PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU ĐẦU VÀO TẠI XÍ NGHIỆP MAY CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

93 5 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH ĐINH THỊ HĨA PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU ĐẦU VÀO TẠI XÍ NGHIỆP MAY CƠNG NGHIỆP ĐỒNG NAI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HOC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 02/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ĐINH THỊ HĨA PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU ĐẦU VÀO TẠI XÍ NGHIỆP MAY CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: ThS Lê Thành Hưng Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 02/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU ĐẦU VÀO TẠI XÍ NGHIỆP MAY CƠNG NGHIỆP ĐỒNG NAI”, Đinh Thị Hóa, sinh viên khóa 34, chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ ThS Lê Thành Hưng Người Hướng Dẫn Ngày….tháng….năm 2012 Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày….tháng….năm 2012 Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày….tháng….năm 2012 LỜI CẢM TẠ Em xin gởi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến: Ban Giám Hiệu trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi học tập cho em thời gian ngồi ghế giảng đường Tồn thể q Thầy Cơ khoa Kinh Tế truyền đạt kiến thức quý báu cho em suốt năm học vừa qua Thầy Lê Thành Hưng tận tình hướng dẫn giúp đỡ em q trình thực hồn thành đề tài tốt nghiệp Các thầy cô khoa Kinh Tế giúp đỡ, bảo cung cấp cho em kiến thức q trình học tập để hồn thành đề tài Ban lành đạo, Cơ Lan trưởng phòng kinh doanh, Cơ Chú Anh Chị phòng kinh doanh,Anh Cầu phòng sản xuất, Chú Tuấn phòng nhân người Xí Nghiệp May Cơng Nghiệp Đồng Nai bảo nhiệt tình thời gian em thực đề tài công ty Em gởi lời cảm ơn tới mẹ, tới gia đình bạn bè ln động viên giúp đỡ em suốt thời gian qua Vì thời gian thực tập có hạn kiến thức hạn chế nên đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong góp ý q Thầy Cơ, q Cơ Chú Anh Cị Xí Nghiệp để em có kiến thức hồn thiện thực tế làm việc sau Kính chúc sức khỏe Sinh viên: Đinh Thị Hóa NỘI DUNG TĨM TẮT ĐINH THỊ HĨA, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng năm 2012 Phân tích thực trạng quản trị cung ứng nguyên vật liệu đầu vào Xí Nghiệp Dệt May Cơng Nghiệp Đồng Nai ĐINH THỊ HÓA, Faculty of Economic, Agriculture and Forestry UniversityHo Chi Minh Febuary 2012 “Analysis of Management’s raw materials supply for Industrial Garment Company of Dong Nai” Mục tiêu đề tài nhằm tìm hiểu hoạt động cung ứng NVL XN May Công Nghiệp Đồng Nai nhân tố ảnh hưởng đến nguồn cung ứng NVL XN giai đoạn nguồn nguyên liệu ngày tăng giá ảnh hưởng kinh tế thị trường Khóa luận sử dụng phương pháp thu thập số liệu, thơng tin từ phòng ban, sách giáo chuyên ngành kết hợp với tham khảo ý kiến chuyên gia Trên sở đó, tiến hành sâu nghiên cứu thực trạng phương pháp thống kê, phân tích, so sánh Xí Nghiệp May Cơng Nghiệp Đồng Nai (Donamay) đơn vị may xuất khẩu, may gia công loại quần áo thời trang loại Vì nguồn nguyên liệu đầu vào Xí Nghiệp phụ thuộc vào khách hàng giá thị trường Việc sử dụng nguyên liệu hiệu quả, tiết kiệm quan trọng Xí Nghiệp Phân tích thực trạng cung ứng đầu vào để thấy điểm được, chưa từ có biện pháp nâng cao chất lượng nguyên vật liệu đầu vào tăng hiệu sử dụng nguyên vật liệu nhằm tăng hiệu kinh doanh Từ kết thu thập để đưa giải pháp như: Xí Nghiệp cần hoàn thiện định mức tiêu dùng nguyên vật liệu, hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường nguyên liệu, đảm bảo chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, tăng cường cơng tác đào tạo, nâng cao trình độ quản lý tay nghề cho cơng nhân bên cạnh thực chế độ khuyến khích vật chất tinh thần tạo động lực để người lao động tích cực sản xuất công tác quản lý nguyên vật liệu MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii  DANH MỤC CÁC BẢNG ix  DANH MỤC CÁC HÌNH x  DANH MỤC PHỤ LỤC xi  CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2  1.3 Phạm vi nghiên cứu 2  1.4 Cấu trúc đề tài 2  CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN 4  2.1 Giới thiệu chung ngành dệt may Việt Nam 4  2.2 Sơ lược XN May Công Nghiệp Đồng Nai (Donamay) 6  2.2.1 Giới thiệu chung XN 6  2.2.2 Vị trí địa lý 7  2.2.3 Quá trình hình thành phát triển Xí Nghiệp 8  2.2.4 Chức năng, nhiệm vụ phạm vi SXKD Donamay 9  2.2.5 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Xí Nghiệp 10  2.2.6 Quy trình sản xuất 13  2.2.7 Tình hình lao động Xí Nghiệp Donamay 15  2.2.8 Tình hình trang bị máy móc thiết bị - TSCĐ 16  2.2.9 Tình hình trang bị vốn XN 18  2.2.10 Các mặt hàng sản xuất chủ yếu XN 18  2.2.11 Các khách hàng XN 20  2.2.12 Thuận lợi khó khăn XN 21  CHƯƠNG 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23  3.1 Cơ sở lý luận 23  3.1.1 Thị trường nguyên liệu cho ngành dệt may 23  3.1.2 Nguyên vật liệu hoạt động sản xuất 28  v 3.1.3 Chuỗi cung ứng hoạt động cung ứng nguyên vật liệu 29  3.2 Phương pháp nghiên cứu 32  3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 32  3.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 32  CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 33  4.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Xí Nghiệp Donamay 33  4.1.1 Trong nước: 33  4.1.2 Xuất khẩu: 34  4.1.3 Mặt hàng kinh doanh 36  4.1.4 Thị trường tiêu thụ 37  4.2 Thực trạng công tác quản trị cung ứng NVL XN 37  4.2.1 Cơ cấu tính chất NVL 37  4.2.2 Công tác xây dựng thực kế hoạch cung ứng NVL 38  4.2.3 Nghiên cứu thị trường NVL lựa chọn nhà cung cấp 41  4.2.4 Thực mua hàng 46  4.2.5 Quản trị hệ thống kho hàng 50  4.2.6 Quản trị NVL kho XN 51  4.2.7.Tổ chức hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu XN 55  4.3 Thuận lợi khó khăn cơng tác quản trị cung ứng NVL 56  4.3.1.Thuận lợi Xí Nghiệp quản trị cung ứng NVL 56  4.3.2 Khó khăn Xí Nghiệp quản trị cung ứng NVL 57  4.3.4 Nguyên nhân tồn 59  4.4 Một số biện pháp cải thiện công tác quản trị cung ứng nguyên vật liệu Xí Nghiệp May Cơng Nghiệp Đồng Nai (DONAMAY) 60  4.4.1 Hoàn thiện định mức tiêu dùng NVL 60  4.4.2 Hồn thiện cơng tác nghiên cứu thị trường NVL 61  4.4.3 Đảm bảo chất lượng NVL 64  4.4.4.Tăng cường công tác đào tạo tiêu dùng NVL 64  4.4.5 Thực khuyến khích sản xuất 67  CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 70  5.1 Kết luận 70  vi 5.2 Kiến nghị 71  5.2.1 Đối với Xí Nghiệp: 71  5.2.2 Đối với nhà nước: 71  TÀI LIỆU THAM KHẢO 72    vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BGĐ Ban Giám Đốc CIF Cost, Insurance and Frieght (Giá thành, bảo hiểm vận chuyển) Co.Ltd Lemited Company DN Doanh Nghiệp DONAMAY Xí Nghiệp May Công Nghiệp Đồng Nai EU European Union (Liên minh Châu Âu) FOB Free on Board (Giao lên tàu) ISO International Organization for Standardization (Tổ chức tiêu chuẩn Thế Giới) KH Khách hàng MMTB Máy móc thiết bị NVL Nguyên vật liệu QTCN Quy trình cơng nghệ SX Sản xuất SXKD Sản xuất kinh doanh SXKD Sản xuất kinh doanh TP Trưởng phòng TSCĐ Tài sản cố định UBND Ủy Ban Nhân Dân VN Việt Nam WTO Tổ Chức Thương Mại Thế Giới XN Xí Nghiệp N.Giá Nguyên giá viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Cơ cấu lao động Donamay qua hai năm 15  Bảng 2.2 Tình hình trang bị tài sản cố định 16  Bảng 2.3: Các khách hàng Donamay 20  Bảng 4.1: Tình hình kinh doanh nước Xí Nghiệp Donamay 33  Bảng 4.2: So sánh tình hình kinh doanh nước Xí Nghiệp Donamay 33  Bảng 4.3: Tình hình kinh xuất Xí Nghiệp Donamay 34  Bảng 4.4: So sánh tình hình xuất Xí Nghiệp Donamay 34  Bảng 4.5: Sản lượng sản phẩm Xí Nghiệp Donamay 36  Bảng 4.6: So sánh sản lượng sản phẩm Xí Nghiệp Donamay 36  Bảng 4.7: Cơ cấu thị trường 37  Bảng 4.8:Nguyên vật liệu năm 2010 39  Bảng 4.9: Tình hình cung ứng nguyên vật liệu XN qua hai năm 2009-2010 42  Bảng 4.10: Danh sách nhà cung ứng NVL cho XN 44  Bảng 4.11: Bảng tổng giá trị nguyên vật liệu đơn vị cung ứng cho Xí Nghiệp qua hai năm 2009-2010 44  ix  Hệ thống máy móc quy trình cơng nghệ phải nâng cấp phù hợp với trình độ người lao động bên cạnh cần phải nâng cấp hệ thơng kho tàng  Dành phần kinh phí hàng năm để đầu tư cho công tác đào tạo nguồn lao động  Dự kiến kết đạt được: Việc thực biện pháp mang lại kết cao việc phát huy lực quản lý, trình độ tay nghề, bậc thợ cho cơng nhân Từ tạo đội ngũ lao động có kỹ thuật chuyên sâu, có lực có trách nhiệm với cơng việc, gắn bó, tâm huyết với Xí Nghiệp đặc biệt hiệu quản lý sử dụng NVL nâng cao rõ rệt, giảm tỷ lệ phế phẩm, phế liệu giảm hao hụt NVL, tức nâng cao công tác quản trị cung ứng NVL 4.4.5 Thực khuyến khích sản xuất  Cơ sở lý luận: Hiện khuyến khích vật chất biện pháp tạo động lực lao động tích cực áp dụng rộng rãi doanh nghiệp Các biện pháp khuyến khích lợi ích vật chất có tác dụng thúc đẩy tinh thần làm việc hăng say người lao động, tạo suất, chất lượng sản phẩm cao  Cơ sở thực tiễn: Trong sản xuất việc sử dụng NVL cho tiết kiệm song song với việc hạn chế tối đa phế phẩm, tăng suất chất lượng sản phẩm cần có phối hợp tất thành viên Xí Nghiệp, công nhân trực tiếp sản xuất Nếu công nhân quản lý NVL tốt sử dụng NVL định mức không phế phẩm mà đảm bảo suất, chất lượng sản phẩm thưởng theo mức khen thưởng Xí Nghiệp hàng tháng Hiện nay, chế độ khuyến khích Xí Nghiệp chưa cao, tháng chạy kịp hàng thưởng tiền suất 100,000đ/người/tháng, có tác dụng khuyến khích người lao động sử dụng tiết kiệm NVL chưa khuyến khích cán cơng nhân viên quản lý sử dụng tiết kiệm NVL cách tối đa Do đó, hồn thiện củng cố chế độ khuyến khích lợi ích vật chất đòn bẩy hữu dụng cần áp dụng Xí Nghiệp  Cách thức tiến hành: 67 - Khuyến khích lợi ích vật chất việc sử dụng biện pháp kinh tế thể quy định thưởng phạt cần áp dụng khâu mua sắm, quản lý kho cán công nhân viên quản lý sử dụng NVL công nhân trực tiếp sản xuất - Đối với khâu mua sắm NVL: Nếu nguồn vật tư tốt, đảm bảo số lượng, chủng loại, giá cả, tiến độ mua…tỷ lệ hưởng 0.5% giá trị NVL Nếu tiêu khơng tốt bị phạt hành kinh tế như: phạt tiền, hạ lương, cắt danh hiệu lao động tiên tiến, cắt tiền thưởng cuối năm, chuyển làm công việc khác… - Đối với cán quản lý NVL, sau kiểm kê, toán NVL hàng tháng, họ thực tốt nhiệm vụ mình, lượng NVL khơng bị hao hụt, hư hỏng, có sang kiến cơng tác quản lý NVL, chế độ thưởng 200,000đ/người/tháng Ngược lại, chịu hình thức sử phạt bồi thường 100% giá trị hao hụt, hư hỏng, vượt định mức nguyên nhân chủ quan - Đối với trình sử dụng NVL: Cần có chế độ thưởng phạt hợp lý phận có ảnh hưởng lớn việc sử dụng tiết kiệm NVL Hình thức thưởng phạt sau: - Bảo đảm tiền thưởng 100,000đ/công nhân/tháng công nhân hạn chế phế phẩm, sử dụng tiết kiệm NVL - Thưởng theo thành tích chuyền may, tổ cắt: tổ, chuyền sản xuất có 2/3 số người tổ, chuyền thưởng tổ, chuyền sản xuất thưởng 50% tổng giá trị tiền thưởng tháng Việc thưởng cho tổ, chuyền sản xuất khơng kích thích cho thành viên tổ chuyền cố gắng để xây dựng tổ, chuyền ngày tốt mà thi đua với chuyền khác chuyền khác Do tạo tinh thần đoàn kết người lao động - Đối với cán quản lý: trưởng phòng, quản đốc, tổ trưởng, chuyền trưởng Xí Nghiệp cơng nhân cấp thực tốt vấn đề sử dụng hợp lý, tiết kiệm NVL xét thưởng theo mức A, B, C - Để thưởng phạt cách xác trọng tâm thưởng phạt đặt vào cơng đoạn dễ phát sinh phế phẩm tổ cắt cơng đoạn có tính chất định đến chất lượng sản phẩm chuyền may 68  Điều kiện thực hiện:  Cần xây dựng hệ thống quy định quy chế thưởng phạt theo thực tế Xí Nghiệp  Tổ chức giám sát cách chặt chẽ từ khâu mua sắm, quản lý kho sử dụng NVL Việc giám sát tốt tránh tượng gian dối mua NVL chất lượng, ghi chép sai, khai man số lượng nhập kho, ăn bớt vật tư…  Dự kiến kết đạt được: Khi áp dụng phương pháp này, dự kiến kết đạt tạo tinh thần làm việc hăng say, tinh thần đoàn kết tổ chuyền tạo bầu khơng khí làm việc vui vẻ thoải mái người lao động tăng tính thi đua sử dụng NVL cho tiết kiệm song song với việc hạn chế tối đa phế phẩm, tăng suất chất lượng sản phẩm 69 CHƯƠNG KẾT LUẬN 5.1 Kết luận Việc hồn thiện cơng tác quản trị cung ứng doanh nghiệp vơ quan trọng, định lớn đến phát triển doanh nghiệp Với doanh nghiệp sản xuất Donamay nguyên vật liệu cung ứng kịp thời, đầy đủ, đảm bảo chất lượng tạo cho Xí Nghiệp lợi cạnh tranh, hồn thành xuất sắc mục tiêu giao, tạo công ăn, việc làm cho người lao động, đáp ứng tốt nhu cầu người tiêu dùng, khách hàng ngày khẳng định uy tín thị trường Nền kinh tế thị trường đào thải doanh nghiệp khơng thích ứng với chế hội để nhiều doanh nghiệp thể Xí Nghiệp May Công Nghiệp Đồng Nai doanh nghiệp Qua q trình phân tích phương pháp thu thập số liệu, thông tin từ phòng ban, sách giáo chuyên ngành kết hợp với tham khảo ý kiến chuyên gia trình cung ứng ngun vật liệu đầu vào Xí Nghiệp cơng tác quản lý NVL số vấn đề tồn đọng Nguồn cung ứng nguyên liệu có nhiều nguồn Xí Nghiệp mua chủ yếu khách hàng định, có số phụ liệu Xí Nghiệp tự chọn nhà cung cấp mua nước như: dây kéo, thun luồn…Đây khó khăn Xí Nghiệp hầu hết nguyên liệu phải nhập mà giá nguyên liệu không ổn định Đây tốn khó cho Donamay Ngành Dệt May Việt Nam Giải pháp đưa Xí Nghiệp nên hoàn thiện định mức tiêu dùng NVL, hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường nguyên liệu, đảm bảo chất lượng NVL đầu vào, tăng cường công tác đào tạo nâng cao tay nghề, thực khuyến khích 70 sản xuất giúp người lao động có tinh thần làm việc tốt, sử dụng NVL có hiệu giúp giảm tiêu hao nguyên liệu hạn chế phế phẩm tăng hiệu kinh doanh Trong năm qua Xí Nghiệp cải tiến, mua máy móc nên suất chất lượng sản phẩm ngày tăng cao, giảm bớt hao hụt nguyên vật liệu 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với Xí Nghiệp:  Hồn thiện định mức tiêu dùng nguyên vật liệu  Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường  Đảm bảo chất lượng NVL đầu vào nhằm góp phần đảm bảo chất lượng sản phẩm giúp sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu  Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ quản lý tay nghề cho cơng nhân  Thực chế độ khuyến khích vật chất tinh thần tạo động lực nâng cao trình độ quản lý sử dụng nguyên vật liệu 5.2.2 Đối với nhà nước: Đối với ngành Dệt may hình thành, phát triển lâu gặp nhiều khó khăn ngun vật liệu nước khơng đáp ứng đủ nhu cầu, phải nhập gần hết, nhà nước cần có sách hỗ trợ cụ thể giảm thuế nhập nguyên liệu, cho vay vốn với lãi suất thấp vốn đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu Để nâng cao hiệu cạnh tranh cơng ty, Xí Nghiệp dệt may tiến trình hội nhập, bên cạnh chế độ ưu đãi nhà nước cần giảm bớt thủ tục rườm rà xét duyệt thủ tục nhập nguyên liệu, khuyến khích liên kết hợp tác đầu tư 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ths Nguyễn Cơng Bình, Quản lý chuỗi cung ứng Nhà xuất Thống Kê 2008 Một số giảng Thầy cô khoa Kinh Tế trường Đại Học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh Phan Thị Bảo Châu, Đánh giá tình hình cung ứng nguyên liệu đầu vào Công ty cổ phần giấy Vĩnh Huê Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TP.HCM, 2006 Huỳnh Ngọc Long, Một Số Giải Pháp Hồn Thiện Cơng Tác Cung Ứng Ngun Vật Liệu Tại Xí Nghiệp May Cơng Nghiệp Đồng Nai (Donamay) Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Đại Học Tài Chính 2011 Gs.Ts Đồn Thị Hồng Vân, Logistics Những vấn đề Nhà xuất Lao Động Xã Hội 2011 Gs Ts Đoàn Thị Hồng Vân, Quản trị cung ứng, Nhà xuất Thống Kê 2002 72 PHỤ LỤC ... biện pháp cải thi n công tác quản trị cung ứng ngun vật liệu Xí Nghiệp May Cơng Nghiệp Đồng Nai (DONAMAY) 60  4.4.1 Hoàn thi n định mức tiêu dùng NVL 60  4.4.2 Hồn thi n cơng tác... vốn, máy móc thi t bị lao động  Thực phân phối theo lao động,chăm lo không ngừng cải thi n điều kiện làm việc, đời sống vật chất tinh thần, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, khoa học, kỹ thuật... tăng hiệu kinh doanh Từ kết thu thập để đưa giải pháp như: Xí Nghiệp cần hồn thi n định mức tiêu dùng ngun vật liệu, hồn thi n cơng tác nghiên cứu thị trường nguyên liệu, đảm bảo chất lượng nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU ĐẦU VÀO TẠI XÍ NGHIỆP MAY CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI, PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU ĐẦU VÀO TẠI XÍ NGHIỆP MAY CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay