Xây dựng hệ thống bài tập đạo hàm và ứng dụng nhằm phát triển năng lực cho học sinh (Khóa luận tốt nghiệp)

119 33 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 12:17

Xây dựng hệ thống bài tập đạo hàm và ứng dụng nhằm phát triển năng lực cho học sinh (Khóa luận tốt nghiệp)Xây dựng hệ thống bài tập đạo hàm và ứng dụng nhằm phát triển năng lực cho học sinh (Khóa luận tốt nghiệp)Xây dựng hệ thống bài tập đạo hàm và ứng dụng nhằm phát triển năng lực cho học sinh (Khóa luận tốt nghiệp)Xây dựng hệ thống bài tập đạo hàm và ứng dụng nhằm phát triển năng lực cho học sinh (Khóa luận tốt nghiệp)Xây dựng hệ thống bài tập đạo hàm và ứng dụng nhằm phát triển năng lực cho học sinh (Khóa luận tốt nghiệp)Xây dựng hệ thống bài tập đạo hàm và ứng dụng nhằm phát triển năng lực cho học sinh (Khóa luận tốt nghiệp)Xây dựng hệ thống bài tập đạo hàm và ứng dụng nhằm phát triển năng lực cho học sinh (Khóa luận tốt nghiệp)Xây dựng hệ thống bài tập đạo hàm và ứng dụng nhằm phát triển năng lực cho học sinh (Khóa luận tốt nghiệp) ... K 24 Câu 4: A C B D Câu 5: A C B D Hoàn thành Câu 1: Cho hàm s y f ( x) x3 x T f ( x) x3 x nh c a hàm s D Câu 2: Cho hàm s y o hàm c a hàm s f ' ( x) 3x x Câu 3: -3 y (2): Câu 4: (3): 25 f... -1 - 0 + - + y V y hàm s ng bi n kho ng , 0,1 1, 1, ; ngh ch bi n kho ng 27 y x 10 x HD: T nh D ' x y' 10, 10 10 x 10 10 x 0, x D 10 x 10, 10 B ng bi n thiên: 10 10 + y V y hàm s ng bi n D y... s ng bi n D y cos x cos x HD: T nh D Hàm s tu n hồn v i chu kì nên ch cos x cos x y' dài , ch ng h n 0, ' sin x sin x B ng bi n thiên: - y + - + 28 V y hàm s ng bi n kho ng ngh ch bi n kho ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống bài tập đạo hàm và ứng dụng nhằm phát triển năng lực cho học sinh (Khóa luận tốt nghiệp), Xây dựng hệ thống bài tập đạo hàm và ứng dụng nhằm phát triển năng lực cho học sinh (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay