tiểu luận cao học kinh tế chính trị THỰC TRẠNG CHUYỂN đổi cơ cấu NGÀNH KINH tế ở VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH hội NHẬP KINH tế KHU vực và QUỐC tế từ năm 1991 đến NAY

13 7 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 12:33

A. LỜI MỞ ĐẦU Nước ta đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Kinh tế thị trường được hiểu là trình độ phát triển cao của kinh tế thị hàng hóa, trong đó mọi yếu tố của quá trình sản xuất đều là đối tượng tự do mua bán trên thị trường, mọi quan hệ kinh tế giữa cá nhân, doanh nghiệp đều được biểu hiện thông qua quan hệ mua bán hàng hoá và dịch vụ trên thị trường. Trong khoảng 20 năm của quá trình đổi mới (từ 1986 đến nay) nền kinh tế nước ta đã có rất nhiều khởi sắc. Kinh tế thị trường ngày càng được hoàn thiện và thể hiện rõ tính ưu việt của nó. Tuy nhiên cũng không phải phủ nhận một số mặt trái của nền kinh tế này. ở nước ta cũng như các nước khác khi xây dựng nền kinh tế thị trường cần phải có sự điều tiết vĩ mô và sự quản lý của Nhà nước để khắc phục tình trạng đó. Với một nền kinh tế đặc thù như nước ta nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì giải quyết mối quan hệ giữa thị trường Nhà nước trong điều tiết và quản lý nền kinh tế còn nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn cần nghiên cứu.Tiểu luận đề cập đến vai trò kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và một số giải pháp để tăng cường sự quản lý vĩ mô của Nhà nước vào nền kinh tế. Do còn thiếu kinh nghiệm và kiến thức nên còn nhiều thiếu sót. Em mong thầy giúp đỡ và chỉ bảo thêm.Em xin chân thành cảm ơn. A LỜI MỞ ĐẦU Nước ta thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Kinh tế thị trường hiểu trình độ phát triển cao kinh tế thị hàng hóa, yếu tố q trình sản xuất đối tượng tự mua bán thị trường, quan hệ kinh tế cá nhân, doanh nghiệp biểu thông qua quan hệ mua bán hàng hoá dịch vụ thị trường Trong khoảng 20 năm trình đổi (từ 1986 đến nay) kinh tế nước ta có nhiều khởi sắc Kinh tế thị trường ngày hoàn thiện thể rõ tính ưu việt Tuy nhiên phủ nhận số mặt trái kinh tế nước ta nước khác xây dựng kinh tế thị trường cần phải có điều tiết vĩ mơ quản lý Nhà nước để khắc phục tình trạng Với kinh tế đặc thù nước ta kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa giải mối quan hệ thị trường - Nhà nước điều tiết quản lý kinh tế nhiều vấn đề lý luận thực tiễn cần nghiên cứu Tiểu luận đề cập đến vai trò kinh tế nhà nước kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa số giải pháp để tăng cường quản lý vĩ mô Nhà nước vào kinh tế Do thiếu kinh nghiệm kiến thức nên nhiều thiếu sót Em mong thầy giúp đỡ bảo thêm Em xin chân thành cảm ơn B VAI TRÒ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA I TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN CỦA VIỆC XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VẬN ĐỘNG THEO CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG CÓ SỰ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC, ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Để tìm hiểu rõ vai trò, chức Nhà nước trước hết cần phải nắm số đặc điểm kinh tế thị trường, chế thị trường việc xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN Khái quát kinh tế thị trường Kinh tế thị trường (KTTT) kinh tế hàng hoá phát triển trình độ xã hội hố cao (kinh tế hàng hoá kinh tế mà sản phẩm sản xuất không dùng để phục vụ nhu cầu người sản xuất mà dùng để trao đổi mua bán thị trường thơng qua hình thái giá trị tiền tệ).Vì sản phẩm sản xuất dùng để bán nên lợi nhuận động lực chi phối doanh nghiệp sở sản xuất Ở nước ta nay, ngày có nhiều ngành nghề sản xuất, nhiều lĩnh vực nghiên cứu Vì phân cơng lao động cho phù hợp ngành ngày cần thiết Thêm vào đó, đa dạng hố loại hình sở hữu tư liệu sản xuất, sở hữu tư nhân; tập thể, toàn dân, Nhà nước Trong điều kiện việc trao đổi sản phẩm chủ thể sản xuất với thực thông qua thị trường sản xuất ngày xã hội hoá chun mơn hóa cao hoạt động hợp tác trao đổi ngày mạnh mẽ.Việc phát triển kinh tế thị trường yếu tố khách quan Đảng ta xác định rõ: "Thực quán lâu dài sách phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo chế thị trường có quản lý Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế xã hội chủ nghĩa" (Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, NXB Chính trị Quốc gia, HN 2001, tr86) 2 Cơ chế thị trường Trong KTTT có nhiều quy luật kinh tế chi phối: quy luật giá trị, cung - cầu, cạnh tranh quy luật tác động trực tiếp sâu sắc đến kinh tế Cơ chế thị trường chế tự điều tiết kinh tế thị trường tác động quy luật vốn có Hay nói cách khác quy luật kinh tế tự thích ứng, điều tiết hoạt động người tiêu dùng nhà sản xuất đâu có sản xuất trao đổi hàng hố có thị trường chế thị trường hoạt động Cơ chế thị trường có mặt tích cực mặt tiêu cực Về mặt tích cực: chế tự điều tiết kinh tế linh hoạt, mềm dẻo, uyển chuyển, có tác dụng kích thích mạnh nhanh quan tâm thường xuyên đến đổi kỹ thuật công nghệ quản lý, đến nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng Nó có tác dụng lớn tuyển chọn doanh nghiệp cá nhân quản lý kinh doanh giỏi Trên sở đó, chế thị trường kích thích sản xuất lưu thơng hàng hóa phát triển Về mặt tiêu cực: thị trường chứa đựng tính tự phát nhiều yếu tố bất ổn cân đối; chạy theo lợi nhuận để lại nhiều hậu xấu, cạnh tranh không lành mạnh Sự cần thiết việc Nhà nước quản lý kinh tế thị trường Trước nhận thức đơn giản chủ nghĩa xã hội xây dựng kinh tế kế hoạch tập trung với chế quản lý tập trung, quan liêu bao cấp Mặc dù thể chế kinh tế thu số thành công ngày sản xuất phát triển bộc lộ hạn chế yếu kém, kìm hãm sức sản xuất Việc quản lý kinh tế mệnh lệnh, can thiệp sâu vào hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp khiến họ hết tự chủ sản xuất ỷ lại vào Nhà nước; kinh doanh lỗ ngân sách nhà nước bù thực chế độ bao cấp, đội ngũ cán quản lý động Tóm lại chế quản lý đó, thể chế kinh tế kìm hãm phát triển khoa học kỹ thuật, thủ tiêu cạnh tranh Chính Đảng ta đề phương hướng đổi kinh tế, chuyển kinh tế nước ta sang kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trường có quản lý Nhà nước Mặt khác, hình thành kinh tế thị trường vận động theo chế thị trường chế thị trường tồn mặt trái Nó chứa đựng yếu tố ổn định để chạy theo lợi nhuận nhà sản xuất kinh doanh gây nhiều hậu xấu: mơi trường bị huỷ hoại, cạnh tranh thiếu lành mạnh, phá sản thất nghiệp, phân hoá xã hội cao, lợi ích công cộng bị coi nhẹ, vấn đề công xã hội không bảo đảm, tệ nạn xã hội gia tăng; chí có người làm ăn bất hợp pháp, trốn thuế làm hàng giả Vì lợi nhuận mà nhà kinh doanh khơng làm việc lợi nhuận Để hạn chế khuyết tật đòi hỏi Nhà nước phải quản lý kinh tế thị trường Sự phát triển kinh tế thị trường tất yếu khách quan, tất nước tư chủ nghĩa hay xã hội chủ nghĩa cần có quản lý Nhà nước, khơng để chế thị trường chi phối tự Nhà nước ta nhà nước dân, dân dân, quản lý Nhà nước để phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực chế thị trường Một số đặc trưng kinh tế thị trường có quản lý Nhà nước Các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động trao đổi thị trường chủ thể kinh tế chủ thể thị trường, họ có quyền tự chủ tài chính, tự lựa chọn hình thức sở hữu tư liệu sản xuất phù hợp, tự lựa chọn ngành nghề kinh doanh mà pháp luật không cấm, tự định kinh doanh chịu trách nhiệm rủi ro định Điều giúp cho chủ thể kinh tế chủ động, sáng tạo hoạt động, đòi hỏi họ cần có động nhạy bén Có kinh tế phát huy tính riêng biệt bật doanh nghiệp khác kinh tế quốc dân Thị trường đối tượng kế hoạch kinh tế Trong thị trường tồn nhiều loại hàng hóa sản phẩm khác nhau, quy luật kinh tế: quy luật cạnh tranh, cung - cầu; giá trị thể rõ thị trường Như đơn vị kinh tế nhìn vào thị trường thấy cần phải xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh mặt hàng nào, phục vụ ai, chi phí thị trường góp phần lớn cho doanh nghiệp lựa chọn lĩnh vực sản xuất, phương thức tổ chức - sản xuất kinh doanh tầm vĩ mô, Nhà nước dựa quan hệ cung cầu thị trường để xây dựng kế hoạch, chiến lược, sách phát triển kinh tế cách hợp lý đắn cho doanh nghiệp Các mối quan hệ kinh tế cá nhân - cá nhân, cá nhân với doanh nghiệp hay doanh nghiệp với biểu thơng qua quan hệ hàng hóa - tiền tệ Các mối quan hệ thương mại hóa ngày cao thay cho quan hệ hàng hố - vật Hàng hóa bán để lấy tiền, số tiền thu từ việc bán hàng hóa thành vốn để tiếp tục q trình tái sản xuất, đầu tư mở rộng quy mô, cải tiến kỹ thuật nâng cao chất lượng sản phẩm Nhà nước điều tiết vĩ mô kinh tế nhằm phát huy tác động tích cực, hạn chế tác động tiêu cực thị trường Nhà nước quản lý pháp luật, sách, chiến lược phù hợp II VAI TRÒ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM Qua phân tích nêu ta thấy cần thiết khách quan việc xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN có quản lý Nhà nước Như Nhà nước ta mang chức năng, vai trò kinh tế to lớn Vai trò, chức kinh tế Nhà nước ta Bất nhà nước có vai trò kinh tế định Vai trò kinh tế Nhà nước bắt nguồn từ trình độ xã hội hoá lao động, xã hội hoá sản xuất Như vai trò kinh tế Nhà nước nước khác Nhà nước ta can thiệp vào thị trường, điều tiết thị trường phù hợp, đắn để tăng cường mặt tích cực chế thị trường, hạn chế tiêu cực Sự quản lý nhà nước ta khác xa với nước tư bản, quản lý nhà nước tư sản với kinh tế thị trường nhằm đem lại lợi nhuận cho nhà tư bản, tổ chức độc quyền, cạnh tranh diễn khốc liệt theo kiểu "cá lớn nuốt cá bé" Nhà nước xã hội chủ nghĩa quản lý kinh tế thị trường nhằm mục tiêu: "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" người có sống ấm no, tự do, hạnh phúc" Nhà nước ta thể rõ vai trò to lớn quản lý kinh tế thông qua chức kinh tế nhà nước đảm nhận: Nhà nước bảo đảm ổn định trị kinh tế, xã hội thiết lập khn khổ pháp luật để tạo điều kiện cần thiết cho hoạt động kinh tế Vì khơng đất nước phát triển kinh tế thường xuyên xảy chiến tranh, ổn định trị, hay xã hội phức tạp Để đảm bảo ổn định, hồ bình Nhà nước cần phải tạo hệ thống luật pháp chặt chẽ hoàn chỉnh kinh tế: chống lại bọn gian lân thương mại, làm hàng tiền giả, tham nhũng luật pháp nhà nước điều chỉnh hành vi chủ thể kinh tế quan, xí nghiệp, doanh nghiệp Rõ ràng, có mơi trường ổn định, hệ thống luật pháp thơng suốt chặt chẽ, trị xã hội ổn định thu hút đầu tư, tạo điều kiện để phát triển sản xuất * Nhà nước định hướng phát triển kinh tế thực điều tiết hoạt động kinh tế để đảm bảo kinh tế tăng trưởng phát triển ổn định: Nếu để kinh tế thị trường phát triển cách tự nhiên dẫn đến có nhiều sai lầm, phương hướng, cách thức tổ chức kinh tế ngược lại xã hội chủ nghĩa Nhà nước ta đạo Đảng Cộng sản tiến hành xây dựng, hoạch định sách, chiến lược, nội dung cụ thể để phát triển kinh tế cách đắn cho phù hợp với đường mà Đảng lựa chọn kinh tế lâm vào khủng hoảng, lạm phát hay chịu tác động tình hình giới, Nhà nước lúc cần sử dụng sách tài tiền tệ phù hợp, tìm giải pháp giải nhanh chóng để phục hồi lại kinh tế tránh để rơi vào tình trạng suy thối, trì trệ, liên tục Như vậy, thực chức điều tiết định hướng kinh tế cho thấy vai trò to lớn quản lý Nhà nước * Nhà nước bảo đảm cho kinh tế hoạt động có hiệu Mục tiêu nhà sản xuất lợi nhuận Và để đạt lợi nhuận lớn có nhiều nhà sản xuất bất chấp hậu khai thác tối đa tài nguyên, nhân công, gây tình trạng nhiễm mơi trường, cạn kiệt tài nguyên Vì chạy theo lợi nhuận nên doanh nghiệp trình cạnh tranh tiến hành cạnh tranh thiếu lành mạnh, gây tổn hại đến doanh nghiệp khác, mối quan hệ kinh tế căng thẳng, xí nghiệp chèn lấn để tồn tại, thâu tóm Bằng sách biện pháp thích hợp, Nhà nước điều chỉnh cách phù hợp tình hình kinh tế xã hội đảm bảo phát triển cân bằng, bền vững * Nhà nước cần hạn chế khắc phục mặt tiêu cực chế thị trường, thực công xã hội Không thể không thừa nhận tính ưu việt chế thị trường cần phải tỉnh táo để nhận thức rõ mặt trái nguy hiểm Nhà nước thực phân phối thu nhập quốc dân cách công bằng, thực tăng trưởng kinh tế gắn với cải thiện đời sống nhân dân Điều thể rõ rệt tính định hướng xã hội kinh tế thị trường nước ta Nội dung quản lý kinh tế nhà nước kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam Nhà nước ta quản lý kinh tế nội dung bao gồm: *Quyết định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Muốn phát triển kinh tế cần có chiến lược kinh tế đắn, khoa học Để xây dựng chiến lược Nhà nước ta cần dựa vào tình trạng kinh tế - xã hội nước ta, xu hướng phát triển khu vực giới, đưa chiến lược cụ thể, phù hợp với tồn dân * Kế hoạch: có chiến lược đắn để thực cần phải có triển khai, phân cơng thích hợp, xác định mục tiêu, cách thức thực chiến lược cho đạt hiệu tối ưu * Tổ chức: Cần phải xác định rõ chức năng, quyền hạn, cấu xếp tổ chức cá nhân đơn vị thực kế hoạch Cần phải tổ chức hợp lý, khoa học chặt chẽ đảm bảo thực kế hoạch định * Chỉ huy phối hợp: Nền kinh tế hệ thống phức tạp gồm nhiều chủ thể khác Để cho kinh tế hoạt động vào khuôn mẫu, phát huy hiệu quả, mạnh chủ thể cần phải có đạo số quan huy thống phối hợp đơn vị khác, tăng cường thông tin cho nhau, hỗ trợ cho có đơn vị gặp khó khăn khơng thể tự giải Nhà nước ta quan huy thống kinh tế quốc dân Khuyến khích trừng phạt: Để cổ vũ, động viên tinh thần chủ thể kinh tế, cần phải có khuyến khích khen ngợi kịp thời đến cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức làm ăn hiệu quả, có thành tích cao Đồng thời cần phải nghiêm khắc trừng trị hành động sai trái, ngược lại định hướng kế hoạch Có bảo đảm quan tâm kịp thời lợi ích tính nghiêm minh kinh tế Các công cụ điều tiết vĩ mô Nhà nước XHCN nước ta Để bảo đảm quản lý mình, Nhà nước sử dụng cơng cụ sau để điều tiết vĩ mô kinh tế * Nhà nước sử dụng hệ thống pháp luật công cụ liên minh, hữu ích hoạt động kinh tế dù cần phải đặt pháp luật, không trái với pháp luật Các chủ thể kinh tế phải đảm bảo thực theo hiến pháp Nhờ hoạt động theo hiến pháp mà tiêu cực chế thị trường hạn chế, đảm bảo phát triển kinh theo định hướng * Kế hoạch hố cơng cụ quản lý nhằm đạt tăng trưởng lâu bền, đảm bảo định hướng XHCN Kế hoạch hiểu theo nghĩa rộng bao gồm toàn hành vi can thiệp cách có chủ định Nhà nước vào kinh tế để đạt mục tiêu đề Kế hoạch thị trường hai yếu tố, hai công cụ quản lý kinh tế Nhà nước Thị trường đối tượng sở kế hoạch hoá Sự điều tiết thị trường dẫn đến việc phân phối nguồn lực, kế hoạch khắc phục mặt yếu thị trường * Ngồi cơng cụ pháp luật, Nhà nước quản lý kinh tế lực lượng kinh tế nhà nước Việc xây dựng, phát triển kinh tế Nhà nước thành kinh tế chủ đạo đảm bảo định hướng XHCN, tạo tảng hỗ trợ thành phần kinh tế khác phát triển hướng * Các sách tài - tiền tệ cơng cụ điều tiết kinh tế đối ngoại có vai trò quan trọng Thơng qua sách đó, nhà nước điều chỉnh phân bố lại vốn, nguồn lao động, khuyến khích nhập khẩu, nâng cao khả cạnh tranh đảm bảo cho kinh tế thị trường ngày hoàn thiện Một vài điểm thực trạng hạn chế vai trò kinh tế Nhà nước KTTT định hướng XHCN Qua nhiều năm đổi nước ta thành công việc chuyển từ kinh tế kế hoạch hoá tập trung, bao cấp với chế quản lý tập trung quan liêu, sang KTTT có quản lý Nhà nước Vai trò kinh tế to lớn Nhà nước ngày thể rõ: Các công cụ quản lý kinh tế ngày hoàn thiện, phát huy, nhà nước quản lý cấp vĩ mơ để chế thị trường chi phối doanh nghiệp, doanh nghiệp có quyền tự chủ cao điều làm cho sản xuất ngày phát triển cao, suất lao động lớn Tuy nhiên bên cạnh nhiều hạn chế, thiếu sót: "Cơ chế sách khơng đồng bộ, chưa tạo động lực mạnh mẽ để phát triển" (Đảng CSVN: văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần IX, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 2001) hệ thống luật pháp, chế, sách chưa đồng quán, thực chưa nghiêm Các công tác tài chính, ngân hàng, giá cả, kế hoạch hóa, quy hoạch nhiều yếu kém, thủ tục hành đổi chậm, kinh tế đối ngoại quản lý XNK nhiều sơ hở, tiêu cực, chế độ phân phối thu nhập nhiều bất hợp lý, quản lý lỏng lẻo Trong điều kiện ngày đòi hỏi cần phát huy thành đạt được, để biện pháp tăng cường tự quản lý vĩ mô Nhà nước III GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VĨ MÔ CỦA NHÀ NƯỚC VÀO NỀN KTTT Để tăng cường quản lý Nhà nước cần tạo mơi trường pháp lý thuận lợi, bình đẳng cho cá nhân, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, luật đa dạng, hoàn thiện: Luật đầu tư, luật phá sản, kinh doanh cần nhanh chóng đưa vào thực tiễn Chỉ luật, điều luật xây dựng chặt chẽ, sát thực tế quản lý có hiệu quả.Thường xuyên xem xét, bổ sung, sửa đổi điều luật không phù hợp Tăng cường quản lý pháp luật tạo hành lang rộng thơng thống, thu hút đầu tư vốn, kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao cạnh tranh hợp tác phát triển, khai thác hợp lý nguồn lực đất nước Nhà nước thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, tra hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định pháp luật Điều củng cố tính nghiêm minh quản lý, phát tiêu cực kinh tế thị trường Nâng cao chất lượng công tác xây dựng chiến lược quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Các kế hoạch xây dựng dài hạn, kế hoạch hàng năm Nhưng mục tiêu đưa cần phân tích, xử lý đắn, ưu tiên mục tiêu cần thiết Đồng thời xây dựng kế hoạch đặt mục tiêu cần lưu ý đến biện pháp cụ thể phù hợp Các cơng tác kế hoạch hố địa phương ngành cần đổi mới, đảm bảo điều kiện tiền việc đổi cơng tác kế hoạch hóa Những điều kiện thực 10 thống bảo đảm cho kế hoạch,c hiến lược xây dựng hoàn chỉnh từ trung ương đến địa phương, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế Nhà nước cần tăng cường khả hệ thống thu thập, xử lý, sử dụng thông tin bao gồm thông tin kinh tế, xã hội, kiện, biến động xay khu vực giới Khi có thơng tin xác, đắn dễ dàng việc đề kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế xã hội., Cần khắc phục tình trạng "thương mại hóa" thơng tin cách vơ nguyên tắc, phải xác định trách nhiệm cung cấp loại thông tin quan liên quan thiết kế cụ thể nguồn thông tin địa cần phân phối, xác định thông tin mật, xử lý thơng tin xác Để thực tốt vai trò quản lý vĩ mơ Nhà nước cần có đội ngũ cán có lực, đạo đức.Vì vậy, cần phải thường xuyên nâng cao chất lượng máy tổ chức, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán quản lý kinh tế Về lâu dài, để xây dựng đội ngũ cán đầy đủ tay nghề lực cần đầu tư cho giáo dục, tăng cường đào tạo cán cách có hệ thống, bản, thường xuyên trao đổi thông tin, gắn kết phận, cấp quản lý Có thể nói, vai trò cán bộ, nhà hoạch định sách kinh tế - xã hội quan trọng.Vì cần tổ chức phân phối nhân lực hợp lý cc cấp máy quản lý Nhà nước Trong kinh tế thị trường định hướng XHCN thành phần kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo công cụ để quản lý kinh tế vĩ mơ Nhà nước Vì cần nâng cao hoạt động thành phần kinh tế này, tận dụng tốt nguồn lực sản xuất, hỗ trợ thành phần kinh tế khác Đẩy mạnh hoạt động doanh nghiệp khu vực kinh tế nhà nước có tác dụng lớn chi phối thành phần kinh tế khác, tạo phát triển định hướng, kế hoạch đề Tăng cường đầu tư cho sản xuất, đổi công nghệ, ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, phân phối sản phẩm tốt tạo điều kiện phát triển khu vực kinh tế 11 KẾT LUẬN Đối với Việt nam ta từ nước nông nghiệp lạc hậu tiến lên XHCN, từ kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp sang KTTT định hướng XHCN vai trò nhà nước vô quan trọng Thông qua vai trò quản lý điều hành kinh tế nhà nước tạo cho kinh tế nước ta trình độ phát triển tránh nguy tụt hậu xa so với nước khu vực giới, đồng thời cải thiện nâng cao đời sống vật chất đời sống tinh thần nhân dân Hơn nhiều năm đổi chuyển đổi từ kinh tế đem lại cho Việt Nam thành tựu to lớn quan trọng Đó mốc phát triển tư tưởng Đảng Từ đại hội năm 1986 Đảng ta khởi xướng trình chuyển đổi kinh tế theo KTTT định hướng XHCN phải có quản lý nhà nước Tư tưởng đại hội (1991) lại lần nhấn mạnh trình chuyển đổi cần thiết vai trò kinh tế Nhà nước yếu tố định tới phát triển kinh tế Vì Đảng Nhà nước ta cần có sách giải pháp nhằm phát huy nâng cao mặt tích cực kinh tế thị trường hạn chế tối đa mặt tiêu cực Đồng thời nhà nước phải nâng cao hiệu lực vai trò kinh tế việc quản lý điều tiết tầm vĩ mô kinh tế Phát triển kinh tế gắn liền với phát triển xã hội nhằm làm cho "mọi người có sống ấm no hạnh phúc có điều kiện phát triển tồn diện cá nhân đảm bảo công dân chủ" 12 13 ... triển tư tưởng Đảng Từ đại hội năm 1986 Đảng ta khởi xướng trình chuyển đổi kinh tế theo KTTT định hướng XHCN phải có quản lý nhà nước Tư tưởng đại hội (1991) lại lần nhấn mạnh trình chuyển đổi cần... trò kinh tế to lớn Vai trò, chức kinh tế Nhà nước ta Bất nhà nước có vai trò kinh tế định Vai trò kinh tế Nhà nước bắt nguồn từ trình độ xã hội hoá lao động, xã hội hoá sản xuất Như vai trò kinh. .. quản lý kinh tế nhà nước kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam Nhà nước ta quản lý kinh tế nội dung bao gồm: *Quyết định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Muốn phát triển kinh tế cần
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận cao học kinh tế chính trị THỰC TRẠNG CHUYỂN đổi cơ cấu NGÀNH KINH tế ở VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH hội NHẬP KINH tế KHU vực và QUỐC tế từ năm 1991 đến NAY, tiểu luận cao học kinh tế chính trị THỰC TRẠNG CHUYỂN đổi cơ cấu NGÀNH KINH tế ở VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH hội NHẬP KINH tế KHU vực và QUỐC tế từ năm 1991 đến NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay