PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU ĐẦU VÀO TẠI XÍ NGHIỆP MAY CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

93 23 1
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:48

... biện pháp cải thi n công tác quản trị cung ứng ngun vật liệu Xí Nghiệp May Cơng Nghiệp Đồng Nai (DONAMAY) 60  4.4.1 Hoàn thi n định mức tiêu dùng NVL 60  4.4.2 Hồn thi n cơng tác... vốn, máy móc thi t bị lao động  Thực phân phối theo lao động,chăm lo không ngừng cải thi n điều kiện làm việc, đời sống vật chất tinh thần, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, khoa học, kỹ thuật... tăng hiệu kinh doanh Từ kết thu thập để đưa giải pháp như: Xí Nghiệp cần hồn thi n định mức tiêu dùng ngun vật liệu, hồn thi n cơng tác nghiên cứu thị trường nguyên liệu, đảm bảo chất lượng nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU ĐẦU VÀO TẠI XÍ NGHIỆP MAY CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI, PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU ĐẦU VÀO TẠI XÍ NGHIỆP MAY CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay