Công tác xây dựng lực lượng cốt cán

12 8 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 12:25

CÔNG TÁC XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG NGƯỜI TIÊU BIỂU, CỐT CÁN TRONG ĐỒNG BÀO CÓ TÍN NGƯỠNG ĐẠO TIN LÀNH CÁC TỈNH PHÍA BẮC.A Sự cần thiết phải xây dựng lực lượng người tiêu biểu cốt cán.Công tác xây dựng lực lượng người tiêu biểu, cốt cán trong vùng đông bào có tín ngưỡng đạo tin lành ở các tỉnh phía Bắc là một vấn đề quan trọng, cần thiết, hơn thế, đây còn là vấn đề mang tính tổ chức xã hội. Nhìn lại lịch sử cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ chúng ta thấy nếu không có phong trào cách mạng quần chúng sôi nổi, trong đó lực lượng người tiêu biểu cốt cán, luôn luôn là những người xung phong đi đầu trong mọi hoạt động, mọi phong trào, họ luôn là chỗ dựa niềm tin, tinh thần của đông đảo các tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự hướng dẫn của các tổ chức quần chúng.Những người tiêu biểu, cốt cán đã thực sự trở thành lực lượng quần chúng đáng tin cậy của Đảng ta trong cấch mạng dân tộc dân chủ nhân dân, trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta.Những người tiêu biểu, cốt cán qua các thời kỳ cách mạng luôn là những tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, đoàn kết, chiến đấu, lao động sản xuất, hoạt động xã hội, họ đã làm việc không tiếc thời gian và sức lực, không quản giản khổ và khó khăn, thậm chí họ sẵn sàng hy sinh cả tính mạng cho tổ quốc cho nhân dân. Nhờ vậy cách mạng Việt Nam trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc. Thống nhất đất nước, những người tiêu biểu, cốt cán đã lại tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, phấn đấu đem hết sức mình đóng góp cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. CÔNG TÁC XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG NGƯỜI TIÊU BIỂU, CỐT CÁN TRONG ĐỒNG BÀO CĨ TÍN NGƯỠNG ĐẠO TIN LÀNH CÁC TỈNH PHÍA BẮC A/ Sự cần thiết phải xây dựng lực lượng người tiêu biểu cốt cán Công tác xây dựng lực lượng người tiêu biểu, cốt cán vùng đơng bào có tín ngưỡng đạo tin lành tỉnh phía Bắc vấn đề quan trọng, cần thiết, thế, vấn đề mang tính tổ chức - xã hội Nhìn lại lịch sử cách mạng Việt Nam qua thời kỳ thấy khơng có phong trào cách mạng quần chúng sơi nổi, lực lượng người tiêu biểu cốt cán, luôn người xung phong đầu hoạt động, phong trào, họ chỗ dựa niềm tin, tinh thần đông đảo tầng lớp nhân dân lãnh đạo Đảng, hướng dẫn tổ chức quần chúng Những người tiêu biểu, cốt cán thực trở thành lực lượng quần chúng đáng tin cậy Đảng ta cấch mạng dân tộc dân chủ nhân dân, kháng chiến chống thực dân Pháp đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống tổ quốc xây dựng chủ nghĩa xã hội đất nước ta Những người tiêu biểu, cốt cán qua thời kỳ cách mạng gương sáng tinh thần yêu nước, đoàn kết, chiến đấu, lao động sản xuất, hoạt động xã hội, họ làm việc không tiếc thời gian sức lực, không quản giản khổ khó khăn, chí họ sẵn sàng hy sinh tính mạng cho tổ quốc cho nhân dân Nhờ cách mạng Việt Nam đường đấu tranh giải phóng dân tộc Thống đất nước, người tiêu biểu, cốt cán lại tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, phấn đấu đem đóng góp cho nghiệp cách mạng vẻ vang Đảng B/ Về công tác xây dựng lực lượng người tiêu biểu cốt cán vùng đồng bào có đạo tin lành phía Bắc I Miền núi phía Bắc vùng đất đai rộng lớn, có vị trí chiến lược quan trọng trị - kinh tế - văn hóa - xã hội quốc phòng Miền núi phía Bắc nơi ngụ cư 40 dân tộc với tổng dân số 10 triệu người Từ trước tới Đảng Nhà nước ln quan tâm xây dựng sách phát triển mặt Miền Núi vùng đồng bào dân tộc thiểu số Trong thực tế đạt nhiều thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội an ninh quốc phòng, đời sống nhân dân dân tộc cải thiện bước ổn định Trước thành đạt vùng dân tộc Miền Núi nước nói chung phía Bắc nói riêng, lực thù địch tìm cách để ngăn cản phát triển mặt Miền Núi Chúng tăng cường phương sách kể chiến lược diễn biến hồ bình để hòng chia rẽ khối đồn kết dân tộc, kích động gây mâu thuẫn nội đồng bào dân tộc, tổ chức lực lượng ngầm có hội biểu tình gây rối trật tự an ninh thân trí gây bạo loạn, lật đổ quyền cấp sở Các hoạt động lực thù địch có nhiều dạng hình, với nhiều âm mưu thủ đoạn đen tối Trong có dạng chúng thường xuyên tìm cách lợi dụng khai thác triệt để sơ hở sách - pháp luật đặc biệt lợi dụng sách dân tộc, tơn giáo để chống phá cách mạng, kích động hận thù dân tộc, hận thù giai cấp Xuyên tạc bóp méo thật để chia rẽ tình đồn kết dân tộc, miền núi với miền xuôi, thành thị với nông thôn, người nghèo với người giàu…từ hàng ngày khoét sâu mâu thuẫn vùng, khu vực để tìm cớ can thiệp vào cơng việc thuộc nội đồng bào dân tộc, đặc biệt chúng quan tâm tới khu vực, vùng lãnh thổ đặc biệt khó khăn Sự kiện năm 2001 2004 minh chứng can thiệp lực thù địch tỉnh Tây Nguyên học đáng nhớ trình tổ chức thực sách dân tộc, tơn giáo II Trong giới hội nhập ngày kinh tế giới phát triển nhanh, mạnh thúc đẩy xã hội, mối quan hệ xã hội, quan hệ dân tộc, tôn giáo luôn bị thúc đẩy liên tục kéo theo đổi tôn giáo, kinh tế nguyên nhân động lực tạo phân tầng xã hội phân tầng dân tộc, phân tầng tôn giáo sâu sắc Các nước phương tây với vị trí quốc gia phát triển âm mưu làm bá chủ giới kinh tế - quốc phòng, lấy thị trường làm bản, thị trường tập trung ý qui luật hiệu quả, vơ hình chung dẫn đến bất cơng xã hội Tồn cầu hóa kinh tế lớn mạnh vượt bậc, tạo khoảng cách quốc gia dân tộc Điều xảy mâu thuẫn đất nước, tạo bất đồng giai cấp cộng đồng dân tộc lãnh thổ chung có khoảng cách chênh lệch đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội Mặt khác phản ánh nguyên nhân từ tôn giáo xung đột tập đồn tơn giáo Trong nhiều thập kỷ cho thấy giới cho học sâu sắc, xác lập quyền tự vấn đề dân tộc sau chíên thắng giành độc lập dân tộc góp phần nâng cao ý thức tự tôn dân tộc Nhưng đến nay, ý thức dân tộc phát triển mức đến giai đoạn tự hoá Sự độ ý thức dân tộc xu hồ nhập, hòa hỗn quốc tế, tạo khả xuất chủ nghĩa ly khai dân tộc xuyên quốc gia Việc dân chủ hóa chế độ trị tạo hoàn cảnh chủ nghĩa lý khai dân tộc nội quốc gia điều hay xảy Ở nước ta kiện bạo loạn trị thời điểm 2001, 2004 Tây Nguyên tượng đòi ly khai, đội tự trị dân tộc Tây Nguyên Với điều khiển, can thiệp từ xa chủ nghĩa đế quốc quốc tế lực thù địch, phản động nước bọn phản động Phun Rô, tổ chức phản động tổ chức từ chế độ ngụy quyền Sài Gòn, bị tiêu diệt từ sau giải phóng Miền Nam, có dịp chúng ngóc đầu dậy cấu kết với lực phản động từ bên ngồi hòng phá hoại thành cách mạng nước ta Bài học Tây Nguyên làm cho hiểu rõ chủ nghĩa đế quốc đấu tranh giai cấp, phải tổ chức thực thật tốt sách dân tộc, sách tơn giáo tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực công xã hội, nước mạnh dân giàu, dân chủ, văn minh, xây dựng bảo vệ tổ quốc Bài học Tây Nguyên học thực tiễn công tác xây dựng lực lượng người tiêu biểu, cốt cán vùng đồng bào có tín ngưỡng đạo tin lành phạm vi miền núi nước nói chung phía Bắc nói riêng III Phương hướng xây dựng phát huy vai trò lực lượng người tiêu biểu, cốt cán vùng đồng bào có đạo tin lành tỉnh miền núi phía Bắc Vài nét tình hình tin lành miền núi Phía Bắc Đạo tin lành truyền vào tỉnh miền núi phía Bắc từ thập kỷ 1940, nhiên ảnh hưởng chưa nhiều, chưa rộng, số tỉnh Lạng Sơn, Hồ Bình, Sơn La… Từ năm 1990 trở lại đây, đạo tin lành phát triển nhanh tỉnh vùng cao miền núi phía Bắc tập trung chủ yếu vào đồng bào Hmông, Dao, gần có ảnh hưởng đến số dân tộc vùng cao, sinh sống gần với dân tộc Mông, Dao Theo thống kê chưa đầy đủ, miền núi phía Bắc có 81.000 người theo đạo tin lành bao gồm sau: Hà Giang: 5.608 người, Tuyên Quang: 2.388 người; Cao Bằng: 9.721 người; Bắc Kạn: 6.895 người; Yên Bái: 437 người; Lạng Sơn: 7.533 người; Thái Nguyên: 3.500 người; Nghệ An: 460 người; Thanh Hoá: 4.479 người, tổng cộng 81.505 người với 754 thôn, Qua thực tế điều tra khảo sát thấy tốc độ phát triển đạo tin lành tỉnh miền núi phía Bắc vùng đồng bào Mơng, Dao nhanh chóng (81.505 người) số khơng nhỏ chưa dừng Điều đáng quan tâm băn khoăn tổ chức trị xã hội đại đa số đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc là: - Tình hình trật tự an ninh khu vực khơng bình ổn, nội gia đình, dòng họ người theo khơng theo đạo tin lành thường xảy bất đồng kiến, khơng thống với việc thờ cúng, việc tổ chức đời sống, phong tục tập quán, phong mỹ tục nhiều gia đình, dòng họ, thơn có bất hồ với kéo dài, sản xuất gia đình thơn bị đình đốn, nghiêm trọng nhiều nơi có đồn kết nghiêm trọng người theo không theo đạo tin lành, tệ hại kẻ xấu lợi dụng tình hình để xuyên tạc chế độ, chia rẽ, kích động gây đồn kết họ tộc, thôn bản, chia rẽ khoét sâu mâu thuẫn gây hẳn người dân theo không theo đạo, đặc biệt xích nói xấu quyền, đồn thể cấp, tạo đối lập, đối đầu quyền với nhân dân…, từ mầm mống nói có hội địch tạo cớ can thiệp vào nội dân kích động gây bạo loạn lật đổ quyền, đòi ly khai, đội tự trị dân tộc… Do trình độ dân trí thấp, đời sống q khó khăn nên phận khơng nhỏ đồng bào Hmông Lai Châu - Điện Biên thập kỷ 1980 mắc phải sai lầm nghe theo kẻ xấu dụ dỗ thoát ly lao động, chờ ban phát trâu bò, ruộng vườn từ thượng đế, kết cục cuối trắng tay đau lòng nhiều người thiệt mạng nhẹ tin trèo lên mỏm núi đá để bay với chúa Sở dĩ vùng miền núi phía Bắc đạo tin lành phát triển nhanh đời sống vùng đồng bào dân tộc khó khăn, trình độ dân sinh, dân trí, thấp, chênh lệch mức sống miền núi với miền xi xa nhau, khoảng cách đời sống - trị - kinh tế văn hóa miền núi vùng dân tộc với miền xuôi (đồng bào kinh) cách xa nhau, nhiều nơi đồng bào có thơng tin sách pháp luật Đảng Nhà nước Trong lực thù địch lại đã, riết phá hoại khối đoàn kết cộng đồng dân tộc, chúng lợi dụng sơ hở khiếm khuyết luật pháp, sách dân tộc, tơn giáo Đảng Nhà nước ta để gây kích động, chia rẽ, bạo loạn lật đổ quyền nhân dân Mặt khác hệ thống trị sở yếu tổ chức đoàn thể hoạt động thiếu hiệu quả, lực lượng người tiêu biểu dân tộc, già làng, trưởng tộc, trưởng họ chưa quan tâm động viên để phát huy họ, việc xây dựng lực lượng người tiêu biểu cốt cán dân tộc vùng đồng bào có đạo chưa quan tâm mức… IV Về phương hướng xây dựng lực lượng: Thực trạng tình hình đạo tin lành vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc nước ta, công tác xây dựng lực lượng người tiêu biểu cốt cán yêu cầu cần thiết nội dung công tác quan trọng hệ thống trị từ tỉnh xuống đến sở Trong mặt trận tổ quốc Việt Nam, cấp có trách nhiệm tham mưu trực tiếp cho cấp uỷ Đảng địa phương sở thực việc xây dựng kế hoạch hướng dẫn phối hợp với tổ chức thành viên tổ chức thực nhiệm vụ quan trọng Công tác xây dựng lực lượng người tiêu biểu cốt cán vùng đồng bào có đạo tin lành Cần có quan tâm đạo đắn cấp uỷ, quyền, mặt trận tổ quốc cấp nhằm phát huy tác dụng to lớn cộng đồng, họ nhân dân dân tộc tin tưởng yêu mến Mọi hoạt động làng, dù lớn, dù nhỏ, có vai trò hướng dẫn động viên người tiêu biểu cốt cán Trong phong trào cách mạng quần chúng từ trước tới bên cạnh quan tâm lãnh đạo Đảng hướng dẫn tổ chức đồn thể, cần phải có lực lượng quần chúng tiêu biểu làm nòng cốt cho phong trào sở, lực lượng thực phải có phẩm chất, lực uy tín quần chúng nhân dân Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi nói chung, miền Bắc nói riêng, người tiêu biểu, lực lượng cốt cán có vai trò ảnh hưởng lớn cộng động làng, bản, thơn xóm, nhớ lại thời kỳ đấu tranh chống giặc ngoại xâm người tiêu biểu cốt cán luôn lực lượng đầu đấu tranh tuần hành chống càn địch, nhiều người đem hết tài sản gia đình ủng hộ cách mạng, ủng hộ kháng chiến, chí họ sẵn sàng hy sinh tính mạng lợi ích chung dân tộc, hai kháng chiến chống pháp chống Mỹ giải phóng dân tộc có hàng triệu người tiêu biểu,cốt cán dân tộc ngã xuống độc lập tự cho tổ quốc Hồ bình lập lại người tiêu biểu lực lượng cốt cán đồng bào lại hăng hái với hoạt động, phong trào quần chúng thi đua yêu nước vận động dân làng học bình dân học vụ, bổ túc văn hó, tích cực vận động nhân dân định canh định cư, xố đói giảm nghèo, ủng hộ người nghèo, vận động sinh đẻ có kế hoạch Trong thời kỳ đổi xây dựng bảo vệ tổ quốc, người tiêu biểu cốt cán tiếp tục phát huy vai trò ảnh hưởng tham gia hưởng ứng thực thị, nghị Đảng, pháp luật nhà nước, đặc biệt vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư mặt trận tổ quốc Việt Nam phát động, người tiêu biểu, cốt cán vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh miền núi phía Bắc có đóng góp hiệu Tại Hội nghị toàn quốc lần thứ biểu dương người tiêu biểu dân tộc có 115 đại biểu thuộc tầng lớp, lứa tuổi, dân tộc đại diện cho 54 dân tộc đến dự đại hội, đại biểu tiêu biểu khắp lĩnh vực hoạt động công tác xã hội Như vận động đoàn kết tập hợp nhân dân, hoạt động lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng, lao động sản xuất… Hội nghị tồn quốc biểu dương người tiêu biểu dân tộc thiểu số ngày hội biểu dương tôn vinh người tiêu biểu dân tộc dư luận xã hội hoan nghênh, đánh giá cao để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp công tác vận động đoàn kết xây dựng lực lượng người tiêu biểu dân tộc thiểu số Có thể nói người tiêu biểu, cốt cán dân tộc thiểu số miền núi có hoạt động thiết thực phong trào quần chúng có tác dụng đến tiến xã hội qua thời kỳ lịch sử đấu tranh xây dựng bảo vệ tổ quốc Ngày nghiệp đổi công nghiệp hóa - đại hóa đất nước, thực mục tiêu "dân giàu nước mạnh, xã hội công dân chủ văn minh", việc quan tâm xây dựng lực lượng người tiêu biểu cốt cán nhằm tiếp tục phát huy vai trò ảnh hưởng họ cộng đồng, tiến xã hội yêu cầu nhiệm vụ lớn, vùng đồng bào có tín ngưỡng đạo tinh lành tỉnh miền núi phía Bắc Việc xây dựng lực lượng người tiêu biểu cốt cán, vùng đồng bào có tín ngưỡng đạo tin lành cần quan tâm đạo, cấp uỷ đảng, với quyền cấp Trước hết Đảng cần quán triệt rõ quan điểm nhận thức ý nghĩa tầm quan trọng công tác này, sở cấp đề nghị đạo tổ chức thực hiện, giao trách nhiệm rõ cho tổ chức trị xã hội, phân định rõ phạm vi chức chức trách tổ chức quần chúng tham gia cách thiết thực, hiệu Về biện pháp: a/ Trên sở tiếp tục quán triệt sâu sắc cấp mặt trận đoàn thể, ngành cán đảng viên sách tôn giáo dân tộc Đảng Nhà nước đặc biệt phải thấm nhuần pháp lệnh tín ngưỡng tơn giáo, phải quán triệt thực nghiêm túc nghị ban chấp hành TW Đảng khóa cơng tác dân tộc, công tác tôn giáo chủ trương công tác đạo tin lành Như thông báo 184/TB -TW (1998) thông báo 255/TB - TW (1990 Bộ trị định 11/2000/QĐ - TTg (2000) Thủ tướng để tạo thống nhận thức cách làm b Có quan điểm đắn công tác quần chúng việc giải đạo tin lành vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Phải đảm bảo quyền tự tín ngưỡng tơn giáo cho đồng bào, từ giải tốt sách dân tộc sách tơn giáo c Cần bước tiến hành phổ biến tuyên truyền sách pháp luật Đảng Nhà nước, trọng động viên lực lượng người tiêu biểu, cốt cán dân tộc làm nòng cốt cầu nối đồng bào có đạo tin lành với Đảng, quyền d Tín ngưỡng đạo tin lành vùng miền núi phía Bắc vấn đề lớn lâu dài, cần tích cực Vì cần phải làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục đồng bào nắm vững chủ trương đường lối sách Đảng pháp luật nhà nước, giáo dục cho đồng bào nhận thức đầy đủ thị nghị Đảng Nhà nước đồng bào có đạo, mà muốn làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục nhân dân dân tộc bên cạnh đội ngũ làm cơng tác tun truyền quan chun mơn Đồn thể … cần phải bồi dưỡng, xây dựng lực lượng người tiêu biểu cốt cán vùng đồng bào có đạo tin lành miền núi phía Bắc biện pháp khả thi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng tạo nguồn cho tại, cho lâu dài năm, 10 năm.v.v… e.Công tác xây dựng lực lượng cốt cán người tiêu biểu vùng đồng bào có đạo tin lành cần xây dựng cách có hệ thống, làng, bản, dòng họ, đặc biệt tập trung vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn g Cơng tác xây dựng lực lượng người tiêu biểu, cốt cán phải đặt lãnh đạo phối hợp thống hệ thống trị, lãnh đạo trực tiếp Đảng bộ, chi tổ chức Đảng sở h Mặt trận tổ quốc Việt Nam quan giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch triển khai phối hợp với tổ chức thành viên cụ thể hoá việc tổ chức thực i Phải ý tạo nguồn xây dựng bồi dưỡng lực lượng người tiêu biểu cốt cán, sau xây dựng lực lượng người tiêu biểu, cốt cán cần có kế hoạch bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ công tác vận động quần chúng cho người tiêu biểu cốt cán k Phối hợp với lực lượng đội biên phòng làng làm nhiệm vụ tuyên truyền vận động xây dựng lực lượng người tiêu biểu cốt cán e Phải có sách động viên phát huy vai trò lực lượng người tiêu biểu cốt cán: bồi dưỡng tập hợp chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức trao đổi học tập kinh nghiệm địa phương sở, chăm sóc sức khoẻ, thăm hỏi động viên họ ngày tếtm, ngày lễ cổ truyền dân tộc.v.v… V Một số tiêu chí người tiêu biểu cốt cán: Có lĩnh trị vững vàng, có sống lành mạnh giản dị sinh hoạt, tích cực lao động, gương mẫu phong trào quần chúng, việc chấp hành chủ trương, sách Đảng, pháp luật nhà nước, tích cực đấu tranh chống tiêu cực, chống tham nhũng, kiên với kẻ địch, hoà hợp, tận tụy, yêu mến nhân dân Có khả đồn kết, tập hợp lực lượng thơn, bản, vào tổ chức xã hội Miệng nói tay làm, dân tin tưởng, nói dân nghe, làm dân theo, trách nhiệm, tâm huyết với công việc xã hội VI Phương pháp công tác người tiêu biểu cốt cán Gần dân, lắng nghe dân - Gặp gỡ tiếp xúc lắng nghe người dân nói, hiểu rõ vướng mắc, băn khoăn lo lắng, nguyện vọng dân - Chuyện trò trả lời câu hỏi sống đời thường dân Đến với người gặp khó khăn, vướng mắc… để thơng cảm, chia sẻ, động viên góp phần tháo gỡ mong muốn dân Gương mẫu, dân chủ, chân tình - Nói ít, dễ hiểu, nói thẳng, nói thật - Hỏi ý kiến, nghe góp ý nhân dân - Tiếp thu ủng hộ điều hay việc tốt, mới, sáng tạo 10 - Tôn trọng chấp hành định Đảng, quyền, đồn thể - Tình cảm, trách nhiệm, tin tưởng, quan hệ hỗ trợ người lực lượng - Nhận khó mình, nhường nhịn quyền lợi cho người khác, người khó khăn Biết thương yêu người -Tin tưởng, độ lượng - Cao thượng, - Chân thành, thủy chung - Giúp đỡ nhau, chia sẻ cộng đồng - Kiên định, chấp nhận khó khăn - Trọn vẹn, trung thực với tổ chức với nhân dân Một số kiến nghị: a Đối với cấp uỷ Đảng: + Tiếp tục thực có hiệu Nghị hội nghị trung ương VII sách đại đồn kết dân tộc, cơng tác dân tộc, công tác tôn giáo Phấn đấu thực cho thực tiễn: "Công - xã hội" + Lãnh đạo đạo công tác xây dựng lực lượng người tiêu biểu cốt cán vùng đồng bào có tín ngưỡng đạo tin lành, tỉnh miền núi phía Bắc Coi trọng việc chăm lo điển hình tiến, chăm sóc sách động viên tinh thần vật chất, sức khoẻ theo định kỳ, nhân ngày lễ lớn, ngày sinh nhật… +Chỉ đạo việc xây dựng qui chế phối hợp mặt trận tổ quốc cấp với đồn thể trị xã hội ban ngành để hướng dẫn tạo điều kiện phát huy vai trò lực lượng người tiêu biểu, cốt cán lĩnh vực hoạt động b Với mặt trận cấp đoàn thể + Chủ động phối hợp với quyền tham mưu cấp uỷ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng xây dựng lực lượng người tiêu biểu cốt cán 11 + Vận động đoàn kết tập hợp đông đảo tầng lớp đồng bào dân tộc, tôn giáo vào phong trào thi đua yêu nước lấy vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư làm trọng tâm cho hoạt động xã hội thôn + Làm tốt công tác bồi dưỡng lực lượng tiêu biểu, cốt cán đồng bào có tín ngưỡng đạo tin lành c Về sách với người tiêu biểu, cốt cán + Chú ý đến quyền lợi trị, tiến trị, phát triển hội viên, đồn viên, đảng viên, quan tâm bồi dưỡng tinh thần đời sống, sức khoẻ, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chủ trương sách, pháp luật Đảng nhà nước + Khen thưởng động viên kịp thời, tổ chức thăm quan học tập, kinh nghiệm địa phương + Có khoản chi cần thiết cho người hoạt động đặc thù có đóng góp lớn 12 ... công tác dân tộc, công tác tôn giáo Phấn đấu thực cho thực tiễn: "Công - xã hội" + Lãnh đạo đạo công tác xây dựng lực lượng người tiêu biểu cốt cán vùng đồng bào có tín ngưỡng đạo tin lành, tỉnh. .. nguồn xây dựng bồi dưỡng lực lượng người tiêu biểu cốt cán, sau xây dựng lực lượng người tiêu biểu, cốt cán cần có kế hoạch bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ công tác vận động quần chúng cho người tiêu. .. đạo tin lành phạm vi miền núi nước nói chung phía Bắc nói riêng III Phương hướng xây dựng phát huy vai trò lực lượng người tiêu biểu, cốt cán vùng đồng bào có đạo tin lành tỉnh miền núi phía Bắc
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác xây dựng lực lượng cốt cán, Công tác xây dựng lực lượng cốt cán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay