PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

96 5 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** DIỆP MỸ NGÂN PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG NƯỚC THẢI Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG Thành phố Hồ Chí Minh Thàng 6/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ***************** DIỆP MỸ NGÂN PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG NƯỚC THẢI Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành: Kinh Tế Tài Ngun Mơi Trường KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: TS ĐẶNG MINH PHƯƠNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 6/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG NƯỚC THẢI Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”, DIỆP MỸ NGÂN sinh viên khóa 2008-2012, ngành KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG thực hiện, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày TS Đặng Minh Phương Người hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày Tháng Năm Tháng Năm Thư kí hội đồng chấm báo cáo Ngày Tháng Năm LỜI CẢM TẠ Khóa luận hồn thành nhờ có cố gắng thân giúp đỡ mặt vật chất lẫn tinh thần gia đình, bạn bè; quan tâm, dạy bảo tận tình thầy cơ; nhiệt tình tổ chức, cá nhân Vì tơi xin gửi lời tri ân đến người Đặc biệt tơi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy Đặng Minh Phương hết lòng giúp đỡ tơi suốt q trình thực hồn thành khóa luận Cám ơn anh chị, cô thuộc Chi Cục Bảo Vệ Môi Trường TPHCM, Ban Quản Lý Khu Chế Xuất Và Công Nghiệp TPHCM nhiệt tình cung cấp số liệu hướng dẫn tận tình cho tơi hồn thành nghiên cứu Cám ơn Ban Giám Hiệu Trường ĐH Nông Lâm TPHCM, Ban Chủ Nhiệm Khoa Kinh Tế, Thầy Cô giảng dạy hỗ trợ giúp đỡ thực tốt khóa luận Sau cùng, gửi dòng tri ân đến Bố Mẹ gia đình, người sinh thành, nuôi nấng tạo điều kiện cho có ngày hơm nay; đồng thời cám ơn giúp đỡ bạn bè suốt thời gian qua đóng góp ý kiến động lực to lớn để tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cám ơn! TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2012 Sinh viên Diệp Mỹ Ngân NỘI DUNG TÓM TẮT DIỆP MỸ NGÂN Tháng năm 2012 “Phân Tích Chính Sách Quản Lý Mơi Trường Nước Thải Thành Phố Hồ Chí Minh” DIEP MY NGAN June 2012 “Analyzing The Waste Water Management In Ho Chi Minh City” Khóa luận tìm hiểu sách quản lý mơi trường nước thải, cụ thể nước thải công nghiệp từ doanh nghiệp khu công nghiệp, khu chế xuất xả thải trình sản xuất TPHCM cho thấy sách có hạn chế riêng tình trạng nhiễm báo động Việc xả thải thiếu kiểm sốt chặt chẽ, doanh nghiệp đa số khơng xử lý nước thải xử lý không đạt chuẩn trước thải môi trường Mặt khác mức chi phí xử lý nước thải cao so với mức phí quy định dẫn tới doanh nghiệp chọn phương án chịu phí xứ lý Do đó, vấn đề ô nhiễm nước thải công nghiệp tồn đọng Đề tài xác định mức phí xử lý nước thải 2,300 (1000đ) Mức lệ phí hãng xả thải môi trường đảm bảo nồng độ 100mg/l, so với trước chi phí giảm xuống nhiều nhờ vào đầu tư công nghệ xử lý đại MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC CÁC HÌNH xi DANH MỤC PHỤ LỤC xii CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Phạm vi không gian 1.3.2 Phạm vi thời gian 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 2.2 Tổng quan địa bàn nghiên cứu 2.2.1 Điều kiện tự nhiên 2.2.2 Đặc điểm văn hóa-xã hội 2.2.4 Những vấn đề tồn phát triển TPHCM CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lí luận 14 14 3.1.1 Các sở quản lý môi trường 14 3.1.3 Khái niệm nhiễm 16 vi   12 3.1.4 Phí nước thải 19 3.1.5 Các công cụ quản lý ô nhiễm 21 3.1.6 Cơ cấu hệ thống quản lý môi trường 32 3.2 Phương pháp nghiên cứu 33 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 33 3.2.2 Phương pháp phân tích thống kê 33 3.2.3 Phương pháp phân tích hồi quy 33 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Thực trạng ô nhiễm nước thải công nghiệp TPHCM 4.1.1 Thực trạng hoạt động xả thải số doanh nghiệp TPHCM 4.2 Các sách quản lý nước thải nhà nước 37 42 52 4.2.1 Quản lý luật pháp sách (Ra lệnh kiểm sốt) 52 4.2.2 Quản lý cơng cụ kinh tế 55 4.2.3 Các công cụ phụ trợ khác 56 4.3 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý môi trường nước thải 58 4.3.1 Tăng thu lệ phí nước thải 58 4.3.2 Áp dụng hệ thống giấy phép chuyển nhượng (TEPs) 65 4.3.3 Phát triển hệ thống quan trắc chất lượng nước tự động 67 4.3.4 Cơng khai hóa cơng tác bảo vệ môi trường doanh nghiệp 67 4.3.5 Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra chất lượng môi trường nước 68 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 70 5.1 Kết luận 70 5.2 Kiến nghị 71 5.2.1 Đối với Nhà nước 71 5.2.2 Đối với Cơ quan Quản lý môi trường 72 vii   37 5.2.3 Đối với doanh nghiệp 72 5.2.4 Đối với xã hội 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 PHỤ LỤC viii   DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NĐ-CP Nghị định Chính phủ TPHCM Thành Phố Hồ Chí Minh TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam BVMT Bảo vệ môi trường KCN Khu công nghiệp KCX Khu chế xuất HEPZA Ban Quản Lý Khu Chế Xuất Và Công Nghiệp TPHCM TNMT Tài Nguyên Môi Trường XLNT Xử lý nước thải ix   DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Diện Tích, Dân Số, Mật Độ Dân Số Của Từng Quận Trong TPHCM Bảng 3.1 Một Số Giới Han Về Tiêu Chuẩn Chất Lượng Nước Mặt 24 Bảng 3.2 Một số giới hạn nồng độ ô nhiễm cho phép nước thải công nghiệp 25 Bảng 3.3 Mức Phí BVMT Đối Với Nước Thải Công Nghiệp Tại Việt Nam 26 Bảng 4.1 Kết Quả Phân Tích Chất Lượng Nước Rạch Nước Lên – Sơng Chợ 38 Đệm Năm 2007 - 2010 Bảng 4.2 Lưu Lượng Và Nồng Độ Các Chất Ô Nhiễm Trong Nước Thải Của Các 45 Doanh Nghiệp Bảng 4.3 Chất Lượng Nước Mặt Khu Vực Gần Khu Công Nghiệp Tân Phú Trung 49 Bảng 4.4 Thành Phần Nước Thải Một Số Nhà Máy Dệt 50 Bảng 4.5 Tổng Chi Phí Xử Lý Nước Thải 59 Bảng 4.6 Kết Quả Ước Lượng Hồi Quy Của Các Doanh Nghiệp 60 Bảng 4.7 Chi Phí Xử Lý Nước Thải Biên 62 Bảng 4.8 Tương Quan Giữa Lượng Xả Thải Và Nồng Độ BOD 63 x   CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Hoạt động phát triển kinh tế xã hội diễn sơi động, đóng góp to lớn vào phát triển chung đất nước Tuy nhiên, trình phát triển gây nhiều tác động tiêu cực đến mơi trường, có mơi trường nước Ơ nhiễm nguồn nước nước thải công nghiệp địa bàn TPHCM đánh giá nghiêm trọng Khoảng 70% số triệu m3 nước thải/ngày từ KCN xả thẳng nguồn tiếp nhận không qua xử lý gây nhiễm mơi trường nước mặt Có đến 57% KCN hoạt động chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung Các dòng kênh nội thành bị nhiễm đành, dòng sơng lớn cung cấp nước sinh hoạt cho hàng chục triệu người khơng khỏi tình trạng Nếu khơng có biện pháp xử lý nhiễm kịp thời tương lai, nguồn nước sử dụng sản xuất sinh hoạt Ngồi nhiễm mơi trường nước làm gia tăng gánh nặng bệnh tật, gia tăng tỉ lệ người mắc bệnh lao động KCN cộng động dân cư sống xung quanh KCN Tỉ lệ có xu hướng tăng năm gần đây, gây ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, gây tổn thất kinh tế khơng nhỏ Cho đến nay, sách quản lý mơi trường nước thải bộc lộ nhiều yếu điểm, áp dụng không thành công chưa đáng kể, đa số văn pháp luật bảo vệ môi trường tồn tình trạng quy định chung chung chồng chéo lẫn gây khó khăn cho quan chức việc xử lý mạnh tay hành vi vi phạm Đáng tiếc chưa có quy định cụ thể để khởi tố, xử lý trách nhiệm hình với cá nhân hay doanh nghiệp sai phạm Đây nguyên nhân khiến doanh nghiệp chưa "sợ" luật thế, cơng tác bảo vệ mơi trường chưa hiệu Từ kết điều tra cho thấy, chi phí xử lý nước thải cao, chi phí xây dựng chi phí vận hành công nghệ xử lý nước thải lớn Do đó, hầu hết doanh nghiệp khơng đầu tư cơng nghệ xử lý nước thải có đầu tư không vận hành mà xả thải môi trường, sau chịu đóng phạt với mức phí thấp Lượng 6100 m3 có MAC = 3,410 (1000đ) lượng 120 m3 có MAC = 1,728 (1000đ) Mức phí xác định 2,300 (1000đ) Mức lệ phí hãng xả thải môi trường đảm bảo nồng độ 100mg/l Trong thời gian qua, nhiều cố gắng việc bảo vệ môi trường nước thải triển khai; nhiều biện pháp, giải pháp xây dựng Tuy nhiên công tác quản lý bảo vệ môi trường nước nhiều hạn chế: mâu thuẫn nhu cầu bảo vệ mơi trường chung với lợi ích tăng trưởng kinh tế; công tác tra, kiểm tra, giám sát môi trường chưa thực nghiêm minh; công cụ kinh tế chưa phát huy hiệu quả; công cụ thông tin chưa đầu tư, trọng mức; văn pháp luật chậm điều chỉnh, tính thực thi số văn thấp 5.2 Kiến nghị Để thực tốt công tác quản lý bảo vệ mơi trường nước, cần phải có phối hợp chặt chẽ quan chức thành phố doanh nghiệp KCN KCX 5.2.1 Đối với Nhà nước Đối với Nhà nước, cần tăng cường ban hành sách quản lý mơi trường từ trung ương đến địa phương, xây dựng kiện tồn hệ thống quản lý mơi trường, cần phân cấp cụ thể trách nhiệm quản lý môi trường, hướng tới xây dựng luật chuyên ngành bảo vệ môi trường Nhà nước cần có sách trợ giúp tài để doanh nghiệp xây dựng hệ thống xử lý nước thải Tăng cường, đẩy mạnh công tác đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng đội ngũ cán để họ có đủ chun mơn trình độ tham gia công tác quản lý môi trường Xây dựng lệ phí nước thải thật chặt phù hợp; nâng cao mức xử phạt cho trường hợp ngoan cố, không chấp hành tốt yêu cầu việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải Trên thực tế, có nhiều doanh nghiệp qua nhiều lần tra không khắc phục sai phạm, chứng tỏ khung hình phạt thấp, chưa tạo nhiều động   lực cho doanh nghiệp khắc phục ô nhiễm, chấp nhận nộp phạt mà không tiến hành cải thiện môi trường 5.2.2 Đối với Cơ quan Quản lý môi trường Giám sát chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra việc xử lý nước thải doanh nghiệp, doanh nghiệp có nồng độ chất ô nhiễm cao cần có hệ thống đấu nối với trạm xử lý tập trung, doanh nghiệp khơng đấu nối với trạm xử lý tập trung phải có hệ thống xử lý hồn chỉnh Các quan chức phải thường xuyên giám sát việc vận hành hệ thống xử lý này, tránh tình trạng có mà khơng hoạt động Ngồi quan chức môi trường cần siết chặt việc thực chế độ báo cáo môi trường định kỳ; không cấp phép đầu tư cho ngành nghề gây ô nhiễm môi trường; trọng phối hợp chặt chẽ đồng quan quyền, cấp giấy phép đầu tư cho doanh nghiệp sử dụng cơng nghệ mới, gây nhiễm Thúc đẩy, tăng cường hoạt động tra hậu kiểm doanh nghiệp, kiên áp dụng biện pháp chế tài trường hợp vi phạm Tiến hành lập “danh sách đen” “danh sách xanh” cho doanh nghiệp chưa thực tốt doanh nghiệp nghiêm chỉnh chấp hành quy định Bảo vệ môi trường Đối với trường hợp không thực quy định, Cơ quan Quản lý môi trường phối hợp với Cảnh sát môi trường áp dụng biện pháp chế tài chuyển qua trách nhiệm hình để giải (vi phạm lần chuyển sang trách nhiệm hình sự) Biểu dương khuyến khích hành động cải thiện môi trường doanh nghiệp, cần có sách hỗ trợ cho sản phẩm dán nhãn sinh thái, sản phẩm sản xuất từ doanh nghiệp cấp phép môi trường Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trình sản xuất kinh doanh, xây dựng phát triển KCN theo hướng bền vững 5.2.3 Đối với doanh nghiệp Về phía doanh nghiệp, cần thực tốt công tác bảo vệ môi trường, chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải cần phải nhanh chóng tiến hành xây dựng, đấu nối với hệ thống xử lý nước thải tập trung, đảm bảo nước thải môi trường đạt mức tiêu chuẩn cho phép (TCVN 5495:2005) Những doanh nghiệp có hệ thống xử lý phải xử lý hồn tồn lượng nước thải sinh trình sản xuất trước   thải mơi trường, có hệ thống xử lý xả thải chưa đạt chuẩn cần phải cải tạo, vận hành thường xuyên, liên tục để nước thải đầu đạt tiêu chuẩn quy định 5.2.4 Đối với xã hội Phát huy vai trò tham gia cộng đồng việc hoạch định thi hành sách mơi trường Cần tăng cường trách nhiệm, nâng cao ý thức quan quản lý môi trường, xây dựng cộng đồng trở thành lực lượng có vai trò yếu việc giám sát, phát tố giác trường hợp gây ô nhiễm mơi trường để có biện pháp xử lý kịp thời   TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Đặng Minh Phương, 2007 Bài Giảng Kinh Tế Ô Nhiễm Đại Học Nông Lâm TPHCM Đặng Minh Phương, 2006 Bài Giảng Kinh Tế Vi Mô Đại Học Nông Lâm TPHCM Trần Đức Luân Bài Giảng Kinh Tế Lượng Đại Học Nông Lâm TPHCM Huỳnh Ngọc Thọ, 2011 Xác Định Lệ Phí Nước Thải Công Nghiệp Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TPHCM Thái Hồng Hạnh, 2010 Xác Định Mức Lệ Phí Khai Thác Nước Ngầm Tại TPHCM Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nơng Lâm TPHCM Nguyễn Thị Hồi Thư, 2008 Phân Tích Việc Quản Lý Nước Thải Cơng Nghiệp Tại Khu Vực Quận Thủ Đức, TPHCM Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TPHCM INTERNET Chất luợng nuớc Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt, Cục Bảo Vệ Môi Trường, http://www.nea.gov.vn/TCVNMT/ToanVan/TCVN_5942.HTM; 15/5/2008; Nuớc thải công nghiệp, Tiêu chuẩn thải, Cục Bảo Vệ Môi Trường, http://www.nea.gov.vn/TCVNMT/ToanVan/TCVN_5945.HTM; 15/5/2008; Báo động nguồn nước toàn cầu, http://vea.gov.vn/vn/tintuc/sukien/Pages/B%C3%A1o%C4%91%E1%BB%99n gv%E1%BB%81ngu%E1%BB%93nn%C6%B0%E1%BB%9Bcto%C3%A0nc %E1%BA%A7u.aspx   PHỤ LỤC Phụ lục Kết Quả Ước Lượng Hàm Chi Phí Xử Lý Nước Thải Dependent Variable: log(TC) Method: Least Squares Date: 04/12/12 Time: 21:59 Sample: 12 Included observations: 12 Variable C log(W) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient Std Error t-Statistic -0.440302 1.098621 -0.400777 1.172637 0.151726 7.728651 0.856594 Mean dependent var 0.842253 S.D dependent var 0.631001 Akaike info criterion 3.981621 Schwarz criterion -10.40796 F-statistic 2.232235 Prob(F-statistic) Prob 0.6970 0.0000 7.933033 1.588729 2.067993 2.148810 59.73205 0.000016 Phụ lục Kiểm Định Phương Sai Sai Số Thay Đổi White Heteroskedasticity Test: F-statistic 0.912612 Obs*R-squared 2.023302 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 05/24/12 Time: 19:08 Sample: 12 Included observations: 12 Variable C log(W) (log(W))^2 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat   Probability Probability Coefficient Std Error t-Statistic 1.678823 9.506922 0.176590 -0.061011 2.803158 -0.021765 -0.017383 0.201880 -0.086104 0.168608 Mean dependent var -0.016145 S.D dependent var 0.930322 Akaike info criterion 7.789493 Schwarz criterion -14.43448 F-statistic 2.403214 Prob(F-statistic) 0.435637 0.363618 Prob 0.8637 0.9831 0.9333 0.331802 0.922902 2.905746 3.026973 0.912612 0.435637 Phụ lục Kết Quả Ước Lượng Hàm Hồi Quy Tương Quan Giữa Nồng Độ BOD Và Lượng Xả Thải Dependent Variable: W Method: Least Squares Date: 05/24/12 Time: 17:22 Sample: 12 Included observations: 12 Variable C X R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat t-Statistic Coefficient Std Error -1161.367 809.1198 -1.435346 17.83008 3.832207 4.652692 0.684020 Mean dependent var 0.652422 S.D dependent var 1220.092 Akaike info criterion 14886256 Schwarz criterion -101.2135 F-statistic 2.257903 Prob(F-statistic) Prob 0.1817 0.0009 2227.833 2069.505 17.20225 17.28307 21.64754 0.000904 Phụ Lục Kiểm Định Phương Sai Sai Số Thay Đổi White Heteroskedasticity Test: F-statistic 3.902533 Obs*R-squared 5.573367 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 05/24/12 Time: 19:19 Sample: 12 Included observations: 12 Variable C X X^2 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat   Probability Probability Coefficient -2310061 28777.02 -43.05748 0.464447 0.345436 1185232 1.26E+13 -183.1266 2.408432 Std Error t-Statistic 1500809 -1.539210 14149.79 2.033742 29.52882 -1.458151 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.060202 0.061625 Prob 0.1581 0.0725 0.1788 1240521 1464965 31.02109 31.14232 3.902533 0.060202 Phụ Lục Những Hành Vi Vi Phạm Về Xả Nước Thải Ngày 31 tháng 12 năm 2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 117/2009/NĐCP xử lý vi phạm pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường Nghị định số 117/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2010 thay Nghị định số 81/2006/NĐ-CP Điều 10 Một số nội dung vi phạm quy định xả nước thải * Hành vi xả nước thải vượt tiêu chuẩn đấu nối KCX- KCN lần: STT Lưu Lượng Thải Mức Phạt < 10 m3/ngày Phạt cảnh cáo từ 100.000 – 500.000 đồng 10 m3 đến 50 m3/ngày 500.000 đồng – 2.000.000 đồng 50 m3 đến 500 m3/ngày 2.000.000 đồng – 10.000.000 đồng 500 m3 đến 2.000 m3/ngày 10.000.000 đồng – 20.000.000 đồng 2.000 m3 đến 5.000 m3/ngày 20.000.000 đồng – 50.000.000 đồng 5.000 m3 đến 10.000 m3/ngày 50.000.000 đồng – 100.000.000 đồng Từ 10.000 m3/ngày trở lên 100.000.000 đồng – 150.000.000 đồng * Hành vi xả nước thải vượt tiêu chuẩn đấu nối KCX- KCN từ đến lần: STT   Lưu Lượng Thải Mức Phạt < 10 m3/ngày 500.000 đồng – 2.000.000 đồng 10 m3 đến 50 m3/ngày 2.000.000 đồng – 8.000.000 đồng 50 m3 đến 500 m3/ngày 8.000.000 đồng – 20.000.000 đồng 500 m3 đến 2.000 m3/ngày 20.000.000 đồng – 50.000.000 đồng 2.000 m3 đến 5.000 m3/ngày 50.000.000 đồng – 100.000.000 đồng 5.000 m3 đến 10.000 m3/ngày 100.000.000 đồng – 150.000.000 đồng Từ 10.000 m3/ngày trở lên 150.000.000đồng – 200.000.000 đồng * Hành vi xả nước thải vượt tiêu chuẩn đấu nối KCX, KCN từ đến 10 lần: STT Lưu Lượng Thải Mức Phạt < 10 m3/ngày 2.000.000 đồng – 8.000.000 đồng 10 m3 đến 50 m3/ngày 8.000.000 đồng – 20.000.000 đồng 50 m3 đến 500 m3/ngày 20.000.000 đồng – 50.000.000 đồng 500 m3 đến 2.000 m3/ngày 50.000.000 đồng – 100.000.000 đồng 2.000 m3 đến 5.000 m3/ngày 100.000.000 đồng – 150.000.000 đồng 5.000 m3 đến 10.000 m3/ngày 150.000.000đồng – 200.000.000 đồng Từ 10.000 m3/ngày trở lên 200.000.000 đồng – 250.000.000 đồng * Hành vi xả nước thải vượt tiêu chuẩn đấu nối KCX, KCN từ 10 lần trở lên: STT Lưu Lượng Thải Mức Phạt < 10 m3/ngày 8.000.000 đồng – 20.000.000 đồng 10 m3 đến 50 m3/ngày 20.000.000 đồng – 50.000.000 đồng 50 m3 đến 500 m3/ngày 50.000.000 đồng – 100.000.000 đồng 500 m3 đến 2.000 m3/ngày 100.000.000 đồng – 150.000.000 đồng 2.000 m3 đến 5.000 m3/ngày 150.000.000đồng – 200.000.000 đồng 5.000 m3 đến 10.000 m3/ngày 200.000.000 đồng – 250.000.000 đồng Từ 10.000 m3/ngày trở lên 250.000.000 đồng – 300.000.000 đồng Nguồn: HEPZA   Phụ lục Tiêu Chuẩn Việt Nam (TCVN 5945:2005) Nước Thải Công Nghiệp – Tiêu Chuẩn Thải Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn quy định giá trị giới hạn thông số nồng độ chất ô nhiễm nước thải sở sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ…(gọi chung “nước thải công nghiệp”) 1.2 Tiêu chuẩn dùng để kiểm soát chất lượng nước thải công nghiệp thải vào thủy vực có mục đích sử dụng cho sinh hoạt, thủy vực có mục đích sử dụng nước với u cầu chất lượng nước thấp hơn, vào nơi tiếp nhận nước thải khác Giá trị giới hạn 2.1 Giá trị giới hạn thông số nồng độ chất ô nhiễm nước thải công nghiệp đổ vào thủy vực không vượt giá trị tương ứng quy định bảng 2.2 Nước thải cơng nghiệp có giá trị thơng số nồng độ chất ô nhiễm nhỏ giá trị quy định cột A đổ vào thủy vực thường dùng làm nguồn nước cho mục đích sinh hoạt 2.3 Nước thải cơng nghiệp có giá trị thơng số nồng độ chất ô nhiễm lớn giá trị quy định cột A nhỏ giá trị quy định cột B đổ vào thủy vực nhận thải khác trừ thủy vực quy định cột A 2.4 Nước thải cơng nghiệp có giá trị thông số nồng độ chất ô nhiễm lớn giá trị quy định cột B không vượt giá trị quy định cột C phép thải vào nơi quy định (như hồ chứa nước thải xây riêng, cống dẫn đến nhà máy xử lý nước thải tập trung…) 2.5 Thành phần nước thải có tính đặc thù theo lĩnh vực ngành công nghiệp số hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ cụ thể, quy định tiêu chuẩn riêng 2.6 Phương pháp lấy mẫu, phân tích, tính tốn, xác định thơng số nồng độ cụ thể chất ô nhiễm quy định TCVN hành quan có thẩm quyền định   Bảng – Gía trị giới hạn thông số nồng độ chất ô nhiễm nước thải công nghiệp TT Thông số Đơn vị Giá trị giới hạn A Nhiệt độ Ph Mùi C B C 40 40 45 - đến 5,5 đến đến - khơng khó khơng khó - chịu chịu 20 50 - Màu sắc, Co-Pt pH =7 BOD5 (200c) mg/l 30 50 100 COD mg/l 50 80 400 Chất rắn lơ lửng mg/l 50 100 200 Asen mg/l 0,05 0,1 0,5 Thủy ngân mg/l 0,005 0,01 0,01 10 Chì mg/l 0,1 0,5 11 Cadimi mg/l 0,005 0,01 0,05 12 Crom (VI) mg/l 0,05 0,1 0,5 13 Crom (III) mg/l 0,2 14 Đồng mg/l 2 15 Kẽm mg/l 3 16 Niken mg/l 0,2 0,5 17 Mangan mg/l 0,5 18 Sắt mg/l 10   19 Thiếc mg/l 0,2 20 Xianua mg/l 0,07 0,1 0,2 21 Phenol mg/l 0,1 0,5 22 Dầu mỡ khoáng mg/l 5 10 23 Dầu động thực vật mg/l 10 20 30 24 Clo dư mg/l - 25 Pcbs mg/l 0,003 0,01 - 26 Hóa chất bảo vệ thực mg/l 0,3 - mg/l 0,1 0,1 - vật: lân hữu 27 Hóa chất bảo vệ thực vật: clo hữu 28 Sunfua mg/l 0,2 0,5 29 Florua mg/l 10 15 30 Clorua mg/l 500 600 1000 31 Amoni mg/l 10 15 (tính theo nitơ) 32 Tổng nitơ mg/l 15 30 60 33 Tổng photpho mg/l 34 Coliform 3000 5000 - 35 Xét nghiệm sinh học (Bioassay) 90% cá sống sót sau 96 100% nước thải - 36 Tổng hoạt độ phóng xạ  Tổng hoạt độ phóng 37 xạ    MPN/100ml Bq/l 0,1 0,1 - Bq/l 1,0 1,0 - Phụ lục Mô tả điểm lấy mẫu khu vực sông Chợ Đệm STT Đ1 Đ2 Đ3   Điểm đo Trên sông Bến Lức Nguồn thải - Dân cư phường quận số công ty ven sông Trên sông Bến Lức, khu - Khu dân cư phường quận 8, vực ngã ba vào sông phần huyện Bình Chánh Chợ Đệm - Khu dân cư P.An Lạc Trên sông Chợ Đệm Đ4 Trên sông Chợ Đệm (Cầu An Lạc 1) Đ5 Rạch nhỏ nối với sông Chợ Đệm Đ6 Trên rạch Nước Lên Đ7 - Khu dân cư P.An Lạc - Cơ sở sản xuất P.An Lạc Tọa độ 0674788 1183581 0676998 1184450 0675315 1185772 0675395 1186101 - Khu dân cư P.Bình Trị Đơng B, An Lạc - Cơ sở sản xuất P.Bình Trị Đơng B, An Lạc - Dân cư P.Tân Tạo A - KCN Tân Tạo 0675645 1186584 Trên rạch Nước Lên - Dân cư P.Tân Tạo A - KCN Tân Tạo 0674050 1187454 Đ8 Trên rạch Nước Lên - Dân cư P.Tân Tạo A - KCN Tân Tạo 0673605 1188583 Đ9 Rạch nhỏ nối với rạch Nước Lên - Dân cư P.Tân Tạo A, Bình Trị Đơng B - KCN Tân Tạo 0673769 - Dân cư P.Tân Tạo A - Hộ chăn nuôi - KCN Tân Tạo 0673467 1188795 0674723 1186723 1188636 Đ10 Trên rạch Nước Lên Đ11 Rạch nhỏ nối với rạch Nước Lên - Dân cư P.Tân Tạo A - KCN Tân Tạo 0673471 1188724 Đ12 Trên rạch Nước Lên (Cầu Bà Hom) - Dân cư P.Tân Tạo 0673086 1189736     Kênh Thầy Cai Nước thải không qua xử lý từ KCN Tân Phú Trung đổ thẳng vào kênh rạch  Nước thải kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè Dòng nước đen từ nhà máy Hào Dương thải sông Sài Gòn đổ thẳng sơng Đơng Điền  Nước thải khơng đạt chuẩn cơng ty Hào Dương cố tình xả sông Đông Điền ... NGÂN Tháng năm 2012 “Phân Tích Chính Sách Quản Lý Mơi Trường Nước Thải Thành Phố Hồ Chí Minh” DIEP MY NGAN June 2012 “Analyzing The Waste Water Management In Ho Chi Minh City” Khóa luận tìm hiểu... ngầm nông, nguồn nước mặt bị ô nhiễm với nhiều yếu tố độc hại di chuyển thẳng xuống nước ngầm nằm ngang tác động thủy triều mà khơng qua q trình gạn lọc, làm tự nhiên môi trường đất Như vậy, nguồn
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay