Tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh lớp 9 trong giở đọc hiểu văn bản ở trung học cơ sở tại quận 2 TP. Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)

117 10 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 12:42

Tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh lớp 9 trong giở đọc hiểu văn bản ở trung học cơ sở tại quận 2 TP. Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh lớp 9 trong giở đọc hiểu văn bản ở trung học cơ sở tại quận 2 TP. Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh lớp 9 trong giở đọc hiểu văn bản ở trung học cơ sở tại quận 2 TP. Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh lớp 9 trong giở đọc hiểu văn bản ở trung học cơ sở tại quận 2 TP. Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh lớp 9 trong giở đọc hiểu văn bản ở trung học cơ sở tại quận 2 TP. Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh lớp 9 trong giở đọc hiểu văn bản ở trung học cơ sở tại quận 2 TP. Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh lớp 9 trong giở đọc hiểu văn bản ở trung học cơ sở tại quận 2 TP. Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh lớp 9 trong giở đọc hiểu văn bản ở trung học cơ sở tại quận 2 TP. Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ) B GIÁO D O I H C VINH NGUY T CH C HO NG NHÓM CHO H C SINH L P TRONG GI C - HI U N TRUNG H T I QU N - TP.H CHÍ MINH LU C GIÁO D C - 2013 B GIÁO D O I H C VINH NGUY T CH C HO NG NHÓM CHO H C SINH L P TRONG GI C - HI U N TRUNG H T I QU N - TP.H CHÍ MINH Chuyên ngành: Lý lu n PPDH b ng Vi t Mã s : 60 14 10 LU C GIÁO D C ng d n khoa h c: TS LÊ TH H QUANG - 2013 B C VI T T T GV: Giáo viên HS: H c sinh Nxb: Nhà xu t b n SGK: Sách giáo khoa SGV: Sách giáo viên THCS: Trung h pháp d y h c STT: S th t n NC: Nâng cao TN: Th c nghi m i ch ng GD: giáo d c Cách thích tài li u trích d n: s th t tài li ng sau Ví d li u tham kh o 57, nh c, s th t c a tài li u m c Tài nh trích d n n m trang 14 c a tài li u M CL C Trang M U Lí ch tài L ch s v nghiên c u ng, nhi m v nghiên c u Ph m vi nghiên c u, kh o sát u tài C u trúc c a lu : khoa h c c a vi c T ch c ho h c sinh l p gi c hi n s t i Qu n - Tp H Chí Minh ng nhóm cho ng Trung h 1.1 Gi i thuy t khái ni m 5 1.1.1 Khái ni m nhóm ho ng nhóm 1.1.2 ng nhóm a ho 1.1.3 Các nguyên t 1.1.5 K m ho c hi a vi c giao nhi m v 10 p qu n lí nhóm 11 lí lu n c a vi c t ch c ho gi ng nhóm n ng ng nhóm cho h c sinh t i Q.2 Tp.HCM 14 giáo d c h c 14 tâm lí h c 16 lí lu n d y h c 18 th c ti n c a vi c T ch c ho l p gi c hi ng nhóm cho h c sinh n ng Trung h 20 t i Q.2 Tp.HCM m kinh t 1.3.2 Th c tr ng d i c a Q.2, Tp.HCM c hi 21 ng THCS t i Qu n 1.3.3 Vi c t ch c ho h c hi 20 Tp H Chí Minh ng nhóm cho h c sinh gi d y n Ng 23 ng THCS t i Q.2 K t lu 25 : Nguyên t c quy trình t ch c ho sinh l p gi d y h c hi n 2.1 T ng quan v trình Ng p9 c ng nhóm cho h c ng THCS hi 26 2.2 Nh ng t ch c ho ng nhóm cho h c sinh gi n Ng ng THCS t i Q.2 c - hi 2.2.1 Ph c - hi 2.2.2 V nh rõ m c tiêu c a ho 26 ng nhóm gi 29 29 n th o lu n ph i phù h c 33 hi 2.2.3 C n linh ho t sáng t o s d ng hình th c t ch c nhóm gi d c - hi n Ng 39 2.2.4 Ph i k t h p t ch c nhóm v i nhi pháp d y h nâng cao hi u qu d n c hi 42 n 2.3 M t s bi n pháp, cách th c t ch c ho ng nhóm cho h c sinh gi d c hi n ng THCS t i Q.2 46 2.3.1 Ho ng nhóm gi d y c hi u n 46 2.3.2 Ho ng nhóm gi d y c hi u n truy n 51 2.3.3 Ho ng nhóm gi d y c hi u n k ch 62 2.3.4 Ho ng nhóm gi d c hi n ngh lu n 66 n nh t 70 2.3.5 Ho ng nhóm gi d c hi d ng K t lu 74 : Th c nghi 3.1 M 3.2 m u c a ho 75 ng th c nghi m 75 a bàn th i gian th c nghi m 75 3.3 N i dung th c nghi m 75 3.4 Giáo án th c nghi m 76 3.4.1 Ho c - hi 3.4.2 Ho c - hi 76 n truy n 77 Giáo án 78 Giáo án 82 Giáo án 90 t qu th c nghi m 97 K t lu 100 K T LU N 101 TÀI LI U THAM KH O 104 PH L C 107 M Lí ch U tài 1.1 Chúng tơi m u lu ng cách d n câu chuy n ng c phát tri n thêm trang hieuhoc.com Câu chuy n c phát tri n thêm ph ng theo truy n ng chuy c di n v i cu th th ngôn c a LaPhontain Câu u rùa th ng, cu n không d ng l i di n l n iên rùa th sông (th n cách m t c) Ít lâu sau, rùa th n thân, m t ngày chúng r làm thành m u th cõng rùa ch th nb t qu c rùa th v n b sông rùa cõng u nh n l n ch y c hai c nh ng ng i v t v i th i gian nhanh t nhi u so v i nh ng l c Qua câu chuy n nh n th y r ng b t c m t cá nhân mm m y u M h làm vi c v i m chia s , c ng hi c at m mãn N u làm m t mình, co i i cơng vi c m i tr nên hoàn thi n i ta không bao gi th c hi n công vi c c m t cách hồn h o b i ln ln nh ng h khơng th làm t i y u t quy t nh thành công công vi c Và tinh th ng, phát tri nhi u c nuôi i làm vi c m t nhóm v i c n n giáo d c phát tri n hi n nay, vi c t ch c d y h c nhóm m t hình th c ho ng h t s c quan tr ng mang l i nhi u hi u qu th c s cho nhi u môn h c Tuy nhiên, vi c t ch c ho i c ta, t ng nhóm gi h c ch m i di n m tm n , ch y u i phó v i vi c ki h im y c giáo viên xem m Vi t Nam, nh t môn Ng n v y h c hi u qu c th ph c hi u i ph i nh ng cơng trình nghiên c 1.3 Qu n m t qu n ven thành ph H n th c tr ng giáo d c v n g p nhi Theo tìm hi u c a chúng tơi hi sâu vào nghiên c u v ho ng nhóm gi d nh t cho t ng c p h c Vì v y, chúng tơi quy ng nhóm cho h c sinh l p gi h t i Qu n - Tp H Chí Minh Hy v ng lu L ch s v c hi hi n ng Trung tài nghiên c u c a lu v qu n nhà nghiên c u n nh t ng ph thông nói chung c p THCS nói riêng V nghiên c u t ch c ho gi v ng nhóm cho h c sinh r t nhi u tác c chuyên tâm tìm hi u Song, vi c nghiên c u t ch c ng nhóm cho h c sinh c c bi t cho riêng p9l V v h c sinh l p gi d y h c - Tp H c u v t ch c ho hi t ch c ho b n ng nhóm cho ng THCS t i Qu n u c th , toàn di n, h th ng mà ch m i nh ng ý ki d y h c Ng n nh ch n T ch c ho t n m t nh ng n i dung ho c a môn Ng môn ng hi t n n móng cho nghiên c sau cho c c p h c THCS ho c c t qua cơng trình nghiên ng nhóm, t ch c th o lu n, hay d y h c h p tác ng, nhi m v nghiên c u 3.1 ng nghiên c u Ho ng nghiên c u c a lu l p gi c hi n ng nhóm c a h c sinh ng THCS t i Qu n 2, Tp.H Chí Minh 3.2 Nhi m v nghiên c u - lí lu th c ti n c a vi c t ch c ho ng nhóm - Xây d ng nh ng nguyên t c quy trình, cách th c t ch c ho t ng nhóm - Th c nghi m Ph m vi nghiên c u, kh o sát T ch c ho ng nhóm gi d c hi n l p t i ng THCS t i Qu n Tp H Chí Minh u Trong lu y us d c u sau: u lí thuy t - ng kê phân lo i - t ng h p - i chi u u th c ti n - u tra ph ng v n - c nghi m tài - Góp ph n c th hóa nh nhóm cho h c sinh l p gi lí lu n c a vi c t ch c ho c hi n ng GV HS ( Sgk / 174) ông Hai- - IV / - nghe tin làng nhà xét - Hanh - ôn GV HS + M c tiêu: Kh c sâu l i ki n th c + Th i gian: phút - nghe - t qu th c nghi m 3.5.1 Tiêu chu * K t qu a ch tiêu sau: - D a vào vi t c a h c sinh: k t qu c chia làm b c: + Lo i gi + Lo m m + Lo + Lo i y u: - D a vào m m m h ng thú HS gi h c t qu : - Giáo án th nghi m - ng d n chu n ki n th * K t qu h c t p c a HS Sau ti n hành d y th c nghi m quan sát trình h c c a h c sinh l p th c nghi m l i ch c k t qu c th t qu th c nghi m v phía h c sinh n Chuy Sau gi h ti i xe khơng kính Làng 4l c k t qu * K t qu h c t p c a HS Sau ti n hành d y th c nghi m quan sát trình h c c a h c sinh l p th c nghi m l i ch c k t qu c th B ng 1: K t qu h c t p c a HS l p th c nghi TN 9/3 i ch ng HS 10 45 20 14 0 HS 45 0 18 15 HS l p th c nghi m th nh t (9/3), k t qu h c t p c a h c sinh l i ch ng Qua th c t ki m tra sau t ch c d y h c, ghi nh n k t qu h c t p c a l p th c nghi m s h i ch ng; s h th ki i ch ng; l m gi m trung bình i ch ng h c sinh b c ti n hành v i c hai h c hi u B m l p th c nghi m m y u Vi c ti i xe khơng kính Làng B ng 2: M ch ng d y Chuy th c nghi m c a HS l p th c nghi m l i HS 10 45 4.4 45 0 TN 9/4 ym 11.1 44.5 33.1 8.9 tính 8.9 0 % % 40.0 33.3 13.3 4.5 th c nghi m cho th y: t l h m gi i l p th c nghi i ch ng 6.6%, t l h l p th c nghi m cao h i ch ng 4.5%, t l nghi m th l m m trung bình l p th c i ch ng 4.6%, h c sinh b m y u chi m 4.5% i ch ng Qua k t qu c a HS c 4l l p th c nghi m t th y m l i ch ng K t qu th c nghi m quan tr ng d ng c th c nghi tính kh thi c hi u tài Do v y vi c t qu th c nghi m r t quan tr tài, d a vào nh t qu ki m tra c a HS vi c nh m qua gi d y th c nghi m Vì th c nghi m ch di n m t th i gian ng n, v i s ti t, s ng HS h c h n nên k t qu th c nghi nh m, tính ch t c ph n ánh h t t ch c nhóm Vì th chúng tơi khơng xem k t qu th c nghi nh kh thi c a giáo án th c nghi m M kh thi c a giáo án th c nghi m s ph thu c vào nhi u y u t kh t m c a GV, trình c a n d y h c Nhìn chung giáo viên ch n d y ti t th c nghi m HS ki n th iv c, kh th c h c t t nên gi h c không n ng n n i Các em t yêu thích gi h c v a chi c cách th c ti p c n nh ng m nh n ý c l i r t tích c c, sôi nv an m V i nh ng nh kh trên, chúng tơi th kh c ng d ng vai trò c a cách th c d y h lo ng ph thông K t lu n hành so n m t s h thi t k t ch c ho ng nhóm Vi c d ti n hành quy t c nh c hi i ch c ghi l i c th t s k t qu Sau ti n hành d y th c nghi m nh n th y vi c t ch c ho ng nhóm cho h c sinh gi d y h c u nhi m v c a d y h c hi sinh h c t p m Trong trình d y h i Vi c t ch c ho ng, h c hi hi i yêu ng nhóm giúp h c n k t h c t p qu hi u không nên s d ng ch m d y h c mà nên s d ng k t h p nhi D yh c c ti i h c rèn luy c hi u K T LU N hi u qu cao nh t ng xuyên d y h giao ti c Qua trình tìm hi u, nghiên c u v vi c T ch c ho cho h c sinh l p gi c hi n Tp H Chí Minh n m t vài k t lu ng nhóm ng THCS t i Qu n - Th nh t: Ho y h c h p tác m t nh c hi i r t coi tr t bên c nh ng vào nh m phát huy t c, ch d y h c hi ng, sáng t i h c mà i h c ch th , trung tâm c a ho môn Ng c c phát huy tích c n nói riêng, ho nâng cao k t qu h c t c v tri th c l c ph hi ng nhóm không ch c v n d ng ng h c t p ng ih c c v n d ng m t t t c c p h tr c a b c t ch c d y h c h th ng y h c Th hai: Ho khoa h c th c ti n rõ ràng D a vào lí thuy t v giáo d c h c, tâm lí h c, lí lu n d y h th y t ch c ho ih thân m t cách t tc c ti u cho gc ab n y mà vi c hình thành rèn luy n n thi t cho cu c s ng, nh thi n m t cách t t nh xã h i h c trình ho c hồn ng nhóm i h c bi t cách chung s ng, hoàn thi nh ng v mà giáo d c hi Vi c v n d ng ho ng i r t xem tr ng ng nhóm vào d y h i hi u qu cho vi c h c t n th c s h t, ho ng nhóm giúp i h c hình thành rèn luy c hi t c , ho ih c, vi ng nhóm gi d y h c l p khám phá, gi c hi c hi u is ng d n c i d y Chính hồn c nh d y h ch c ho i d ng d n, ch hi u t hi n cao nh o, tham d - chia s v Th ba: Ho c ih c i m cao nh t ng nhóm mu n thành cơng gi d y h u ph i tuân theo nh ng quy t nh rõ ràng m c tiêu c a ho ng nhóm gi d y h d a vào m c tiêu, yêu c u, n i dung c a h Ti ng Vi c c hi u ph i th hi hi m b o tính liên k t r ng ng ng nhóm gi d y c tinh th n h c t p h t gi a ng th i r t c n thi b ng th c hi n nhi m v c th o lu n ph ih c hi u; v Mu n ho vi n s công i d y; v i d y chu n b lo b n c hi u h c t ch c nhóm th o lu n, t c t ch c ho h c ng so ng ph i phù h p, x ng c as ng nhóm gi d y h n c i h c hi u thành cơng m b o ngun t c c n thi t ph ho m m i th c s T khâu thành l p nhóm, nêu v cáo k t qu u ph ch c i hi u qu cao nh t , qu n lí nhóm th o lu c chu n b n báo n t khâu t m nh t Th d yh Trong trình t ch c ho c hi n nhi ng nhóm cho h c sinh gi ng trung h c ph thông, c n ý k t h p i hi u qu cao nh id thuy t hi v ng ch n t h c, t tìm hi i v t ch c ho ti p c n v i nh ng h th ng lí giúp h khoa h c ng vào giá tr c a hình th c t ch c d y h c Cu i cùng, b n thân m i h c làm quen v i ng nhóm qua m i gi h ti n m t k t qu h c t p cao nh Trong th c hi t nhân cách hoàn thi n tài b n thân chúng tơi g p ph i m t s c th a mãn N u d p tr l i, s nghiên c u sâu s TÀI LI U THAM KH O Robert J Marzano - Debra J Pickering - Jane E Pollock, Nguy n y h c hi u qu , Nxb Giáo H ng Vân d ch (2011), d c Vi t Nam y h Phan Tr ng Lu n (Ch biên, 1998), , i Ph ng (1973), D t trình rèn luy n tồn di n, Nghiên c u giáo d c K y u h i th o khoa h c (2007), D y h c Ng ng ph i Nxb Ngh An biên, 2010), D y h c tích c c, m t s Nguy t d y h c, Nxb ih cs m, Hà N i l p Thomas Armstrong (2011), Lê Quang Long d ch, h c,Nxb Giáo d c, Hà N i Nguy c ti p nh Nxb Giáo d c Nguy c - hi u tác ph ng, Nxb Giáo d c ch, L h ng gi ng d y, Nxb Tr 10 Ngô Th Thu Dung (2002), M t s v lý lu n v c theo nhóm c a h c sinh, Nxb Giáo d c 11 Nguy n Thúy H ng - Nguy n Quang Minh (2008), M t s v m y h c môn Ng 12 Nguy n Trí - Nguy n Tr ng Hồng v im i , Nxb Giáo d c M ts ng Vi t, Nxb Giáo d c 13 Nguy n Thành Ký (Ch biên, 2011), Nâng cao phát tri n Ng 9, Nxb Giáo d c Vi t Nam 14 B giáo d o (2011), Ng , t p 1, Nxb Giáo d c Vi t o (2011), Ng , t p2, Nxb Giáo d c Vi t Nam 15 B giáo d Nam 16 B giáo d o (2011), Ng , t p 1, Nxb o (2011), Ng , t p 2, Nxb Giáo d c Vi t Nam 17 B giáo d Giáo d c Vi t Nam i th y gi i 18 Linda Darling (2012), Lê Th C m d ch, m il p h c, Nxn Tr 19 Nguy n H u Châu (2005), Nh ng v nv trình d y h c, Nxb Giáo d c, Hà N i y h c tác ph 20 Nguy n Vi t Ch (2001), (theo th lo i), Nxb i h c Qu c gia Hà N i y h c tác ph 21 Nguy n Vi t Ch (2010), ng, Nxb Giáo d c Vi t Nam 22.Tr nh Xu Nxb b c Trung h c, i h c Qu c gia Tp.HCM 23 S Khi t Doanh ch c l yh (2002), Trâu Tú M Huy Lân d ch, n hóa gi ng d y, Nxb Giáo d c Vi t Nam u qu 24 h c t p, Nxb Giáo d c Vi t Nam 25 Phan Thanh Hùng (2011), 26 c - hi t chung, 2009), Gi h c ph thông, Nxb Giáo d c Vi t Nam n, c Vi t Nam trung 27 Lê S (2012), Quan ni m d y h c tác ph trình sách giáo khoa, Nxb H 28 c Tâm lí h c ng , Lê Ng c Lan, Nguy l a tu i tâm lí h m i h c Qu c gia, Hà N i i d ch Song Kha (1999), Các ph 29 m, Nxb Th gi i, Hà N i 30 http://giaoduchoconline.com 31.Tr , i m http://trandinhsu.wordpress.com/ y h c Ng PH L C PHI U KH O SÁT Ý KI N H C SINH V T NHÓM TRONG GI D B Khá Câu 2: M A- p c a em là: C Trung bình u thích b mơn Ng A.R t u thích NG C HI Câu 1: X p lo i Trung bình b mơn Ng A.Gi i CH C HO D.Y u a b n thân em? B yêu thích ng D.chán - B- - - C- Giáo viên gi c cho h c sinh chép Câu 4: Em AB- Yên l ng l ng nghe giáo viên gi ng ghi chép ml ng Câu 5: Ngồi gi h c th c em nh ng ho A ng i b n h c không? i v i b n h c v m t câu h i c a giáo viên B Cùng b n so n nh ng câu h i C Cùng b sách giáo khoa ho c câu h i c a giáo viên làm rõ m t s v Câu 6: Em bi t v t ch c ho A H c t p theo nhóm s mà giáo viên yêu c u ng theo nhóm gi h c khơng? nc at gi i quy t yêu c u c a giáo viên giao B H c t p theo nhóm m thành viên; v ki n th c, v k c t p hay, mang l i nhi u l i ích cho ng s ng C H c t p theo nhóm chia t p giáo viên giao thành nh ng ph n nh r i chia cho m i thành viên m t ph làm, k t qu s ch p n i ph i v i D H c t p theo nhóm giao t p nhóm cho m t vài thành viên xu t s c nhóm th c hi n coi s n ph m c a t p th Câu 7: Khi giáo viên cho t ch c nhóm th o lu n nhóm c a b A C c sau n hay khơng? C Nhóm c a b Th nh tho ng n xét c a giáo viên sau m i ti t h c khơng? D B Khơng Khơng Th nh tho ng ng tích c c góp ý cho n i dung th o lu n không? Không Câu 8: Trong gi d c hi n giáo viên Ng Th nh tho ng ab ng nh ng ho A T ch c th o lu n nhóm c ti t h c, chia thành nhóm nh , sau th o lu n nhóm thuy t trình cho c l p nghe, cu m B Cho th o lu n tr l i nh ng câu h i ng n kho n 3-5 phút t n l n ti t h c C GV gi ng bài, ghi b ng - h c sinh l ng nghe, chép n i dung h c Câu 9: Khi giáo viên yêu c u t ch c l p h c t p, th o lu n theo nhóm, nhóm c a em ng: A T phân công ho ng cho m i thành viên B Xây d ng n i quy ho C phân cơng nhi m v rõ ràng, h p lý D tìm ki m tài li ng nhóm n, nhà, internet Câu 10: Khi ho ng nhóm b n nhóm c ng: A Chia s trách nhi m, nhi m v , ki n th c v i B L ng nghe m t cách ch C Góp ý tích c ng, tích c c ng ý ki n D M c k cho b n khác làm vi c E ng xem vi c nhóm vi c c a Câu 11: Em cho bi t sau m i ti t h c giáo viên cho t ch c th o lu n theo nhóm m hi u qu v n A R t hi u qu c n i dung h c là: B Hi u qu Câu 12: Theo em giáo viên nên thêm nh ng ho ng D Không hi u qu ng gi h c hi u t o h ng thú h c t p cho b n thân em: Kính g i th y, Nhóm b mơn Ng ng THCS Th nh M L i - A- B- C- A T ch c th o lu n nhóm c ti t h c Khơng Th nh tho ng B Cho th o lu n tr l i nh ng câu h i ng n Không Th nh tho ng kho ng 3-5 phút t n l n ti t h c C GV gi ng bài, ghi b ng - h c sinh l ng nghe, chép n i dung h c ABCCâu 4: Quan ni ABC- A- B- AB- ng xuyên Không Th nh tho ng C- N i dung h c Câu 7: Khi th y t ch c nhóm th o lu n nhóm th ng d n h c sinh th c hi A C C Th n xét sau m i ti t h c không? i ý ki n qua l i không? ABC- Không Th nh tho ng Không Th nh tho ng Không Th nh tho ng Không Th nh tho ng ng xuyên ng xuyên Không Không Th nh tho ng Th nh tho ng ng xuyên Không Th nh tho ng Câu 9: Khi giáo viên yêu c u t ch c l p h c t p, th o lu n theo nhóm, th y ng d n dò h c sinh c a nhóm: A T phân công ho ng cho m i thành viên Không Th nh tho ng Không Th nh tho ng C phân cơng nhi m v rõ ràng, h p lý Khơng Th nh tho ng D d n dò HS tìm ki m tài li u Không Th nh tho ng B Xây d ng n i quy ho n, ng nhóm nhà, internet Câu 10: Th y, cho bi t sau m i ti t h c t ch c th o lu n theo nhóm, m c hi u qu v n A R t hi u qu c n i dung h c là: B Hi u qu ng Câu 11: Theo Th y nên thêm nh ng ho b D Không hi u qu ng gi h c hi t o h ng thú h c t p cho h c sinh: Câu 12: Xin th y nêu m ch c l p h c t p theo nhóm CHÂN THÀNH C Y H ... 20 .2 6 92 47.7 393 27 .1 57 3 .9 15 1.0 1305 300 23 .0 567 43.5 366 28 .1 68 5 .2 0.3 123 2 21 4 17.4 523 42. 5 406 33.0 68 5.5 21 1.7 1 325 26 2 19. 8 585 44 .2 450 34.0 26 2. 0 0 .2 TC 53 12 10 69 20 .1 23 67 44.6... 2 19 4.1 42 0.8 C : 20 12 GI I KH I KHÁ TS 20 13 TRUNG BÌNH Y U KÉM SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL 13 72 314 22 .9 618 45.0 3 42 24 .9 76 5.5 22 1.6 1 421 28 2 19. 9 591 41.6 435 30.6 101 7.1 12 0.8 1 29 1 ... 126 1 181 14.4 586 46.5 461 36.6 32 2.5 0.1 TC 527 3 1 022 19. 4 24 11 45.7 1 590 30 .2 223 4 .2 27 0.5 C : 20 11 GI I KH I KHÁ TS 20 12 TRUNG BÌNH Y U KÉM SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL 1450 29 3 20 .2 6 92
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh lớp 9 trong giở đọc hiểu văn bản ở trung học cơ sở tại quận 2 TP. Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ), Tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh lớp 9 trong giở đọc hiểu văn bản ở trung học cơ sở tại quận 2 TP. Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay