Khai thác dữ liệu quan hệ trong tài chính bằng mô hình arima (Khóa luận tốt nghiệp)

64 26 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 12:03

Khai thác dữ liệu quan hệ trong tài chính bằng mô hình arimaKhai thác dữ liệu quan hệ trong tài chính bằng mô hình arimaKhai thác dữ liệu quan hệ trong tài chính bằng mô hình arimaKhai thác dữ liệu quan hệ trong tài chính bằng mô hình arimaKhai thác dữ liệu quan hệ trong tài chính bằng mô hình arimaKhai thác dữ liệu quan hệ trong tài chính bằng mô hình arimaKhai thác dữ liệu quan hệ trong tài chính bằng mô hình arimaKhai thác dữ liệu quan hệ trong tài chính bằng mô hình arimaKhai thác dữ liệu quan hệ trong tài chính bằng mô hình arimaKhai thác dữ liệu quan hệ trong tài chính bằng mô hình arimaKhai thác dữ liệu quan hệ trong tài chính bằng mô hình arimaKhai thác dữ liệu quan hệ trong tài chính bằng mô hình arima ... 27 Hình 27 28 Hình 28 K t qu 29 Hình 29 Ki m tra tính nhi u tr ng c a ph 40 30 Hình 30 ng mơ hình ARIMA( 1,1,2) 41 31 ng mơ hình ARIMA( 1,2,1) 41 32 ng mơ hình ARIMA( 1,2,3) 42 33 ng mơ hình ARIMA( 1,1,1)... ARIMA( 1,1,1) c ng mơ hình ARIMA( 1,1,1) is ng c a d li u quan sát ng d li u quan sát 39 39 43 34 Hình 34 43 35 Hình 35 D báo mơ hình ARIMA( 1,1,1) 44 36 Hình 36 K t qu d báo mơ hình ARIMA( 1,1,1) 44... 22 12 Hình 12 D li 13 Hình 13 14 Hình 14 Bi 15 Hình 15 16 Hình 16 K t qu 17 Hình 17 C a s d 18 Hình 18 Bi ng c a chu i d li u 32 19 Hình 19 Bi a c phi u PVD 34 20 Hình 20 Ch n d = 11 21 Hình 21
- Xem thêm -

Xem thêm: Khai thác dữ liệu quan hệ trong tài chính bằng mô hình arima (Khóa luận tốt nghiệp), Khai thác dữ liệu quan hệ trong tài chính bằng mô hình arima (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay