịch biển đảo Phú Yên, mong nhận ý kiến đóng góp, chia sẻ khách quan từ quý vị sản phẩm du lịch biển đảo Phú Yên thông qua việc trả lời câu hỏi I THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ CHUYẾN DU LỊCH Nghề nghiệp: Giới tính: Tuổi: Nơi đến: Anh/chị đến du lịch lần chưa?  Chưa Đây lần  Rồi Đây lần thứ…… Anh/chị biết đến du lịch Phú Yên thông qua:  Bạn bè, người thân  Kênh thông tin đại chúng  Các hãng lữ hành  Ấn phẩm hướng dẫn du lịch  Hình thức khác (xin vui lòng ghi rõ): Hình thức tham gia chuyến du lịch?  Mua tour từ công ty du lịch  Tự tổ chức (gia đình, quan, bạn bè, v.v )  Hình thức khác (xin vui lòng ghi rõ): II Ý KIẾN VỀ SẢN PHẨM DU LỊCH BIỂN ĐẢO PHÚ YÊN Phương tiện giao thông anh chị sử dụng để di chuyển từ địa phương đến Phú Yên mức độ thuận tiện hệ thống giao thông đó? 103 Phƣơng giao thơng tiện Rất tiện thuận Thuận tiện Bình thƣờng Khơng thuận tiện Rất khơng thuận tiện Máy bay Tàu lửa Ơ tơ Tàu biển Khác: Anh/ chị đánh sức hấp dẫn điểm du lịch biển đảo Phú Yên?  Rất hấp dẫn  Hấp dẫn  Bình thường  Khơng hấp dẫn  Rất khơng hấp dẫn Theo Anh/ chị yếu tố hấp dẫn du lịch biển đảo Phú n gì? (Có thể lựa chọn nhiều đáp án)  Khí hậu  Các bãi biển  Cảnh quan biển,đảo  Hệ sinh thái biển  Sản vật biển  Các lễ hội, làng nghề địa phương  Phong tục tập quán địa phương  Các di tích, cơng trình văn hóa ven biển  Sự thân thiện người dân địa phương Anh/ chị tham gia hoạt động trải nghiệm sản phẩm du lịch biển đảo mức độ hài lòng Anh/ chị? Sản phẩm du lịch biển đảo Mức độ hài lòng   Tắm biển, nghỉ dưỡng Đánh giá mức độ   Tham quan danh thắng hài lòng Anh/   Du lịch sinh thái chị theo mức:   Lặn ngắm san hơ Khơng hài lòng   Thưởng thức hải sản Ít hài lòng   Thể thao biển đảo Bình thường  Tham quan di tích, cơng trình văn hóa  Hài lòng ven biển Rất hài lòng   Tham gia lễ hội ven biển   Hoạt động khác (xin vui lòng ghi rõ): Đánh giá Anh/ chị sở hạ tầng, sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ, môi trường điểm du lịch biển đảo? 104 Yếu tố đánh giá Rất tốt Tốt Bình thƣờng Khơng tốt Rất không tốt Cơ sở phục vụ lưu trú Cơ sở phục vụ ăn uống Các phương tiện giao thông phục vụ du lịch Các dịch vụ phục vụ cho tham quan, khám phá Các dịch vụ vui chơi giải trí Các điểm tham quan mua sắm Đơi ngũ nhân lực phục vụ du lịch Sự thân thiện người dân địa phương Ý thức bảo vệ môi trường người dân địa phương Quản lý hoạt động du lịch địa phương Nhận xét Anh/ chị mức độ phong phú da dạng sản phẩm du lịch biển đảo Phú Yên?  Rất đa dạng  Đa dạng  Không đa dạng  Nghèo nàn  Rất nghèo nàn Theo Anh/ chị giá dịch vụ du lịch phục vụ du lịch biển đảo nào?  Rất hợp lý  Hợp lý  Bình thường  Khơng hợp lý  Rất không hợp lý Anh/ chị nhận xét chuyến du lịch đây?  Rất hài lòng  Hài lòng  Bình thường  Khơng hài lòng  Rất khơng hài lòng Anh/ chị có dự định quay lại Phú Yên du lịch khơng?  Có  Khơng  Do dự 10 Ý kiến Anh/ chị để hoàn thiện sản phẩm dịch du lịch biển đảo Phú Yên? 105 ………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn! Thông tin ngƣời thực Họ tên: Lê Văn Đáng Nơi học tập: Khoa Du lịch, trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Hà Nội SĐT: 0975 026 440 Email: levandang0441980@yahoo.com.vn  Phiếu thăm dò ý kiến (dành cho khách nước ngoài) QUESTIONNAIRE Thank you for taking time to complete this survey Your feedback will help us provide an improved tourist experience for Coastal Tourism in Phu Yen Province I PERSONAL INFORMATION AND TOUR Occupation: Gender: Your age: Your location: Have you ever been to Phu Yen before?  Not yet This is the fisrt time  Yes This is the …… time How did you find out about Phu Yen coastal tourism?  Recommendation of relatives  Mass media channels  Travel agent guide publications  Other channel: Forms of participation trip  Buy ticket from the travel company 106  Travel  Self-organization  Another form II COMMENTS ON THE PHU YEN COASTAL TOURISM PRODUCTS How did you travel to Phu Yen and convenience of this transport system? Very convenient Normal Inconvenie Very convenie Transportation nt inconvenient nt Planes Train Car Ship Other: How you assess the attractiveness of coastal tourism attractions in Phu Yen?  Very attractive  Attractive  Normal  Unattractive  Very unattractive In your opinion, what are the attractive elements of Phu Yen coastal tourism? (You can select multiple answers)  Climate  Beaches  The sea beach, island landscape  Marine ecosystems  The marine products  Festival, local villages  Local customs  The friendliness of the locals  The monuments and works of coastal culture What activities have you participated to experience coastal tourism product and your level of satisfaction? Coastal tourism product Levels of Stating levels of satisfaction satisfaction with  Bathing , relaxing following five   Visiting landmarks levels   Coastal Ecotourism Not satisfied   Diving and watching coral Satisfied a little   Enjoying seafood bit   Playing sports on sea and islands Normal  Visiting the monuments and works of  Satisfied coastal culture Highly satisfied   Participating in coastal festival 107   Other activity (please specify): Infrastructure, technical facility, service, environment? Factors evaluation Excellent Good Normal Accommodation (resort, hotel, etc) Food and drink facilities Trasportation for travelling Services for sea sightseeing and discovering Entertainment facilities Shopping centers Qualified workforce for tourism The friendliness of the locals Aware of the environmental protection of the local population Managing activities of local tourism Bad Very bad Your comments about the diverse richness of Phu Yen coastal tourism?  Very diverse  Diversity  Poor  No diversity  Very Poor How about travel service prices?  Very reasonable  Reasonable  Normal  Unreasonable  Very unreasonable Please rate your overall tour experience?  Great Very good Good  Okay Not what I expected Do you intend to travel Phu Yen back again?  Yes No Hesitation 10 What suggestions you have to improve this tour for future attendees? ………………………………………………………………………… 108 Thank you! Information about implementer Name: Lê Văn Đáng Place of studying: University of Social Sciences and Humanities – Vietnam National University Ha Noi Cell phone: 0975 026 440 Email: levandang0441980@yahoo.com.vn Phụ lục II: Phỏng vấn chuyên gia Để nhận ý kiến đánh giá chuyên gia sản phẩm du lịch biển đảo Phú Yên, tác giả tiến hành vấn sâu  Đối tượng tham gia vấn Phó giám đốc sở Văn hóa Thể Thao Du lịch Phú Yên Giám đốc khách sạn Cendeluxe Giám đốc trung tâm lữ hành Thuận Thảo Travel Giám đốc New Star Travel Trưởng khoa Kinh tế Du lịch trường Cao đẳng Cơng nghiệp Tuy Hòa  Câu hỏi vấn PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA Câu hỏi Đánh tiềm phát triển du lịch biển đảo Phú Yên? Câu hỏi Nhận xét thực trạng sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch biển đảo Phú Yên? Câu hỏi Nhận xét khả tiếp cận điểm đến Phú Yên: - Hệ thống giao thông vận tải? 109 - Xúc tiến điểm đến? Câu hỏi Đánh giá chung hệ thống sản phẩm du lịch biển đảo Phú Yên? - Các loại hình du lịch sở vật chất phục vụ loại hình du lịch - Các dịch vụ vui chơi giải trí - Các sở phục vụ lưu trú - Các sở phục vụ ăn uống - Các điểm tham quan mua sắm - Đội ngũ nhân lực phục vụ du lịch - Sự thân thiện người dân địa phương - Ý thức bảo vệ môi trường người dân địa phương - Quản lý hoạt động du lịch địa phương Câu hỏi Ý kiến để hoàn thiện sản phẩm du lịch biển đảo Phú Yên? 110 ... 2.7: Doanh thu du lịch tỉnh Phú Yên giai đoạn 2005 -2 015 55 Bảng 2.8: Khả chi trả trung bình khách du lịch biển đảo Phú Yên giai đoạn 200 5- 2015 56 Bảng 2.9: Kết điều tra mức độ... đề tài đặt nhiệm vụ sau: - Thu thập tổng quan tài liệu vấn đề liên quan tài liệu, cơng trình nghiên cứu sản phẩm du lịch biển đảo, điều kiện phát triển du lịch biển đảo - Thu thập liệu sơ cấp thông... địa, vấn chuyên gia, điều tra xã hội học để bổ sung thông tin - Đánh giá thực trạng phát triển sản phẩm du lịch biển đảo Phú Yên - Đề xuất giải pháp nhằm phát triển sản phẩm du lịch biển đảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển sản phẩm du lịch biển đảo Phú Yên, Phát triển sản phẩm du lịch biển đảo Phú Yên

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay