tiểu luận cao học kinh tế chính trị THỰC TRẠNG CHUYỂN đổi cơ cấu NGÀNH KINH tế ở VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH hội NHẬP KINH tế KHU vực và QUỐC tế từ năm 1991 đến NAY

13 29 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 12:33

A. LỜI MỞ ĐẦU Nước ta đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Kinh tế thị trường được hiểu là trình độ phát triển cao của kinh tế thị hàng hóa, trong đó mọi yếu tố của quá trình sản xuất đều là đối tượng tự do mua bán trên thị trường, mọi quan hệ kinh tế giữa cá nhân, doanh nghiệp đều được biểu hiện thông qua quan hệ mua bán hàng hoá và dịch vụ trên thị trường. Trong khoảng 20 năm của quá trình đổi mới (từ 1986 đến nay) nền kinh tế nước ta đã có rất nhiều khởi sắc. Kinh tế thị trường ngày càng được hoàn thiện và thể hiện rõ tính ưu việt của nó. Tuy nhiên cũng không phải phủ nhận một số mặt trái của nền kinh tế này. ở nước ta cũng như các nước khác khi xây dựng nền kinh tế thị trường cần phải có sự điều tiết vĩ mô và sự quản lý của Nhà nước để khắc phục tình trạng đó. Với một nền kinh tế đặc thù như nước ta nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì giải quyết mối quan hệ giữa thị trường Nhà nước trong điều tiết và quản lý nền kinh tế còn nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn cần nghiên cứu.Tiểu luận đề cập đến vai trò kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và một số giải pháp để tăng cường sự quản lý vĩ mô của Nhà nước vào nền kinh tế. Do còn thiếu kinh nghiệm và kiến thức nên còn nhiều thiếu sót. Em mong thầy giúp đỡ và chỉ bảo thêm.Em xin chân thành cảm ơn. ... triển tư tưởng Đảng Từ đại hội năm 1986 Đảng ta khởi xướng trình chuyển đổi kinh tế theo KTTT định hướng XHCN phải có quản lý nhà nước Tư tưởng đại hội (1991) lại lần nhấn mạnh trình chuyển đổi cần... trò kinh tế to lớn Vai trò, chức kinh tế Nhà nước ta Bất nhà nước có vai trò kinh tế định Vai trò kinh tế Nhà nước bắt nguồn từ trình độ xã hội hoá lao động, xã hội hoá sản xuất Như vai trò kinh. .. quản lý kinh tế nhà nước kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam Nhà nước ta quản lý kinh tế nội dung bao gồm: *Quyết định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Muốn phát triển kinh tế cần
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận cao học kinh tế chính trị THỰC TRẠNG CHUYỂN đổi cơ cấu NGÀNH KINH tế ở VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH hội NHẬP KINH tế KHU vực và QUỐC tế từ năm 1991 đến NAY, tiểu luận cao học kinh tế chính trị THỰC TRẠNG CHUYỂN đổi cơ cấu NGÀNH KINH tế ở VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH hội NHẬP KINH tế KHU vực và QUỐC tế từ năm 1991 đến NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay