Tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh lớp 9 trong giở đọc hiểu văn bản ở trung học cơ sở tại quận 2 TP. Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)

117 31 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 12:42

Tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh lớp 9 trong giở đọc hiểu văn bản ở trung học cơ sở tại quận 2 TP. Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh lớp 9 trong giở đọc hiểu văn bản ở trung học cơ sở tại quận 2 TP. Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh lớp 9 trong giở đọc hiểu văn bản ở trung học cơ sở tại quận 2 TP. Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh lớp 9 trong giở đọc hiểu văn bản ở trung học cơ sở tại quận 2 TP. Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh lớp 9 trong giở đọc hiểu văn bản ở trung học cơ sở tại quận 2 TP. Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh lớp 9 trong giở đọc hiểu văn bản ở trung học cơ sở tại quận 2 TP. Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh lớp 9 trong giở đọc hiểu văn bản ở trung học cơ sở tại quận 2 TP. Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh lớp 9 trong giở đọc hiểu văn bản ở trung học cơ sở tại quận 2 TP. Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ) ... 20 .2 6 92 47.7 393 27 .1 57 3 .9 15 1.0 1305 300 23 .0 567 43.5 366 28 .1 68 5 .2 0.3 123 2 21 4 17.4 523 42. 5 406 33.0 68 5.5 21 1.7 1 325 26 2 19. 8 585 44 .2 450 34.0 26 2. 0 0 .2 TC 53 12 10 69 20 .1 23 67 44.6... 2 19 4.1 42 0.8 C : 20 12 GI I KH I KHÁ TS 20 13 TRUNG BÌNH Y U KÉM SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL 13 72 314 22 .9 618 45.0 3 42 24 .9 76 5.5 22 1.6 1 421 28 2 19. 9 591 41.6 435 30.6 101 7.1 12 0.8 1 29 1 ... 126 1 181 14.4 586 46.5 461 36.6 32 2.5 0.1 TC 527 3 1 022 19. 4 24 11 45.7 1 590 30 .2 223 4 .2 27 0.5 C : 20 11 GI I KH I KHÁ TS 20 12 TRUNG BÌNH Y U KÉM SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL 1450 29 3 20 .2 6 92
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh lớp 9 trong giở đọc hiểu văn bản ở trung học cơ sở tại quận 2 TP. Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ), Tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh lớp 9 trong giở đọc hiểu văn bản ở trung học cơ sở tại quận 2 TP. Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay