GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH 4

87 16 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:48

... cao hoạt động tín dụng ngắn hạn Ngân Hàng Nơng Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Chi nhánh ” DO THI LAN PHUONG June, 2012 “Solution to Promote Short-Term Credit at Bank for Agriculture And Rural... Nhánh 45  Bảng 4.4 Doanh Số Cho Vay Ngắn Hạn Theo Đối Tượng 46  Bảng 4.5 Doanh Số Cho Vay Theo Mục Đích Sử Dụng 48  Bảng 4.6 Doanh Số Thu Nợ Ngắn Hạn Theo Đối Tượng 49  Bảng 4.7 Doanh Số Thu Nợ... động khác góp vốn, mua cổ phần, tham gia thị trường tiền tệ, kinh doanh ngoại hối, kinh doanh vàng, kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ bảo hiểm, nghiệp vụ ủy thác đại lý, dịch vụ tư vấn
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH 4, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay