Công tác xây dựng lực lượng cốt cán

12 35 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 12:25

CÔNG TÁC XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG NGƯỜI TIÊU BIỂU, CỐT CÁN TRONG ĐỒNG BÀO CÓ TÍN NGƯỠNG ĐẠO TIN LÀNH CÁC TỈNH PHÍA BẮC.A Sự cần thiết phải xây dựng lực lượng người tiêu biểu cốt cán.Công tác xây dựng lực lượng người tiêu biểu, cốt cán trong vùng đông bào có tín ngưỡng đạo tin lành ở các tỉnh phía Bắc là một vấn đề quan trọng, cần thiết, hơn thế, đây còn là vấn đề mang tính tổ chức xã hội. Nhìn lại lịch sử cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ chúng ta thấy nếu không có phong trào cách mạng quần chúng sôi nổi, trong đó lực lượng người tiêu biểu cốt cán, luôn luôn là những người xung phong đi đầu trong mọi hoạt động, mọi phong trào, họ luôn là chỗ dựa niềm tin, tinh thần của đông đảo các tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự hướng dẫn của các tổ chức quần chúng.Những người tiêu biểu, cốt cán đã thực sự trở thành lực lượng quần chúng đáng tin cậy của Đảng ta trong cấch mạng dân tộc dân chủ nhân dân, trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta.Những người tiêu biểu, cốt cán qua các thời kỳ cách mạng luôn là những tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, đoàn kết, chiến đấu, lao động sản xuất, hoạt động xã hội, họ đã làm việc không tiếc thời gian và sức lực, không quản giản khổ và khó khăn, thậm chí họ sẵn sàng hy sinh cả tính mạng cho tổ quốc cho nhân dân. Nhờ vậy cách mạng Việt Nam trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc. Thống nhất đất nước, những người tiêu biểu, cốt cán đã lại tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, phấn đấu đem hết sức mình đóng góp cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. ... công tác dân tộc, công tác tôn giáo Phấn đấu thực cho thực tiễn: "Công - xã hội" + Lãnh đạo đạo công tác xây dựng lực lượng người tiêu biểu cốt cán vùng đồng bào có tín ngưỡng đạo tin lành, tỉnh. .. nguồn xây dựng bồi dưỡng lực lượng người tiêu biểu cốt cán, sau xây dựng lực lượng người tiêu biểu, cốt cán cần có kế hoạch bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ công tác vận động quần chúng cho người tiêu. .. đạo tin lành phạm vi miền núi nước nói chung phía Bắc nói riêng III Phương hướng xây dựng phát huy vai trò lực lượng người tiêu biểu, cốt cán vùng đồng bào có đạo tin lành tỉnh miền núi phía Bắc
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác xây dựng lực lượng cốt cán, Công tác xây dựng lực lượng cốt cán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay