Ước lượng hiệu suất sinh lời của giáo dục đem lại cho người lao động ngoài quốc doanh ở Việt Nam (Khóa luận tốt nghiệp)

61 10 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 12:01

Ước lượng hiệu suất sinh lời của giáo dục đem lại cho người lao động ngoài quốc doanh ở Việt NamƯớc lượng hiệu suất sinh lời của giáo dục đem lại cho người lao động ngoài quốc doanh ở Việt NamƯớc lượng hiệu suất sinh lời của giáo dục đem lại cho người lao động ngoài quốc doanh ở Việt NamƯớc lượng hiệu suất sinh lời của giáo dục đem lại cho người lao động ngoài quốc doanh ở Việt NamƯớc lượng hiệu suất sinh lời của giáo dục đem lại cho người lao động ngoài quốc doanh ở Việt NamƯớc lượng hiệu suất sinh lời của giáo dục đem lại cho người lao động ngoài quốc doanh ở Việt NamƯớc lượng hiệu suất sinh lời của giáo dục đem lại cho người lao động ngoài quốc doanh ở Việt NamƯớc lượng hiệu suất sinh lời của giáo dục đem lại cho người lao động ngoài quốc doanh ở Việt NamƯớc lượng hiệu suất sinh lời của giáo dục đem lại cho người lao động ngoài quốc doanh ở Việt Nam T TH KI U DUYÊN BÙI TH NG C ÁNH D NG HI U SU T SINH L I C A GIÁO NG NGOÀI QU C DOANH VI T NAM KHĨA LU N T T NGHI P NGÀNH: TỐN NG D NG IH C NG TP H IH NG D N CHÍ MINH, THÁNG N M 2017 Trên th c t khơng có thành cơng mà khơng g n li n v i nh ng s h tr dù hay nhi u, dù tr c ti p hay gián ti p c t b uh ct p gi ih c a quý Th y cô, V i lòng bi Tốn i khác Trong su t th i gian c nhi u s quan n bè c nh t, em xin g i l i c ng D ng - n quý Th y cô Khoa i i h c Sài Gòn Thành ph H Chí Minh tri th c tâm huy t c truy th i gian h c t p t t v n ki n th c cho chúng em su t u ki n cho b n thân em hoàn thành t t khóa lu n t t nghi p c a c bi t em xin g i l i c c ti ng d n t Sau em mu n g i l i c th n b n bè ngu n Th y em hoàn thành t , tài t t nghi p d a tinh em su t th i gian th c hi n khóa lu n Chân thành c n thành nh tc ! TRANG PH L IC i ii M C L C DANH M C CÁC B NG .3 L IM U LÝ LU N V SU T SINH L I C A GIÁO D C GI I THI U 1.1 LÝ THUY T NGU N NHÂN L C ( HUMAN CAPITAL) 1.1.1 1.1.2 TV CÁC NGHIÊN C U V LÝ THUY T NGU N NHÂN L C 1.1.2.1 Nghiên c u v kh i thu nh p 10 1.1.2.2 Nh ng nghiên c u v nh ng hi u ng khác 10 1.1.2.3 Nghiên c u v 1.1.3 ng n i sinh 11 KHÁI NI M NGU N NHÂN L C (V 1.2 VAI TRÒ C A GIÁO D 1.3 TH C TR NG CH I) 12 I V I NGU N NHÂN L C 15 NG GIÁO D C VI T NAM HI N NAY 23 1.4 HI U QU C A VI C 26 SU T SINH L I CHO GIÁO D C 2.1 HÀM TI VI T NAM NG HI U 32 2.1.1 GI I THI U: 32 LÍ THUY T 33 2.1.3 NH M VÀ GI I H N C A MƠ HÌNH HÀM TI MINCER: 34 2.1.3.1 NH NG GI I H N 34 2.1.3.2 NH M 35 2.2 TH T C (HECKMAN STEP) .35 2.3 TH NG KÊ MÔ T S LI U 38 2.4 K T QU 2.4.1 K T QU NG 43 NG T NG TH MƠ HÌNH TI 43 2.4.2 S CHÊNH L CH TI A HAI NHÓM KHU V C THÀNH TH - NÔNG THÔN 46 2.4.3 S CHÊNH L CH TI A HAI NHÓM GI I TÍNH NAMN 50 2.5 K T LU N VÀ KI N NGH 55 TÀI LI U THAM KH O 59 STT TÊN B NG TRANG 41 44 : 47 48 52 53 S C N THI T C A NGHIÊN C tv TÀI: i nh n tri th c, k ng thu c tính tiêu bi u khác c a m t cá nhân mà có ho ng kinh t V n c hình thành thơng qua vi i lao ng bao g m kho n chi dùng vào m t giáo d c, b kh e, ns t, b o v s c c phúc l i xã h i khác tr ng nh c b o v s c kh e Vi l c công tác, k thu t, m s c kh e, có l i cho vi ng phù h p v i nhu c c, l i d ng s u ch nh s th a thi u s ng có c ngồi ti t ki m cho phí giáo d c Quan ni t r ng bao g m không ch ct nhà i ng, o sau h c tu tìm vi c Kinh t h c thuy t v gi i thích s phân bi t m theo tu i ngh nghi p, t l th t nghi u, s phân b ngu n l c lao ng vào khu v c kinh t Chính sách c c Vi t Nam hi n quan tâm nhi n vi c c, y t nghiên c u khoa h c nh m t o m t ngu n nhân l c thích ng v i s nghi p cơng nghi p hóa hi Chính ph , giáo d t t thu nh p c thuy t ph c Chính ph Giáo d c r t quan tr ng M có nhi c mc a ng m t tín hi u c u bi t r ng h c nhi u s thu nh p, nhiên khơng ph i t t c m m c h c v i h c ó ngu n tài nguyên c a cá nhân h n h p, chi tiêu cho giáo d c ph i c nh tranh v i nhi u kho nhu c u khác N giáo d c có l i, pc i ng ct ts d n s gia c chi tiêu cho giáo d c rõ ràng nên làm ng b i vi c tính tốn l i su th c, m t ch ng hi u b n ch t ho ng thông qua vi c n m b t s ho c xem l i ích c a giáo d c ng c a th ng lao i c a l i su t theo tính ch t cá nhân a bàn, theo ngành kinh t , theo lo i hình kinh t t i m t th c a ch s theo th i gian S hi u bi m s i ng sách c Vi cs il c thu nh p, u có c m y Tuy nhiên, m c n ph hiêu nh t thi t nghiên c u so sánh H th ng giáo d c v Vi t Nam su t ba th p niên v a qua m t b i c nh thú hi u su t sinh l i t giáo d c M ng nh t t th ng giáo d c gi a hai mi n Nam B c v n khác cho t i cu i th p niên 1980 Trong h c sinh mi n Nam ph i m i hồn t t c ph thơng, h c sinh mi n B c ch ph i tr h c 1988-1989, B Giáo d c quy mi n B toàn b h th c th ng nh c ph thông y, t t nghi p ph thông trung h nh i quy m i tr Vi ng th c t p, c ph thông S thay c h th ng giáo d c mang l i m sinh l i c a vi c giáo d c khác mi n B c, nh ng h c sinh ng su t cv c b m sinh Xu t phát t hi n th ó, chúng tơi l a ch tài nghiên c u: hi u su t sinh l i c a giáo d ng qu c doanh T Vi ng ng kh i c a giáo d c Vi t Nam V NGHIÊN C U: - ng b i vi c tính tốn l i su c, m t ch th c xem l i ích c a giáo d c ng - Vi cs il c thu nh p u có c m y Tuy nhiên m c n ph c nghiên c t thi t ng so sánh M C TIÊU NGHIÊN C U: Trong nghiên c u này, s tr l i nh ng câu h i: - Su t sinh l i c a vi c (giáo d c) Vi t Nam vào th m kh o sát ph c c thu nh p ng s - Su t sinh l i c a giáo d c có s khác bi n khác bi t v tính ch t cá nhân, khác bi t v ngành kinh t khác bi t v lo i hình kinh t làm thuê? PH U: - Nghiên c u s d ng b s li u c a cu c u tra m c s a T ng c c th ng kê d a vào hàm ti ng su t sinh l i c a giáo d c Vi t Nam c t c - tr l i câu h i c a m c tiêu nghiên c th ng kê, di n d ch, so sánh, nghiên c u ph i d b ng mô hình kinh t ng: h i quy hàm ti - Th c hi n h i quy h s ng Mincer ng c a hàm ti Mincer b ng c N I DUNG C A LU N Ngoài ph n l i c im u, m c l c, danh m c b ng, tài li u tham kh o, k t lu n ki n ngh , lu LÝ LU N V SU T SINH L I C A GIÁO D C MƠ HÌNH HÀM TI SU T SINH L I CHO GIÁO D C VI T NAM NG HI U T cu i th k 19 (th thu t s ic thuy u s chuy n bi n m nh m c a khoa h c k ng phái tân c ng kinh t hi n gi a th k 20 (hình thành lý i), y u t i (giáo d ti n b khoa h c nh ng y u t i m i, ng phát tri n kinh t cs ng quan lý thuy t v trò c a giáo d nv qu mà giáo d i cho i, vai i, th c tr ng c a giáo d c hi n hi u 1.1 LÝ THUY T NGU N NHÂN L C ( HUMAN CAPITAL): 1.1.1 TV : i (Human Capital) nh ng ki n th c, k V m i nh trình h c t p, rèn luy c khai thác s d xu ng Ngu n v n ng tham gia vào trình s n c ph ng hi u qu công vi c c a h Cùng v i v n h u hình t o tài s n c a n n kinh t i thành ph n c u thành quan tr ng nh c am ng b n v ng cho n n kinh t c Giáo d i c a n n kinh t d th ng t u kh hình thành tích lu v n nh t m quan tr ng c d ng có hi u qu kho nâng cao ch ng ho V nh tài s n m i qu c gia Khi nh giá tài s n qu c gia nhà kinh t tính tốn ph n giá tr c a vào t ng tài s n %=(( -1) x 100%) n 3,70% = ( ( -1) x 100%) cao 129,55% = ( ( -1) x %=( ( -1) x 100%) cao %= ( ( - %= ( ( - %= ( ( %= ( ( 28,66%= ( ( -1) x 100%) -1) x 100%) - NƠNG THƠN: - (14) nơng thơn 2014 OLS tuoi tuoi_bp 0.0712268 0.0770104 (9.85) (7.68) -0.0008692 -0.0009325 (-8.81) gioitinh HECKMAN -0.2038143 (-6.91) -0.1756492 (-10,68) (-7.55) 0.2200328 0.1551963 (6.08) (3.30) 0.2917969 (6.98) 0.2297461 (4.74) 0.2428877 0.1887214 (6.12) (4.18) educ dantoc 0.3513379 0.2566951 (5.45) (4.05) 0.3408515 0.2969074 (9.51) (7.40) 0.6025194 0.5498852 (26.87) (20.47) 0.8820524 0.8283521 (14.45) (13.25) 0.0423667 0.0175805 (1.12) (0.40) Mills -0.0562594 Lambda 3131 4598 6.817158 6.812667 NÔNG THÔN OLS tuoi HECKMAN 0.0549372 0.0320169 (11.49) (4.64) tuoi_bp gioitinh educ dantoc -0.0007598 -0.0003646 (-11.54) (-3.75) -0.2088188 -0.0091799 (-12.44) (-0.30) 0.3059263 0.322784 (8.68) (6.82) 0.3008257 0.3179365 (8.31) (6.78) 0.3225149 0.409556 (7.87) (9.27) 0.3403312 0.4735612 (5.98) (6.55) 0.4181794 0.4588785 (10.98) (11.08) 0.5492977 0.5804954 (20.95) (18.49) 0.6310446 0.6253875 (5.65) (4.76) 0.1329556 -0.3209719 (4.83) (-4.96) Mills -0.6516084 Lambda 4621 9766 6.998555 8.257693 quy thôn, ng 42,06% = (( % = (( 23,66% = (( )x100%) % = (( )x100%) % = (( % = (( % = (( )x100%) )x100%) g lai - Quá tính m an tâm m (14) sau: NG 2.5 tuoi tuoi_bp educ OLS HECKMAN 0.0655934 0.0363413 (12.96) (2.61) -0.0008278 -0.0004285 (-11.97) (-2.27) 0.2789049 0.301149 (9.48) (6.86) 0.2879624 0.2860694 (9.53) (7.51) 0.260296 0.3077072 (6.88) (7.47) 0.3106221 0.3541641 (6.55) (6.03) 0.3140067 0.3584696 (7.23) (6.77) khuvuc dantoc 0.5903882 0.6093212 (24.86) (21.43) 0.8039743 0.8224596 (10.77) (10.62) 0.1641904 0.085971 (10.01) (1.19) 0.1337492 -0.1052195 (5.21) (-0.89) Mills -0.4239965 Lambda 4551 6834 6.717186 7.79717 NG 2.6 tuoi tuoi_bp OLS HECKMAN 0.0528621 0.0656119 (7.98) (7.24) -0.0007428 -0.0008913 (-8.08) (-6.99) 0.2384888 educ khuvuc dantoc 0.150808 (5.05) (2.97) 0.3661938 0.3239319 (5.95) (4.86) 0.3039198 0.2711308 (7.24) (5.77) 0.4506176 0.4246047 (5.26) (4.90) 0.4140847 0.389429 (12.22) (10.63) 0.5853535 0.5413238 (24.22) (20.13) 0.9173156 0.8382696 (11.26) (10.01) 0.1669844 0.1575661 (8.37) (6.01) 0.0291648 0.0152746 (0.72) (0.30) Mills -0.0643664 Lambda sát(N) 3201 7530 6.928824 6.822899 hai nhóm 3,63% = (( % = (( có cù %= (( % = (( % = (( có % = (( )x100%) ng % = (( )x100%) 2.5 : pháp hành mà thơn Heckman b - nông thôn, nam [1 , [4] [5] [6] Heckman, J J (1979) Sample selection bias as a specification error Econometrica: Journal of the econometric society, 153-161 [7] Heckman J.J, Lochner L.J., Todd P.E (2003) Fifty Years of Mincer Earnings Regressions, NBER Working Papers, nº 9732, National Bureau of Economic Research, May [8] Mincer, J (1974) Schooling, Experience and Earnings New York: National Bureau of Economic Research [9] Polachek, Solomon W., (2008) Earnings Over the Life Cycle: The Mincer Earnings Function and Its Applications, Foundations and Trends in Microeconomics, vol 4(3), pages 165-272, April [10] Puhani, P (2000) "The Heckman Correction for sample selection and its critique" Journal of Economic Surveys 14 (1): 53 68 ... ng giáo d c v Vi t Nam su t ba th p niên v a qua m t b i c nh thú hi u su t sinh l i t giáo d c M ng nh t t th ng giáo d c gi a hai mi n Nam B c v n khác cho t i cu i th p niên 1980 Trong h c sinh. .. th ng giáo d c mang l i m sinh l i c a vi c giáo d c khác mi n B c, nh ng h c sinh ng su t cv c b m sinh Xu t phát t hi n th ó, l a ch tài nghiên c u: hi u su t sinh l i c a giáo d ng qu c doanh. .. cáo t ng k t thành tích n ch t giáo vi Quy mô giáo nhu giáo xã - phát giáo trình có -lâm- - t gia thành xố mù trung cơng giáo T Cơng tác xã hố giáo huy cho giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Ước lượng hiệu suất sinh lời của giáo dục đem lại cho người lao động ngoài quốc doanh ở Việt Nam (Khóa luận tốt nghiệp), Ước lượng hiệu suất sinh lời của giáo dục đem lại cho người lao động ngoài quốc doanh ở Việt Nam (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay