Các phương pháp dự báo kinh tế (Khóa luận tốt nghiệp)

67 2 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 12:06

Các phương pháp dự báo kinh tếCác phương pháp dự báo kinh tếCác phương pháp dự báo kinh tếCác phương pháp dự báo kinh tếCác phương pháp dự báo kinh tếCác phương pháp dự báo kinh tếCác phương pháp dự báo kinh tếCác phương pháp dự báo kinh tếCác phương pháp dự báo kinh tếCác phương pháp dự báo kinh tếCác phương pháp dự báo kinh tếCác phương pháp dự báo kinh tếCác phương pháp dự báo kinh tếCác phương pháp dự báo kinh tếCác phương pháp dự báo kinh tếCác phương pháp dự báo kinh tếCác phương pháp dự báo kinh tế , TH N M 2016 ThS , TH N M 2016 L Chúng t u c a riêng chúng tôi, s li u k t qu nghiên c u nêu lu tác gi cho phép s d ng c cơng b b t kì m t cơng trình khác Tp H Tác gi lu Ch Minh H i Bùi Lê T i t L IC u tiên, chúng em xin chân thành c Tốn ng d q th y khoa ih u ki h i ti p thu nh ng ki n th c, ch c chúng em ng d ng vào q trình th c hi n hồn thành khóa lu n c bi t em xin bày t lòng bi ng d M c chúng em n th n Anh chúng em hoàn thành t t khóa lu n t t nghi p g ng hồn thi n khóa lu n b ng t t c s nhi t tình c c a mình, nhiên khơng th thánh kh i nh ng thi u sót, r t mong nh c nh ng a quý th y, Cu i chúng em xin kính chúc quý th y, cô d i s c kh e thành n Tp H Sinh Viên Ch Minh H i Bùi Lê T ii t DANH M C CÁC CH RMSE : VI T T T c hai c (ROOT MEAN SQUARED ERROR) MAD : Trung bình sai s MAPE : Trung bình ph i (MEAN ABSOLUTE DEVIATION) m sai s i (MEAN AVERAGE PERCENT ERROR) MA t (MOVING AVERAGE) iii DANH M C B NG B ng 1.1: D li u khách du l B ng 1.2: n Vi t Nam t ng c a d li u khách du l -2015 10 n Vi t Nam t - 2015 12 B ng khách qu c t n Vi t Nam t 2011 B ng 1.4: Giá tr trung bình trung tâm t l 2015 .13 t .15 B ng 1.5: Ch s mùa v c a t ng quý 16 B ng 2.1: K t qu d báo c ng 23 B ng 2.2: K t qu d báo c ng có tr ng s 25 B ng 2.3: B ng bi u th m ng c a h ng s 27 B ng 2.4: K t qu d báo sau hi u ch nh h ng s ) .30 B ng 2.5: K t qu d báo sau hi u ch nh h ng s 34 B ng 2.6: K t qu d báo sau hi u ch nh h ng s Winters (mơ hình nhân) 39 B ng 2.7: K t qu d u ch nh h ng s Winters(mơ hình c ng) 44 B ng 2.8: K t qu d báo sau hi u ch nh h ng s Winters không mùa v 48 B ng 2.9: B ng t ng h 56 B ng 2.10: B ng t ng h d a k t qu d báo c a ph n m m Eviews 8.0 57 iv DANH M C HÌNH ng d n l a ch n mơ hình d báo kinh t Hình 1.2: K t qu c a th ng kê mô t th th hi ng khách du l th bi u hi 2011 n Vi t Nam .11 ng c ng khách du l n Vi t Nam t 2015 .13 th bi u hi ng khách du l n Vi t Nam t 2011 2015 14 Hình 1.6: C a s Eviews c nh nghi Hình 1.7: K t qu c nh nghi .16 .17 th bi u hi n s sai l ch gi a k t qu d báo b n th c t 23 th bi u hi n s sai l ch gi a k t qu d báo b ng có tr ng s th c t 26 th bi u di n s khác c a vi c l a ch n h s n hành san .28 th bi u hi n s sai l ch gi a k t qu d báo b n(1 tham s ) th c t 30 Hình 2.5: K t qu d ng h s ng ph n m m Eviews 8.0 31 th bi u hi n s sai l ch gi a k t qu d báo b c t .34 Hình 2.7: K t qu d ng h s ng ph n m m Eviews 8.0 35 th bi u hi n s sai l ch gi a k t qu d báo b Winters (mơ hình nhân) th c t 39 Hình 2.9: K t qu d ng h s ng ph n m m Eviews 8.0 .40 v th bi u hi n s sai l ch gi a k t qu d báo b Winters(mơ hình c ng) th c t 45 Hình 2.11: K t qu d ng h s Winters (mơ hình c ng) b ng ph n m m Eviews 8.0 46 th bi u hi n s sai l ch gi a k t qu d báo b Winters không mùa v th c t 49 Hình 2.13: K t qu d ng h s b ng ph n m m Eviews 8.0 50 Hình 2.14: C a s Eviews .51 Hình 2.15: C a s t o Workfile 51 Hình 2.16: C a s Workfile 52 Hình 2.17: C a s nh p d li u 53 Hình 2.18: C a s làm vi c v i d li u .53 Hình 2.19: C a s ti Hình 2.20: C a s ch li u 54 54 vi M CL C L i L IC ii DANH M C CÁC CH VI T T T iii DANH M C B NG iv DANH M C HÌNH v M C L C L IM U .5 T NG QUAN V D BÁO KINH T VÀ TH C TR NG NGÀNH DU L CH VI N 2011 - 2015 .5 1.1 T ng quan v d báo kinh t .5 1.1.1 Khái ni m 1.1.3 Các lo i d báo 1.2 Th c tr ng ngành du l ch c a Vi t Nam t vi c d báo s ng khách du l - a n Vi t Nam 1.3 Ngu n s li u 10 1.4 Tính ch t c a s li u 11 ng 11 1.4.2 Tính mùa v .13 1.4.3 Ki m tra tính d ng c a chu i d li u 16 .18 BÁO 18 nh tính .18 2.1.1 L y ý ki n c u hành 18 2.1.2 L y ý ki n c i bán hàng 18 i tiêu dùng 19 19 ng 19 ng .21 ng có tr ng s 24 ) 26 31 Winters (mơ hình nhân) .35 .41 Winters 46 .50 56 56 56 58 .59 Hình 2.10: th bi u hi n s sai l ch gi a k t qu d báo b Winters(mơ hình c ng) th c t t qu d báo c a ph n m m Eviews: 45 Hình 2.11: K t qu d ng h s Winters (mơ hình c ng) b ng ph n m m Eviews 8.0 0.84; Theo k t qu , 0; Mơ hình tính tốn g m h s , có d ng: Yt 0.84 At Tt Tt St St St S 0.16(Yt Tt ) S c d báo có d ng: Ft k (2185710.4 34090.28 k ) St k Ch s mùa v c a t ng quý là: K t qu d báo cho quý ti p theo c F21 (2185710.4 34090.28 1) 174192.3 2393992.952 F22 (2185710.4 34090.28 2) ( 106319) 2147571.752 F23 (2185710.4 34090.28 3) ( 156712) 2131268.752 F24 (2185710.4 34090.28 4) 88839.43 2410910.952 2.2.7 (1 g Kh i t o giá tr 46 - , xu Áp d ng s li u b ng vào d báo: nhi u T 267 khác cho t (d a vi nh nh t) 47 i g Quý Th c t Y(t) T(t) Q1/2011 1524828 1524828 Q2/2011 1387852 1480065 1524828 Q3/2011 1236618 1449931 1480065 Q4/2011 1723749 1380222 1449931 Q1/2012 1873726 1492484 1380222 Q2/2012 1494178 1617071 1492484 Q3/2012 1451530 1576910 1617071 Q4/2012 1765950 1535937 1576910 Q1/2013 1809654 1611103 1535937 Q2/2013 1739961 1675988 1611103 Q3/2013 1949871 1696894 1675988 Q4/2013 2082078 1779565 1696894 Q1/2014 2327925 1878424 1779565 Q2/2014 1959870 2025317 1878424 Q3/2014 1774205 2003929 2025317 Q4/2014 1824923 1928857 2003929 Q1/2015 2074587 1894892 1928857 Q2/2015 1796753 1953615 1894892 Q3/2015 1884875 1902354 1953615 c 1902354 Q4/2015 2298610 1896642 B ng 2.8: K t qu d báo sau hi u ch nh h ng s Winters không mùa v 48 F(t) So sánh k t qu d báo d li u th c t : Hình 2.12: th bi u hi n s sai l ch gi a k t qu d báo b Winters không mùa v th c t t qu d báo c a ph n m m Eviews: 49 Hình 2.13: K t qu d ng h s b ng ph n m m Eviews 8.0 0.04 Theo k t qu này, giá tr Yt 0.04 At Tt 0.4201(Yt Yt ) 0.5799Tt Giá tr Yn 0.96 Yt Tt 0.4201 1 ng chu i thành ph n xu th 2144761.65 Tn 27298.71 Fn Ta có cơng th c d D báo cho quý ti p theo c k 2144761.65 27298.71 k d a vào công th c ta k t qu : F21 2144761.65 27298.71 2196547 F22 2144761.65 27298.71 2234967 F23 2144761.65 27298.71 2273387 F24 quan sát cu i là: 2144761.65 27298.71 2311807 views 50 c Hình 2.14: C a s Eviews Workfile Create Hình 2.15: C a s t o Workfile Chúng ta có Workfile structure type Date frequency Balanced Panel Unstructured/Undated 51 regular ch Workfile names (optional) ta có WF Page OK Hình 2.16: C a s Workfile Quick/Empty Group(Edit Series) 52 Hình 2.17: C a s nh p d li u u Hình 2.18: C a s làm vi c v i d li u 53 View côn (Descriptive Statistics & Tests) Hình 2.19: C a s ti li u - Proc/Exponential Smoothing/Simple Expone Hình 2.20: C a s ch 54 Smoothing method , Double Holt-Winters No seasonal mơ hình Holt-Winters -Winters(Addtive) mơ hình Holt-Winters nhân tính -Winters(Multiplicative) mơ hình HoltSmoothing series sample Smoothing parameters ng Cycle for seasonal 55 Estimation 2.4.1 Holt MAD MAPE RMSE 195104 10,1216 226312 Winters (mơ hình nhân) Holt Winters ) Holt Winters ( ) B ng 2.9: B ng t ng h Winters(mơ hình nhân Winters (mơ hình có t khách (Ngu n: http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/20227) 2.4.2 MAD 56 MAPE RMSE 166608 Holt Winters (nhân tính) 111490 Holt Winters 117149 Holt 169509 B ng 2.10: B ng t ng h d a k t qu d báo c a ph n m m Eviews 8.0 Winters (mơ hình nhân) mơ hình Holt Winters ( ) Winters (mơ hình nhân) mơ hình Holt 2016 ( Winters ( ) ) t khách (Ngu n: http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/20227) Mơ hình Holt Winters(mơ hình nhân) Mơ hình Holt Winters( ) 57 Vi c xây d ng v n d ng mơ hình d báo kinh t q trình th c hi n khóa lu n t t nghi t m d báo kinh th t t qu d m c a mơ hình M t s k t qu c trình th c hi n khóa lu n: Trong phân tích chu i th i gian vi c s d ng h ng s i ta phân tích chu i th t , chu k ng, bi làm is ng c a y u i ng t t qu d báo H ch c m t s ki n th c v cách s d ng ph n m m Eviews 8.0 ng d ng vào d báo kinh t n m t s v c trình nghiên c u n hình làm th kh i t o d li c k t qu d báo t Khó có th d báo xác khóa lu n ch d n ti p theo d a y u t n i t i (t c d a dãy s li u qua kh ) Tuy nhiên th c t có nhi u y u t (ví d : ns i c a dãy d li u i v i dãy d li u c a là: v ng, chi phí qu ng cáo c a t ng doanh nghi p, s c v môi ng l h i di n ch, y u t xu t nh p c nh v.v) 58 [1] Nguy n Quang Dong (2008).Kinh T , Nhà xu t b n Khoa H c K Thu t, Hà N i [2] Nguy n Th Ng c Thanh (2013).Bài t p kinh t ng v i s tr giúp c a ph n m m Eviews.Nhà xu t b n Tp H Chí Minh Kinh T [3] Nguy ng d n tr l i lý thuy t gi i t p, Nhà xu t b n Tài Chính, Hà N i ng Anh (2015).D báo Kinh Doanh, Nhà xu t b n kinh t H Chí Minh [5] John E.Hanke & Dean W.Wichern (2005).Business Forecasting, 8th Edition, Chapter & [6] http://vietnamtourism.gov.vn/ [7] http://www.eviews.com/ [8] http://isponre.gov.vn/ 59 ... ta có th chia làm ba lo i d báo: D báo ng n h n: nh ng d báo có t m d báo ng n D báo trung h n: nh ng d báo có t m d báo t D báo dài h n: nh ng d báo có t m d Khi d báo s tính mùa v , tính chu... D BÁO KINH T VÀ TH C TR NG NGÀNH DU L CH VI T NAM N 2011 - 2015 1.1 T ng quan v d báo kinh t 1.1.1 Khái ni m D báo m t khoa h c ngh thu ng s vi c s x y phân tích khoa h c v d li ti n hành d báo. .. y a kinh nghi m ho c nh ng s li Có th nói d báo m t nh ng chi c không th thi u c a m i t p n kinh t Vi c d báo giúp ch th n n kinh t ch c th i gian, v nh c n thi ph c v cho trình s n xu t kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Các phương pháp dự báo kinh tế (Khóa luận tốt nghiệp), Các phương pháp dự báo kinh tế (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay