PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH SAN FANG VIỆT NAM

81 33 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:48

... năm 2012 Sinh viên ĐINH THỊ LAN NỘI DUNG TÓM TẮT ĐINH THỊ LAN Tháng năm 2012 “Phân Tích Thực Trạng Quản Trị Nguồn Nhân Lực Công Ty TNHH San Fang Việt Nam” DINH THI LAN June 2012 “Analysis Human... thi t với tác động qua lại với Những yếu tố như: máy móc thi t bị, cải vật chất, cơng nghệ kỹ thuật mua được, học hỏi được, chép được, người khơng thể Vì khẳng định quản trị nhân có vai trò thi t... Tuy nhiên, phải nhìn nhận thực tế lực xuất ngành da giày Việt Nam thị trường xuất giới yếu thi u khả tự thi t kế mẫu mã, tự đảm bảo vật tư nguyên liệu nước, quy mô sản xuất chưa đủ lớn, điều kiện
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH SAN FANG VIỆT NAM, PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH SAN FANG VIỆT NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay