Mùa thu trong thơ Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư và Quách Tấn (Luận văn thạc sĩ)

111 3 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 12:39

Mùa thu trong thơ Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư và Quách Tấn (Luận văn thạc sĩ)Mùa thu trong thơ Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư và Quách Tấn (Luận văn thạc sĩ)Mùa thu trong thơ Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư và Quách Tấn (Luận văn thạc sĩ)Mùa thu trong thơ Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư và Quách Tấn (Luận văn thạc sĩ)Mùa thu trong thơ Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư và Quách Tấn (Luận văn thạc sĩ)Mùa thu trong thơ Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư và Quách Tấn (Luận văn thạc sĩ)Mùa thu trong thơ Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư và Quách Tấn (Luận văn thạc sĩ)Mùa thu trong thơ Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư và Quách Tấn (Luận văn thạc sĩ)Mùa thu trong thơ Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư và Quách Tấn (Luận văn thạc sĩ)Mùa thu trong thơ Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư và Quách Tấn (Luận văn thạc sĩ)Mùa thu trong thơ Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư và Quách Tấn (Luận văn thạc sĩ) B GIÁO D O I H C VINH NGUY N TH HUY N XUÂN DI N LU c Vi t Nam Mã s : 234605 ng d n khoa h c: PGS TS Nguy n Vi t Ngo n NGH AN 2014 M CL C U Lý ch L ch s nghiên c u v tài ng ph m vi nghiên c u M m v nghiên c u u .9 u trúc lu 10 N C M H NG L N C T NAM 1.1 Mùa thu Vi t Nam ngu n c m h ng ngh thu t 11 1.2 Mùa thu thi ca 17 1.3.Mùa thu c i 26 2: C M NH N V U, N u 38 57 n 66 NG CÁCH TÂN NGH THU T 3.1 Cái tơi tr tình 80 3.2 Không gian th i gian ngh thu t 85 3.2.1 3.2.2 Th i gian ch 3.3 Cách tân v 85 ns ng 91 u, ngôn ng 93 3.3.1 Th 93 3.3.2 Nh 95 3.3.3 Ngôn ng 99 K T LU N 103 TÀI LI U THAM KH O PH L C M Lí ch U tài 1.1 Là m t b n mùa c l a mùa h nóng b nh t nh p c u, m t s giao thoa t v i mà t t i Mùa thu m p nh m nh p y Tr i không n ZD hiu hiu rét cho v a nh mênh mơng, se l nh c a gió thu, xào x c c a thu, huy n o c bao n i bu m xúc b i bi t u, kho ng th i gian mà t t c mu n hòa vào v i thiên nhiên, v t tr ti m th c nh ng k ni Trong thi ca, mù cs v cd y m c a m t th i tu i tr n v i bi t bao thi hào l i l m d u n lòng cơng chúng nh nh ng thi ngôn v b i s quy y mê ho c c a mùa thu mà hình nh v mùa này, c m h ng c a mùa n t hi n ph bi n thi ca th gi i Nh c nh c nh i l c c a th gi ng n nhi u nh t Charles Beaudelaire, Paul Verlaine, Anatole u thi ph m ca ng i mùa thu di m t Chính nh ng ng phái thi ca lãng m nh ng i th k 19 i v Xuân Di o nên ng h p c a L , Huy C nh ng mùa thu thi ca Pháp th k 19 v i tác ph m Mùa thu c a Lamactin, Thu ca c a Baudelaire, Thu Khúc c c aB i Vi tg pT cd ig ng thi ng th nh c m c Thôn xá thu châm, Thu d l c m, Thu d khách c m, Thu nh t ng u thành c a i thi hào Nguy n Du có tác ph m Thu chi, Thu d , Thu nh t Nguy n Trãi V kí h m h ng Ngơ Thì Nh m có Thu thu t t, T Nó th p bi t bao nhiêu, quy n luy n khêu g i bi t quan ni m v mùa thu th t tinh t t tr sâu s c kh Qu th t, kho nh i nh ng c m nh n, nh ng th t sâu l ng i Có th mùa thu c u yv um tl c nh mùa thu c a i ( 1932- 1945) ch c h n n i hồi nghi y s tan bi n t, s 1.2 t Nam th i i ic a nn ng k t l i phong i trào ic b m tc a t quy t kh quy t r ng l ch s thi ca Vi nh có m t th i phong i ta th y xu t hi n m t h m Tôi qu ng L y c Pháp, n Bính, kì d t tha, r o r Di [38.32] 1.3 nv i i ch m nh c nh t m i m vang lên t tâm h n xơn xao, r o r khơng khí c m nh n t tr i không ph i b ng nh ng công th i H c nh s c c y thi t tha i khao khát c a thi nhân Các nhà cl t c a mình, r t tr i b ng trái tim ngh thiên nhiên c nh v ng i ng v i a h B i v y mà linh, t mòn quen thu n i Các nhà c ti c c nh v i b ng trái tim mình, l ng nghe nh p th c a thiên nhiên b ng tâm h n Nh v y mà kho nh kh c t di u c t tr h nh v it tc v ih n, r ys c s ng Gi a thiên nhiên mùa thu vào tâm h im t s giao hòa r t t nhiên, th hi n m t s s ng Gi a thiên nhiên mùa thu tâm h n cá im t s giao hòa r t t nhiên, th hi n m t s t gi t tr i H s ng y xôn xao linh h n c a thiên nhiên t o v t ng c a c a n hoa s n bung n , ti ng th m c a lá, n i r o c a nhung ph n, s lung linh c a nh ng ánh sáng mùa thu, s h n h n c c mây, s run r y c a ch i non, l c bi c i, không gian th i gian mùa thu Trong nhìn m i l nhà nh t tâm h n d t s c s ng Mùa thu Vi n thi h ng l n c d nv n, gi i v i dáng v s i tu y s c quy Mùa thu qu th d i cho phong trào pt y nh ng ngu n c m xúc m i m i t v mùa thu c th c d y nh Chúng t c phong trào i ti p t i, nh ng ng sâu s c lòng tơi Nó c s ng v i c nh s c v i c nh s c tr i thu nghiên c u cho lu v i mong mu n s góp ph tr n v t thi u n t nghi p c a m nh n m m i c mh m c vào công vi c nghiên c u gi ng d y sau L ch s nghiên c u v 2.1 Mùa thu m t h p l c t v i v i nhà nghiên c u m tài b t t n c c bi i lãng m nv i ng xúc c m m i m , làm nên nh ng mùa thu m i ti n trình phát tri n c ca ti ng Vi t vi t v mùa thu, góp ph n vào q trình hi i Nam t u m t m nh p v c hi im c hòa i th gi i Nh u giá tr is c kh c nhìn i Nhi u nhà nghiên c nh m ic a i v th m t di gi n u, ngôn ng , c xem phong trào i m t nh c an nh cao t v mùa thu có m t v trí c bi c Ng m k t thi nhân n t p Thi nhân Vi t Nam c c c nh s c mùa thu n Vi t Nam có Gió thu, Ti Ti ng thu (T Thu, Thu r ng (Huy C n), Thu (Ch Lan Viên), Cu i thu (Bích Khê), Bu n thu (Hàn M c T ), Chi u thu (Nguy n Bính), thu nghe ti ng qu kêu, M m thu c a Quách T n Xuân Di u có Thu, 2.2 Th i nh ng trang nghiên c thu phong trào Vi t v g i i lãng m n Vi t Nam, th n này, nhà nghiên c n c th mà ch t v mùa c pm u ki u t m t s vi t mang tính c m nh n ho c gi i thi u, phê bình Ch ng h n : Bài Thu c a Lê B o mùa thu t i c u nh ng l i c in cu n bình (2003), thu t i c a c, Nguy c in cu n Xuân Di u (2006), m t khao khát n ng nàn Nguy t c m c a Lê Quang c a Nguy c in cu n Xuân Di u m t khao khát n ng nàn (2006 ) Bài Xuân Di u nói v ic c a Xuân Di c in cu n Xuân Di u c ( Ghi l i theo l i k p Ti ng (2008) Riêng m t s ti u lu n nghiên c u v Thu c a ông : M c t T u Tr ng thu c a Nguy c (1994), cc ng thu c c a tác gi c bi t vi t C m thu c Quách Giao i Ti ng c Hi u c in cu n Quách T n qua nhìn phê m n ch n Tình hình nghiên c u cho th y vi t, ti u lu n v u m cách c m th khác Song ý ki n, vi u th ng nh t kh nh mùa thu ti ng lòng th n th c c a thi nhân n ng lòng yêu d c kho nh kh c kì di u c t tr i Nguy n Huy Quát, Chu Th Thúy H ng có C m nh n v mùa thu i Vi t Nam, Bài vi t ch c p chí Nghiên c c, s 3, (2008) n c m nh n v mùa thu c a m t s tác gi n i Vi t Nam 2.3 T t c nh ng nghiên c u, chuyên lu c p n cách c m nh n v mùa thu c a m t s tác gi phong trào m i (1932-1945) Tuy nhiên nh ng nghiên c u y ch mang tính ch t g i m v n mà h ph u ki u Chúng cho r ng v c t p trung khai thác sâu m n c th c m nh n khác nhau, s cách tân ngh thu t c a t th c n c cách i Lu trào ti p t c tìm hi u nh m t v m i c th t x ng hi n cho n nh ng khía c nh m i, t i nh ng mà nhà c ng ph m vi nghiên c u 3.1 ng nghiên c u: V i m c tiêu khoa h ra, lu t p trung làm sáng rõ cách c m nh n v m i c bi t n ( 1932 Xuân Di d ng l i n vi c tìm hi u m t s tác ph m tiêu bi u nh t vi t v mùa thu c a t ng tác gi Riêng c th hi n m xúc v mùa thu m ts u nh t, t p trung nh t v n Ti ng thu Do v y lu Ti ng thu s n trích d n nhi u, d gây c m giác l ng nghiên c u c i tài 3.2 Ph m vi nghiên c u c m c tiêu khoa h i b phong trào ng th kh t ra, n nhìn th ng nghiên c u c a gi i quy t t ng l n nh i vi t c n ph i kh o sát toàn i vi n ph i tham kh o m t tv lo i Ngòai lu c nhân n ph i tham kh o nhi u cơng trình lí lu n v ph c v cho trình nghiên c u M m v nghiên c u 4.1 M Qua vi c kh o sát nh u t v mùa thu nghiên c u v lu m c nh T n vi t v ng trang tài mùa thu 2.Nhi m v nghiên c u t nhìn v ch 4.2.1 i nói chung ba tác mùa thu gi Xuân Di n nói riêng o sát, phân tích nh 4.2.2 th t v mùa thu c a ba nhà c s khác bi t so v n th ng Cu i rút k t lu kh nh l i nh i phong trào u Xu t phát t yêu c u c ng m c tiêu c a nghiên c tài, lu n d ng i chi cs d i chi u gi a i, gi a phong trào truy n th ng, nh m làm n i b t nh i v c s c c a nh ng tác ph m vi t v mùa thu ng h p phân tích nh ng y u t nhà il i tài mùa thu c h th ng th cho vi c nghiên c th ng kê phân lo i ngu u, ph c v tài C 6.1 ng c a a lu i c a lu Lu Tr ng u Quách T n v i nhìn t p trung h th ng Nh n r t linh ho t, không b m t quy lu t c t theo t ngôn, nh c ng t t ngôn Mùa c theo nh p 2/2/3 ho n c a Quách T n, nh c ng t linh ho p 3/4: t tr (C m thu) Xuân Di u, ch y u th có s ng n khác Nêu ch t ch , v s câu ràng bu th t ngơn c th th t ngơn c n, có s câu dài n b ràng bu c b i nh ng niêm lu t Xuân Di u l i r t t Bài th t ngơn c n có nh ng gi i h n Xuân Di u có th câu, câu Cách di , th c, lu n, k u n c a th n v n h n lên th ti ng c a Xuân Di u: R ng li ng ch u tang Tóc bu n bng xu ng l ngàn hàng i, mùa thu t i V i) Cách ng t nh ng c a Xuân Di u r t g n v i cách ng t nh p c a th th t ngôn c ng c a Xuân Di u có cách ng t nh p r t ng: có nh p 4/3; nh p 2/5; nh p ph bi n chi m t l l n nh t nh p 4/3 Qua phân tích cho th y, th ti ng c a Xuân Di u v a r t m im ,l a mang dáng d p c a nh l i hoàn toàn m i m Tóm l bên c ng cách tân c a Xuân Di u v th lo i r t m i m , c nh ng nét r t truy n th ng c a dân t c Cho nên nh n th y Xuân Di u r t m 96 t truy n th ng 3.3.2 Nh a nh ng âm vang v ng mà y u t u Theo T s c ngân vang c h c nh C u t o ng âm c a l ch t t o nên nh thu i, v n, y u t làm nên h n c a nh u s ng thanh, ng i c gi i phóng, v y nh nh c làm n ng c a u Cái 199] i m quan tr ng Các nhà nh u t hình thái v t ng c a t ch c âm v i c m giác âm nh c (nh y c m n thu t ng u v n v i hình th chúng: b ng, tr c, nh iv i u tiên t o nên thành td c hòa âm ph i nh p làm nên gi , ta b t g p nh ng âm vang da di t, nh ng âm trùng p ngân rung, nh ng ki u gieo v n, ng t nh p, nh ng l a ch n vi c s d ng nguyên âm ph ngân lên m ng v mùa thu Ta bi i bu n chi c Bây gi mùa h sen n n t M t ch hai ch Khuyên n t em trai dòng l sót Ta bi i bu n sáng hôm nay: Tr m thay, Em nh t bi c c chi ( T ng bi t hành- Thâm Tâm) 97 n ng b gò bó b i nh ng niêm lu c n r t h n ch V i u t o m t nh c n này, m u riêng Nó tr o u tâm h n riêng c a t h p gi a v n nh p, kh c s mb t u gi a âm ngo i gi i, v Trong M i c a Quách T n, nh t tr m bu n, nh Chi ng nhánh m côi i Nh nh (Nhánh chi u) M , nh t l th t hay: c ng m tr i long lanh Con cào cào áo xanh B cao búng chân nh y Mây chi (M Cách t o nh p c t nh t êm ái, hi n m t tình yêu thiên nhiên r ng m c a thi nhân V i Xuân Di u, m t u l mv ng ngân vang m t cách thi hi n m t âm h s ng Kh tv o nh c s c nh Xuân Di u n m 98 i, nh c m Nó th i cu c s gieo v n Nhi a ông cách dùng t láy ngh thu t gieo v y nh c tính: Chi u m Cây me ríu rít c p chim chuy n tr i xanh ng c qua muôn ng ti ng huy Xét v u, Xuân Di u dùng v n b ng nhi n tr d ng bi n pháp l p t , l p câu, t p c a nh i, mùa thu t i V i) Xuân Di d , hoán d d ng r ng rãi bi n pháp ngh thu o ng ng nh c tính cho l n nd Xuân Di u b c l qua nhi u hình th nh ng , tr ng ng d ng r t thành cơng: Ch c r Gió v (Ý thu) Tóm l i nh ng n d c m giác v c nh s c mùa thu c Nh nên phong phú u Ti ng thu c c t o b i s k t h p hài hòa gi a v n nh p Trong Ti ng thu, ngôn t ch a chan nh c ký thác vào m t c u trúc t ch nh th nhu n nhuy n ch t ch 99 i u t nhiên hài hòa gi a v n nh p Ti ng thu hi p v n b ng c v is hai h th ng v n, b ng tr , chinh phu , r ng thu, vàng khô) v n b ng, (th n th c, r o r c, xào x n tr c H th ng âm v n y, t o thành hai chu i â m n b ng chi (32/45 âm ti t), l i có nh c vi t b i v n b ng: (Ti ng thu) Cái n n b m tr m m c t b u khơng khí bàng h c, huy n o k t h p v i nh cõi thu mênh mông c a thi ph m Ti ng thu ab n nh c thu y không n m v n b ng mà n m âm tr c Âm tr tr m b ng b i t láy th n th ch t, t mang v n tr t o nên âm o r c, xào x c V b n n phá v i v n b ng Nó t o m ng l ng, ng, làm b ng d y c tâm tr ng xao xuy n, r o r c, th n th c lòng thi nhân S k t h p hài hòa gi a Ti ng thu c v n b ng tr c xuyên su thành m t b n nh c t di u v i c Ti bi i cho nh t kh i d i dào, g i c m vô cùng, vô t nh ng b n nh c thu n túy, nh ng b n nh c m o, nh ng b n nh Tóm l i bi t hát ca trò chuy i o n n nh ng b c tranh c Hi u) a nh ng ti t t u âm vang, c a nh ng ch a s c màu âm r n rã 100 3.3.3 Ngôn ng Ai có th v cb này: c in tr i Thành xây khói bi vàng c ngh thu t c a ngôn t i cao c a ngôn t [4.5] L y ngôn t làm ch t li th hi n nh c bi t vi c , mong manh nh t mà lo i hình ngh thu t khác t l c M i m t h th ng t ng có m t th gi i tinh th n riêng c a cs c Xuân Di t h th ng t v ng m i cách s d ng t r t m th hóa, ch khơng n ng v th ng t v cl cách di y tính cá n Th a Nh nh ng tr ng v ng v n khơng có ti ng vi t, bây gi xu t hi Xuân Di u r t nhi u: ng cành ns c r i) H th ng ngôn t v i cách s d ng m i m c a Xuân Di u tr làm ch y ng N u âm nh d a cho toàn b n nh c, ngơn ng B ng ngơn ng , m n cho nh u V i vàng, Xuân Di Tôi mu n t t n ng nh t m t Tơi mu n bu c gió l i 101 , o th c: (V i vàng) Trong l n nói chung r t nhi quan ni m cho r ng nhi d nc v i n uyên thâm, hay Quách T n ch c m xúc, c m giác v ng v cu c s ng c a tâm h n th ng theo s m i m i: Tr i b n Phong Ki p thống Thu sơng Xích Bích nguy kêu Ngơn ng n hàm súc có s c g i c m m nh, th hi n nr i sáng t nc n tích Trái l i l ít, song nh u, h th nc ch ng t ông hi Quách T n) cs d nc n c r t Tuy c Xuân Di u dùng r t sáng t o, i không làm theo l i mòn c N u Xuân Di u ti p nh n th gi i b ng c da, th th t v i nh ng ham mu n vô biên, thông qua m t h th ng di n t t ng m t cách quy t li t táo b m nh n th gi i b ng t t c nh ng th m sâu nh t c a tâm h n Trong Ti ng thu ta d dàng nh n th y, t d xúc, tâm tr manh, tinh t ng t v i tính ch t m ng b t g p nh ng t di m s c thái c m xúc: Em không nghe mùa thu th n th c Em không nghe r o r c 102 ng tr tình bi ng tc m t nh ng c m xúc mong Hình nh k chinh phu i cô ph (Ti ng thu) Nh ng t giàu s c thái, c n th c, r o r ng hóa Ti ng thu, làm cho th gi i ngh thu t y tr thành th gi i c a n i ni m xa v ng, mênh mông Là m t hi n bu i, nên u c a phong trào h th ng ngôn t d ng có m l i v a m i m Bên c u ng c n th c bi t cl , c bi t s xu t hi n c a nh it ng t ng mang ý v c o nên m nh ng cu pt c mang tính t p c sáo mòn Trái l bi t, không gian m ng, cho h b t t n Không ch mang v th c a th im cl y không i cho Ti ng thu m i, c c s c phiêu du dòng ch y Ti ng thu p lãng m n c c s c s ng y b tr hóa ngôn ng dân t thi i ng t tr Th L nt nt song Ti ng thu y nghe g n hi trung, n ng m ng l i d ng h th ng t ng hi i mà ơng có kh vi c s o nh ng t m i, v ng c a thi ca Vi t Nam Tóm l i, có th nói v m t ngôn ng , l Xuân Di nh ng cách tân u có nh ng cách tân quan tr ng, u r t m i m th hi Nam 103 v s hi t K T LU N Mùa thu v n m t ngu n c m h ng b t t n l ch s lo i C m h ng v thành m t ngu n thi h ng d i c a nh kh c di u k , t v i y c a t tr n làm phong phú sâu s c cho nhi u tác ph m âm nh c thi ca Vi m n (1932-1945) l i có thêm nh i vào dòng ch y c a th i gian mùa thu truy n th c V i cách nhìn, cách c m nh n m i m mùa thu, phong trào l i nh ng s ng v hình ng nh t c a nhà h c th hi n s i c i, nh ng r ng v a phong trào i nh c l , sáo mòn, khn thành công th c r in tr i i m i v cách nhìn, cách c m nh mùa thu Khác h n v m i lãng t mình, nhà i thân quen Các hình nh quen thu , sen tàn cúc n , gió thu hiu h t th tr ph bi c n, gi i hi m th y có m t phong trào m y i c ti p nhìn mùa thu b ng th giác, nghe thu b ng thính giác, c m s c thu b ng xúc giác c a n a, h l ng nghe mùa thu b ng c h n B i th , i th y mùa thu r o r c, thu bâng khuâng, thu xao xuy t t bút: tr i xanh ng c qua muôn ng ti ng huy i- Xuân Di u) 104 r i i không ch thu c thu c t tr i mà i, thu c a n i ni m bâng khuâng Kho nh kh c mùa thu hi n i lên th n th l i x c xào r i bàn chân c ng c hi n hình thành su i tóc bu n, thành l li u c i thi u n , có l ng li ng ch u tang Tóc bu n bng xu ng l i- Xuân Di u) Th m chí th m vào t n c linh h t lu s m nh Di u) Tôi r t yêu thích t n i ám nh khơn ngi v ng th t sâu t v mùa thu c Quách T n: Gió r u khóc nh t Th t kì tài, di hi m im h t m xu t m nh hoàn toàn t sâu s i th t x t cu c cách m ng r t ngo n m c v i tài mùa thu l ch s ng Vi t i n v i tâm h n ngh mùa n r c c nhân tr t tr i Vi t Nam B i kho nh kh c t m y s c quy r i g i nh , g i s s ng vào tâm h n thi i vui, g i bu n, làm th c d y c m t chân i ngh y, mà t 105 ca vi t v V i nhà m thành m t dòng ch y liên t i (1932t v mùa thu Trong khuôn kh h n h p c a m t lu vi nh ng ng ngh nghiên c tài này, nh m kh i m c a h vào kho tàng truy n th ng c mùa thu N u có d p, chúng tơi s tr l thi 106 i nh tv tài m t cách sâu r ng hoàn DANH M C TÀI LI U THAM KH O Nguy n Duy Bình (1983), D y h p, Nxb Giáo d c, Hà N i Xuân Di u (2000), Bình lu Vi t Nam, Nxb Tr Tác ph m t góc nhìn, m ng ph thông- c, Nxb Giáo d c, Hà N i 1996), Nh ng cách tân ngh thu Lê Ti u n (1932-1945), Lu n án ti p (2002), Gi Nguy Phan C tình c i (1932-1945),Nxb Khoa h c (1982), xã h i yv c (1998), i t Nam hi i, Nxb Giáo d c c (2002), M t th i thi ca i m n ch n, 1994), Quách T n qua nhìn phê c, Nxb Tr TP HCM 10 Bích Hà (tuy n ch n gi i thi u, 2006), Xuân Di u m t khao khát n ng nàn, Nxb H i 11 th m bình suy ng m, Nxb Giáo d c , Nguy n Kh c Phi (1998), T 12 Lê Bá Hán, Tr n thu t ng c, Nxb Giáo d c 13 Nguy n Thái Hòa(2004), V Khoa h c hi u d m Hà N i 107 c hi u, NxbThông tin 14 Nguy n Tr ng Hoàn (2006), M t s ý ki n v c hi n Ng ng ph thông, T p chí Giáo d c, (143) c - hi u tác ph 15 Nguy n Thanh Hùng (2008), tr ng, Nxb Giáo d c, Hà N i c Huy (2009), B 16 - im id yh c ih c qu c gia thành ph H Chí Minh (1997), Th gi i ngh thu 17 u, Lu n án ti n c Ng 18 ng m biên so n, 2000), l i bình D 19 Nguy n Th ng ph thơng, Nxb Giáo d c, Hà N i (2007), Quách T n 20 Tr n Th , Nxb H 21 Nguy n Hoành Khung (ch biên), Nguy t Nam (1930-1945) biên so n ( 1994), 22 (1998), i nh m, Nxb TP HCM 23 Phan Tr ng Lu n (ch biên,2004), Nxb ih gi ng d 26 (Quy n 1), yh n 2), m, Hà N i 1992), Ti ng thu, Nxb H 25 yh m, Hà N i 24 Phan Tr ng Lu n (ch biên, 2004), ih c i nghiên c u c TP HCM u (ch biên,2000), Lí lu n v 108 c, Nxb Giáo d c m, n ch n gi i thi u), 1987, n t p 27 Nguy c 28 Nguy n c Vi t Nam th 1999), i m i, Nxb Giáo d c c Vi t Nam n a cu i th k 29 Nguy n L c (2005), n h t th k 19, Nxb Giáo d c 30 Nguy gi i ngh thu t nhà nh (2002), , Nxb Giáo d c ng: Ch 31 Nguy n Xuân Nam (2001), Lan Viên, Huy C n, Nxb Giáo d c m n ch n, 2008), Xuân di 32 L i, c 33 i t p 2, Nxb c, 1989), Khoa h c xã h i 34 Nguy c Quy n(2000), Bình gi ng bình lu 35 c, Nxb Giáo d c i (Nguy n Bính, Xuân Di u, 2003), Hàn M c T ), Nxb Giáo d c 36 Tr (1997), Nh ng th gi i ngh thu 37 Tr (2002), M y v , Nxb Giáo d c i hóa thơng tin 38 Hoài Thanh, Hoài Chân (1998), Thi nhân Vi t Nam thơng tin 39 Hồi Thanh, Lê Tràng Ki ng ch biên,(1999), ng, Nxb H 109 n ch n, 2000), Xuân Di u v tác gia tác ph m, 40 Nxb Giáo d c 2005), Nguy n Khuy n tác ph m l i bình, Nxb 41 Tu c 42 Quách T n (2003), H i ký Quách T n, Nxb H 43 Quách T n ( 2006), Quách T n n t , Nxb H t Nam hi 44 Nguy n Qu c Túy ( 1994), i, c 45 Tr n Th M Tân (2004), Báo cáo khoa h c, Hìn t 46 Nhi u tác gi , ng thu c ih u nh ng l i bình thơng tin 110 ng tơi tr tình m Hà N i ... tham kh o, lu : Mùa thu ngu n c m h ng l n c C m nh n v m T n thu t 10 t Nam MÙA THU NGU N C M H NG L N C T NAM 1.1 Mùa thu Vi t Nam ngu n c m h ng ngh thu t Mùa thu mùa c a thi ca mùa r t d ch... thi nhân b i mùa thu Mùa thu gi l i c Bao trùm lên t t c màu 20 vàng xôn xao c a lá, c a gió, c a th n vào c Mùa thu mùa chuy n giao nh t o nên s ng thái v t o hóa, gi a xanh mùa h a mùa M i bi... ph v cm t mùa thu : c m t mùa thu khóc chi u T ng chi c, t ng chi c l khô vàng héo Bu ng ki p n m m i quên c m t mùa thu khóc than tri n miên cm ( Mùa thu ch t Ph m Duy ) cm bu i chi u thu bu n
- Xem thêm -

Xem thêm: Mùa thu trong thơ Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư và Quách Tấn (Luận văn thạc sĩ), Mùa thu trong thơ Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư và Quách Tấn (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay