HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ NHIỆT ĐỚI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI

82 20 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:49

... cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Đầu Tư Nhiệt Đới” DONG DUC THANH June 2012 “Improve Training and Human Resource Development Mission at Tropical Development... tính ERP Enterprise Resource Planning – Hoạch định tài nguyên doanh nghiệp GDP Gross Domestic Product HĐQT Hội đồng quản trị LĐ TB&XH Lao động thương binh xã hội MBA Master of Business Administration... Trường đại học kinh tế – luật Công ty cổ phần tri thức doanh nghiệp quốc tế tổ chức, ThS Nguyễn Thanh Trọng, Trường đại học kinh tế – luật ThS.Phạm Thị Lý, Trường đại học kinh tế nhận định Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ NHIỆT ĐỚI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI, HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ NHIỆT ĐỚI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay